Cilt: 14 - Sayı: 1, 14.03.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Olgu Sunumu

Information for Authors  Konuralp Medical Journal (ISSN: 1309-3878) is a publication of Düzce University School of Medicine, Department of Family Medicine. Our Journal was published on October 2009 firstly. Our Journal is planned to be published three times a year in March, June and October and the articles which are sent to our Journal will be evaluated by "peer review" method. The scientific articles which will be sent to Konuralp Medical Journal should be appropriate to the World Health Editors Board’s (http://www.icmje.org/) ("icmje_08.pdf" Turkish Translation ICMJE) common rules of the current version which are necessary in the articles for biomedical journals. 

Konuralp Medical Journal (ISSN: 1309-3878) aims to publish articles related to primary care in general medicine, such as review articles, case reports, with pictures of a subject, letters to the editor, news and developments in the world of medicine and basic and clinical research. The articles should not be published anywhere else previously and should not be under review for publication in another journal.Articles can be found online as Free Full Text at the website of http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/index.php/en.html

Information for Authors  Konuralp Medical Journal (ISSN: 1309-3878) is a publication of Düzce University School of Medicine, Department of Family Medicine. Our Journal was published on October 2009 firstly. Our Journal is planned to be published three times a year in March, June and October and the articles which are sent to our Journal will be evaluated by "peer review" method. The scientific articles which will be sent to Konuralp Medical Journal should be appropriate to the World Health Editors Board’s (http://www.icmje.org/) ("icmje_08.pdf" Turkish Translation ICMJE) common rules of the current version which are necessary in the articles for biomedical journals. 

Konuralp Medical Journal (ISSN: 1309-3878) aims to publish articles related to primary care in general medicine, such as review articles, case reports, with pictures of a subject, letters to the editor, news and developments in the world of medicine and basic and clinical research. The articles should not be published anywhere else previously and should not be under review for publication in another journal.Articles can be found online as Free Full Text at the website of http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/index.php/en.html

Makalenin hazırlığı sırasında uyulması gereken temel kurallar:
1. Derginin yayın dili İngilizce’dir.
2. Dergimize yayınlanmak için gönderilen çalışmaların başka herhangi bir dergide yayınlanmamış, yayına kabul edilmemiş ya da yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Yazar(lar), dergiye gönderdikleri yazıları değerlendirme süreci tamamlanmadan başka bir dergiye göndermeyeceklerini kabul ve taahhüt eder(ler).
3. Editör kurulu; dergi kurallarına uygun olarak yüklenmeyen makaleleri reddetme veya yazım kurallarına uygun şekilde düzenlenmek amacıyla yazara iade etme hakkına sahiptir.
4. Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen araştırma sonuçlarının bir kısmı daha önce bilimsel platformlarda yayınlanmış / sunulmuş ise, bu bilimsel platformun adı, araştırmanın yayınladığı / sunulduğu yayının bilgisi (dergi vs.), yayınlanan / sunulan tarih ve varsa yer (şehir / ülke) bilgisi başlık sayfasında mutlaka belirtilmelidir.
5. Makalenin sorumlu yazar(lar)ı, yayınlanmak üzere dergimize gönderilen çalışmalarında, alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmelidir. Bu konudaki hukuki sorumluluk yazar(lar)a aittir.
6. Makalelerin formatı ‘Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (http://www.icmje.org/) kurallarına göre düzenlenmelidir.
7. Makalenin sorumlu tüm yazarları; bilimsel katkı ve sorumluluklarını, çıkar çatışması olmadığını, varsa araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş ve ilaç-gereç firmalarınca yapıldığını teşekkür kısmında bildirmelidir.
8. Bilimsel ve etik sorumluluk tamamen yazar(lar)a aittir.
9. Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.
10. Gönderilen tüm makaleler intihal açısından “iThenticate” yazılımı ile taranır. İntihal saptanan durumlarda benzerlik oranına bağlı olarak editörlerin makaleyi reddetme ve/veya yazarlardan düzeltme talep etme hakkı saklıdır.

11. Sorumlu yazar, makale gönderiminden yazım kuralları düzenlemesi, değerlendirme, revizyon, mizanpaj ve son okumalar dahil tüm işlemleri takip etmekle yükümlüdür. Kendisine gönderilen mail ve mesajları dikkate alması gerekmektedir. Gönderinin her aşamasında Editör Kurulunun gerekli gördüğü eksik ya da hatalı tüm belgeleri tedarik etmekle yükümlüdür.

YAZIM KURALLARI
• Yazar(lar), makalelerini Konuralp Tıp Dergisi’ne gönderirken İngilizce gramer kurallarına ve derginin yazım kurallarına uymakla yükümlüdür.
• Yazılar Microsoft Word ® belgesi olarak hazırlanmalıdır. ‘Times New Roman’ yazı stilinde 12 punto büyüklüğünde, siyah renkte, 1,5 satır aralığında, iki yana yaslı, paragraf girintisi bırakılmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Makalenin ana metninde tüm sayfalar 1’den başlayarak sağ alt köşeden numaralandırılmalıdır.
• Makale İngilizce imla ve noktalama kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Anatomik terimler Latincede yazıldığı gibi kullanılmalıdır. İngilizce dışındaki başka bir dildeki şekli ile yazılan terimler tırnak içinde belirtilmelidir. Kısaltmalar kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır.

1. Başlık sayfası dosyası
• Başlık sayfası dosyası makaleden ayrı olarak hazırlanmalı sisteme ayrıca başlık sayfası olduğu belirtilerek yüklenmelidir. Kör hakemlik uygulaması nedeniyle ana metin içinde kurum ve kuruluş isimlerine ya da yazarların kimliğini ya da çalıştıkları kurumları ortaya çıkaracak bilgilere yer verilmemektedir. Bu sebepten ana metinde verilemeyen bu tür bilgiler başlık sayfasında yer alır.
Genel hatları ile başlık sayfasında bulunması gereken kısımlar;

• Yazının başlığı
Başlık sayfasında, her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde (bağlaçlar hariç) yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır (Kabul edilmiş standart kullanımlar hariç).
• Yazarlar
Yazıda sadece çalışmaya doğrudan katkısı bulunan yazarlar yer almalıdır. Tüm yazarların ad-soyadları ve ORCID numaraları, bağlı oldukları kurum ve kurumun yer aldığı il belirtilmelidir. İletişim kurulacak sorumlu yazarın iletişim bilgileri yazılmalıdır. (Yazarın adı, soyadı, açık adresi, iş ve / veya cep telefon numarası, e-posta adresi)
• Çalışmanın desteklenmesi
Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar başlık sayfasında belirtilmelidir. Çalışmanın herhangi bir kongrede sunulması planlanıyor ya da daha önce poster ya da sözlü sunu şeklinde sunulduysa kongrenin adı, zamanı (gün / ay / yıl) ve yeri belirtilerek yazılmalıdır.
• Teşekkür
Yazar(lar) gerekli gördüklerinde yazıya katkıları yazarlık düzeyinde olmayan kurum ya da kişilere teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kurum / kişilerin katkıları (parasal ya da araç gereç desteği, teknik yardım gibi) açıklıkla belirtilmelidir (örneğin; ‘bilimsel danışmanlık’, ‘taslakta düzeltme’, ‘veri toplama’, ‘klinik araştırmaya katılma’ gibi).

2. Ana metin dosyası
• Aşağıdaki başlıkları sıra ile içermelidir;

Yapılandırılmış Türkçe Özet; Amaç, Metod, Bulgular, Sonuç, Anahtar kelimeler
Yapılandırılmış İngilizce özet;

Abstract bölümü Objective, Method, Result, Conclusion ve Keywords alt başlıklarından oluşmalıdır.
Key Words bölümü Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmesi, bu konuda yazarların http://www.bilimterimleri.com adresinden yararlanmaları dergimiz editörlüğü tarafından özellikle önerilmektedir.
Introduction bölümünde yazının dayandığı temel bilgilere ve gerekçelere kısaca değinilmeli, son paragrafında amaç açık bir anlatımla yer almalıdır.
Method bölümü gerekirse araştırma / hasta / denek grubu, araçlar, uygulama ve istatistik değerlendirme gibi alt başlıklara göre düzenlenmelidir. Bu bölüm çalışmada yer almayan birisinin de rahatlıkla anlayabileceği açıklıkta yazılmalıdır.
Result bölümünde ana bulgular istatistiksel verilerle desteklenmiş olarak eksiksiz verilmeli ve bu bulgular uygun tablo, grafik ve şekillerle görsel olarak da desteklenmelidir.
Discussion bölümünde çalışmanın bulguları, yurt içi ve yurt dışı ilgili çalışmaların sonuçları bağlamında tartışılmalı; genel bir gözden geçirmeyi değil, özgün bulguların tartışılmasını içermelidir.
Conclusion çalışmanın bulguları tartışmalar ışığında bir sonuca bağlanarak özet şekilde sunulmalıdır.
References

Dergilerin atıf sayılarının sağlıklı olarak tespit edilebilmesi, kaynakların düzgün yazılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Kaynak yazılımının düzgün olabilmesi için, makaleye ulaşılabilirliği sağlayacak bilgiler tam ve doğru olarak yer almalıdır. Her derginin, kaynak yazım kuralları için uluslararası düzeyde bir standart oluşturarak, makalelerinde bu standartları uygulaması bu açıdan önemlidir. Kaynakların kullanılmasında seçici olunmalı ve çalışmaya katkı sağlayan kaynaklara yer verilmelidir.

Kaynakça tanımlamaları ve örnekleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

• MAKALE;
Liaw S, Hasan I, Wade, V, Canalese R, Kelaher M, Lau P, et al. Improving cultural respect to improve Aboriginal health in general practice: a multi-perspective pragmatic study. Aust Fam Physician. 2015;44(6):387-92.
• KİTAP;
Johnson C, Anderson SR, Dallimore J, Winser S, Warrell D, Imray C, et al. Oxford handbook of expedition and wilderness medicine. Oxford: Oxford University Press; 2015.

McLatchie GR, Borley NR, Chikwe J, editors. Oxford handbook of clinical surgery. Oxford: Oxford University Press; 2013.

• e-KİTAP;
Hoffmann T, Del Mar C, Bennett S. Evidence-based practice across the health professions [Internet]. 3rd ed. Chatswood (NSW): Elsevier Australia; 2017 [cited 2019 Feb 14]. Available from: https://www-clinicalkey-com-au.ezproxy.library.uwa.edu.au/ #!/browse/book/3-s2.0-C20160032369
• KİTAP BÖLÜMÜ;
Bydder S. Liver metastases. In: Lutz S, Chow E, Hoskin P, editors. Radiation oncology in palliative cancer care. Chichester (UK): John Wiley & Sons, Ltd; 2013. p. 283-98.

• e-KİTAP BÖLÜMÜ;
Meechan JG, Jackson G. Local anaesthesia for children. In: Welbury R, Duggal MS, Hosey MT, editors. Paediatric dentistry [Internet]. Oxford: Oxford University Press; 2018 [cited 2019 Jan 4]; p. 84-95. Available from: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.library.uwa.edu.au/lib/uwa/reader.action?docID=5354016&ppg=103

• TEZ (basılı);
Ho SH. Preventative risk modelling and mapping of Murray Valley encephalitis virus and dengue virus in Western Australia [master’s thesis]. [Perth (AU)]: University of Western Australia; 2015.

• TEZ (elektronik);
Seale AC. The clinical and molecular epidemiology of streptococcus agalactiae in Kenya: maternal colonization and perinatal outcomes [dissertation on the Internet]. [Oxford (England)]: University Oxford; 2015 [cited 2015 Jul 28]. Available from: http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:6e7d952a-dc5b-4af0-b0bb-f2ae2184eed0

• WEB SAYFASI;
World Health Organization. Drinking water [Internet]. Switzerland: World Health Organization; 2015 Jun [cited 2018 Jul 20]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/

• KONFERANS / KONGRE / SEMPOZYUM BİLDİRİSİ;
Castillo RR, Abarquez RF, Aquino AV, Sy RG, Gomez LA, Divinagracia RA, et al. editors. 10th Asia Pacific Congress of Hypertension (APCH) 2014; 2014 Feb 12-15; Cebu City (Philippines). Florence (Italy): Monduzzi Editore, International Proceedings Division; c2014.

Tablolar dosyası
Her tablonun bir başlığı olmalı, ana metin dosyasında Kaynaklardan sonra yer almalıdır. Tablo numarası ve başlığı, tablonun hemen üst kısmında yer almalıdır (her tablo için ayrı ayrı yazılmalıdır). Tablo ismi ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde cümle formatında yazılmalıdır.
Daha önceden herhangi bir yerde basılmış bir tablo kullanılmış ise, yazılı izin alınmalı ve bu izin açıklama kısmında belirtilmelidir.

Şekiller
Şekiller, fotoğraf, grafik ve şemaların tümü şekil olarak kabul edildiğinden orijinal boyutunda, 300 dpi çözünürlükte (görseller renk ve ayrıntıları görülecek şekilde kontrast ve netliğe sahip olmalıdır) ve JPEG formatında sisteme ayrı ayrı yüklenmelidir veya PDF formatından tek parça halinde yüklenmelidir. Şekil numaraları Arabik rakamla (1, 2, 3...) metin içerisinde belirtilmelidir. Şekil yazıları ana metin dosyası içerisinde kaynaklardan hemen sonra, şekil numaraları ile birlikte yer almalıdır.


YAZI TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ
Dergimize yayınlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri aşağıdaki kategorilerde olmalı ve belirtilen özelliklerde hazırlanmalıdır.

1. Araştırma Makalesi
• Araştırma Makale ve inceleme yazıları; prospektif, retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalardır. Metin kelime sayısı (Kaynaklar ve tablolar hariç) en fazla 3500 kelime olmalı ve bu sayı aşılmamalıdır.
• Abstract; en az 200 en fazla 250 sözcük olacak şekilde düzenlenmelidir.

2. Derleme
• Derleme yazıları, sağlık alanındaki son literatürleri içine alacak şekilde (özellikle son 5 yıla ait yayınlar) tartışılarak hazırlanmalıdır. Derlemelerin kabulünde, yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. Metin kelime sayısı (Kaynaklar ve tablolar hariç) en fazla 4500 kelime olmalı ve bu sayı aşılmamalıdır.
• Abstract; en az 250 en fazla 300 sözcük olacak şekilde düzenlenmelidir.
• Kaynak sayısı en fazla 50 olmalıdır.

3. Olgu Sunumu
• Olgu sunumları, klinik değerlendirmeleri ve bilimsel önem taşıyan, bir ya da birden çok olgunun özelliklerini sunan ve tartışan yazılardır. Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğrafla ve şemayla desteklenmiş olmalıdır. Metin kelime sayısı (Kaynaklar ve tablolar hariç) en fazla 1500 kelime olmalı ve bu sayı aşılmamalıdır.
• Abstract; en az 100 en fazla 150 sözcük olacak şekilde düzenlenmelidir.

4. Editöre Mektup
• Son bir yıl içinde dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren yazılardır. Sayı ve tarih verilerek hangi makaleye ithaf olunduğu belirtilmeli. Mümkün olduğunca eleştirilen yazının yazar (lar)ınca verilen yanıtlar, ile birlikte yayınlanır. Başlık ve özet bölümleri yoktur.


Konuralp Tıp Dergisi Editör Kurulu

BİLİMSEL SORUMLULUK
Bilimsel yayıncılık standartları açısından, gönderilecek makaleler, Uluslararası Tıbbi Dergi Editörler Kurulu (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME) ve Yayın Etik Kurulu (COPE) kriterlerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Gönderilecek makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulması zorunludur. Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Makalelerin daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ve/veya yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.
• Değerlendirme sürecinin başlaması için makaleler, tüm yazarlar tarafından imzalanmış Telif Hakkı Devir Formu ile birlikte gönderilmelidir. Yazar sıralaması için Telif Hakkı Devir Formu’ndaki imza sırası dikkate alınır.
• Sorumlu yazar, tüm yazarlar adına makalenin son halinin sorumluluğunu taşır.


ETİK SORUMLULUK
• “İnsan” öğesini içeren tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/) uygunluk aranır. Bu tip çalışmalarda yazarların, GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde çalışmayı bu prensiplere uygun olarak yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından onay ve çalışmaya katılmış insanlardan “bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
• Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarların, GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (https://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals.pdf) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
• Olgu sunumlarında hastalardan “bilgilendirilmiş olur” (informed consent) alınmalıdır.
• Etik kurul onay bilgisi GEREÇ ve YÖNTEMLER bölümünde kurul adı, onay tarihi ve sayısı ile birlikte belirtilmelidir.
• Eğer çalışmada direkt-indirekt ticari bağlantı veya maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmelidirler.
• Yazarlar çalışma ile ilgili kişisel ve finansal tüm ilişkilerin bildirilmesinden sorumludur. Makalenin başvurusu ve/veya değerlendirmesi ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığının açıkça beyan edilmesi gerekmektedir.
• Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Evaluation and publication of the articles are free of charges.