Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Relationship Between COVID-19 and Religion Through The Eyes of Theologian Teachers

Yıl 2021, Cilt , Sayı 38, 1 - 33, 31.12.2021
https://doi.org/10.35209/ksuifd.989365

Öz

The new type of virus called COVID-19, which emerged at the end of 2019 in Wuhan, China, continues to be the main topic of the world agenda in a time period of almost two years. A semi-structured qualitative data-based research was conducted in March 2020 in order to measure the knowledge of our faculty of theology graduate teachers about coronavirus and to raise awareness among students. In this article, the relationship between religion and various aspects of COVID-19 was examined from the point of view of our theologian teachers, based on the data of the aforementioned research and also by reviewing the relevant literature. An attempt was made to understand the course of religious thought in the context of the effects and consequences of COVID-19 on religious life. As a result, it has been seen that our teachers have a lack of knowledge about disasters such as pandemics and it is necessary to add new subjects within the framework of the curriculum. In addition, in order to prevent students from being affected by the negative consequences of such disasters, it has become necessary to deal with the pandemic theodicy on a philosophical, sociological and theological basis.

Kaynakça

 • Akhter, Shahid. “The role of religious institutions to combat the outbreak of COVID-19 pandemic”. Erişim 12 Ağustos 2021. http://southasiajournal.net/the-role-of-religious-institutions-to-combat-the-outbreak-of-covid-19-pandemic/
 • Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas. Modernite, Çoğulculuk Ve Anlam Krizi Modern İnsanın Yönelimi. Ankara: Heretik Yayınları, 2015.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail. el-Câmiu’s- Sahîh. 8 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992.
 • Çapcıoğlu, İhsan - Kaya, Emine. Pandemi döneminde Türkiye’de dini hayat Din görevlileri örneğinde din hizmetlerine genel bir bakış. ed. R. Emekçi. Ankara: Diyanet-Sen | Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası, 2021.
 • https://www.diyanetsen.org.tr/kitaplar/pandemidinihayat.pdf
 • Çelik, Celaleddin. “Teodisenin Sosyolojisi: Toplumsal Süreçlerle İlişkisi İçinde Teodise Konusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım”. Bilimname XIII/2 (2007), 37-66.
 • https://www.researchgate.net/profile/Celaleddin-Celik/publication/325127245_Teodisenin_Sosyolojisi/links/5af999cb4585157136f40c71/Teodisenin-Sosyolojisi.pdf
 • Demir, Ömer. Din Ekonomisi İnanç, Zenginlik Ve Mutluluk. Ankara: Sentez Yayıncılık, 2013.
 • DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı. “2020 Yılı Hutbeleri”. Erişim 12 Ağustos 2021.
 • https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/2020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Hutbeleri.pdf Din İşleri Yüksek Kurulu. İslam’ın Salgın Hastalıklara Bakışı. İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2020. Fukuda, Yu. “Theodicy of Suffering and Disaster Commemoration: Collective and Individual Religious Responses to the Tsunami in Aceh”. J-Stage 24 (2018), 65-80.
 • https://doi.org/10.20594/religionandsociety.24.0_65
 • Geertz, Clifford. “Religion as a Cultural System”. Antropological Approaches to The Study of Religion”. ed. Michael Banton. 1-44. London: Routledge, 1966.
 • Hopley, Russell. “Plague, Demographic Upheval And Civilizational Decline: Ibn Khaldun And Mohammad El- Shqury On The Black Death İn Nort Africa And İslamic Spain”. Landscapes 17 (2016), 171-184.
 • İlhamiyyat. “Kötülük Problemi Bağlamında Korona Pandemisi ve İslam”. Erişim 10 Ağustos 2021.
 • http://www.ilhamiyyat.com/kotuluk-problemi-baglaminda-korona-pandemisi-ve-islam/ İDE, İslâm Düşünce Enstitüsü. “Prof. Dr. Mehmet Görmez: Coronavirüs Özelinde Musîbetleri Okuma Usûlü”. Youtube. 20 Mart 2020.
 • https://www.youtube.com/watch?v=3a6GWYCs3Yk Koenig, Harold G. “Maintaining health and well-being by putting faith into action during the COVID-19 pandemic”. Journal of religion and health 59 (2020), 2205-2214.
 • Koenig, Harold G. “Din ve Tıp II: Din, Ruh Sağlığı ve Sağlık Davranışları”. Antakiyat 3/1 (2020), 118-132. https://dergipark.org.tr/en/pub/antakiyat/issue/55057/686286
 • Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali. çev. Prof. Dr. Süleyman Ateş. Ankara: Kılıç Kitabevi, 1975.
 • Medyascope. “Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu yazdı: “İnsanları Allah’la tehdit etmekten vazgeçmeliyiz” (09 Nisan 2020), 1. https://medyascope.tv/2020/04/09/eski-diyanet-isleri-baskani-prof-ali-bardakoglu-yazdi-insanlari-allahla-tehdit-etmekten-vazgecmeliyiz/ Oxfam. Eşitsizlik Virüsü. UK: Oxfam GB, 2021.
 • https://www.kedv.org.tr/public/uploads/files/raporlar/2021/Oxfam%202021%20Es%CC%A7itsizlik%20Viru%CC%88su%CC%88%20Raporu.pdf
 • Özgün Kocaeli. “Pandemiye Rağmen Darıca’da İtikafa Giren Furkan Vakfı Üyelerine Gözaltı” Erişim 06 Mayıs 2021. https://www.ozgunkocaeli.com.tr/haber/7054516/pandemiye-ragmen-daricada-itikafa-giren-furkan-vakfi-uyelerine-gozalti
 • Roberts, K. A. Religion in Sociological Perspective. California: Wadwerth Publishing Company, 1990.
 • Sardar, Ziauddin. “Welcome to Postnormal Times”. Thr Postnormal Times Reader. Ed. Ziauddin Sardar. 47-70. UK: International Institute of Islamic Thought and Centre of Postnormal Policy & Futures Studies, 2017.
 • Sardar, Ziauddin vd. Muslim societies in postnormal times: foresights for trends, emerging ıssues and scenarios. UK: International Institute of Islamic Thought, and Centre of Postnormal Policy & Futures Studies, 2019.
 • Shlykov, Pavel. “The Secularization and Desecularization Nexus in The Turkısh Context: What is Behind”. Politics and Religion Journal 13/2 (2019), 199-235.
 • https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=815047 Stolz, Jörg. “Secularization theories in the twenty-first century: Ideas, evidence, and problems”. Social Compass 67/2 (Mayıs 2020), 282-308. https://doi.org/10.1177/0037768620917320
 • Turner, Bryan S. “Introduction: the price of piety A special issue of Contemporary Islam on Piety, Politics and Islam”. Cont İslam 2 (2008), 1-6.
 • https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11562-007-0034-7.pdf Türkyılmaz, Hilmi. “The Perspective of The Turkish Society on The Closing of Mosques and Masjids in The Pandemic Period”. II.International Conference on COVID-19 Studies ed. Dr. Pratıbha Gulnaz Gafurova. Paris, France: Online Presentation, 404-408. https://www.kongreuzmani.com/2-international-conference-on-covid-19-studies.html
 • Varlık, Nükhet. “Tâun”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 15 Ağustos 2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/taun
 • Vitali Turenko - Viktoria Zaporozhets. “State-Religious Relations during a Coronavirus Pandemic: Collisions of Religious Security”. Ukrainian Policymaker 7 (2020), 76-82.
 • https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=917214

İlahiyat Fakültesi Mezunu Öğretmenlerin Gözünden Pandemi - Din İlişkisi

Yıl 2021, Cilt , Sayı 38, 1 - 33, 31.12.2021
https://doi.org/10.35209/ksuifd.989365

Öz

Çin’in Wuhan şehrinde 2019 sonlarında ortaya çıkan kovid-19 adı verilen yeni tip virüs, neredeyse iki yıla yaklaşan bir zaman diliminde dünya gündeminin en temel konusu olmaya devam etmektedir. İlahiyat fakültesi mezunu öğretmenlerimizin koronavirüs hakkındaki bilgilerini ölçme ve öğrenciler üzerinde bir farkındalık oluşturma bağlamında 2020 mart ayında yarı yapısallaştırılmış kapsamda kalitatif veriye dayalı bir araştırma yapılmıştı. Bu makalede, bahsi geçen araştırmanın verilerine dayanarak ve ayrıca ilgili literatür taranmak suretiyle İlahiyat Fakültesi mezunu öğretmenlerimizin bakış açısıyla din ile kovid-19’un çeşitli yönleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Kovid-19’un dini hayat üzerindeki etkileri ve sonuçları bağlamında dini düşüncenin alacağı seyir anlaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak bahse konu öğretmenlerimizin pandemi gibi felaketlerle ilgili bilgilerinde eksiklik olduğu ve bu konuda müfredat çerçevesinde yeni konuların ilave edilmesi gerekliliği görülmüştür. Ayrıca bu tür felaketlerin olumsuz sonuçlarından öğrencilerin etkilenmelerine engel olmak için pandemi teodisesinin felsefi, sosyolojik ve teolojik temelde ele alınması zarureti ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Akhter, Shahid. “The role of religious institutions to combat the outbreak of COVID-19 pandemic”. Erişim 12 Ağustos 2021. http://southasiajournal.net/the-role-of-religious-institutions-to-combat-the-outbreak-of-covid-19-pandemic/
 • Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas. Modernite, Çoğulculuk Ve Anlam Krizi Modern İnsanın Yönelimi. Ankara: Heretik Yayınları, 2015.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail. el-Câmiu’s- Sahîh. 8 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992.
 • Çapcıoğlu, İhsan - Kaya, Emine. Pandemi döneminde Türkiye’de dini hayat Din görevlileri örneğinde din hizmetlerine genel bir bakış. ed. R. Emekçi. Ankara: Diyanet-Sen | Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası, 2021.
 • https://www.diyanetsen.org.tr/kitaplar/pandemidinihayat.pdf
 • Çelik, Celaleddin. “Teodisenin Sosyolojisi: Toplumsal Süreçlerle İlişkisi İçinde Teodise Konusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım”. Bilimname XIII/2 (2007), 37-66.
 • https://www.researchgate.net/profile/Celaleddin-Celik/publication/325127245_Teodisenin_Sosyolojisi/links/5af999cb4585157136f40c71/Teodisenin-Sosyolojisi.pdf
 • Demir, Ömer. Din Ekonomisi İnanç, Zenginlik Ve Mutluluk. Ankara: Sentez Yayıncılık, 2013.
 • DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı. “2020 Yılı Hutbeleri”. Erişim 12 Ağustos 2021.
 • https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/2020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Hutbeleri.pdf Din İşleri Yüksek Kurulu. İslam’ın Salgın Hastalıklara Bakışı. İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2020. Fukuda, Yu. “Theodicy of Suffering and Disaster Commemoration: Collective and Individual Religious Responses to the Tsunami in Aceh”. J-Stage 24 (2018), 65-80.
 • https://doi.org/10.20594/religionandsociety.24.0_65
 • Geertz, Clifford. “Religion as a Cultural System”. Antropological Approaches to The Study of Religion”. ed. Michael Banton. 1-44. London: Routledge, 1966.
 • Hopley, Russell. “Plague, Demographic Upheval And Civilizational Decline: Ibn Khaldun And Mohammad El- Shqury On The Black Death İn Nort Africa And İslamic Spain”. Landscapes 17 (2016), 171-184.
 • İlhamiyyat. “Kötülük Problemi Bağlamında Korona Pandemisi ve İslam”. Erişim 10 Ağustos 2021.
 • http://www.ilhamiyyat.com/kotuluk-problemi-baglaminda-korona-pandemisi-ve-islam/ İDE, İslâm Düşünce Enstitüsü. “Prof. Dr. Mehmet Görmez: Coronavirüs Özelinde Musîbetleri Okuma Usûlü”. Youtube. 20 Mart 2020.
 • https://www.youtube.com/watch?v=3a6GWYCs3Yk Koenig, Harold G. “Maintaining health and well-being by putting faith into action during the COVID-19 pandemic”. Journal of religion and health 59 (2020), 2205-2214.
 • Koenig, Harold G. “Din ve Tıp II: Din, Ruh Sağlığı ve Sağlık Davranışları”. Antakiyat 3/1 (2020), 118-132. https://dergipark.org.tr/en/pub/antakiyat/issue/55057/686286
 • Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali. çev. Prof. Dr. Süleyman Ateş. Ankara: Kılıç Kitabevi, 1975.
 • Medyascope. “Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu yazdı: “İnsanları Allah’la tehdit etmekten vazgeçmeliyiz” (09 Nisan 2020), 1. https://medyascope.tv/2020/04/09/eski-diyanet-isleri-baskani-prof-ali-bardakoglu-yazdi-insanlari-allahla-tehdit-etmekten-vazgecmeliyiz/ Oxfam. Eşitsizlik Virüsü. UK: Oxfam GB, 2021.
 • https://www.kedv.org.tr/public/uploads/files/raporlar/2021/Oxfam%202021%20Es%CC%A7itsizlik%20Viru%CC%88su%CC%88%20Raporu.pdf
 • Özgün Kocaeli. “Pandemiye Rağmen Darıca’da İtikafa Giren Furkan Vakfı Üyelerine Gözaltı” Erişim 06 Mayıs 2021. https://www.ozgunkocaeli.com.tr/haber/7054516/pandemiye-ragmen-daricada-itikafa-giren-furkan-vakfi-uyelerine-gozalti
 • Roberts, K. A. Religion in Sociological Perspective. California: Wadwerth Publishing Company, 1990.
 • Sardar, Ziauddin. “Welcome to Postnormal Times”. Thr Postnormal Times Reader. Ed. Ziauddin Sardar. 47-70. UK: International Institute of Islamic Thought and Centre of Postnormal Policy & Futures Studies, 2017.
 • Sardar, Ziauddin vd. Muslim societies in postnormal times: foresights for trends, emerging ıssues and scenarios. UK: International Institute of Islamic Thought, and Centre of Postnormal Policy & Futures Studies, 2019.
 • Shlykov, Pavel. “The Secularization and Desecularization Nexus in The Turkısh Context: What is Behind”. Politics and Religion Journal 13/2 (2019), 199-235.
 • https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=815047 Stolz, Jörg. “Secularization theories in the twenty-first century: Ideas, evidence, and problems”. Social Compass 67/2 (Mayıs 2020), 282-308. https://doi.org/10.1177/0037768620917320
 • Turner, Bryan S. “Introduction: the price of piety A special issue of Contemporary Islam on Piety, Politics and Islam”. Cont İslam 2 (2008), 1-6.
 • https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11562-007-0034-7.pdf Türkyılmaz, Hilmi. “The Perspective of The Turkish Society on The Closing of Mosques and Masjids in The Pandemic Period”. II.International Conference on COVID-19 Studies ed. Dr. Pratıbha Gulnaz Gafurova. Paris, France: Online Presentation, 404-408. https://www.kongreuzmani.com/2-international-conference-on-covid-19-studies.html
 • Varlık, Nükhet. “Tâun”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 15 Ağustos 2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/taun
 • Vitali Turenko - Viktoria Zaporozhets. “State-Religious Relations during a Coronavirus Pandemic: Collisions of Religious Security”. Ukrainian Policymaker 7 (2020), 76-82.
 • https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=917214

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri / Research Articles
Yazarlar

Hüsnü Ezber BODUR (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-6512-1618
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 18 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 38

Kaynak Göster

ISNAD Bodur, Hüsnü Ezber . "İlahiyat Fakültesi Mezunu Öğretmenlerin Gözünden Pandemi - Din İlişkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 38 (Aralık 2021): 1-33 . https://doi.org/10.35209/ksuifd.989365

K.S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, elektronik ortamda yayınlanmasının yanında basımı yapılarak ilgili kütüphanelere dağıtımı yapılmaktadır.

ilahiyatdergi@ksu.edu.tr 

Derginin Tarihçesi


Derginin Adı
ISNN
e-ISNN
Başlangıç Yılı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1304-4524
2651-2637
2003                    

                                                                                                        Creative Commons Lisansı
                                                                                                                   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.