Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 107 - 119 2019-07-02

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ 2007 ve 2017 YILINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TEKİRDAĞ MYO ÖRNEĞİ)

Gürcan UZAL [1] , Hasan METE [2] , Aytekin ERDEM [3] , Duygu HÜYÜK [4]


Bu çalışmanın amacı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim ile ilgili görüşlerinin on yıl sonraki değişikliğinin ortaya konulmasıdır. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılındaki araştırmanın evrenini 2251 öğrenci, örneklemini 207 öğrenci ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılındaki araştırmanın evrenini, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 7189 öğrenci, araştırmanın örneklemini ise bu adaylar arasından rastgele seçilen 207 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencilerden veri toplamak için kullanılan ölçme aracı; Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı  α=0,74 olan yedisi olumlu, beşi olumsuz olmak üzere 12 sorudan oluşan beşli Likert tipi bir ölçektir. Ölçekten elde edilen veriler, SPSS paket programından yararlanılarak betimsel ve yordamalı istatistik tekniği ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin 2006-2007 ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yıllarındaki eğitim ile ilgili görüşlerini belirlemek için kullanılan ölçekten elde edilen ortalama puanları arasındaki farkın anlamlılığı için t-Testi yapılmıştır. Öğrencilerin 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılındaki görüş puanlarının ortalaması 1=41.95 iken, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ise  2=45.65’e yükselmiştir. Bu bulgu, öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili görüşlerinde olumlu yönde bir artış olduğunu göstermektedir.

Meslek yüksekokulu, öğrenci (tekniker adayı), öğretim elemanı, atölye, laboratuvar
 • Acar, H. İ., Salık, S., Baykal, A.,Ö. (1996). Ortaöğretimden Gelen Öğrencilerin Meslek Yüksekokullarında Verilen Öğretime Uyum Sorunları. “21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılanması” Konulu Uluslararası Sempozyum, 22-23 Mayıs 1996, s:89-98,Çankırı-Türkiye.
 • Anonymous, (2014). Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı, 54-56. Ankara.
 • Arslanoğlu, B., Korkut, İ., Şeker, U. (2007). Meslek Yüksekokullarında Sınavsız Geçiş ile Birlikte Ortaya Çıkan Eğitim-Öğretim Sorunları. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu Bildiriler Kitabı I. Sözlü Bildiriler. 437-440. Bergama, İzmir.
 • Birinci, H., Arı, N. (2004). Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 383-396.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı: İstatistik Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. (16. Baskı). Ankara: PEGEM A Yayıncılık.
 • Cin, M , Özdem, G , Kesicioğlu, O , Alver, M , Değirmençay, Ş , Sancak, Ş . (2017). Evaluation of Satisfaction of Students at Giresun University. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (16), 71-96. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ksbd/issue/31387/344586
 • Erdem, A. ve Açıkgöz, A. F. (1998). Competence and quality assurance of education in vocational colleges. Ankara University IVETA Conference, 31st August-2nd September 1998, Conference Proceedings, Quality Matters in International Vocational Education and Training, Ankara, Türkiye.
 • Erdem, A. ,Uzal, G., Yamaç, M. ve Hüyük, D.,(2007).Meslek Yüksekokullarının Bazı Sorunları ve Çözüm Önerileri. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu Bildiriler Kitabı II. Sözlü Bildiriler. 451-454. Bergama, İzmir.
 • Ergin, A. ve Yağcı, Ö. (2003). 4702 Sayılı Yasa Çerçevesinde Gerçekleştirilen MEB – YÖK Meslek Yüksekokulları Projesine Yönelik Bir Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dergisi 25, 256-264.
 • Gündüz, O., Ceyhan, V., ve Esengün, K . (2015). Farklı Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Etkinlik düzeylerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2013 (2), 67-77. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kmusekad/issue/10211/125474
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi 28. Baskı (Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaya, A. (2014).Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim Öğretim ve Geleceğe Yönelik Düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 349-356.
 • Kaya, F. (2005). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin demografik yapısı ve meslek yüksekokullarının etkinliği üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 168, 61-77.
 • Nalçakan, M. ve Nalçakan, N. (2007).“Meslek Yüksekokulları Mezunları – İşgücü Piyasa İlişkileri ve Ekonomik Boyutu.” 4. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu Bildiriler Kitabı I. Poster Bildiriler. Bergama, İzmir.
 • Öktem, Ş. ve Şahin, F. İ. (2011). Sektör ve Meslek Yüksekokulu Beklentilerine Bir Örnek: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulunda Açılması Hedeflenen Programlara İlişkin Bir Çalışma. http://acikerisim.baskent.edu.tr/bitstream/handle/11727 /1903/0c430d98424481f95f1072fe5a4d618c.pdf?sequence=2&isAllowed=y Erişim tarihi: 9.11.2017
 • Özdemir, G., Öztekin, R. ve Özdemir, H. (2016). “Meslek Yüksekokullarının Öğretim Kalitesine Etki Eden Faktörler”. Umyos. 5th International Vocationalschools Symposium. Volume-1,243-252.
 • Sertel, E , Yıldırım, H. ve Özmen Akyol, S . (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri Ve Uyum Durumları: Sivrihisar Örneği - Reasons Of School Preferences And Complıance Sıtuatıons Of Vocatıonal School Students: Sivrihisar Sample. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 101-117. DOI: 10.20875/makusobed.312241
 • Sönmez, M. (2008). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Örgün Öğretimin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılma Zorunluluğu. Eğitim ve Bilim. 33(147),71-84.
 • Uçar, C. ve Özerbaş, M., A. (2013). Mesleki ve teknik eğitimin Dünya’daki ve Türkiye’deki konumu. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching 2(2), 242-253.
 • Uzal, G., Erdem, A., Yamaç, M. ve Hüyük, D.(2007). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ve Meslekleriyle İlgili Görüşleri (Tekirdağ MYO Örneği).4. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu Bildiriler Kitabı I. Sözlü Bildiriler, 553-557. Bergama, İzmir.
 • YÖK (2017).Yüksek Öğretim Kanunu.http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/ 2547+say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kanunu/ Son erişim tarihi: 9.11.2017
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Gürcan UZAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hasan METE
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Aytekin ERDEM
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Duygu HÜYÜK
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kusbder524003, journal = {Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4314}, address = {Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Kültür Merkezi B-Blok (Otogar Karşısı) Merkez/Kırklareli}, publisher = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {107 - 119}, doi = {}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ 2007 ve 2017 YILINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TEKİRDAĞ MYO ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Uzal, Gürcan and Mete, Hasan and Erdem, Aytekin and Hüyük, Duygu} }
APA Uzal, G , Mete, H , Erdem, A , Hüyük, D . (2019). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ 2007 ve 2017 YILINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TEKİRDAĞ MYO ÖRNEĞİ) . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 107-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/46706/524003
MLA Uzal, G , Mete, H , Erdem, A , Hüyük, D . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ 2007 ve 2017 YILINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TEKİRDAĞ MYO ÖRNEĞİ)" . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 107-119 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/46706/524003>
Chicago Uzal, G , Mete, H , Erdem, A , Hüyük, D . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ 2007 ve 2017 YILINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TEKİRDAĞ MYO ÖRNEĞİ)". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 107-119
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ 2007 ve 2017 YILINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TEKİRDAĞ MYO ÖRNEĞİ) AU - Gürcan Uzal , Hasan Mete , Aytekin Erdem , Duygu Hüyük Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 119 VL - 3 IS - 2 SN - -2602-4314 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ 2007 ve 2017 YILINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TEKİRDAĞ MYO ÖRNEĞİ) %A Gürcan Uzal , Hasan Mete , Aytekin Erdem , Duygu Hüyük %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ 2007 ve 2017 YILINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TEKİRDAĞ MYO ÖRNEĞİ) %D 2019 %J Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4314 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Uzal, Gürcan , Mete, Hasan , Erdem, Aytekin , Hüyük, Duygu . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ 2007 ve 2017 YILINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TEKİRDAĞ MYO ÖRNEĞİ)". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 2 (Temmuz 2019): 107-119 .
AMA Uzal G , Mete H , Erdem A , Hüyük D . MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ 2007 ve 2017 YILINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TEKİRDAĞ MYO ÖRNEĞİ). Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(2): 107-119.
Vancouver Uzal G , Mete H , Erdem A , Hüyük D . MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ 2007 ve 2017 YILINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TEKİRDAĞ MYO ÖRNEĞİ). Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(2): 107-119.