Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Child and Moral Education in Nurettin Topçu's World of Ideas

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 76 - 92, 30.06.2022

Öz

Childhood is a period of time that has the power to influence a person's future behavior. The moral education given in childhood is also of great importance, as the knowledge gained in this period has an effect throughout the life of the person. In this respect, it draws attention as a subject that needs to be emphasized on child and moral education. In this context, the aim of the research is to contribute to the literature by reflecting Nurettin Topçu's perspective on children and moral education. In the research, using the document analysis method, the journal of movement where Nurettin Topçu's writings and his books published under different names were examined. In order to ensure the reliability and validity of the research, the data obtained were reviewed at different times, expert opinions were taken and re-evaluated. As a result of the research, Nurettin Topçu attaches special importance to childhood, moral education should be started from an early age, various weaknesses can occur in the child if this is neglected, the value given to the child is parallel with each other, the family is important in moral development, the state takes responsibility for child education. It has been found that it is necessary to benefit from historical knowledge in moral education, it will be useful to re-evaluate the understanding of freedom in children, primary education is the basis in moral education, the teacher is the guide in moral education, and it will be useful to consider the values of respect and compassion in moral education.

Kaynakça

 • Acar, E. (2012). Bağırıp Çağırmadan Çocuk Eğitimi, Yediveren Yayınları.
 • Acar, F. (2011). Nurettin Topçu ve Mümtaz Turhan’ın Eğitim Düşünceleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi.
 • Akar, T. ve Aksoy, B. (2018). Çocukların Anne Babalarına Yönelik Algılarının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 31-46.
 • Aksoy, İ. (2011). Türklerde Aile ve Çocuk Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(16), 11-19.
 • Alacahan, O. (2010). Çocuğunu Sokakta Çalıştıran Ailelerin Sosyo-Ekonomik Profili, Tutum ve Beklentileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (59), 133-147.
 • Aypay, A. (2007). Ahlak (Töresel) Gelişim. M. E. Deniz(Ed.), Eğitim Psikolojisi (s.161-192). Maya Akademi.
 • Aytaş, G., & Karakuş Aktan, E. N. (2012). Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi Açısından Hayriyye. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 32(2), 537-555.
 • Bakalım, O. (2017). Kişisel, Sosyal ve Ahlaki Gelişim. A. Arı (Ed.), Eğitim Psikolojisi (s.123-144). Eğitim Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F., (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Yayınları.
 • Can, Ö. (2008). Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Civelek, M. (2017). Kırk Yıl Sonra Dün Gibi Nurettin Topçu. Dergah Yayınları.
 • Demircioğlu, İ. H., & Tokdemir, M. (2008). Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 69-88.
 • Gündoğan, A. O. (2018). Arafta Bir Düşünür Nurettin Topçu. Altınordu Yayınları.
 • Gündüz, T. (2010). Üstün Zekâlı Çocuklarda Ahlâk Gelişimi ve Eğitimi. İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 157-177.
 • Hacib, Y. H. (2017). Kutadgu Bilig (Çev. A. Çakan). Türkiye İşbankası Kültür Yayınları.
 • İnel, Y., & Urhan, E. (2018). Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi Değerleri Kimden Öğreniyor ?. Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(1), 44-51.
 • Işık, E. (2019). Nurettin Topçu Çağdaş Bir Dervişin Dünyası. Dergah Yayınları.
 • Kara, İ. (2016). Ahlak Davasına ve Muallimliğe Adanmış Bir Ömür: Nurettin Topçu. Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, 4, 6-23.
 • Karakaş, B., & Çevik, Ö. C. (2016). Çocuk Refahı: Çocuk Hakları Perspektifinden Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 887-906.
 • Keskin, Y. (2008). Türkiye'deki Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi: Tarihsel Gelişim,1998 ve 2004 Programlarının Etkililiğinin Araştırılması. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Kotaman, H. (2008). Türk Ana Babalarının Çocuklarının Eğitim Öğretimlerine Katılım Düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 135-149.
 • Kulaksızoğlu, A. (2015). Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitapevi.
 • Meb. (2018a). 2023 Eğitim Vizyonu. Milli Eğitim Bakanlığı. https://2023vizyonu.meb.gov.tr/ (24.02.2020).
 • Meb. (2018b). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Milli Eğitim Bakanlığı. s.29. http://mufredat.meb.gov.tr/ (23.01.2020).
 • Mollaer, F. (2016a). Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı Nurettin Topçu Üzerine Yazılar. Dergah Yayınları.
 • Montessori, M. (1997). Çocuk Eğitimi '' Montessori Metodu'' (Çev. G. Yücel). Özgür Yayınları.
 • Öztürk, H., & Çetin, R. (2016). Nurettin Topçu’nun Eğitim ve Öğretmen Anlayışı. M. K. Arıcan, M. Orçan, ve M. E. Kala (Ed.), 40 Yıl Sonra Nurettin Topçu '' Nurettin Topçu Bugün Bize Ne Söyler'' (s.206-214). Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları.
 • Sanchez, T. R. (1998). Using Stories About Heroes to Teach Values. ERİC ED424190. https://files.eric.ed.gov (02.03.2020).
 • Soysal, M. (2010). İlköğretimde 7-12 Yaş Arası Çocuklarda Ahlaki Karakter Özellikleri ve Eğitimi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Şengün, M. (2007). Ahlaki Gelişimin Psiko-Sosyal Dinamikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(23), 201-221.
 • Tekin, Ö. G. (2017). İlkokul ve Ortaokul Programlarının Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Topçu, E., & Kaymakcı, S. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Menkıbelerin Kullanılma Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 281-305.
 • Topçu, N. (2016). Var Olmak. Haz.: E. Erverdi, ve İ. Kara, Dergah Yayınları.
 • Topçu, N. (2017a). Kültür ve Medeniyet. Haz.: E. Erverdi, ve İ. Kara, Dergah Yayınları.
 • Topçu, N. (2017b). İslam ve İnsan - Mevlana ve Tasavvuf. E. Erverdi, ve İ. Kara (Haz.), Dergah Yayınları.
 • Topçu, N. (2018a). Ahlak. E. Erverdi, ve İ. Kara (Haz.), Dergah Yayınları.
 • Topçu, N. (2018b). Ahlak Nizamı. E. Erverdi, ve İ. Kara (Haz.), Dergah Yayınları.
 • Topçu, N. (2018c). İradenin Davası - Devlet ve Demokrasi. E. Erverdi, ve İ. Kara (Haz.), Dergah Yayınları.
 • Topçu, N. (2019a). Türkiye'nin Maarif Davası. E. Erverdi, ve İ. Kara (Haz.), Dergah Yayınları.
 • Tor, H. (2010). Türkiye'de Çocuk İşçiliğinin Boyutları. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 2(2), 25-42.
 • Tortop, H. S. (2018). Üstün Yetenekliler Ahlak ve Karakter Eğitimi Programı (ÜYAKEP) Modeli. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 5(2), 100-111.
 • Ttkb. (2019). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/ (12.04.2019).
 • Turan, İ. (2014). Karakter Eğitimi: Amerika Örneği. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 14(1), 75-92.

Nurettin Topçu’nun Fikir Dünyasında Çocuk ve Ahlak Eğitimi

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 76 - 92, 30.06.2022

Öz

Çocukluk dönemi insanın gelecekteki davranışlarını etkileme gücüne sahip bir zaman dilimidir. Çocuklukta edinilen birikimler kişinin hayatı boyunca etkisini gösterdiği için çocukluk döneminde verilen ahlaki eğitim de son derece önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çocuk ve ahlak eğitimi üzerinde durulması gereken bir konu olarak dikkat çeker. Bu kapsamda araştırmanın amacı Nurettin Topçu’nun çocuğa ve ahlak eğitimine bakış açısını yansıtarak alan yazınına katkı sağlamaktır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılarak Nurettin Topçu’nun yazılarının yer aldığı Hareket dergisi ve farklı isimler altında yayınlanan kitapları incelendi. Araştırmanın güvenirliği ve geçerliliğini sağlamak amacıyla elde edilen veriler farklı zamanlarda tekrar gözden geçirilip uzman görüşleri alınıp yeniden değerlendirildi. Araştırmanın sonucunda Nurettin Topçu’nun çocukluk dönemine ayrı bir önem verdiği, ahlak eğitimine erken yaşlardan itibaren başlanması gerektiği bunun ihmal edilmesi durumunda çocukta çeşitli zafiyetlerin oluşabileceği, medeni gelişmişlikle çocuğa verilen değerin birbiriyle paralel olduğu, ahlak gelişiminde ailenin önemli olduğu, devletin çocuk eğitimi konusunda sorumluluk alması gerektiği, ahlak eğitiminde tarihi birikimden faydalanılması gerektiği, çocuktaki hürriyet anlayışının yeninden gözden geçirilmesinin yararlı olacağı, ahlak eğitiminde ilköğretimin temel teşkil ettiği, ahlak eğitiminde öğretmenin rehber konumunda olduğu, ahlak eğitiminde saygı ve merhamet değerlerinin dikkate alınmasının faydalı olacağı yönünde bulgulara ulaşılmıştır

Kaynakça

 • Acar, E. (2012). Bağırıp Çağırmadan Çocuk Eğitimi, Yediveren Yayınları.
 • Acar, F. (2011). Nurettin Topçu ve Mümtaz Turhan’ın Eğitim Düşünceleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi.
 • Akar, T. ve Aksoy, B. (2018). Çocukların Anne Babalarına Yönelik Algılarının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 31-46.
 • Aksoy, İ. (2011). Türklerde Aile ve Çocuk Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(16), 11-19.
 • Alacahan, O. (2010). Çocuğunu Sokakta Çalıştıran Ailelerin Sosyo-Ekonomik Profili, Tutum ve Beklentileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (59), 133-147.
 • Aypay, A. (2007). Ahlak (Töresel) Gelişim. M. E. Deniz(Ed.), Eğitim Psikolojisi (s.161-192). Maya Akademi.
 • Aytaş, G., & Karakuş Aktan, E. N. (2012). Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi Açısından Hayriyye. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 32(2), 537-555.
 • Bakalım, O. (2017). Kişisel, Sosyal ve Ahlaki Gelişim. A. Arı (Ed.), Eğitim Psikolojisi (s.123-144). Eğitim Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F., (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Yayınları.
 • Can, Ö. (2008). Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Civelek, M. (2017). Kırk Yıl Sonra Dün Gibi Nurettin Topçu. Dergah Yayınları.
 • Demircioğlu, İ. H., & Tokdemir, M. (2008). Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 69-88.
 • Gündoğan, A. O. (2018). Arafta Bir Düşünür Nurettin Topçu. Altınordu Yayınları.
 • Gündüz, T. (2010). Üstün Zekâlı Çocuklarda Ahlâk Gelişimi ve Eğitimi. İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 157-177.
 • Hacib, Y. H. (2017). Kutadgu Bilig (Çev. A. Çakan). Türkiye İşbankası Kültür Yayınları.
 • İnel, Y., & Urhan, E. (2018). Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi Değerleri Kimden Öğreniyor ?. Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(1), 44-51.
 • Işık, E. (2019). Nurettin Topçu Çağdaş Bir Dervişin Dünyası. Dergah Yayınları.
 • Kara, İ. (2016). Ahlak Davasına ve Muallimliğe Adanmış Bir Ömür: Nurettin Topçu. Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, 4, 6-23.
 • Karakaş, B., & Çevik, Ö. C. (2016). Çocuk Refahı: Çocuk Hakları Perspektifinden Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 887-906.
 • Keskin, Y. (2008). Türkiye'deki Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi: Tarihsel Gelişim,1998 ve 2004 Programlarının Etkililiğinin Araştırılması. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Kotaman, H. (2008). Türk Ana Babalarının Çocuklarının Eğitim Öğretimlerine Katılım Düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 135-149.
 • Kulaksızoğlu, A. (2015). Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitapevi.
 • Meb. (2018a). 2023 Eğitim Vizyonu. Milli Eğitim Bakanlığı. https://2023vizyonu.meb.gov.tr/ (24.02.2020).
 • Meb. (2018b). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Milli Eğitim Bakanlığı. s.29. http://mufredat.meb.gov.tr/ (23.01.2020).
 • Mollaer, F. (2016a). Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı Nurettin Topçu Üzerine Yazılar. Dergah Yayınları.
 • Montessori, M. (1997). Çocuk Eğitimi '' Montessori Metodu'' (Çev. G. Yücel). Özgür Yayınları.
 • Öztürk, H., & Çetin, R. (2016). Nurettin Topçu’nun Eğitim ve Öğretmen Anlayışı. M. K. Arıcan, M. Orçan, ve M. E. Kala (Ed.), 40 Yıl Sonra Nurettin Topçu '' Nurettin Topçu Bugün Bize Ne Söyler'' (s.206-214). Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları.
 • Sanchez, T. R. (1998). Using Stories About Heroes to Teach Values. ERİC ED424190. https://files.eric.ed.gov (02.03.2020).
 • Soysal, M. (2010). İlköğretimde 7-12 Yaş Arası Çocuklarda Ahlaki Karakter Özellikleri ve Eğitimi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Şengün, M. (2007). Ahlaki Gelişimin Psiko-Sosyal Dinamikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(23), 201-221.
 • Tekin, Ö. G. (2017). İlkokul ve Ortaokul Programlarının Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Topçu, E., & Kaymakcı, S. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Menkıbelerin Kullanılma Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 281-305.
 • Topçu, N. (2016). Var Olmak. Haz.: E. Erverdi, ve İ. Kara, Dergah Yayınları.
 • Topçu, N. (2017a). Kültür ve Medeniyet. Haz.: E. Erverdi, ve İ. Kara, Dergah Yayınları.
 • Topçu, N. (2017b). İslam ve İnsan - Mevlana ve Tasavvuf. E. Erverdi, ve İ. Kara (Haz.), Dergah Yayınları.
 • Topçu, N. (2018a). Ahlak. E. Erverdi, ve İ. Kara (Haz.), Dergah Yayınları.
 • Topçu, N. (2018b). Ahlak Nizamı. E. Erverdi, ve İ. Kara (Haz.), Dergah Yayınları.
 • Topçu, N. (2018c). İradenin Davası - Devlet ve Demokrasi. E. Erverdi, ve İ. Kara (Haz.), Dergah Yayınları.
 • Topçu, N. (2019a). Türkiye'nin Maarif Davası. E. Erverdi, ve İ. Kara (Haz.), Dergah Yayınları.
 • Tor, H. (2010). Türkiye'de Çocuk İşçiliğinin Boyutları. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 2(2), 25-42.
 • Tortop, H. S. (2018). Üstün Yetenekliler Ahlak ve Karakter Eğitimi Programı (ÜYAKEP) Modeli. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 5(2), 100-111.
 • Ttkb. (2019). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/ (12.04.2019).
 • Turan, İ. (2014). Karakter Eğitimi: Amerika Örneği. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 14(1), 75-92.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Samet KUŞCU>
Çimko Ortaokulu
0000-0002-0811-493X
Türkiye


Cengiz ÖZMEN> (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-5014-1299
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kuşcu, S. & Özmen, C. (2022). Nurettin Topçu’nun Fikir Dünyasında Çocuk ve Ahlak Eğitimi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi , 4 (1) , 76-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksued/issue/70839/1008664

Open Access Policy
KSUJED provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.