Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effects of COVID-19 Pandemic on Gender (In)Equality | COVID-19 Pandemi Sürecinin Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liğine Etkileri

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 80 - 102, 29.05.2021
https://doi.org/10.33708/ktc.899892

Öz

Gender refers to the personality traits, social roles, behavioral patterns, and commonly expected tasks assigned to women and men. The socially constructed gender and society’s expectations due to gender produce inequalities against women. Gender inequality affects many aspects of human life, with home and work environments being the most prominent of them all. Gender stratification in occupational groups and status cause significant differences in daily quality of life. This gap between men and women, which tends to put the latter in a disadvantaged position, becomes more apparent when extraordinary situations disrupt daily life practices. Epidemics, particularly pandemics, are an excellent example of situations that deepen the inequality between men and women. The purpose of the current study is first to review the elements related to gender inequality, then explore the effects of the COVID-19 pandemic on gender equality. In this regard, how women are affected in their daily lives economically and in terms of the labor force compared to men will be presented with reliable data and scientific research.

Kaynakça

 • Adams-Prassl, A., Boneva, T., Golin, M. ve Rauh, C. (2020). Inequality in the impact of the coronavirus shock: Evidence from real time surveys. Journal of Public Economics, 189, 1-33.
 • Allen, J. G. ve Hamsher, J. H. (1974). The development and validation of A Test of Emotional Styles. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(5), 663-668.
 • Alon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J. ve Tertilt, M. (2020). The impact of COVID-19 on gender equality. NBER Working Paper, 26947, 1-37.
 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı. (2017). Türkiye’de ilgili babalık ve belirleyicileri. İstanbul: Taymaz Matbaacılık.
 • Ayvaz Kızılgöz, Ö. (2012). Kadınların işgücüne katılımının belirleyicileri: Ekonometrik bir analiz. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1(13), 88-101.
 • Bayar, A. A., Günçavdı, Ö. ve Levent, H. (2020). Politika raporu: COVID-19 salgınının kadınların çalışma ve hane yaşamı üzerine etkileri. İstanbul: İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü.
 • Butler, J. (1999). Cinsiyet belası (7. baskı). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Cowan, P. A. ve McHale, J. P. (1996). Coparenting in a family context: Emerging achievements, current dilemmas, and future directions. New Directions for Child and Adolescent Development, 1996(74), 93-106.
 • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü. (2020, 16 Nisan). T.C. Resmi Gazete (Sayı: 1101). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200416.pdf
 • Çakar Turhan, K. S. (2020). Dünya tarihinde pandemiler ve COVID-19. F. F. Ökten ve O. Özlü, (Der.), COVID-19 pandemisi ve anestezi içinde (ss. 1-5). Ankara: Türkiye Klinikleri.
 • Çarkoğlu, A. ve Kalaycıoğlu, E. (2013). Türkiye’de aile, iş ve toplumsal cinsiyet. İstanbul Politikalar Merkezi Yayınları, 1-74.
 • Çilli, A. S., Kaya, N., Bodur, S., Özkan, İ. ve Kucur, R. (2004). Ev kadınlarında ve çalışan evli kadınlarda psikolojik belirtilerin karşılaştırılması. Genel Tıp Dergisi, 14(1), 1-5.
 • Eagly, A. H. (1978). Sex differences in influenceability. Psychological Bulletin, 85(1), 86-116.
 • Eagly, A. H. (1987). Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Feinberg, M. E. (2003). The internal structure and ecological context of coparenting: A framework for research and intervention. Parenting, 3(2), 95-131.
 • Foucault, M. ve Galasso, V. (2020). Working during COVID-19: Cross-country evidence from real-time survey data. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 246, 1-40.
 • HeforShe. (2020). HeForShe erkekleri evdeki sorumlulukları ve görevleri eşit paylaşmaya çağırıyor! #EvdeHeForShe. Erişim 20 Ocak 2021, https://www.heforshe.org/tr/heforshe-erkekleri-evdeki-sorumluluklari-ve-gorevleri-esit-paylasmaya-cagiriyor-evdeheforshe
 • Hoffman, C. ve Hurst, N. (1990). Gender stereotypes: Perception or rationalization? Journal of Personality and Social Psychology, 58(2), 197-208.
 • International Labour Organization. (2019a). World employment social outlook: Trends 2019. Geneva: ILO Publications.
 • International Labour Organization. (2019b). A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all. Geneva: ILO Publications.
 • International Labour Organization. (2020a). Contagion or starvation, the dilemma facing ınformal workers during the COVID-19 pandemic. Erişim 15 Ocak 2021, https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_744005/lang--en/index.htm
 • International Labour Organization. (2020b). Beyond contagion or starvation: Giving domestic workers another way forward. Erişim 15 Ocak 2021, https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_743542/lang--en/index.htm
 • International Labour Organization. (b.t.). Domestic workers. Erişim 15 Ocak 2021. https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/domestic-workers/lang--en/index.htm
 • İmamoğlu, E. O. (1993). Değişen dünyada değişen aile-içi roller. Kadın Araştırmaları Dergisi, 0(1), 58-68.
 • Kara, E. (2020). COVID-19 pandemisi: İşgücü üzerindeki etkileri ve istihdam tedbirleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 262-282.
 • Keskin, F. ve Ulusan, A. (2016). Kadının toplumsal inşasına yönelik kuramsal yaklaşımlara dair bir değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 26, 47-68.
 • Lande, R. (1980). Sexual dimorphism, sexual selection, and adaptation in polygenic characters. Evolution, 34(2), 292-305.
 • Mahaffy, K. A. ve Ward, S. K. (2002). The gendering of adolescents’ childbearing and educational plans: Reciprocal effects and the influence of social context. Sex Roles, 46(11-12), 403-417.
 • Miller, J. ve Garrison, H. H. (1982). Sex roles: The division of labor at home and in the workplace. Annual Review of Sociology, 8(1), 237-262.
 • Morgan, C., Isaac, J. D. ve Sansone, C. (2001). The role of interest in understanding the career choices of female and male college students. Sex Roles, 44(5-6), 295-320.
 • Myers, K. R., Tham, W. Y, Yin, Y., Cohodes, N., Thursby, J. G., Thursby, M. C., Schiffer, P. E., Walsh, J. T., Lakhani, K. R. ve Wang, D. (2020). Quantifying the immediate effects of the COVID-19 pandemic on scientists. SSRN Electronic Journal, 1-39.
 • Nolen-Hoeksema, S. (2001). Gender differences in depression. Current Directions in Psychological Science, 10(5), 173-176.
 • Oakley, A. (1972). Sex, gender and society. London: Temple Smith.
 • Parlaktuna, İ. (2010). Türkiye’de cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığın analizi. Ege Akademik Bakış, 10(4), 1217-1230.
 • Pedrosa, A. L., Bitencourt, L., Fróes, A. C., Cazumbá, M. L., Campos, R. G., De Brito, S. B. ve Simões e Silva, A. C. (2020). Emotional, behavioral, and psychological impact of the COVID-19 pandemic. Frontiers in Psychology, 11, 1-18.
 • Profeta, P. (2020). Gender equality and public policy during COVID-19. CESifo Economic Studies, 66(4), 365-375.
 • Ross, C. E. (1987). The division of labor at home. Social Forces, 65(3), 816-833.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2015). Zaman kullanım araştırması mikro veri seti 2014-2015. TÜİK Yayınları No: 4426.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2020). İşgücü istatistikleri Eylül 2020. TÜİK Haber Bülteni, 33793, 1-5.
 • United Nations Development Programme. (2020). The economic impacts of COVID-19 and gender inequality recommendations for policymakers. United Nations.
 • United Nations Population Fund. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on family planning and ending gender-based violence, female genital mutilation and child marriage. UNFPA.
 • UN Women. (2020). Policy brief: The impact of COVID-19 on women. United Nations.
 • Urhan, B. ve Etiler, N. (2011). Sağlık sektöründe kadın emeğinin toplumsal cinsiyet açısından analizi. Çalışma ve Toplum, 2, 191-216.
 • West, C. ve Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. Gender and Society, 1(2), 125-151.
 • World Health Organization. (2019). Gender equity in the health workforce. Switzerland: WHO Document Production Services.
 • Yeniçeri, Z. (2015). İş yaşamında cinsiyetçiliğin kökenleri: Lilith, Lucy ve Ardi. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 57, 13-18.
 • Zeybekoğlu Akbaş, Ö. ve Dursun, C. (2020). Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde özel alanına kamusal alanı sığdıran çalışan anneler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 78-94.

COVID-19 Pandemi Sürecinin Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liğine Etkileri | The Effects of COVID-19 Pandemic on Gender (In)Equality

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 80 - 102, 29.05.2021
https://doi.org/10.33708/ktc.899892

Öz

Kadına ve erkeğe cinsiyetleri ile ilişkili olarak yüklenen kişilik özellikleri, sosyal roller, davranış kalıpları ve görevler toplumsal cinsiyet olarak tanımlanmaktadır. Kültürün içerisinde sosyal olarak inşa edilen toplumsal cinsiyet ve toplumun bu bağlamdaki beklentileri, kadın aleyhinde eşitsiz bir durum oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hâlen tam olarak sağlanamamış olması, insanların ev ve iş yaşantıları başta olmak üzere birçok alanı olumsuz yönde etkilemektedir. Meslek gruplarında ve meslek statülerinde cinsiyet kaynaklı oluşan farklılıklar, kadının ve erkeğin günlük yaşam kalitesini önemli bir ölçüde farklılaştırmaktadır. Kadın aleyhinde oluşan bu farklılaşmalar, günlük yaşam pratiklerini bozan sıradışı durumlar söz konusu olduğunda daha da belirginleşmektedir. Salgın hastalıklar ve özellikle pandemiler, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştiren durumlara iyi bir örnek oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öncelikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilişkili olan unsurları genel bir çerçevede derlemek ve ardından COVID-19 pandemisinin toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki olumsuz etkilerini irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda, kadınların erkeklere kıyasla günlük yaşamlarında ekonomik ve iş gücü olarak nasıl daha çok etkilendikleri, güvenilir veriler ve bilimsel araştırmalar ışığında sunulmaktadır.

Kaynakça

 • Adams-Prassl, A., Boneva, T., Golin, M. ve Rauh, C. (2020). Inequality in the impact of the coronavirus shock: Evidence from real time surveys. Journal of Public Economics, 189, 1-33.
 • Allen, J. G. ve Hamsher, J. H. (1974). The development and validation of A Test of Emotional Styles. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(5), 663-668.
 • Alon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J. ve Tertilt, M. (2020). The impact of COVID-19 on gender equality. NBER Working Paper, 26947, 1-37.
 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı. (2017). Türkiye’de ilgili babalık ve belirleyicileri. İstanbul: Taymaz Matbaacılık.
 • Ayvaz Kızılgöz, Ö. (2012). Kadınların işgücüne katılımının belirleyicileri: Ekonometrik bir analiz. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1(13), 88-101.
 • Bayar, A. A., Günçavdı, Ö. ve Levent, H. (2020). Politika raporu: COVID-19 salgınının kadınların çalışma ve hane yaşamı üzerine etkileri. İstanbul: İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü.
 • Butler, J. (1999). Cinsiyet belası (7. baskı). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Cowan, P. A. ve McHale, J. P. (1996). Coparenting in a family context: Emerging achievements, current dilemmas, and future directions. New Directions for Child and Adolescent Development, 1996(74), 93-106.
 • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü. (2020, 16 Nisan). T.C. Resmi Gazete (Sayı: 1101). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200416.pdf
 • Çakar Turhan, K. S. (2020). Dünya tarihinde pandemiler ve COVID-19. F. F. Ökten ve O. Özlü, (Der.), COVID-19 pandemisi ve anestezi içinde (ss. 1-5). Ankara: Türkiye Klinikleri.
 • Çarkoğlu, A. ve Kalaycıoğlu, E. (2013). Türkiye’de aile, iş ve toplumsal cinsiyet. İstanbul Politikalar Merkezi Yayınları, 1-74.
 • Çilli, A. S., Kaya, N., Bodur, S., Özkan, İ. ve Kucur, R. (2004). Ev kadınlarında ve çalışan evli kadınlarda psikolojik belirtilerin karşılaştırılması. Genel Tıp Dergisi, 14(1), 1-5.
 • Eagly, A. H. (1978). Sex differences in influenceability. Psychological Bulletin, 85(1), 86-116.
 • Eagly, A. H. (1987). Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Feinberg, M. E. (2003). The internal structure and ecological context of coparenting: A framework for research and intervention. Parenting, 3(2), 95-131.
 • Foucault, M. ve Galasso, V. (2020). Working during COVID-19: Cross-country evidence from real-time survey data. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 246, 1-40.
 • HeforShe. (2020). HeForShe erkekleri evdeki sorumlulukları ve görevleri eşit paylaşmaya çağırıyor! #EvdeHeForShe. Erişim 20 Ocak 2021, https://www.heforshe.org/tr/heforshe-erkekleri-evdeki-sorumluluklari-ve-gorevleri-esit-paylasmaya-cagiriyor-evdeheforshe
 • Hoffman, C. ve Hurst, N. (1990). Gender stereotypes: Perception or rationalization? Journal of Personality and Social Psychology, 58(2), 197-208.
 • International Labour Organization. (2019a). World employment social outlook: Trends 2019. Geneva: ILO Publications.
 • International Labour Organization. (2019b). A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all. Geneva: ILO Publications.
 • International Labour Organization. (2020a). Contagion or starvation, the dilemma facing ınformal workers during the COVID-19 pandemic. Erişim 15 Ocak 2021, https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_744005/lang--en/index.htm
 • International Labour Organization. (2020b). Beyond contagion or starvation: Giving domestic workers another way forward. Erişim 15 Ocak 2021, https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_743542/lang--en/index.htm
 • International Labour Organization. (b.t.). Domestic workers. Erişim 15 Ocak 2021. https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/domestic-workers/lang--en/index.htm
 • İmamoğlu, E. O. (1993). Değişen dünyada değişen aile-içi roller. Kadın Araştırmaları Dergisi, 0(1), 58-68.
 • Kara, E. (2020). COVID-19 pandemisi: İşgücü üzerindeki etkileri ve istihdam tedbirleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 262-282.
 • Keskin, F. ve Ulusan, A. (2016). Kadının toplumsal inşasına yönelik kuramsal yaklaşımlara dair bir değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 26, 47-68.
 • Lande, R. (1980). Sexual dimorphism, sexual selection, and adaptation in polygenic characters. Evolution, 34(2), 292-305.
 • Mahaffy, K. A. ve Ward, S. K. (2002). The gendering of adolescents’ childbearing and educational plans: Reciprocal effects and the influence of social context. Sex Roles, 46(11-12), 403-417.
 • Miller, J. ve Garrison, H. H. (1982). Sex roles: The division of labor at home and in the workplace. Annual Review of Sociology, 8(1), 237-262.
 • Morgan, C., Isaac, J. D. ve Sansone, C. (2001). The role of interest in understanding the career choices of female and male college students. Sex Roles, 44(5-6), 295-320.
 • Myers, K. R., Tham, W. Y, Yin, Y., Cohodes, N., Thursby, J. G., Thursby, M. C., Schiffer, P. E., Walsh, J. T., Lakhani, K. R. ve Wang, D. (2020). Quantifying the immediate effects of the COVID-19 pandemic on scientists. SSRN Electronic Journal, 1-39.
 • Nolen-Hoeksema, S. (2001). Gender differences in depression. Current Directions in Psychological Science, 10(5), 173-176.
 • Oakley, A. (1972). Sex, gender and society. London: Temple Smith.
 • Parlaktuna, İ. (2010). Türkiye’de cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığın analizi. Ege Akademik Bakış, 10(4), 1217-1230.
 • Pedrosa, A. L., Bitencourt, L., Fróes, A. C., Cazumbá, M. L., Campos, R. G., De Brito, S. B. ve Simões e Silva, A. C. (2020). Emotional, behavioral, and psychological impact of the COVID-19 pandemic. Frontiers in Psychology, 11, 1-18.
 • Profeta, P. (2020). Gender equality and public policy during COVID-19. CESifo Economic Studies, 66(4), 365-375.
 • Ross, C. E. (1987). The division of labor at home. Social Forces, 65(3), 816-833.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2015). Zaman kullanım araştırması mikro veri seti 2014-2015. TÜİK Yayınları No: 4426.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2020). İşgücü istatistikleri Eylül 2020. TÜİK Haber Bülteni, 33793, 1-5.
 • United Nations Development Programme. (2020). The economic impacts of COVID-19 and gender inequality recommendations for policymakers. United Nations.
 • United Nations Population Fund. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on family planning and ending gender-based violence, female genital mutilation and child marriage. UNFPA.
 • UN Women. (2020). Policy brief: The impact of COVID-19 on women. United Nations.
 • Urhan, B. ve Etiler, N. (2011). Sağlık sektöründe kadın emeğinin toplumsal cinsiyet açısından analizi. Çalışma ve Toplum, 2, 191-216.
 • West, C. ve Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. Gender and Society, 1(2), 125-151.
 • World Health Organization. (2019). Gender equity in the health workforce. Switzerland: WHO Document Production Services.
 • Yeniçeri, Z. (2015). İş yaşamında cinsiyetçiliğin kökenleri: Lilith, Lucy ve Ardi. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 57, 13-18.
 • Zeybekoğlu Akbaş, Ö. ve Dursun, C. (2020). Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde özel alanına kamusal alanı sığdıran çalışan anneler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 78-94.
Toplam 47 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Zuhal Yeniçeri 0000-0001-9228-9961

Esin Koç 0000-0003-3342-3360

Yayımlanma Tarihi 29 Mayıs 2021
Gönderilme Tarihi 23 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yeniçeri, Z., & Koç, E. (2021). COVID-19 Pandemi Sürecinin Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liğine Etkileri | The Effects of COVID-19 Pandemic on Gender (In)Equality. Akdeniz Kadın Çalışmaları Ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 4(1), 80-102. https://doi.org/10.33708/ktc.899892

Dergide yayımlanan tüm çalışmalar, kamu ve tüzel kişilerce, gerekli atıflar verilmek koşuluyla kullanıma açık olup dergide yayımlanmış çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.