Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of 7th Grade Mathematics Curriculum According to Teachers' Opinions

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 93 - 110, 30.06.2022

Öz

The aim of this research is to evaluate the 7th grade mathematics curriculum based on the opinions of mathematics teachers. The research was designed in the descriptive survey model, one of the qualitative research methods. The study was attended by 11 maths teachers who taught 7 classes of mathematics. Research data were obtained by semi - structured interview technique. With the interview form consisting of seven questions, it consists of questions to reveal the opinions of teachers about the physical, social and psychological suitability of the educational status element of the 7th grade mathematics program. The data obtained within the scope of the study were analyzed by content analysis method. In this context, similar data in line with the research questions were brought together by coding within the framework of certain concepts and themes. Afterwards, the findings were arranged and interpreted in a way that the reader could understand. As a result of the study, it was seen that the teachers thought that the physical conditions were not suitable for the physical arrangement of the educational environment and were insufficient in terms of materials. From the findings of the study, it was understood that the individual differences, developmental characteristics, readiness levels and interests of the students were taken into consideration regarding the regulation of the psychological dimension of the educational environment. In addition, it is thought that positive contributions can be made to the socialization of students by giving importance to group work and peer support regarding the social dimension of the educational environment, but the applied mathematics curriculum does not provide a suitable environment for the socialization of students.

Kaynakça

 • Aközbek, A. (2008). Lise 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının CIPP Değerlendirme Modeli İle Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Genel Liseler, Ticaret Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri) Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Akbaba, T. (2004). Cumhuriyet döneminde program geliştirme çalışmaları. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5, 54–55
 • Akıncı, M. & Köse, E. (2021). Research Trends of Program Evaluation Studies Conducted between 2010-2019 in Turkey . Cukurova University Faculty of Education Journal , 50 (1), 77-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/59484/688142
 • Aksu, H. (2008). Öğretmenleri Yeni İlköğretim Matematik Programına İlişkin Görüşleri. . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8 Sayı:1, 1–10
 • Aktaş, M.& Baki, A. (2013). Yeni Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Ölçme Değerlendirme Boyutu İle İlgili Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, 203- 222
 • Alabayrakoğlu, Ö. ve Kılıç, A. (2021). Matematik uygulamaları dersi öğrenme-öğretme sürecinin incelenmesi. Journal of Qualitative Research in Education, 26, 246-264. doi: 10.14689/enad.26.11
 • Anıl, D. (2005). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Ürüne Dayalı Program Değerlendirme Yaklaşımı", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 67–89.
 • Aydın, Ö. (2019). Yeni bir Çevrimiçi eğitim ortamı: ÇÖÖP. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 15
 • Bal, A. (2008). Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 53- 68
 • Bayrak, B.& Erden, M. (2007). Fen Bilgisi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 137–154
 • Bulut, S. (2005). İlköğretim programlarında yeni yaklaşımlar (Matematik 1–5. sınıf). Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 54–55
 • Çetin, O., & Şengezer, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin proje çalışmalarına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 24-49.
 • Demirel, Ö.(2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Deveci, Ö. & Aykaç, N. (2020). Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ilkokul matematik dersi öğretim programlarının incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1512-1532
 • Gezgin, İ., & Bal, A. P. (2021). İlkokul 1. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(77), 17-39.
 • Gökçe, F. (1994). Eğitimde Denetimin Amaç ve İlkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10. Sayı, 73–78
 • Gülseven, E., Tüysüz, M., & Tozlu, İ. (2021). Argümantasyon Temelli FeTeMM Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesine Yönelik Akademik Başarılarına, Tutumlarına ve Argümantasyon Seviyelerine Etkisi. Başkent University Journal of Education, 8(2), 315-333.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Matbaacılık.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Eyiol, K. Ö. (2019). Ortaokul matematik uygulamaları öğretim programının Eisner’ın eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli
 • Fer, S.(2005). 1923 yılından günümüze cumhuriyet dönemi ilköğretim programları üzerine bir inceleme. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu, 7–9 Aralık 2005, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ve Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, İstanbul.
 • Kayhan, E., Gürol, M. (2019). Türkçe Öğretim Programı (2017)’nın Stufflebeam’in (CIPP) modeline göre değerlendirilmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 4(1), 48-67.
 • Kösterelioğlu, İ., Bayar, A., & Akın Kösterelioğlu, M. (2014). Öğretmen Eğitiminde Etkinlik Temelli Öğrenme Süreci: Bir Durum Araştırması. Electronic Turkish Studies, 9(2). 1035-104.
 • MEB (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6–8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara
 • MEB (2013). Matematik Dersi 5–8. Sınıflar Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara
 • MEB. (2018). Matematik dersi (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara
 • Öden, İ. M., & İkikardeş, N. Y. (2021). Matematik uygulamaları dersine dair matematik öğretmenlerinin görüşleri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1), 259-276.
 • Obay, M., & Çelik, H. C. (2021). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Eğitimde Kullanılan Oyunların Kültür, Eğitim Ve İlişkilendirme Açısından Görüşlerinin İncelenmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 20(80). 1915-1932.
 • Özdemir, S. M. (2011). Toplumsal değişme ve küreselleşme bağlamında eğitim ve eğitim programları: kavramsal bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 85-110.
 • Sağlam, M., ve Yüksel, İ. (2007). Program değerlendirmede meta-analiz ve meta-değerlendirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (18).
 • Şen, Ö. (2017). Matematik dersi ortaokul öğretim programlarının karşılaştırılması: 2009-2013-2017. Current Research in Education, 3(3), 116-128
 • Uşun, S. (2012). Eğitimde Program Değerlendirme (Süreçler Yaklaşımlar ve Modeller). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Yaman, B. B., & Ekinci, N. (2021). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrenme Ortamları Hazırlamaya İlişkin Algıları. Milli Eğitim Dergisi, 50(229), 363-392.
 • Yıldırım A. & Şimşek H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

7. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 93 - 110, 30.06.2022

Öz

Ortaokul 7. Sınıf matematik öğretim programının, matematik öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak ortama bakarak değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ortaokul 7. Sınıf derslerine giren ve araştırmaya katılmada gönüllü olan 11 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla 7 soruluk yarı yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuş ve elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar bağlamında sınıf ortamlarının fiziki boyutunun tam anlamıyla yeterli olmadığı ancak öğretmenlerin ortamın psikolojik boyutu ile ilgili düzenlemelere dikkat ettikleri ve sınıf içerisinde öğrencilerin ortamda sosyalleşmelerini sağlayacak etkinliklere yer vermeye çalıştıklarını söylemek mümkündür. Ayrıca programda bulunan kazanım sayısının süreye göre çok olduğu, programın uygulanması ile ilgili öğretmenlerin süre sıkıntıları yaşadıkları, sınıfların kalabalık olmasının programın yürütülmesinde güçlük teşkil ettiği ve süreç içerisinde kullanılabilecek materyal yönünden eksikliklerin yaşandığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda programın daha etkili bir şekilde uygulanabilmesi için sınıflar, materyal ve eğitim teknolojileri açısından zenginleştirilmelidir. Ayrıca öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimleri bakımından özverili olduğu gözlemlenen öğretmenlerin bu özelliklerinin hizmet içi eğitimlerle daha bilinçli ve daha etkili hale getirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca öğrenci seviyesinin üstünde olan kazanımların programdan çıkarılmasının süre açısından da olumlu bir etki yapacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Aközbek, A. (2008). Lise 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının CIPP Değerlendirme Modeli İle Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Genel Liseler, Ticaret Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri) Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Akbaba, T. (2004). Cumhuriyet döneminde program geliştirme çalışmaları. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5, 54–55
 • Akıncı, M. & Köse, E. (2021). Research Trends of Program Evaluation Studies Conducted between 2010-2019 in Turkey . Cukurova University Faculty of Education Journal , 50 (1), 77-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/59484/688142
 • Aksu, H. (2008). Öğretmenleri Yeni İlköğretim Matematik Programına İlişkin Görüşleri. . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8 Sayı:1, 1–10
 • Aktaş, M.& Baki, A. (2013). Yeni Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Ölçme Değerlendirme Boyutu İle İlgili Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, 203- 222
 • Alabayrakoğlu, Ö. ve Kılıç, A. (2021). Matematik uygulamaları dersi öğrenme-öğretme sürecinin incelenmesi. Journal of Qualitative Research in Education, 26, 246-264. doi: 10.14689/enad.26.11
 • Anıl, D. (2005). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Ürüne Dayalı Program Değerlendirme Yaklaşımı", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 67–89.
 • Aydın, Ö. (2019). Yeni bir Çevrimiçi eğitim ortamı: ÇÖÖP. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 15
 • Bal, A. (2008). Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 53- 68
 • Bayrak, B.& Erden, M. (2007). Fen Bilgisi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 137–154
 • Bulut, S. (2005). İlköğretim programlarında yeni yaklaşımlar (Matematik 1–5. sınıf). Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 54–55
 • Çetin, O., & Şengezer, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin proje çalışmalarına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 24-49.
 • Demirel, Ö.(2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Deveci, Ö. & Aykaç, N. (2020). Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ilkokul matematik dersi öğretim programlarının incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1512-1532
 • Gezgin, İ., & Bal, A. P. (2021). İlkokul 1. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(77), 17-39.
 • Gökçe, F. (1994). Eğitimde Denetimin Amaç ve İlkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10. Sayı, 73–78
 • Gülseven, E., Tüysüz, M., & Tozlu, İ. (2021). Argümantasyon Temelli FeTeMM Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesine Yönelik Akademik Başarılarına, Tutumlarına ve Argümantasyon Seviyelerine Etkisi. Başkent University Journal of Education, 8(2), 315-333.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Matbaacılık.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Eyiol, K. Ö. (2019). Ortaokul matematik uygulamaları öğretim programının Eisner’ın eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli
 • Fer, S.(2005). 1923 yılından günümüze cumhuriyet dönemi ilköğretim programları üzerine bir inceleme. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu, 7–9 Aralık 2005, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ve Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, İstanbul.
 • Kayhan, E., Gürol, M. (2019). Türkçe Öğretim Programı (2017)’nın Stufflebeam’in (CIPP) modeline göre değerlendirilmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 4(1), 48-67.
 • Kösterelioğlu, İ., Bayar, A., & Akın Kösterelioğlu, M. (2014). Öğretmen Eğitiminde Etkinlik Temelli Öğrenme Süreci: Bir Durum Araştırması. Electronic Turkish Studies, 9(2). 1035-104.
 • MEB (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6–8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara
 • MEB (2013). Matematik Dersi 5–8. Sınıflar Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara
 • MEB. (2018). Matematik dersi (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara
 • Öden, İ. M., & İkikardeş, N. Y. (2021). Matematik uygulamaları dersine dair matematik öğretmenlerinin görüşleri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1), 259-276.
 • Obay, M., & Çelik, H. C. (2021). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Eğitimde Kullanılan Oyunların Kültür, Eğitim Ve İlişkilendirme Açısından Görüşlerinin İncelenmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 20(80). 1915-1932.
 • Özdemir, S. M. (2011). Toplumsal değişme ve küreselleşme bağlamında eğitim ve eğitim programları: kavramsal bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 85-110.
 • Sağlam, M., ve Yüksel, İ. (2007). Program değerlendirmede meta-analiz ve meta-değerlendirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (18).
 • Şen, Ö. (2017). Matematik dersi ortaokul öğretim programlarının karşılaştırılması: 2009-2013-2017. Current Research in Education, 3(3), 116-128
 • Uşun, S. (2012). Eğitimde Program Değerlendirme (Süreçler Yaklaşımlar ve Modeller). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Yaman, B. B., & Ekinci, N. (2021). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrenme Ortamları Hazırlamaya İlişkin Algıları. Milli Eğitim Dergisi, 50(229), 363-392.
 • Yıldırım A. & Şimşek H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa DEMİR> (Sorumlu Yazar)
Bayburt Üniversitesi
0000-0002-0159-8986
Türkiye


Ahmet ÇELİK>
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0001-5145-7041
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Demir, M. & Çelik, A. (2022). 7. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi , 4 (1) , 93-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksued/issue/70839/1019790

Open Access Policy
KSUJED provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.