Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Karadeniz'in Kuzeyinde Yer Alan İskit Kurgan Buluntularındaki Savaş Betimlemeleri

Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1, 42 - 60, 26.04.2017

Öz

İskitlerden günümüze kalan kurganlardaki zengin ve etkileyici kalıntılar, bu toplumun yazılı kaynaklarının çok az olmasına rağmen gelişmiş bir kültürün temsilcileri olduklarını göstermektedir. Kurgan buluntuları İskitlerin günlük hayatına dair pek çok ayrıntıyı ortaya çıkarmıştır. M.Ö. IX. yüzyıl itibarı ile oluşmaya başlayan İskit kurgan geleneği, bu toplumu diğer toplumlardan ayırdığı gibi, yaşayışlarının kültürel ögelerini de barındırmaktadır. Diğer bozkır toplumlarında olduğu gibi İskitler de günlük hayatta kullandıkları eşyaları, yaşantılarının en önemli parçası olan savaş hakkında betimlemelerle süslemişlerdir. Bu eşyalar üzerine savaş sahneleri dışında hayvan ve av sahneleri de betimlenmiştir. Bu çalışma, İskitlerin yaşadıkları hayat ile kurganlarından çıkarılan eşyaları üzerindeki savaş betimlemeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

 • Arrianus (1966), Anabasis Alexandri, Çev., E. I. Robson, Cilt: 1, Harward University Press, Cambridge. Arsal, Sadri M., (1933), Türk Tarihinin Anahatları Eserinin Müsveddeleri, 5, Akşam Basımevi, İstanbul. Baumer, Christoph (2012), The History of Central Asia, Cilt: 1, Tauris, London. Cernenko, Evgenii V. (1983), The Scythians 700-300 BC, Osprey Publishing, London. Cunliffe, Barry (2001), Prehistoric Europe, Oxford University Press, Oxford. Çoruhlu, Yaşar (2016), Eski Türklerin Kutsal Mezarları Kurganlar, Ötüken Neşriyat, İstanbul. Dani, A. H. ve Mason, V. M. (Der.) (2003), History of Civilizations of Central Asia, Vol. 1, Unesco Publishing, Paris. Diodorus of Sicily (1967), Historical Library, Çev: C. H. Oldfather, Harward University Press, Cambridge. Durmuş, İlhami (1993), “Saka Adı Üzerine”, Milli Folklor, Sayı:19. ______________(2008), İskitler, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara. _____________(2011), "Türklerde Kan Kardeşliği ve Antla İlgili Unsurlar", Milli Folklor, Sayı: 23. Gleba, Margarita ve Munkholt, Cherine (2011), Dressing the Past, Oxbow Books, Oxford. Grakov, Boris N., (2008), İskitler, Çev.: A. Batur, Selenge Yayınları, İstanbul. Herodotos (2013), Tarih, Çev.: M. Ökmen, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul. Hippocrates (1957), Airs, Waters and Places, Çev.: W. H. S. Jones, Harward University Press, Cambridge. Jettmar, Karl (1967), Art of the Steppes, Çev.: A. Keep, Crown Publishers Inc., New York. Hinds, Kathryn (2010), Scythians and Sarmatians, Marshall Cavendish, New York. Maurice (2011), Strategikon, Çev.: V. Atmaca, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul. Melyukova, Anna, I., (1995), "Scythians of Southeastern Europe", Nomads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Zinat Press, Berkeley. Meyer, Casper (2013), Greco-Scythian Art and the Birth of Eurasia, Oxford University Press, Oxford. Minns, Ellis (1913), Scythians and Greeks, Cambridge At University Press, Cambridge. Ögel, Bahaeddin, (1984), İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. Piotrovsky, Boris B., (1976), "İskitlerin Dünyası", Unesco'dan Görüş, Sayı: 12. _________________, (1974), "Excavations and Discoveries in Scythian Land", Fromthe Land of the Scythians, The Metropolitian Museum of Art, New York. Pliny (1961), Natural History, Çev.: M. A. Rachkam, Harward University Press, Cambridge. Raevsky, Dimitri S., (1976), "Kral Targitaus'un Efsanesini Anlatan Üç Vazo", Unesco'dan Görüş, Sayı: 12. Rice, Tamara T., (1965), Ancient Arts of Central Asia, Thames and Hudson, New York. ____________ (1957),The Scythians, Thames and Hudson, New York. Rolle, Renate (1989),The World of the Scythians, Çev.: F. G. Walls, University of California Press, Los Angeles. San, Oya (2000), "Bazı Bulgular Işığında Anadolu'da Kimmer ve İskit Varlığı Üzerine Gözlemler", Belleten, Sayı: 239. Strabo (1854), Geographika, Cilt: 1, Çev: H. C. Hamilton, H. G. Bohn, London. Tarhan, Taner (2002), "Ön Asya Dünyasında İlk Türkler Kimmerler ve İskitler", Türkler, Cilt:1, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul. Thucydides (1956), History of the Peloponnessian War, Cilt: 1, Çev.: C. F. Smith, Harward University Press, Cambridge. Tillisch, Soren S., (2008), "Scythiansis a Name Given Them by the Greeks", British Archaeological Reports Limited, Vol.: 1748. Treister, Mikhail, Y., (2001), Hammering Techniques in Greek and Roman Jewellery and Toreutics, Brill, Leiden. _______________, (1999), The Role of Metals in Ancient Greek History, Brill, Leiden. Van Noten, F., ve Polosmak, N., (1995), "The Frozen Tombs of the Scythians", Endeavour, Vol.: 19.
 • İnternet Kaynakları http://www.archaeology.org/images/JA2016/Scythians/Scythians-Sengileevskoe-Gold-Comb.jpg (14.07.2016)
 • http://quatr.us/centralasia/art/pictures/SakaV-IVcBC.jpg (28.07.2016)
 • https://www.hermitagemuseum.org/wps/wcm/connect/f1cf0b74-23b6-40c3-805f-90d62a2c0139/WOA_IMAGE_1.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=51c1b815-8eba-4428-a85a-27b8ae72604b (04.10.2016)
 • https://www.hermitagemuseum.org/wps/wcm/connect/99fab036-8789-47b6-85c6-ec86f42e1635/WOA_IMAGE_1.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=69ae0963-9fd8-4a26-b683-38d42650d236 (04.10.2016)
 • https://www.hermitagemuseum.org/wps/wcm/connect/4482a32a-dd0f-4470-b81a-2e95c9a558cd/WOA_IMAGE_1.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=cb4613f5-4a17-49e2-9056-4f0faff10147 (04.10.2016)
 • http://news.nationalgeographic.com/2015/05/150522-scythians-marijuana-bastard-wars-kurgan-archaeology/ (07.10.2016)
 • https://maps.google.com.tr (09.10.2016)
 • http://www.warfare.altervista.org/Ancient/Skythian-Urn-Kul_Oba-teeth.jpg (09.10.2016)

War Delineations on Findings of the Scythian Burial Mounds Located in North of the Black Sea

Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1, 42 - 60, 26.04.2017

Öz

Rich and impressive remains of burial mounds which survived from the Scythians, it showed that representing of advanced society despite not enough written sources about them. Findings of burial mounds have revealed many details about Scythians' daily life. Scythian burial mound tradition which nascented as of IX thcentury B.C., not only seperated from the other society, but also it have maintains cultural elements of their life. As other steppe societies, Scythians have decorated their goods with delineations about war which the most important component their life. Except scenes of war, animal and hunting scenes have delineated on the goods. This study, aims to prove which relations between the Scythians life with war delineates on their goods which obtained from burial mounds.

Kaynakça

 • Arrianus (1966), Anabasis Alexandri, Çev., E. I. Robson, Cilt: 1, Harward University Press, Cambridge. Arsal, Sadri M., (1933), Türk Tarihinin Anahatları Eserinin Müsveddeleri, 5, Akşam Basımevi, İstanbul. Baumer, Christoph (2012), The History of Central Asia, Cilt: 1, Tauris, London. Cernenko, Evgenii V. (1983), The Scythians 700-300 BC, Osprey Publishing, London. Cunliffe, Barry (2001), Prehistoric Europe, Oxford University Press, Oxford. Çoruhlu, Yaşar (2016), Eski Türklerin Kutsal Mezarları Kurganlar, Ötüken Neşriyat, İstanbul. Dani, A. H. ve Mason, V. M. (Der.) (2003), History of Civilizations of Central Asia, Vol. 1, Unesco Publishing, Paris. Diodorus of Sicily (1967), Historical Library, Çev: C. H. Oldfather, Harward University Press, Cambridge. Durmuş, İlhami (1993), “Saka Adı Üzerine”, Milli Folklor, Sayı:19. ______________(2008), İskitler, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara. _____________(2011), "Türklerde Kan Kardeşliği ve Antla İlgili Unsurlar", Milli Folklor, Sayı: 23. Gleba, Margarita ve Munkholt, Cherine (2011), Dressing the Past, Oxbow Books, Oxford. Grakov, Boris N., (2008), İskitler, Çev.: A. Batur, Selenge Yayınları, İstanbul. Herodotos (2013), Tarih, Çev.: M. Ökmen, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul. Hippocrates (1957), Airs, Waters and Places, Çev.: W. H. S. Jones, Harward University Press, Cambridge. Jettmar, Karl (1967), Art of the Steppes, Çev.: A. Keep, Crown Publishers Inc., New York. Hinds, Kathryn (2010), Scythians and Sarmatians, Marshall Cavendish, New York. Maurice (2011), Strategikon, Çev.: V. Atmaca, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul. Melyukova, Anna, I., (1995), "Scythians of Southeastern Europe", Nomads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Zinat Press, Berkeley. Meyer, Casper (2013), Greco-Scythian Art and the Birth of Eurasia, Oxford University Press, Oxford. Minns, Ellis (1913), Scythians and Greeks, Cambridge At University Press, Cambridge. Ögel, Bahaeddin, (1984), İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. Piotrovsky, Boris B., (1976), "İskitlerin Dünyası", Unesco'dan Görüş, Sayı: 12. _________________, (1974), "Excavations and Discoveries in Scythian Land", Fromthe Land of the Scythians, The Metropolitian Museum of Art, New York. Pliny (1961), Natural History, Çev.: M. A. Rachkam, Harward University Press, Cambridge. Raevsky, Dimitri S., (1976), "Kral Targitaus'un Efsanesini Anlatan Üç Vazo", Unesco'dan Görüş, Sayı: 12. Rice, Tamara T., (1965), Ancient Arts of Central Asia, Thames and Hudson, New York. ____________ (1957),The Scythians, Thames and Hudson, New York. Rolle, Renate (1989),The World of the Scythians, Çev.: F. G. Walls, University of California Press, Los Angeles. San, Oya (2000), "Bazı Bulgular Işığında Anadolu'da Kimmer ve İskit Varlığı Üzerine Gözlemler", Belleten, Sayı: 239. Strabo (1854), Geographika, Cilt: 1, Çev: H. C. Hamilton, H. G. Bohn, London. Tarhan, Taner (2002), "Ön Asya Dünyasında İlk Türkler Kimmerler ve İskitler", Türkler, Cilt:1, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul. Thucydides (1956), History of the Peloponnessian War, Cilt: 1, Çev.: C. F. Smith, Harward University Press, Cambridge. Tillisch, Soren S., (2008), "Scythiansis a Name Given Them by the Greeks", British Archaeological Reports Limited, Vol.: 1748. Treister, Mikhail, Y., (2001), Hammering Techniques in Greek and Roman Jewellery and Toreutics, Brill, Leiden. _______________, (1999), The Role of Metals in Ancient Greek History, Brill, Leiden. Van Noten, F., ve Polosmak, N., (1995), "The Frozen Tombs of the Scythians", Endeavour, Vol.: 19.
 • İnternet Kaynakları http://www.archaeology.org/images/JA2016/Scythians/Scythians-Sengileevskoe-Gold-Comb.jpg (14.07.2016)
 • http://quatr.us/centralasia/art/pictures/SakaV-IVcBC.jpg (28.07.2016)
 • https://www.hermitagemuseum.org/wps/wcm/connect/f1cf0b74-23b6-40c3-805f-90d62a2c0139/WOA_IMAGE_1.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=51c1b815-8eba-4428-a85a-27b8ae72604b (04.10.2016)
 • https://www.hermitagemuseum.org/wps/wcm/connect/99fab036-8789-47b6-85c6-ec86f42e1635/WOA_IMAGE_1.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=69ae0963-9fd8-4a26-b683-38d42650d236 (04.10.2016)
 • https://www.hermitagemuseum.org/wps/wcm/connect/4482a32a-dd0f-4470-b81a-2e95c9a558cd/WOA_IMAGE_1.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=cb4613f5-4a17-49e2-9056-4f0faff10147 (04.10.2016)
 • http://news.nationalgeographic.com/2015/05/150522-scythians-marijuana-bastard-wars-kurgan-archaeology/ (07.10.2016)
 • https://maps.google.com.tr (09.10.2016)
 • http://www.warfare.altervista.org/Ancient/Skythian-Urn-Kul_Oba-teeth.jpg (09.10.2016)

Ayrıntılar

Bölüm Tarih
Yazarlar

Said Mübin Çalış>
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9435-4149

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd309243, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, number = {1}, pages = {42 - 60}, title = {Karadeniz'in Kuzeyinde Yer Alan İskit Kurgan Buluntularındaki Savaş Betimlemeleri}, key = {cite}, author = {Çalış, Said Mübin} }
APA Çalış, S. M. (2017). Karadeniz'in Kuzeyinde Yer Alan İskit Kurgan Buluntularındaki Savaş Betimlemeleri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (1) , 42-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/28910/309243
MLA Çalış, S. M. "Karadeniz'in Kuzeyinde Yer Alan İskit Kurgan Buluntularındaki Savaş Betimlemeleri" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2017 ): 42-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/28910/309243>
Chicago Çalış, S. M. "Karadeniz'in Kuzeyinde Yer Alan İskit Kurgan Buluntularındaki Savaş Betimlemeleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2017 ): 42-60
RIS TY - JOUR T1 - Karadeniz'in Kuzeyinde Yer Alan İskit Kurgan Buluntularındaki Savaş Betimlemeleri AU - Said MübinÇalış Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 60 VL - 14 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Karadeniz'in Kuzeyinde Yer Alan İskit Kurgan Buluntularındaki Savaş Betimlemeleri %A Said Mübin Çalış %T Karadeniz'in Kuzeyinde Yer Alan İskit Kurgan Buluntularındaki Savaş Betimlemeleri %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Çalış, Said Mübin . "Karadeniz'in Kuzeyinde Yer Alan İskit Kurgan Buluntularındaki Savaş Betimlemeleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 1 (Nisan 2017): 42-60 .
AMA Çalış S. M. Karadeniz'in Kuzeyinde Yer Alan İskit Kurgan Buluntularındaki Savaş Betimlemeleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 14(1): 42-60.
Vancouver Çalış S. M. Karadeniz'in Kuzeyinde Yer Alan İskit Kurgan Buluntularındaki Savaş Betimlemeleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 14(1): 42-60.
IEEE S. M. Çalış , "Karadeniz'in Kuzeyinde Yer Alan İskit Kurgan Buluntularındaki Savaş Betimlemeleri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 42-60, Nis. 2017

.