Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Changing Roles of Arab Women in the Gulf Society: Comparison of Two Cases through Qatar and the United Arab Emirates | Körfez Ülkelerinde Kadınların Toplumsal Rollerindeki Değişim: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri Üzerinden Bir Karşılaştırma

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 103 - 129, 29.05.2021
https://doi.org/10.33708/ktc.900744

Öz

The role of women in the Gulf Cooperation Countries (GCC) has been under the influence of dramatic transformation in economy and social life in the last 30 years. The aim of this paper is to examine the changing role of women in economic, political and cultural life in the Gulf societies. In this paper two Gulf countries, Qatar and the United Arab Emirates (UAE) are taken as examples. The tiny country of the Gulf, Qatar, has a conservative local tradition but at the same time witnessed a rapid change in its economic, social and political life. For this reason, Qatar can be taken as an excellent example to understand changing roles of women in the Gulf society. The UAE has become the heart of economic activities in the region and has a liberal environment and is trying to integrate herself in to the global world. So, Emirates is crucial in investigating the transformation of the women’s role in the society. Findings of this paper shows similarities and differences of the changing roles of women in these two countries. Also in this paper, the influence of royal women on the modernization of women in these countries is discussed. The result of this work shows that despite new opportunities for women in economic life, women of the Gulf still have limitations on participating in economic, social and political life, because there are not serious legal reforms on women’s rights. Other Gulf countries have been sharing common culture, economic and political structure with Qatar and the UAE, so the changing roles of women in these countries have many similarities with both. Keywords

Kaynakça

 • Abousleiman, I. (10 Ekim, 2019). Women in the Gulf countries: Perceptions and reality. Worldbank blogs. Erişim Adresi: https://blogs.worldbank.org/arabvoices/women-gulf countries-perceptions-and-reality
 • Al Maktoum, M. B. R., (2013). Flashes of Thought, Dubai: Motivate Publishing.
 • Aldosari, H., (Haziran 24, 2016). Royal Women in the Gulf; Agents of Change or Defenders of Statuco, the Arab Gulf States İnstitute of Washington, Erişim adresi https://agsiw.org/royal-women-in-the-gulf-agents-of-change-or-defenders of the-status-quo/
 • Al-Khateeb, S.A.H. (1998). Muslim women's perceptions of equality: Case study of Saudi Women. Mediterranean Quarterly , 9 (2), 110-131. Andrew Rathmell, A. & Schulze, K. " Political Reform in the Gulf: The Case of Qatar. " Middle Eastern Studies , Oct., 2000, (36), 4 ,(Ekim., 2000), 47-62.
 • Birleşmiş Milletler. (2012). Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu, New York.
 • Cherif, M., E., and Alkhateeb, H. “College Students’ Attitude toward the Medium of Instruction: Arabic versus English Dilemma”, Universal Journal of Educational Research, (3), 3 (2015), 207- 213.
 • Crystal J. (14 Ekim, 2005).Freedom House, Women's Rights in the Middle East and North Africa Qatar,Erişim adresi: (16 Ocak 2021) at: https://www.refworld.org/docid/47387b6fc.html
 • Davidson, C.M.(2008). Dubai, the Vulnerability of Success. Londra: Hust&Company.
 • Dünya Bankası Belgeleri, (Aralık 2016). Erişim Adresi: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28965/121679-WP-27-11 2017-123MNAProgressTowardsGenderEqualityFINALSept.pdf?sequence=1&isAllowed=y Dünya çapında kadın istatistikleri. (3 Mart, 2020). Eşit Adımlar, Erişim Adresi:http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/guncel/dunya-capinda-kadin istatistikleri.
 • Fromherz, A. J.(2017). Qatar: A Modern History, London, New York: Tauris.
 • Eickelman, C. (1988). "Women and Politics in an Arabian Oasis," in Farhad Kazemi and R.D. McChesney, eds., A Way Prepared: Essays on Islamic Culture in Honor of Richard Bayly Winder, New York: New York University Press.
 • Gonzalez, G., Lynn A. Karoly L. A., Constant, L.,Hanine Salem, and Charles A. Goldman. (2008). Facing Human Capital Challenges of the 21st Century: Education and Labor Market Initiatives in Lebanon, Oman, Qatar, and the United Arab Emirates, RAND-Qatar Policy Institute.
 • Gray, M. (2013). In case of Qatar, RAND Cooperation, played an important role for the reform of Qatar University.”, Qatar Politics and the Challenges of Development, Boulder, CO: Lynne Rienner Publisher, Erişim adresi: (29 Haziran 2016) /http://tinyurl.com/jbwuwh6. Harkness, G. (2020). Changing Qatar: Culture, Citizenship, and Rapid Modernization Hardcover, New York: New York University Press.
 • Hussein, B. (Ocak, 2018). ‘’The Path to Increasing Women’s Rights: Economic Diversification The Path to Increasing Women’s Rights: Report Title: ENERGY Report Subtitle: Driving Force Behind Increasing Female Participation in the Gulf?’’ Atlantic Council. Erişi Adresi: http://www.jstor.com/stable/resrep16771.5
 • Jabeen, F., Nishat, M. ( 8 Mayıs, 2018). Faisal Imperatives for improving entrepreneurial behavior among females in the UAE: An empirical study and structural model, Gender in Management (33), 3. 234-252.
 • Jawad, H.A. (1998). The Right of Women in Islam. Basingstoke: Macmillan Press.
 • Khawlah Al-tkhayneh, K., & Nser, K. (Kasım, 2019). Emirati Women’s Perceptions of Polygamy According to Age, Employment, and Educational Level, Humanities & Social Sciences Reviews, 7(5): 911-916.
 • Ministry of Development Planning and Statistics. (2017). Education in Qatar, Statistical Profile. Doha: Katar. Erişim Adresi:https://www.psa.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Social/Education/201 Educaton_Statistical_Pro%EF%AC%81le_2016_En.pdf
 • Özdemir, Z., Yalman, Noyan, İ., Bayraktar, S. (2012). Kadın istihdamı ve ekonomik kalkınma: Geçiş ekonomileri örneği, International Conference on Eurasian Economies, 10, 11-13.
 • Peterson, J. E. (Kış, 1989). The Political Status of Women in the Arab Gulf States, Middle East Journal , (43), 1, 34-50.
 • Qatar's Most Influential Women. ( 7 Mart, 2016). Erişim adresi: https://www.expatwoman.com/qatar/guide/qatars-most-influential-women
 • Ramazani, N. (Bahar, 1985). "Arab Women in the Gulf," Middle East Journal, (39), 2, 258-276.
 • Romani, V. (2009). “The Politics of Higher Education in the Middle East: Problems and Prospects,” Middle East Brief, 36, (4), 5, 1-7.
 • Samira I. Islam, S. (2017). Arab Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics Fields, The Way Forward, World Journal of Education, (7), 6, Erişim Adresi: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/wje/article/view/12619/0
 • Sayın, A. (2008). Avrupa Birliği’nde Çalışma Yaşamında Kadın Erkek Eşitliği, İstanbul: KEİG Yayınları Dizisi.
 • Schwab, K. (2015). The Global Competitiveness Report 2015–2016. World Economic Forum. Cenevre : World Economic Form. Erişim adresi: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2012016/Global_Competitiveness_Report_2015 2016.pdf

Körfez Ülkelerinde Kadınların Toplumsal Rollerindeki Değişim: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri Üzerinden Bir Karşılaştırma | Changing Roles of Arab Women in the Gulf Society: Comparison of Two Cases through Qatar and the United Arab Emirates

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 103 - 129, 29.05.2021
https://doi.org/10.33708/ktc.900744

Öz

Orta Doğu ülkeleri arasında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin farklı bir konumu vardır, zira bu ülkeler son otuz yılda ekonomik, sosyal, politik ve kültürel yapılarında oldukça dramatik değişimler yaşamışlardır. KİK ülkelerinde kadınların toplum içindeki rolleri de bu değişimden payını almıştır. Bu çalışmanın amacı, KİK ülkelerinde yaşayan kadınların son otuz yıl içinde ekonomik, politik ve kültürel alanlardaki değişen rollerini incelemektir. Çalışmada Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) örnek ülkeler olarak ele alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Körfezin küçük ülkesi Katar hem son derece tutucu yerel geleneklere sahip, hem de toplumsal değişimlerin en hızlı hissedildiği bölgelerden biridir, dolayısıyla kadınların yaşamında gözlenen değişikliklerin analizi için mükemmel bir örnektir. BAE ise Katar’a göre Batı kültürüne daha açık ve liberal yapısıyla kadınların değişen rollerinin incelenmesi için daha farklı bir ortam sunmaktadır. KİK ülkeleri içinde ekonomik gelişimin en hızlı olduğu ülkeler Katar ve BAE olduğundan bu iki ülkedeki değişimin kadınlar üzerindeki etkisinin daha çarpıcı olacağı düşünülmüş ve makale için örnek olarak ele alınmışlardır. Çalışmanın bulguları, kadınların Katar ve BAE’de yaşanan büyük dönüşümden nasıl etkilendiklerini göstermektedir. Makalede her iki ülkede kadınların son yıllarda sosyo-ekonomik yapıda ve politik alanda değişen rollerindeki benzerlikler ve farklılıklar belirtilmiştir. Ayrıca her iki ülkede kraliyet mensubu kadınların topluma rol model olmalarının etkileri de tartışılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre bu iki Körfez ülkesinde kadınların toplumdaki etkisi ve katılımı artsa da hukuksal anlamda reformların yapılmaması kadınların yerellik ve modernleşme arasında kalmasına ve ciddi çelişkilerle yüzleşmelerine neden olmaktadır. Katar ve BAE ile ortak tarihsel, kültürel, ekonomik ve siyasi yapıyı paylaşan diğer KİK ülkelerindeki kadınların çok benzer durumlarla yüzleştiklerini söylemek mümkündür.

Kaynakça

 • Abousleiman, I. (10 Ekim, 2019). Women in the Gulf countries: Perceptions and reality. Worldbank blogs. Erişim Adresi: https://blogs.worldbank.org/arabvoices/women-gulf countries-perceptions-and-reality
 • Al Maktoum, M. B. R., (2013). Flashes of Thought, Dubai: Motivate Publishing.
 • Aldosari, H., (Haziran 24, 2016). Royal Women in the Gulf; Agents of Change or Defenders of Statuco, the Arab Gulf States İnstitute of Washington, Erişim adresi https://agsiw.org/royal-women-in-the-gulf-agents-of-change-or-defenders of the-status-quo/
 • Al-Khateeb, S.A.H. (1998). Muslim women's perceptions of equality: Case study of Saudi Women. Mediterranean Quarterly , 9 (2), 110-131. Andrew Rathmell, A. & Schulze, K. " Political Reform in the Gulf: The Case of Qatar. " Middle Eastern Studies , Oct., 2000, (36), 4 ,(Ekim., 2000), 47-62.
 • Birleşmiş Milletler. (2012). Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu, New York.
 • Cherif, M., E., and Alkhateeb, H. “College Students’ Attitude toward the Medium of Instruction: Arabic versus English Dilemma”, Universal Journal of Educational Research, (3), 3 (2015), 207- 213.
 • Crystal J. (14 Ekim, 2005).Freedom House, Women's Rights in the Middle East and North Africa Qatar,Erişim adresi: (16 Ocak 2021) at: https://www.refworld.org/docid/47387b6fc.html
 • Davidson, C.M.(2008). Dubai, the Vulnerability of Success. Londra: Hust&Company.
 • Dünya Bankası Belgeleri, (Aralık 2016). Erişim Adresi: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28965/121679-WP-27-11 2017-123MNAProgressTowardsGenderEqualityFINALSept.pdf?sequence=1&isAllowed=y Dünya çapında kadın istatistikleri. (3 Mart, 2020). Eşit Adımlar, Erişim Adresi:http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/guncel/dunya-capinda-kadin istatistikleri.
 • Fromherz, A. J.(2017). Qatar: A Modern History, London, New York: Tauris.
 • Eickelman, C. (1988). "Women and Politics in an Arabian Oasis," in Farhad Kazemi and R.D. McChesney, eds., A Way Prepared: Essays on Islamic Culture in Honor of Richard Bayly Winder, New York: New York University Press.
 • Gonzalez, G., Lynn A. Karoly L. A., Constant, L.,Hanine Salem, and Charles A. Goldman. (2008). Facing Human Capital Challenges of the 21st Century: Education and Labor Market Initiatives in Lebanon, Oman, Qatar, and the United Arab Emirates, RAND-Qatar Policy Institute.
 • Gray, M. (2013). In case of Qatar, RAND Cooperation, played an important role for the reform of Qatar University.”, Qatar Politics and the Challenges of Development, Boulder, CO: Lynne Rienner Publisher, Erişim adresi: (29 Haziran 2016) /http://tinyurl.com/jbwuwh6. Harkness, G. (2020). Changing Qatar: Culture, Citizenship, and Rapid Modernization Hardcover, New York: New York University Press.
 • Hussein, B. (Ocak, 2018). ‘’The Path to Increasing Women’s Rights: Economic Diversification The Path to Increasing Women’s Rights: Report Title: ENERGY Report Subtitle: Driving Force Behind Increasing Female Participation in the Gulf?’’ Atlantic Council. Erişi Adresi: http://www.jstor.com/stable/resrep16771.5
 • Jabeen, F., Nishat, M. ( 8 Mayıs, 2018). Faisal Imperatives for improving entrepreneurial behavior among females in the UAE: An empirical study and structural model, Gender in Management (33), 3. 234-252.
 • Jawad, H.A. (1998). The Right of Women in Islam. Basingstoke: Macmillan Press.
 • Khawlah Al-tkhayneh, K., & Nser, K. (Kasım, 2019). Emirati Women’s Perceptions of Polygamy According to Age, Employment, and Educational Level, Humanities & Social Sciences Reviews, 7(5): 911-916.
 • Ministry of Development Planning and Statistics. (2017). Education in Qatar, Statistical Profile. Doha: Katar. Erişim Adresi:https://www.psa.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Social/Education/201 Educaton_Statistical_Pro%EF%AC%81le_2016_En.pdf
 • Özdemir, Z., Yalman, Noyan, İ., Bayraktar, S. (2012). Kadın istihdamı ve ekonomik kalkınma: Geçiş ekonomileri örneği, International Conference on Eurasian Economies, 10, 11-13.
 • Peterson, J. E. (Kış, 1989). The Political Status of Women in the Arab Gulf States, Middle East Journal , (43), 1, 34-50.
 • Qatar's Most Influential Women. ( 7 Mart, 2016). Erişim adresi: https://www.expatwoman.com/qatar/guide/qatars-most-influential-women
 • Ramazani, N. (Bahar, 1985). "Arab Women in the Gulf," Middle East Journal, (39), 2, 258-276.
 • Romani, V. (2009). “The Politics of Higher Education in the Middle East: Problems and Prospects,” Middle East Brief, 36, (4), 5, 1-7.
 • Samira I. Islam, S. (2017). Arab Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics Fields, The Way Forward, World Journal of Education, (7), 6, Erişim Adresi: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/wje/article/view/12619/0
 • Sayın, A. (2008). Avrupa Birliği’nde Çalışma Yaşamında Kadın Erkek Eşitliği, İstanbul: KEİG Yayınları Dizisi.
 • Schwab, K. (2015). The Global Competitiveness Report 2015–2016. World Economic Forum. Cenevre : World Economic Form. Erişim adresi: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2012016/Global_Competitiveness_Report_2015 2016.pdf
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Başak Özoral 0000-0003-4620-9275

Yayımlanma Tarihi 29 Mayıs 2021
Gönderilme Tarihi 21 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özoral, B. (2021). Körfez Ülkelerinde Kadınların Toplumsal Rollerindeki Değişim: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri Üzerinden Bir Karşılaştırma | Changing Roles of Arab Women in the Gulf Society: Comparison of Two Cases through Qatar and the United Arab Emirates. Akdeniz Kadın Çalışmaları Ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 4(1), 103-129. https://doi.org/10.33708/ktc.900744

Dergide yayımlanan tüm çalışmalar, kamu ve tüzel kişilerce, gerekli atıflar verilmek koşuluyla kullanıma açık olup dergide yayımlanmış çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.