Yıl 2019, Cilt , Sayı 37, Sayfalar 173 - 194 2019-06-30

E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Hizmet Sunumu Ve Belediye-Yurttaş Etkileşimine Etki Eden Faktörler: Kocaeli İli Örneği
Service Delivery of Municipalities within the Context of E-Governance and the Factors Affecting Municipality-Citizen Interaction: The Case of Kocaeli Province

İdil SAYIMER [1] , Banu KÜÇÜKSARAÇ [2]


Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetim biçimlerini yakından etkilemesiyle önem kazanmaya başlayan e-yönetişim, kamu kurumları ile paydaşlar arasında yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla etkileşime dayanan yurttaş odaklı bir yönetim anlayışıdır. Kamusal hizmet sunumunun yerel düzeydeki en önemli temsilcileri olan belediyeler yeni medya teknolojilerini e-yönetişim kapsamındaki iş süreçlerinde kullanarak daha az maliyetle daha verimli bir çalışma olanağı elde etmekte, kolay, hızlı ve sağlıklı hizmet sağlayabilmekte ve yurttaşlardan farklı konularla ilgili geri bildirim alabilmektedir. Belediyeler ve yurttaşlar için olumlu kazanımlar sağlayan e-yönetişim uygulamalarının her iki tarafa da fayda sağlayacak biçimde geliştirilip sürdürülmesine katkı sunmak amacıyla hizmet sunumu ve karşılıklı etkileşim durumlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma; Kocaeli il ve ilçe belediyelerinin yeni medya ortamlarında sunmuş oldukları hizmetleri e-yönetişim çerçevesinde belediye ve yurttaş açısından incelemeye yönelik yapılan TÜBİTAK-117K012  projesine ait araştırmanın kesitsel bir bölümünü yansıtmaktadır. Araştırmada, Kocaeli il ve ilçe belediyelerinin e-yönetişim bağlamında hizmet sunumu ve yurttaşla etkileşimlerine etki eden faktörleri saptamak amacıyla Kocaeli ilinde bulunan 13 belediyede görev yapan 26 katılımcı ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, belediyelerin e-yönetişim bağlamında yeni medya ortamlarında sağladığı hizmetlerin sunumunu ve belediye-yurttaş etkileşimini etkileyen faktörler arasında teknik alt yapı, gizlilik ve güvenlik, dijital beceri ve bütçe eksikliğine bağlı sorunlar olduğu tespit edilmiş, sonuçlar bu eksende tartışılmıştır.

E-governance, which has begun to gain importance since information and communication technologies affected public administration styles closely, is a citizen-oriented sense of management based on an interaction via new communication technologies between public enterprises and shareholders. Municipalities, the most important representatives of the public service delivery at the local level, use new media technologies in business processes within the scope of e-governance and thus, attain a more productive working opportunity with less cost, provide an easy, rapid and healthy service and receive feedback from the citizens concerning different matters. In order to develop and maintain e-governance applications which provide positive acquisitions to municipalities and citizens in such a way that they are useful for both sides, it is required to determine the factors that affect the service delivery and mutual interaction. This study was prepared via findings acquired from the TUBITAK SOBAG-117K012 research project, which examines the services delivered by the provincial and district municipalities of Kocaeli in the new media in terms of municipalities and citizens within the frame of e-governance. In the study, semi-structured profound interviews were conducted with 26 participants working in 13 municipalities in the province of Kocaeli to determine the factors affecting service delivery and citizen interaction of provincial and district municipalities within the scope of e-governance. As a result of the study, it was determined that the factors affecting the service provided by municipalities in the new media within the scope of e-governance and the municipality-citizen interaction were; problems arising from technical infrastructure, confidentiality and security, digital skill and budget absence and the results were discussed accordingly.

 • Baş, Türker ve Ulun Akturan (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri NVivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi. (1. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bilgili, Alper (2015). "Türkiye'de Yerel Yönetimlerde E-Devlet Olgusu: Nilüfer Belediyesi E-Belediyecilik Uygulamaları", s.213-222, 9.Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Bildiriler Kitabı, 07-09 Mayıs 2015 (Malatya), TODAİE Yayınları, Ankara.
 • Chen, Yu-Che ve Jon Gant (2001). “Transforming e-government services: The use of application service providers in US Local Governments”. Government Information Quarterly, 18(4): 343-355.
 • Cohen, Louis ve Lawrence Manion (1994) Research Methods in Education (4th ed.). London: Routledge.
 • Çavuş, Süleyman (2011). Yeni İletişim Teknolojilerinden İnternet ve Halkla İlişkilerdeki Yerinin İncelenmesi: Talas Belediyesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Çoruh, Murat (2009). “Türkiye'de e-Belediye Araştırma Sonuçları”. inet-tr’09 - XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı, 12-13 Aralık, 2009, Bilgi Üniversitesi, İstanbul. http://inet-tr.org.tr/inetconf14/bildiri/2.pdf / Erişim Tarihi: 05.02.2017
 • Demirel, Demokaan (2010). “Yönetişimde Yeni Bir Boyut: E-Yönetişim”. Türk İdare Dergisi, 466: 65-94.
 • Doğu, İlknur (2008). Halkla İlişkilerde Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanılması: Kadıköy ve Beyoğlu İlçe Belediyelerinin Kurumsal Web Sitesi Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Durna, Ufuk ve Mehmet Özel (2008). ''Bilgi Çağında Bir Yönetsel Dönüşüm Yaklaşımı: E-(YEREL) Yönetim''. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10): 1-32.
 • Gordon, Thomas F. (2012). “eGovernance and its Value for Public Administration”, https://pdfs.semanticscholar.org/5687/eaabcd2b88a15514f8e1442ee39a77cc5ac1.pdf / Erişim Tarihi: 15.06. 2016.
 • Güler, Birgül Ayman (2001). “Yerel Yönetimler ve İnternet”. HABİTAT II İstanbul.
 • Henden, Burçin (2015). ''Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışında E-Belediyeciliğin Yeri Ve Önemi''. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1): 1-13.
 • Kabakuş, Ahmet Kamil (2014). "Türkiye'deki Büyükşehirlerin İlçe Belediyelerine Göre E-Belediye Hizmetlerinde Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3): 307-324.
 • Kanungo, Shivraj (2004). “On The Emancipatory Role of Rural Information Systems”. Information Technologyand People, 17(4): 407-422.
 • Karaduman, Murat ve Sibel Karaduman (2004). "Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamaları: İzmir ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Analizi". Yerel Yönetimler Kongresi: Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Bildiriler Kitabı, Çanakkale: 371-382.
 • Kaya Bengsir, Türksel (2000). "Web'deki Belediyelerimiz: Ankara Büyükşehir Belediyesi", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 9(2), 76-90.
 • Kaya Bengsir, Türksel (2002). "Web’deki Belediyelerimiz: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 11(1), 107–124.
 • Lethbridge, Jane (2015) “Digitalisation of local authority services in Europe”. A briefing paper commissioned by EPSU/ CEMR, https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/ Lethbridge%20Digitalisation%20of%20local%20authority%20services%20in%20Europe.pdf / Erişim Tarihi: 17.09. 2017.
 • Mann, Michael (1984). "The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms, and Results". European Journal of Sociology, 25(2): 185-213.
 • Negiz, Nilüfer (2011). “Elektronik Dönüşüm Karşısında Vatandaş Deneyimi: Isparta Belediyesi İncelemesi”. Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 21: 499-533.
 • Nohutçu, Ahmet ve Demirel, Demokaan (2005). “E-Devlet: Genel Bir Çerçeve ve Teorik Bir Yaklaşım”. Türk İdare Dergisi: 35-56.
 • Okçu, Murat (2011). .Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Ankara Sanayi Odası Yayın Organı. http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/dosyakasimaralik20111.pdf /Erişim Tarihi: 05.01.2017
 • Ökmen, Mustafa ve Abdullah Yılmaz, Serdar Başaran (2004). “Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Bir Yönetişim Faktörü Olarak Yerel Yönetimler”. Kamu Yönetimi, Edt: Mustafa Ökmen, Abdullah Yılmaz, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Özüpek, M. Nejat (2010). “Belediyelerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında İnternet Kullanımı: Büyükşehir Web Siteleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma”. Selçuk iletişim, 6(3): 196-205.
 • Riley, Cathia Gilbert ve M. A. Law, (2005) “The Changing Role of the Citizen in the E-Governance”. e-Democracy Equation. www.electronicgov.net/ Erişim Tarihi:15.06. 2018.
 • Saraçbaşı, Yasemin (2010). “Türkiye’de E-Belediyecilik Uygulamalarında Belediye Vatandaş İlişkisi: Malatya Belediyesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta.
 • Schröder, Kerstin ve Uwe Schmalfeld (2002). “E-Government in den Kommunen – Deutschlandholtauf”, Finanswirtschaft, 56. Jg. Heft 7.
 • Sobacı, M. Zahid ve Ramazan Altıok (2011). "Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin E-Katılım Uygulamaları: Website İçerik Analizi". VIII. Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetimi ve Teknoloji, Ankara: TODAİE Yayınları.
 • Şahan, Serkan (2007). Türkiye’deki E-Polis Uygulamalarının Polis-Halk İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin, Ali (2007). "Kamu Çalışanlarının E-Devleti Algılayış Biçimleri: Beklentiler ve Sorunlar". Kamu Yönetimi Yazıları, Ed.: Eryılmaz, B., Eken, M. ve Şen, M. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şat, Nur (2016). "Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Genel Ağ (Web) Sitelerinin Analizi". Türk İdare Dergisi, 482: 183-236.
 • Tanyıldızı, Nural İmik ve Selma Karatepe (2011). "Belediyelerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında Web Siteleri: İki Farklı Ülke Ve İki Farklı Belediye Analizi". E- Journal Of New World Sciences Academy (NWSA), 6(3): 520-538.
 • Tejasvee, Sanjay ve S.S.Sarangdevot; Devendra Gahlot, Shruti Sandal (2010). “E-Governance and Effective Deliverance of Information and Services to Citizens Architecture”. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 1(4): 298-302.
 • Yıldırım, Ali. ve Şimşek, Hasan. (1999), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, Murat (2010). E-Devlet ve Yurttaş Odaklı Kamu Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Zeren, Halim Emre ve Özel Sebetci, Yüksel Koçak (2015). “E- devlet ve e-belediye hizmetleri çerçevesinde aydın halkının katılma duyarlılığının ölçülmesi”. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(9): 249-268.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2250-8900
Yazar: İdil SAYIMER
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6216-9045
Yazar: Banu KÜÇÜKSARAÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kosbed552837, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {173 - 194}, doi = {10.35343/kosbed.552837}, title = {E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Hizmet Sunumu Ve Belediye-Yurttaş Etkileşimine Etki Eden Faktörler: Kocaeli İli Örneği}, key = {cite}, author = {Sayımer, İdil and Küçüksaraç, Banu} }
APA Sayımer, İ , Küçüksaraç, B . (2019). E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Hizmet Sunumu Ve Belediye-Yurttaş Etkileşimine Etki Eden Faktörler: Kocaeli İli Örneği . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (37) , 173-194 . DOI: 10.35343/kosbed.552837
MLA Sayımer, İ , Küçüksaraç, B . "E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Hizmet Sunumu Ve Belediye-Yurttaş Etkileşimine Etki Eden Faktörler: Kocaeli İli Örneği" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 173-194 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/47051/552837>
Chicago Sayımer, İ , Küçüksaraç, B . "E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Hizmet Sunumu Ve Belediye-Yurttaş Etkileşimine Etki Eden Faktörler: Kocaeli İli Örneği". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 173-194
RIS TY - JOUR T1 - E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Hizmet Sunumu Ve Belediye-Yurttaş Etkileşimine Etki Eden Faktörler: Kocaeli İli Örneği AU - İdil Sayımer , Banu Küçüksaraç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35343/kosbed.552837 DO - 10.35343/kosbed.552837 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 194 VL - IS - 37 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.552837 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.552837 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Hizmet Sunumu Ve Belediye-Yurttaş Etkileşimine Etki Eden Faktörler: Kocaeli İli Örneği %A İdil Sayımer , Banu Küçüksaraç %T E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Hizmet Sunumu Ve Belediye-Yurttaş Etkileşimine Etki Eden Faktörler: Kocaeli İli Örneği %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V %N 37 %R doi: 10.35343/kosbed.552837 %U 10.35343/kosbed.552837
ISNAD Sayımer, İdil , Küçüksaraç, Banu . "E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Hizmet Sunumu Ve Belediye-Yurttaş Etkileşimine Etki Eden Faktörler: Kocaeli İli Örneği". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 37 (Haziran 2019): 173-194 . https://doi.org/10.35343/kosbed.552837
AMA Sayımer İ , Küçüksaraç B . E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Hizmet Sunumu Ve Belediye-Yurttaş Etkileşimine Etki Eden Faktörler: Kocaeli İli Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (37): 173-194.
Vancouver Sayımer İ , Küçüksaraç B . E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Hizmet Sunumu Ve Belediye-Yurttaş Etkileşimine Etki Eden Faktörler: Kocaeli İli Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (37): 173-194.