Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 76 - 81 2020-03-20

DETERMINATION OF FIRST AID KNOWLEDGE LEVELS OF AFYON KOCATEPE UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER DEPARTMENT STUDENT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Özge ERDOĞAN [1] , Mehmet YILDIZ [2] , Ümit DÜNDAR [3]


OBJECTIVE: Physical education teachers often face first aid interventions in schools. It is well known that first aid practices by conscious and well educated people save lives and help recovery. Therefore, physical education teachers need to have good first aid knowledge. In the literature, there is limited information about first aid knowledge levels of both candidate and active physical education teachers. The aim of this study is to determine first aid knowledge levels of students studying physical education and sports teaching in Afyonkarahisar.
MATERIAL AND METHODS: 120 students (age: 20.64±1.74) who were participated from Afyon Kocatepe University, School of Physical Education and Sports, Department of Physical Education and Sports Teaching voluntarily. While 36.7% of the participants are female students, 63.3% are male students. In this study, a questionnaire consisting of two parts was applied to the participants. The first section consists of 13 questions to help determine the demographic characteristics and descriptive characteristics of the participants, while the second section consists of 16 multiple choice questions and information questions that help determine the level of first aid knowledge of the participants. In the study, independent sample t test and ANOVA tests were applied for comparisons between groups due to normal distribution of data (Kolmogorov Smirnov). Besides the mean and standard deviation values, frequency and percentage values of the data were determined. In addition, the effect size was calculated according to Cohen d standards.
RESULTS: At the end of the study, according to the results of the questionnaire applied to the students of Physical Education and Sports Teaching Department of Afyon Kocatepe University, those who have health officials in their families (11.07±9.63), who have taken first aid course (10.86±2.41) and first aid certificate. (11.53±2.48 in school) were found to be more accurate answers to the questions. On the other hand, it was found that all participants answered 10.16±1.93 of the 16 information questions and the success rate was 63.5%.
CONCLUSIONS: As a result, first aid knowledge of Afyon Kocatepe University Physical Education and Sports Teaching Department students was found to be medium level. In the light of these findings, in addition to increasing the hours of first aid courses within the scope of higher education, it is recommended that the first aid courses be given by the experts who are appointed as physical education teachers by the experts during their candidacy.

AMAÇ: Beden eğitimi öğretmenleri okullarda sıklıkla ilk yardım müdahaleleri ile karşılaşmaktadır. Bilinçli ve eğitim almış kişilerce yapılan ilk yardım uygulamalarının hayat kurtardığı ve iyileşmeyi hızlandırdığı bilinen bir gerçektir. Bunun için beden eğitimi öğretmenlerinin iyi bir ilk yardım bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Literatürde gerek aday gerekse de aktif görevdeki beden eğitimi öğretmenlerinin ilk yardım bilgi düzeyleri ile ilgili sınırlı sayıda bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Afyonkarahisar özelinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin ilk yardım bilgi düzeylerinin belirlenmesidir.

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Afyon Kocatepe Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde okuyan 120 öğrenci (yaş: 20,64±1,74) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların %36,7’sini kadın öğrenciler oluştururken %63,3’ünü ise erkek öğrencilerden oluşturmaktadır. Çalışmada katılımcılara iki bölümden oluşan anket çalışması yaptırılmıştır. Birinci bölüm 13 sorudan oluşan katılımcıların demografik özellikleri ve tanımlayıcı özelliklerini belirlemeye yardımcı olan sorulardan oluşurken, ikinci bölüm 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan ve katılımcıların ilk yardım bilgi düzeylerini belirlemeye yardımcı olan bilgi sorularından oluşmaktadır. Çalışmada verilerin normal dağılım göstermesinden (Kolmogorov Smirnov) gruplar arası karşılaştırmalar için bağımsız değişken t testi ve ANOVA testleri uygulanmıştır. Verilerin ortalama ve standart sapma değerlerinin yanında frekans ve yüzde değerleri tespit edilmiştir. Bunun yanında karşılaştırmalarda etki genişliği Cohen d standartlarına göre hesaplanmıştır.

BULGULAR: Çalışma sonunda, Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencilerine uygulanan anket sonuçlarına göre ailesinde sağlık personeli olanlar (11,07±9,63), daha önce ilk yardım kursu alanlar (10,86±2,41) ve ilk yardım sertifikası olanların (okulda 11,53±2,48) sorulara daha çok doğru yanıt verdikleri görülmüştür. Bununla beraber, tüm katılımcıların 16 bilgi sorusundan 10,16±1,93’una doğru cevap verdiği ve başarı oranının %63,5 olduğu tespit edilmiştir.

SONUÇ: Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ilk yardım bilgilerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında yükseköğrenim kapsamında verilen ilk yardım derslerinin ders saatlerinin arttırılmasının yanında, beden eğitimi öğretmeni olarak atanan adayların adaylık süresince konusunda uzman kişiler tarafınca ilk yardım dersinin uygulamalı olarak verilmesi tarafımızca önerilmektedir.

  • 1. Başer M, et al. Evaluating first-aid knowledge and attitudes of a sample of Turkish primary school teachers. Journal of Emergency Nursing 2007: 33 (5): 428-432.2. Güngör A, Köksal AK, Subaşı G ve ark. Gelişme ve Öğrenme. İstanbul, Anı Yayınevi, 2004.3. Güvercin CH. Kazalar, 2004. http://saglik.tr.net/ak (Erişim Tarihi: 03.01.2018).4. Peden M, Oyegbite K, Ozanne-Smith J, et al. World report on child injury prevention 2009. (Vol. 2008, pp. 1-28). Geneva: World Health Organization. http://www.em-online.com/download/medical_article/37295_world%20report%20on%20child%20injury.pdf5. Altundağ S, Öztürk MC. Ev kazalarına yönelik eğitimin, güven¬lik önlemleri alınması ve kaza görülme sıklığına etkisi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2007; 13: 180-5.6. İnanç ÇD, Baysal US, Coşgun L, Taviloğlu K, Ünüvar E. Çocukluk çağı yaralanmalarında hazırlayıcı nedenler. Türk Ped Arş 2008; 43: 84-8.7. World Health Organization. Child and adolescent injury pre¬vention: A WHO plan of action 2006-2015. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43267/9241593385_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Erişim Tarihi: 10.06.2019] 8. Dramalı A. Basic first aid practices (Temel ilk yardım uygulamalar). 2nd printing. İzmir, Saray Medical Press, 2001.9. Rogmans W. Education and legislation are key to preventing child injuries. Bull World Health Organ 2009; 87: 334-5.10. İlk Yardım Yönetmeliği. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150729-2.htm11. Spinks AB, McClure RJ, Bain C, Macpherson AK. Quantifying the association between physical activity and injury in primary school-aged children. PedVatrVcs 2006;118:43-5012. Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari13 . Karasar, N.. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2006.14. Tomruk, Ö.. “Acil Servise Başvuran Hastalara Eşlik Eden Hasta Yakınlarının İlk Yardım Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması”, Uzmanlık Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Ana Bilim Dalı, 2002.15. Kütevin, E., Kütevin, Z.. İlk Yardım El Kitabı, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1993.16. Sayre et al. Adult Basic Life Support. Circulation, 2000; 102(1):22-59.17. Sönmez Y, Uskun E, & Pehlivan A. Okul öncesi öğretmenlerinin temel ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyleri, Isparta örneği. Türk Pediatri Arşivi, 2014; 49.3: 238-246.18. Yürümez Y, Yavuz Y, Sağlam H, Köken R, Tunay K. Evaluation of the level of knowledge of first aid and basic life support of the educators working in preschools. Acad Emerg Med 2007; 5: 17-20.19. Nayir, T., Uskun, E., Türkoğlu, H., Uzun, E., Öztürk, M., & Kişioğlu, N.. Isparta il merkezinde görevli öğretmenlerin ilkyardım bilgi düzeyleri ve tutumları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 18(4): 123-127.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi MART 2020
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Yazar: Özge ERDOĞAN
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3481-7775
Yazar: Mehmet YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2784-0574
Yazar: Ümit DÜNDAR
Kurum: AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip595220, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {76 - 81}, doi = {10.18229/kocatepetip.595220}, title = {AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ERDOĞAN, Özge and YILDIZ, Mehmet and DÜNDAR, Ümit} }
APA ERDOĞAN, Ö , YILDIZ, M , DÜNDAR, Ü . (2020). AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Kocatepe Tıp Dergisi , 21 (1) , 76-81 . DOI: 10.18229/kocatepetip.595220
MLA ERDOĞAN, Ö , YILDIZ, M , DÜNDAR, Ü . "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 76-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/53095/595220>
Chicago ERDOĞAN, Ö , YILDIZ, M , DÜNDAR, Ü . "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 76-81
RIS TY - JOUR T1 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Özge ERDOĞAN , Mehmet YILDIZ , Ümit DÜNDAR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.595220 DO - 10.18229/kocatepetip.595220 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 81 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.595220 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.595220 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %A Özge ERDOĞAN , Mehmet YILDIZ , Ümit DÜNDAR %T AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2020 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 21 %N 1 %R doi: 10.18229/kocatepetip.595220 %U 10.18229/kocatepetip.595220
ISNAD ERDOĞAN, Özge , YILDIZ, Mehmet , DÜNDAR, Ümit . "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Kocatepe Tıp Dergisi 21 / 1 (Mart 2020): 76-81 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.595220
AMA ERDOĞAN Ö , YILDIZ M , DÜNDAR Ü . AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. KTD. 2020; 21(1): 76-81.
Vancouver ERDOĞAN Ö , YILDIZ M , DÜNDAR Ü . AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 81-76.