Etik İlkeler ve Yayın PolitikasıKırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın İlkeleri
 1. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

 2. Dergiye, sosyal bilimlerin; iktisat, işletme, maliye, tarih, sosyoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, davranış bilimleri, dil bilimi, edebiyat, iletişim ve güzel sanatlar ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel ve özgün makaleler gönderilebilir.

 3. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

 4. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır.

 5. Makaleler yazım kurallarımıza uygun bir şekilde hazırlanarak e-dergi sistemine kayıt sekmesinden kayıt olduktan sonra sisteme kaynakçalar dahil eksiksiz olarak yüklenmelidir.

 6. Yazım yanlışlarının çok fazla olması ve bilimsellik şartlarına uyulmaması makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.

 7. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, ilk olarak Yayın Komisyonumuzun ön değerlendirmesinden ve intihal programından geçmektedir. Daha sonra içerik ve biçim açısından en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir.. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara ve makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmemektedir (Kör Hakemlik).

 8. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilecektir.

 9. Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk makalenin yazarına aittir.

 10. Dergiye makale gönderen yazar(lar), derginin etik ilkelerini kabul etmiş sayılmaktadır.

 11. Dergide yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.

 12. Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına nakit olarak telif ücreti ödenmez.

 13. Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.


Yayın Etiği

Dergimiz, yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder.

Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı kuruluşların dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış (bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metin yayımlanmış bildiriler dahil) veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

Dergiye gönderilen yazılar, bir Editör ve en az iki hakem tarafından incelenmek suretiyle çift kör eş değerlendirme (double-blind peer review) süresine alınır.

Gönderilen yazıların herhangi bir aşamada, amaca yönelik bir yazılım aracılığıyla intihal açısından incelenebileceği hakkını saklıdır. Bu amaçla intihale yönelik izinsiz alıntı ya da düzmece veriler, sahtecilik (tablo şekil ya da araştırma verilerinin uydurma ya da manipüle edilmiş olması) ve araştırmada uygunsuz insan ya da hayvan materyali kullanımına yönelik incelemelerin söz konusu olduğu ve standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz. Bu kural, standart ve uyumsuzluğunun yayın sonrası aşamada saptandığı durumda da geçerlidir ve yazının yayından geri çekilmesini gerektirir.

Dergimiz, yayın etiği gereği, intihal ya da çifte yayın şüphesi durumlarını rapor edebilme sorumluluğunu hatırlatır.

Dergimiz, yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemalarını temel alır. Bu konudaki ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.


Etik Kurul İzni

TR Dizin kriterlerinin güncellenmesi ile 14 Temmuz 2020 tarihi itibariyle aşağıdaki araştırmaların dergimizde yayımlanabilmesi için Etik Kurul İzni gerekmektedir:

• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.


Yazar Sorumlulukları

Yazar(lar) gönderdikleri yazıların özgünlüğünü teminat altına almalıdır. Yazının daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde yayımlanmadığı ya da yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınmış olmadığını beyan etmelidirler. Geçerli telif hakkı sözleşme ve yasalarına uymalıdırlar. Dergimizde tablo, şekil ya da diğer katkı sunan alıntılar gibi telifli materyal ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanır ve bu sorumluluk yazarlara aittir. Yazar(lar); başka yazarlar, katkı sağlayıcılar ya da kaynaklara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve ilgili kaynakları belirtmelidir.

Araştırma türü yazıların (kısa raporlar dahil) yazar(lar)ı; "çalışmayı tasarlama", "verileri toplama", "verileri inceleme", "yazıyı yazma" ve "verilerin ve analizlerin doğruluğunu onaylama" aşamalarından en az 3 tanesine katılmış olmak ve bu durumu beyan etmek zorundadır.

Yazarlar, çalışma ile ilgili bilinmesi gereken ve çalışmanın bulgularını ya da bilimsel sonucunu potansiyel olarak etkileyebilecek bir mali ilişkiyi ya da çıkar çakışması (conflict of interest) veya rekabet (competing interest) alanlarını açıklamakla yükümlüdür. Çalışmaya yapılan tüm mali katkıları, sponsorlukları ya da proje desteklerini açıklıkla bildirmelidirler.

Yazar yayımlanmış yazısında anlamlı bir bilimsel hata ya da uygunsuzluk saptadığında, yazıyı geri çekme ya da hatayı düzeltme amacıyla olabildiğince hızlı bir şekilde Editör ile temasa geçme yükümlülüğünü taşır.

Yazarlık ve yazar sorumlulukları konusundaki ICMJE yönergeleri için tıklayınız.

COPE tarafından hazırlanan "Hakem Kılavuzu" adlı PDF dokümanına erişmek için tıklayınız.

COPE tarafından hazırlanan "Editörlerin Genel Görev ve Sorumlulukları" adlı PDF dokümanına erişmek için tıklayınız.


Değerlendirme Süreci ve Süresi

• Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir basılı/elektronik mecraya sunulmamış olmalıdır. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne sunulan ve/veya hakemlik sürecine alınan makalelerin, başka bir mecraya yollanmış olması ve daha önce tıpkı veya benzerinin yayınlanmış olmasının tespiti halinde süreç iptal edilir.

• Makaleler “Dergipark Makale Başvuru Sistemi (http://dergipark.gov.tr/kusbder)” üzerinden değerlendirilmektedir.

• Ön kontrol aşamasındaki makaleler editör onayına gerek duyulmaksızın yazar tarafından sistemden geri çekilebilir. Ön kontrol aşamasını geçip değerlendirme aşamasında bulunan makalelerin geri çekilmesi mümkün değildir. Değerlendirme aşamasında yazar, makalesini geri çekme talebinde bulunduğu takdirde; makul ve kabul edilebilir gerekçeler sunmalı ve bunları belgelendirebilmelidir.

• Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne sunulan makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan makaleler hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna sunulmaktadır. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makalelerin hakemlik sürecine girip girmeyeceği 4 hafta içinde sonuçlandırılır.

• Yayın Kurulu tarafından anonim olarak incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakem/ler tayin edilir. Her makale anonim bir metin olarak toplam en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz gelmesi durumunda üçüncü hakeme raporlaması için gönderilir. İki hakem raporunun olumsuz gelmesi durumunda üçüncü hakemin raporuna başvurulmadan makale reddedilir.

• Hakem(ler)’den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar(lar)’dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar(lar)’a bildirilmektedir.

• Makale için düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin editörlükçe belirtilecek süre içinde yapılarak yayın kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma editörlük olarak süreçten çıkarılacaktır.

• Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin başvurusunda makalenin türü (Araştırma, olgu sunumu, derleme vb.) belirtilmelidir.

• “Dergipark Makale Başvuru Sistemine” başvuru yapılırken iletişim formu ve telif hakkı formu doldurulur. Bu formlar dergimizin web sayfasında ve başvuru sistemi üzerinde bulunmaktadır. Makale, niteliği gereği TR Dizin kriterleri açısından Etik Kurul İzni Gerektiren Çalışmalar kapsamında ise Etik Kurul İzin Belgesi’nin yüklenmesi zorunludur.


Yayın Ücreti
Makaleler için başvuru ya da yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.