Amaç ve Kapsam

Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki güncel, bilimsel çalışmaları, teknoloji gelişmeleri yüksek lisans ve doktora çalışmaları kapsayan makaleleri yayınlamak. Araştırıcıları güncel bilimsel gelişmelerle buluşturmak.

Creative Commons LicenseKAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (KAUFBED)

Institute of Natural and Applied Science Journal (INASJ)

e-ISSN: 2587-2389


PDF


1. Dergimizde Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırmalar, kısa notlar ve derlemeler yayınlanır.

2. Dergimiz, fen, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında yılda iki sayı olarak yayınlanır. Bütün makaleler yetkin editör ve hakemlerce değerlendirilir. Makale hakkında nihai karar, editörler tarafından verilir.

3. Dergimizde, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi türündeki yayınlara yer verilmez.

4. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

5. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez.

6. Hakemlere gönderilen makalelerin 21 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çekebilirler.

7. Makale hakkında verilen "değerlendirme için yeniden gönder" veya "düzeltme gerekli" kararından sonra gerekli değişikliklerin yazar tarafından "değerlendirme için yeniden gönder" kararı için 14 gün içerisinde, "düzeltme gerekli" kararı için 7 gün içerisinde yapılması gerekir. Aksi takdirde, makale reddedilir.

8. Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.  

9. Derginin aynı sayısında ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.

10. Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

11. Yayımlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren editör onayına sunulmadan önce iThenticate programı ile taranacak ve her makale için benzerlik raporu oluşturulacaktır. Benzerlik raporu, dergi editörleri tarafından kontrol edildikten sonra, sonucu referanslar hariç %20 üzeri çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilecektir. Gerekli düzeltmenin 10 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir.

12. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir.

13. Dergide yayınlanması istenilen eserler, imzalı Telif Hakkı Devir Sözleşmesi ile derginin https://dergipark.org.tr/kujs adresine gönderilmelidir.