Son Sayı

Sayı: 38

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri / Research Articles

Diğer / Other

Kitap Değerlendirmeleri / Book Reviews

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik hakemli bir dergidir. Dergimiz bilimsel niteliklere sahip çalışmalar yayınlayarak İlahiyat ve Sosyal Bilimler alanındaki bilgi birikime katkıda bulunmayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Makale son kabul tarihi: 30 Haziran tarihli sayı için  01 Mart; 31 Aralık tarihli sayı için 01 Eylül’dür.

Dergimizde İlahiyat ve Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına ait araştırma makalesi, derleme, çeviri, sadeleştirme, kitap kritikleri, sempozyum, seminer, konferans, panel gibi bilimsel etkinlik tanıtımları ve değerlendirmeleri gibi yazılar yayınlanmaktadır.

Dergimizin yayın dili Türkçe ve Arapça ve olup kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır: Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı; Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi; İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi. Temel araştırma alanlarına ilave olarak Osmanlı ve Orta Doğu araştırmalarına da dergimizde yer verilmektedir.

YAZIM VE YAYIM ESASLARI

1. KSÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi yılda iki defa olmak üzere İlahiyat ve Sosyal Bilimler alanında Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan hakemli bir dergidir.

2. Derginin yayın dili Türkçe ve Arapça’dır.

3. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına ait olup, yayımlanan yazılar yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz.

4. Gönderilecek yazıların daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Tam metin olarak yayımlanan tebliğler dergimizde işleme alınmamaktadır. Özet olarak yayımlanan tebliğler ise tam metin olarak yayımlanmayacağına dair taahhüt içeren bir yazı ile işleme alınmaktadır.

5. Yayımlanması istenen yazılar, dergipark sistemi üzerinden dergimize gönderilmelidir. Makale gönderi rehberindeki açıklamalara rağmen sorun yaşayanlar dergimizin e-mail adresine “ilahiyatdergi@ksu.edu.tr” sorunlarını iletebilirler.

6. Makalelerin başında en fazla150 kelimelik Türkçe ve İngilizce Öz (Abstract) bulunmalıdır. Ardından öz'den daha ayrıntılı yaklaşık 450-750 kelime arası Summary kaynakça’dan sonra yer almalıdır. Abstract ve Summary yazımında alanın terimleri Encyclopaedia of Islam 3. baskısı dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

7. Makalelerin sonuna Kaynakça eklenmelidir. Arapça yazılan makalelerde kaynakça ayrıca latin harfleriyle de yazılmalıdır.

8. Gönderilen yazılarda uyulması gereken format:

a. A4 boyutunun kenar boşlukları üst ve alt 4,75 cm, sağ ve sol 4 cm olmalıdır

b. Gövde metni 11 punto ve 1,3 aralıklı, dipnot metni ise 9 punto ve 1 aralıklı, Bookman Old Stlyle yazı tipinde biçimlendirilmelidir.

c. Dipnotlarda 31. sayıdan itibaren İlahiyat alanına özgün İsnad Dipnotlu Atıf Sistemi 2. Edisyonu kullanılmaktadır.

Örnek Dipnot: ♦İlk Geçtiği Yerde ●Sonraki Geçtiği Yerde

Kitap   ♦ Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003), 15.

           ● Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 141-143.

Makale   ♦Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.

             ● Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.

Ansiklopedi   ♦Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/416.

                    ● Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2/416.

Tez    ♦Abdullah Demir, Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014), 122.

         ● Demir, Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi, 22.

Örnek Kaynakça:

♦Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2. Basım, 2003.

♦Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

♦Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23-46.

♦Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014.

*Kısaltmalar, tablo ve şekiller, tercüme ve yazma eserlerden alıntı kuralları…vb. daha detaylı bilgi için:

http://www.isnadsistemi.org/ adresinden faydalanılabilir.

9. Makaleler alanında uzman en az iki hakeme gönderilir. Makalelerin yayımlanması için iki hakemin olumlu raporu gerekmektedir.Hakem raporlarından biri olumlu diğeri olumsuz olduğunda, raporlarının içeriği dikkate alınarak Dergi Yayın Kurulu tarafından yazı ya 3. hakeme gönderilir ya da reddedilir.

10. Makaleler 35 sayfayı geçmemelidir.

11. Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar izin belgesi olmaksızın dergide işleme alınmamaktadır.

12. Ön kontrol aşamasında en fazla üç kez düzeltme verilmektedir. Üç kez istenilen düzeltmeler yapılmadığı takdirde makale aynı dönem içinde değerlendirmeye alınmaz.

13. Makalelerin yayımlanmasındaki nihai karar Dergi Yayın Kurulu tarafından verilir.

TR DİZİN 2020 yeni kriterlerine göre aşağıdaki çalışma türlerini içeren çalışmalarda Etik Kurul İzni gerekmektedir. 
-Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
-İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
-İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
-Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
-Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar gibi çalışma türlerini içeren makaleler Etik Kurul İzni olmaksızın dergimizde değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığını gösteren belgeyi makale gönderiminde ilgili bölüme yükleyiniz.

Dergimizde makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde makale yazarlarından herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

K.S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, elektronik ortamda yayınlanmasının yanında basımı yapılarak ilgili kütüphanelere dağıtımı yapılmaktadır.

ilahiyatdergi@ksu.edu.tr 

Derginin Tarihçesi


Derginin Adı
ISNN
e-ISNN
Başlangıç Yılı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1304-4524
2651-2637
2003                    

                                                                                                        Creative Commons Lisansı
                                                                                                                   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.