Güncel Sayı

Cilt: 15 - Sayı: 1, 12.12.2022

Yıl: 2022

Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki güncel, bilimsel çalışmaları, teknoloji gelişmeleri yüksek lisans ve doktora çalışmaları kapsayan makaleleri yayınlamak. Araştırıcıları güncel bilimsel gelişmelerle buluşturmak.

Creative Commons LicenseKAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (KAUFBED)

Institute of Natural and Applied Science Journal (INASJ)

e-ISSN: 2587-2389


PDF


1. Dergimizde Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırmalar, kısa notlar ve derlemeler yayınlanır.

2. Dergimiz, fen, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında yılda iki sayı olarak yayınlanır. Bütün makaleler yetkin editör ve hakemlerce değerlendirilir. Makale hakkında nihai karar, editörler tarafından verilir.

3. Dergimizde, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi türündeki yayınlara yer verilmez.

4. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

5. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez.

6. Hakemlere gönderilen makalelerin 21 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çekebilirler.

7. Makale hakkında verilen "değerlendirme için yeniden gönder" veya "düzeltme gerekli" kararından sonra gerekli değişikliklerin yazar tarafından "değerlendirme için yeniden gönder" kararı için 14 gün içerisinde, "düzeltme gerekli" kararı için 7 gün içerisinde yapılması gerekir. Aksi takdirde, makale reddedilir.

8. Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.  

9. Derginin aynı sayısında ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.

10. Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

11. Yayımlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren editör onayına sunulmadan önce iThenticate programı ile taranacak ve her makale için benzerlik raporu oluşturulacaktır. Benzerlik raporu, dergi editörleri tarafından kontrol edildikten sonra, sonucu referanslar hariç %20 üzeri çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilecektir. Gerekli düzeltmenin 10 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir.

12. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir.

13. Dergide yayınlanması istenilen eserler, imzalı Telif Hakkı Devir Sözleşmesi ile derginin https://dergipark.org.tr/kujs adresine gönderilmelidir. 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (KAUFBED)

Institute of Natural and Applied Science Journal (INASJ)

e-ISSN: 2587-2389


**YAZIM KURALLARI1. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yazım Kuralları Türkçe veya İngilizce dillerinde Fen Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri alanındaki özgün araştırma makalelerini ve derlemeleri yayınlar.

2. Yayınlanmak için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda Dergi Editörler Kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Dergi Editörler Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere yazara iade edilir.

3. Hazırlanan makaleler; sadece makaleden sorumlu yazar tarafından Word dosyası ortamında gönderilmelidir. Ayrıca makale içerisinde grafik özet sunumu tavsiye edilir. 

4. Türkçe ve İngilizce makale başlıkları kısa, açıklayıcı, ilk harfleri büyük (“ve”, “ile”… gibi sözcükler hariç) ortalanarak ve bold yazılmalı ve on beş kelimeden fazla olmamalıdır. Her iki başlıkta kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

5. Türkçe ve İngilizce makale başlıkları hariç tüm metin başlıklar dahil iki yana yaslı olarak yazılmalı girinti bırakılmamalıdır. Orijinal çalışmalarda makale metni A4 boyutundaki sayfaya, 12 punto (Özet ve Abstract 10 punto), Times New Roman yazı tipinde ve bir buçuk satır aralığı ile yazılmalıdır. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 3’er cm boşluk bırakılmalıdır. Metin tek sütun halinde yazılmalı, tüm sayfalara numara verilmeli ve satırlar her sayfa için (1)’den başlanarak numaralandırılmalıdır.

6. Makale dergi takip sistemine girilirken yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı, kısaltılmamalı ve herhangi bir akademik unvan belirtilmemelidir. Makalenin sisteme yüklenen ana metninde yazar adları ve adresleri kesinlikle verilmemelidir.

7. Makale; Türkçe Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Sözcükler, İngilizce Başlık, İngilizce Özet, Keywords, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Teşekkür (varsa) ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

8. Türkçe “Özet” ve İngilizce “Abstract” 300 kelimeyi geçmemeli ve her iki özette kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Türkçe yazım kurallarına uygun olarak “Times New Roman” yazı karakterinde 10 punto olarak ve bir buçuk satır aralıkla yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerde sırasıyla “Özet” ve “Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler (Keywords) özetleri takiben en az 3, en fazla 8 kelimeden ibaret olarak şekilde yazılmalıdır. Kelimelerde alfabetik sıra takip edilmeli, ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimelerin harfleri küçük olmalı ve kelimeler virgül (,) ile ayırt edilip bir karakter boşluk bırakılarak diğer kelimler yazılmalı, sonda nokta olmamalıdır. “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” kelimeleri bold olarak yazılmalıdır.

9. Makalenin ana başlıkları bold olmalı, numaralandırılmalıdır. Ana bölüm başlıklarının tamamı büyük harflerle, 2. derece başlıkların ilk harfi büyük, 3. derece başlıkların tamamı küçük harflerle cümle düzeninde bold olarak yazılmalıdır.

10. Metin içinde kaynaklara atıf yapılırken “(soyadı, tarih)” sistemine göre kaynaklar belirtilmelidir. Soyadı tarih sistemine göre metin içinde kaynaklara atıf yapılırken, parantez içerisinde kaynağın yazar soyadı ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde yazılmalı, sonra virgül konarak eserin yayın tarihi yazılmalıdır (Tanriverdi, 2020). Birden fazla yazar adı verilecekse, tarihlerden sonra noktalı virgül konulmalıdır (Tanriverdi, 2021; Yildiko, 2022) ve eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır (Soyadı, 1977; Soyadı ve ark., 2013). Atıf iki yazarlı bir esere yapılacaksa yazarların soyadları arasında İngilizce yayınlanmış ise “and”, Türkçe yayınlanmış ise “ve” (Halliwell ve Gutteridge, 1990; Akdeniz ve Cakmak, 2007) bağlacları ilave edilmelidir. Metin içerisinde yazar soyadına göre kaynak gösterilirken yazar sayısı üç veya daha fazla ise ilk yazarın soyadından sonra makale İngilizce yayınlanmış ise “et al.,”, Türkçe yayınlanmış ise “ve ark.,” (Adiguzel ve ark., 2022; Yildiko ve ark., 2021) ifadeleri kullanılmalıdır. Metin içerisinde yazar soyadına göre kaynak gösterilirken aynı yazar ve yazarların aynı yıl yaptığı yayınlar varsa yayın yılının ardından a, b, c şeklinde harfler kullanılmalıdır. (Tanriverdi, 2021a; 2021b). 

11. Tüm makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Rakam ve birimlerde ondalık ayıracı olarak sadece nokta (.) kullanılmalı (20.23), birim yazarken “/” işareti kullanılmamalı, yerine boşluk bırakılarak üslü hale getirilmeli (g L-1) çok büyük sayıların yazımında sayılar üçerli olacak şekilde boşlukla ayrılmalı (100 000 gibi).

12. Şekil ve Çizelgeler için Türkçe makalede; “Şekil”, “Tablo”; İngilizce makalede ise “Figure”, “Table” ifadeleri kullanılmalıdır (Tablo 1/Table 1., Şekil 1 / Figure 1.). Tablo ve şekillere ait açıklama ve dipnotlar çizelge veya tablonun alt kısmında 10 punto büyüklüğünde yazılmalı ve sonda nokta (.) bulunmamalıdır.

13. Tablo başlığı 12 punto ve çizelgenin üzerinde olmalı, içeriği ise 10 punto şeklinde verilmeli. Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil" başlığıyla altta ve 12 punto ile yazılmalıdır. Şekil ve Tablolar metin içerisinde verilmeli, ayrıca metnin sonuna eklenmemelidir.

14. Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 12 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir.

15. Kaynaklar kısmı 11 punto yazı boyutunda ve aşağıdaki gibi olmalıdır;


Dergi; Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yayın yılı)-nokta-makale başlığı- noktayayınlandığı dergi-virgül-cilt ve (varsa) parantez içinde sayı-virgül-başlangıç ve bitiş sayfası-nokta

Yildiko U., Turkan F., Tanriverdi A.A., Ata A.C., Atalar M.N., Cakmak I. (2021). Synthesis, enzymes inhibitory properties and characterization of 2- (bis (4-aminophenyl) methyl) butan-1-ol compound: Quantum simulations, and in-silico molecular docking studies. Journal of the Indian Chemical Society, 98(11), 100206.

Tanriverdi A.A., Yildiko U., Cakmak I. (2020). New Type Sulfonated Polyimide Membrane Fuel Cells and Applications. Journal of the Institute of Science and Technology, 10(4), 2714-2729.

Kitap; Soyadı- ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yayın yılı)-nokta-kitabın başlığınokta- yayınlayan yer-virgül- şehir veya ülke -virgül- sayfa sayısı –nokta

Fessenden R.J., Fessenden, J.S. (1986). Organic Chemistry. Third Edition, Brooks, Cole Publishing Company, California, 892.


Kitap Bölümü; Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yayın yılı)-nokta-bölümün başlığınokta-kitabın başlığı-virgül-editör(ler)-nokta-yayınlayan yer-virgül-şehir veya ülkevirgül-bölümün başlangıç ve bitiş sayfası-nokta

Castillo E., Marty A., Condoret J.S., Combes, D. (1996). Enzymatic Catalysis in Nonconventional Media Using High Polar Molecules as Substrates. In: Annals of the New York Academy of Science.

Dordick, J. S. ve Russell, A.J. (eds), The NewYork Academy of Science, New York, 206-211. Bildiri, Sempozyum; Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yılı)-nokta-bildirinin başlığı-noktakongre, sempozyum vb’nin adı-virgül-tarihi-virgül-yapıldığı yer-virgül-başlangıç ve bitiş sayfası-nokta

Atalay Y., Arıoğlu Ç., Tamer Ö., Avcı D., Başoğlu, A., Atalay A.S. (2015). LMetiyoniyum Nitrat (LMN) Bileşiğinin, Geometrik, Optik ve Spektroskopik Özelliklerinin Teorik İncelenmesi. 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi. 2-5 Haziran, Kars, 9.


Tezler; Soyadı-ilk adının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yılı)-nokta-tezin başlığı-nokta-tezin cinsi (Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi)-virgül-Üniversite adı-virgül-Enstitü adı- virgülŞehir-nokta

Tanriverdi A.A., (2022). Bazı Sülfonlanmış Poliimidlerin Seztezi, Karakterizasyonu, DFT Çalışmaları ve AIM Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.


Projeler; Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yılı)-nokta-raporun başlığınoktahazırlandığı veya yayınlandığı yer-nokta

Elmacı C., Öner Y., Yeşilbağ K., Tuncel E. (2009). Türkiye Koyun Irklarında Prion Proteini Geni (PRP) Polimorfizmi. TÜBİTAK-TOKVAG-106 O 718 nolu Proje Kesin Raporu, Bursa.


İnternet Kaynağı; Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yılı)-nokta-konu başlığı-noktayayın yeri-virgül-web adresi-virgül-(ziyaret tarihi)-nokta

http://www.aku.edu.tr/akademik/enstitüler/fenbil.html, (21.03.2003).


Warrence N.J., Bauder J.W., Pearson K.E. (2004). Basics of Salinity and Sodicity Effects on Soil Physical Properties. Land Resources and Environmental Sciences Department, Montana State University, http://waterquality.montana.edu/docs/methane/basics.pdf, (15.12.2004).

NOT: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kujs/about-journal adresinden makale türüne göre örnek makale şablonlarının kullanılması tavsiye edilir.

                                                        KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
                                               YAZAR, EDİTÖR VE HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ


Yayın Etiği
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi kullanıcıları olan (editör, yazar, hakem, bölüm editörü, okuyucu) tüm yapılan işlemlerde dergimizin yayınladığı ve Dergipark sayfamızda yayınladığımız Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirtilen etik kurallara ve sorumluluklara uymak zorundadır. Bu etik kurallara ve sorumluluklar aşağıda da özetlenmiştir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
• Yazarlar çalışmalarını özgün olarak hazırlar ve gönderir.
• Yazarlar gönderdikleri makalelerde yapmış oldukları atıfların ve alıntıların doğru ve eksiksiz olmasını sağlar.
• Yazarlar gönderdikleri makalelerde çıkar çatışması olabilecek durumları belirtmeleri ve açıklamaları gerekir.
• Editör, hakem ve bölüm editörü tarafından yazardan makalesine ait ham veriler talep edebilir. Bundan dolayı yazar makalesine ait ham verileri sunacak şekilde hazır bulundurmalıdır.
• Etik rapor alınması gereken çalışmalarda yazar tarafından makale ile birlikte Etik raporun da göndermesi zorunludur.
• Yazarlar ön kontrol, değerlendirme, düzenleme ve yayın aşamalarının herhangi birinde makalesi hakkında hatalar ve yanlışlıklar bulunması halinde makaleyi düzeltme veya geri çekme işlemleri için dergi yönetimine bilgi vermek zorundadır.
• Yazarlar aynı anda iki dergide aynı makale için süreç takip edemez. Bir dergide süreç tamamlandığında ve makalesi red edildiğinde diğer dergiye makalesini gönderebilir. Başka bir dergide yayınlanmış makale Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilemez.
• Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinde değerlendirme süreci başlamış bir makaleye yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkarma gibi işlemlere ihtiyaç duyulduğu takdirde dergi yönetimine tüm yazarların onayı ile başvuruda yapılabilir. Dergi yönetimi başvuruyu inceleyip kararı sorumlu yazara bildirir.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinde editör ve bölüm editörleri, Dergipark sayfamızda bulunan Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan " CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS " ve "COPE BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS" rehberleri belirtilen etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır. Bu görev ve sorumluluklar aşağıda özetlenmiştir.

Editörlerin Okuyucu ile ilişkiler
Editörler yayınlanan çalışmalar hakkında okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve gereken cevapları ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Editörlerin Yazarlar ile ilişkiler
• Editörler makalenin özgün değerine, derginin amaçlarına ve etik kurallara dayanılarak makale hakkındaki kararını veriri.
• Makale özgün değeri yüksek, dergi amaçlarına ve etik kurallar dikkate alınarak hazırlanmış makaleyi değerlendirme sürecine almalıdır.
• Editör ve bölüm editörü önemli bir gerekçe olmadığı sürece olumlu yöndeki hakem görüşlerini dikkate alması gerekir.
• Yazarlardan gelen talep ve görüşlere geri bildirimler ile dönüş yapması gerekmektedir.

Editörlerin Hakemler ile ilişkiler
• Atanacak hakemler makale konusuna uygun olarak seçilmelidir.
• Hakem ile yazarlar arasında çıkar çatışması ve çıkar ilişkisi olmamasına özen göstermelidir.
• Makale değerlendirme sürecinde hakemlere rehberlik etmesi ve talep ettiği bilgiyi sağlamakla görevlidir.
• Editör körleme hakemlik sayesinde yazar ve hakemin kimlik bilgilerini gizlemekle yükümlüdür.
• Hakemlerin makaleyi zamanında, tarafsız ve bilimsel olarak değerlendirmesi için gereken uyarıları ve tedbirleri alması gerekmektedir.
• Dergimize hakemlik yapanların sayısını artırması yönünde gayret göstermelidir.

Editörlerin Danışma Kurulu ile ilişkiler
Editörler, makaleler hakkında danışma kurulunun görüş ve önerilerini dikkate alması gerekmektedir.

Editörlerin Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
Editörler makale hakkında alacağı kararlar dergi sahibi ve yayıncı kuruluştan bağımsız olmalıdır.

Editörlerin makaleyi yayına vermesi
Editörler; dergide yayına verilecek makalelerde dergi yayın ilkelerini, dergi amaçlarını ve uluslararası standartları gözetmekle sorumludur.

Kişisel verilerin muhafazası
Editörler makale yazarlarının rızası haricindeki kişisel bilgilerini üçüncü kişilere aktarmamakla sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler makale içeriklerinde insan ve hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalar olması durumunda insan ve hayvan haklarını korumakla sorumludur. Etik kurul raporu alınması gereken çalışmalarda etik kurul onayı gönderilmemesi durumunda makaleyi reddetmekle sorumludur.

Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler dergiye gönderilen ve yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korumakla sorumludur.

Editörlere gelen Şikayetler
Editörler hakem, yazar ve okuyuculardan gelen şikayetlere açık ve aydınlatıcı cevap vermekle sorumludur.

Çıkar çatışmaları ve ilişkileri
Editörler makalelerin tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirme süreçlerinin tamamlanması için yazarlar, hakemler ve üçüncü kişiler arasında oluşabilecek çıkar ilişkisi ve çatışmalarına karşı önlem almakla sorumludur.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
• Hakemler makaleyi çıkar çatışması ve ilişkisi olması durumunda makaleyi değerlendirmemekle sorumudur.
• Hakemler makaleyi gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.
• Hakemler kendilerine gönderilen çalışmayı değerlendirme süreci tamamlanıncaya ve yayına verilinceye kadar herhangi bir amaç için kullanamaz.
• Hakemler makaleyi değerlendirirken yazarların cinsiyeti, milliyeti, dini inançları, siyasi görüşlerinin değerlendirmeye etki etmesine izin vermemekle sorumludur.
• Hakemler makaleyi değerlendirirken nazik ve yapıcı bir dil kullanmalıdır. Hakaret içeren, iftira ve düşmanlık belirten yorum ve ifadelerden kaçınmalıdır.
• Hakemler makaleyi zamanında ve etik kurallara dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.

                                     

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI


Amaç ve Kapsam
Dergimiz biyoloji, biyosistem mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, fizik, gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya, makina mühendisliği, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarımsal mekanizasyon, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ve zootekni alanında hazırlanan çalışmaları yayınlamayı amaç edinmiştir. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Mühendislik ve Fen bilimleri alanıyla ilgili orijinal araştırma ve derleme niteliğindeki çalışmalar kabul edilir ve yılda 2 (iki) kez yayınlanır.

Açık Erişim Politikası
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanan makaleler tam metin olarak açık erişim olarak dergi sayfamızda yer almaktadır. Bu durum bilime daha fazla katkı yapacağı düşüncesindeyiz.

Gizlilik Beyanı
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin web sayfasında yayında olan makaleler ve değerlendirme aşamasında olan makalelere ait gizli bilgiler sadece derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Yayın Ücreti
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen makaleler için herhangi bir işlem ve yayın ücreti talep etmemektedir.

Arşivleme
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yayınlamış olduğu tüm makaleleri tam metin olarak, derginin içindekiler, kapak sayfası ve sayı tam dosyaları olarak DERGİPARK sistemi üzerinde arşivlenmekte ve tüm kullanıcıların erişimine sunulmaktadır.

Reklam ve Sponsorluk
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi herhangi bir reklam ve sponsorluk kabul etmemekte ve yayın sayfasında bunlara yer vermemektedir.

İntihal politikası
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen makaleler yazarlar tarafından kişisel kullanımına açık olan “iThenticate Plagiarism Detection” yazılımı ile kaynaklar hariç olmak üzere intihale karşı kontrol edilmektedir. Yapılan kontrollerde benzerlik oranının %20' nin altında olması zorunludur.

Telif Hakkı Devir Sözleşmesi
1. Her türlü yayın haklarının Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne ait olduğunu,
2. Derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun olduğunu,
3. Makalenin orijinal ve daha önce yurtiçinde veya yurtdışında Türkçe veya yabancı bir dilde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını,
4. Bilimsel ve etik sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu, diğer yazarlara ulaşılamaması halinde; tüm yazarların çalışmadan haberdar olduklarını ve diğer yazarların sorumluluklarını, makalenin birinci yazarı olarak üzerime aldığımı kabul ve beyan ederim.

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen tüm makalelerde yer alan yazarlar yukarıda içeriği belirtilen “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi’ni imzalamaları gerekmektedir. Bu sözleşme metni makale gönderme sayfasında indirilerek tüm yazarlar tarafından imzalandıktan sonra PDF formatında taranmalı ve sisteme yüklenmelidir.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin hiçbirinden herhangi bir başvuru, değerlendirme ve/veya yayın ücreti alınmamaktadır.