Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Kocatepe Tıp Dergisi’nde yer alacak makaleler, aşağıdaki maddelerde yer alan kuralları taşıyor olmalıdır:

1- Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar, iyi tanımlanmış bir sorunsala dayanmalı ve başlıklar bu sorunsalla uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

2- Dergi, Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir.

3- Yazım ve noktalamada TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

4- Yazılarda yazım kuralları bakımından gerekli görüldüğü takdirde, editörler ve/veya danışmanlar tarafından düzeltmeler yapılabilir.

5- Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Diğer bilimsel yayınlara benzerlik oranın %30’u geçmemesi gerekir. Bununla beraber editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar.

6- Kabul edilmeyen yazılar geri iade edilmezler, yayımlanan yazılar için ise ücret ya da karşılık ödenmez.

7- Yazıların bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Bu hususta aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir:

a) Tüm yazarların gönderilen yazılarda bilimsel katkıları bulunmalıdır.

b) Yazar olarak belirlenen isim; çalışmayı planlamalı veya yapmalı, Yazıyı yazmalı veya revize etmeli ve tüm yazarlar makalenin son halini kabul etmelidir.

8- Yazıların Etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Bu hususta aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir:

a) Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki bildirgesi ilkeleri’ ne uygunluk (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, yazının “gereç ve yöntemler” bölümünde, çalışmalarını bu prensiplere uygun olarak yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş onam” (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadırlar.

b) Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise, yazarlar, yazının “gereç ve yöntemler” bölümünde, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda, çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar.

c) Olgu sunumlarında, hastalardan “Bilgilendirilmiş onam” (informed consent) alınmalıdır ve hastanın kimliği saklı tutulmalıdır.

d) Eğer yazıda dolaylı/dolaysız ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise, yazarlar bu durumu (yoksa da olmadığını) sunum sayfasında bildirmek zorundadırlar.

9- Yazıların biyoistatistik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazılarda “p” değerleri açık olarak verilmelidir (p=0.025; p=0.524 gibi).

10- 1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.

11Makale ile birlikte Yazar Onay Formu gönderilmelidir.  Dergi web sitesinde yer alan “Yazar Onay Formu” bütün yazarlar tarafından doldurulup imzalandıktan sonra, yazı ile birlikte gönderilmelidir.

12- Makale kabul edildikten sonra Telif Hakkı Devir Formu gönderilmelidir. Dergi web sitesinde yer alan “Telif Hakkı Devir Formu” bütün yazarlar tarafından doldurulup imzalandıktan sonra, ve hakemlerin önerileri doğrultusunda düzeltilmiş yazı ile birlikte gönderilmelidir.

13- Yazılar, süreci hızlandırmak amacıyla elektronik olarak kabul edilmektedir. Yazılar word programında görülebilecek şekilde hazırlanmalıdır.

14- Gönderilen Yazılar:

a) A4 boyutunda, çift aralıklı, 12 punto ile, sayfanın tüm kenarlarında en az 2.5 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalı ve toplam 16 sayfayı aşmamalıdır. Yazının içerisinde mutlaka bir başlıklandırma yapılmalıdır. Ana başlıklar numara verilmeden, koyu ve büyük harfle yazılmalıdır. Tüm başlıklar paragrafın ilk satırı ile aynı hizada olmalıdır. Yazılarda System International (SI) birimleri kullanılmalıdır.

b) Başlıklar derecesine göre aşağıda gösterilen şekilde olmalıdır:MAKALE BAŞLIĞI (Cambria, 12 Punto, Koyu)

ÖZ (Cambria, 9 Punto, Koyu)

ABSTRACT (Cambria, 9 Punto, Koyu)

GİRİŞ (Cambria, 10 Punto, Koyu)

Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı (Cambria,10 Punto, Koyu)

Birinci ana başlığın alt başlığının alt başlığı (Cambria,10 Punto, Koyu değil)

GEREÇ ve YÖNTEM (Cambria,10 Punto, Koyu)

BULGULAR (Cambria, 10 Punto, Koyu)

TEŞEKKÜR (Cambria, 10 Punto, Koyu)

KAYNAKÇA (Cambria, 10 Punto, Koyu)

 

c) Dipnot açıklamaları Cambria 9 punto, Tablolar ve Şekiller ise Cambria 9 punto, tek satır aralıklı olarak düzenlenmelidir. Şekil adları şeklin altında,  tablo adları tablonun üstünde yer almalı; şayet alıntı yapılmışsa kaynak şekil ve tablonun altında gösterilmelidir. Tablolarda satır ve sütün çizgileri kullanılmamalıdır.

d) Tablo, şekiller ve resimler ayrı dosyalarda iletilmelidir. Şekiller ve resimler JPEG formatında en az 300 dpi olmalıdır.

e) Metin içindeki tüm şekil ve tablolara atıfta bulunulmalıdır. Tablo ve Şekiller (Çizim ve Fotoğraflar) cümle sonunda parantez içinde rakam ile (1, 2, 3) şeklinde belirtilmelidir. Şekillerin ve tabloların alt yazıları ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.

 f) Araştırma yazıları ve Kısa bildiriler aşağıdaki sıraya göre hazırlanmalıdır:

Başlık sayfası

Öz (özet) (Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç olarak kısımlara ayrılmalıdır.)

Abstract (Objective, Materials and Methods, Results, Conclution)

Giriş

Gereç ve Yöntem

Bulgular

Tartışma

Teşekkür

Kaynaklar

 

g) Araştırma yazıları:

Öz ve Abstract 150-400 kelime olmalıdır.

Metnin tamamı (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar hariç) 5000 kelimeyi aşmamalıdır.

Gereç ve Yöntem kısmında Etik Kurul Onayı şeklinde alt başlık bulunmalı ve burada onayın alındığı kurulun ismi belirtilmelidir.

Araştırmaya finansman/katkı sağlayan kuruluş ya da kişilere yapılacak teşekkür tartışma ile kaynaklar arasında yer almalıdır.

Kaynaklar en fazla 50 adet olmalıdır.

h) Kısa bildiriler:

Öz ve Abstract 150-400 kelime olmalıdır.

Metnin tamamı (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar hariç) 2000 kelimeyi aşmamalıdır.

Gereç ve Yöntem kısmında Etik Kurul Onayı şeklinde alt başlık bulunmalı ve burada onayın alındığı kurulun ismi belirtilmelidir.

Araştırmaya finansman/katkı sağlayan kuruluş ya da kişilere yapılacak teşekkür tartışma ile kaynaklar arasında yer almalıdır.

Kaynaklar en fazla 25 adet olmalıdır.

i) Olgu sunumları aşağıdaki sıraya göre hazırlanmalıdır:

Başlık sayfası

Öz (özet)

Abstract

Giriş

Olgu sunumu

Tartışma

Teşekkür

Kaynaklar


Yazar sayısı en fazla 5 kişi olmalıdır.

Öz ve Abstract 100-250 kelime olmalıdır.

Metnin tamamı (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar hariç) 2500 kelimeyi aşmamalıdır.

Olgu sunumlarında hastalardan “Bilgilendirilmiş onam” (informed constent) alınmalıdır ve hastanın kimliği saklı tutulmalıdır.

Araştırmaya finansman/katkı sağlayan kuruluş ya da kişilere yapılacak teşekkür tartışma ile kaynaklar arasında yer almalıdır.

Kaynaklar en fazla 15 adet olmalıdır.


j) Derleme yazıları:

Başlık sayfası bulunmalıdır.

Yazar sayısı en fazla 3 kişi olmalıdır.

Öz ve abstract 250-400 kelime olmalıdır.

Metnin tamamı (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar hariç) 5000 kelimeyi aşmamalıdır.

Kaynaklar en fazla 80 adet olmalıdır.

k) Editöre mektup:

Başlık sayfası bulunmalıdır.

Yazar sayısı en fazla 3 kişi olmalıdır.

Metnin tamamı (kaynaklar hariç) 750 kelimeyi aşmamalıdır.

Kaynaklar en fazla 10 adet olmalıdır.

l) Başlık sayfası aşağıdaki içerikte olmalıdır: (Başlık sayfası Araştırma yazıları, Kısa bildiriler, Olgu sunumları, Derleme yazıları ve Editöre mektup’ta bulunmalıdır.)

Türkçe başlık

İngilizce başlık

Yazar isimleri (Sorumlu yazar belirtilmeli)

Yazarların akademik unvanları

Yazarların çalıştıkları kurum adresleri

Yazarların e-posta adresleri

Sorumlu yazara ait ilave tel, fax numaraları

 

m) Öz (Özet) ve Abstract

Tüm yazılarda Türkçe ve İngilizce öz (özet) bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce özler (özet) Araştırma yazıları için 150-400 kelime, Kısa bildiriler için 150-400 kelime, Olgu sunumları için 100-250 kelime, Derleme yazıları için 250-400 kelime olmalıdır. Özlerin hemen altında Türkçe ve İngilizce en az üç en fazla beş kelimeden oluşan “Anahtar Kelimeler” bulunmalıdır.“Anahtar Kelimeler” Türkiye Bilim Terimleri’nden (http://www.bilimterimleri.com) seçilmelidir. Türkiye Bilim Terimleri; MeSH (Medical Subject Headings) terimlerinin, Türkçe karşılıklarını içeren anahtar kelimeler dizinidir.

n) Kaynaklar

Referansların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kullanılan kaynaklar, cümlelerin sonunda parantez içinde rakamlarla belirtilmelidir. Yazının “Kaynaklar Bölümü” ise yazının en son kısmında yer almalı ve kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre sıralanmalıdır. Kaynaklar, yazarların soyadlarını ve adlarının baş harflerini, yazının başlığını, derginin adını, başlangıç ve bitiş sayfaları ile basım yılını içermelidir. Altıdan fazla yazarı olan yazılarda, ilk üç yazardan sonrası için ‘ve ark.’ veya ‘et al.’ ifadesi kullanılmalıdır. Kısaltmalar Index Medicus‘a uygun olmalıdır.

Örnekler:
Dergide çıkan yazılar için kaynak yazım şekli:
Stephane A. Management of congenital cholesteatoma with otoendoscopic surgery: case report. Türkiye Klinikleri J MedSci 2010;30(2):803-7.
* Türkiye’de yayımlanan dergilerin adları (PubMed’de indekslenenler hariç) tam olarak yazılmalıdır.
Kitap için kaynak yazım şekli:
Dilek ON (Editör). Karaciğer. 1nci Baskı, Ankara: Uyum Ajans, 2003:689-719.
Kitaplardaki bölümler için kaynak yazım şekli:
Dilek ON (Editör). Karaciğer. In: Gökçe Ö, Arıkan Y. Alveolar hidatik kist. 1nci Baskı, Ankara: Uyum Ajans, 2003:591-5.

On-Line yazı için kaynak yazım şekli:
Ticari olmayan ve hükümetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları, erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir.
Kavuncu V, Evcik D. Physiotherapy in rheumatoid arthritis. http://www.medscape.com/viewarticle/474880?src=search Erişim 20.05.2004.

Tezler için kaynak yazım şekli:
Şahin DA. Hemorajik şok sonrası görülen iskemi-reperfüzyon hasarına siklosporin a ve FK-506’nın etkileri. Uzmanlık Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,1999.

15- Makale Değerlendirme Aşamaları şu şekildedir:

a) Tüm yazılar editör, yardımcı editörler ve en az üç danışman hakem tarafından değerlendirilir.

b) Yazılar hakemlere gönderilmeden önce dergi yazım kurallarına uygunluğu bilimsel sekreterya tarafından incelenir.

c) Danışmanlardan yedi gün içerisinde yazıyı değerlendirmeyi kabul edip etmediklerini bildirmeleri istenir.

d) Hakem değerlendirmeyi otuz gün içerisinde tamamlamalıdır.