Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Liderlik ve Okuma Kültürü: Atatürk Örneği

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 81 - 99, 30.01.2023
https://doi.org/10.29228/lamre.67982

Öz

Bu çalışma, Mustafa Kemal Atatürk’ün okuma kültürünün özelliklerini ortaya koyarak, liderlik ve okuma kültürü arasındaki ilişkileri Mustafa Kemal Atatürk örneği üzerinde incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimleme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, öncelikle, liderlik ve okuma kültürünün temel kavramları açıklanmış ve aralarındaki ilişkiye yönelik kuramsal bir çerçeve çizilmiştir. Kuramsal olarak okuma kültürünün liderlik özellikleri ile örtüştüğü, bu özellikleri geliştirdiği ve güçlendirdiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün okuma kültürüne ilişkin olarak literatüre dayalı değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda, Mustafa Kemal Atatürk’ün güçlü, sistematik, derin ve eleştirel bir okuma kültürüne sahip olduğu, okuma kültürünün O’nun vizyonunu ve liderlik niteliğini büyük oranda ve olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akyüz, Y. (1981, Ekim). Mustafa Kemal Atatürk’te Namık Kemal’in etkisi ve Abdülhamit döneminde yasak kitaplara ilişkin iki belge. Belleten, 45 (180), 501-511. https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/1691/tur
 • Aksaçlıoğlu, A. ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 3-28. http://www.booking.com/index.html?aid=398438&label=webslice
 • Alkın, M. C. (2006). Liderlik özellik ve davranışlarının belirlenmesi ve konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Trakya Üniversitesi. https://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/trakya/1480/m27.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Anameriç, H. (2005). Mustafa Kemal Atatürk’ün Afet İnan’da kalan kitapları. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 21(63), 1115-1140. https://atamdergi.gov.tr/tam-metin-pdf/237/tur
 • Arı, K. (2006). Atatürk’ün yazarlığı ve gazeteciliği. Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, 5(13), 3-23. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/235719
 • Arıcı, A.F. (2008). Okumayı niye sevmiyoruz? Üniversite öğrencileri ile mülakatlar/Why don't we like reading? Interviews with undergraduates. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 91-100. https://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/19559/208513
 • Arıkan, S. (2001). Liderlik. S. Güney (Yay. Haz.). Yönetim ve organizasyon içinde (ss.285-307). Nobel Yayıncılık. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. (2006). Atatürk’ün söylev ve demeçleri 1-3 [Elektronik versiyon]. Divan Yayıncılık Limited Şirketi. https://www.academia.edu/38491744/Atat%C3%BCrk%C3%BCn_S%C3%96YLEV_VE_DEME%C3%87LER%C4%B0_pdf
 • Atatürk’ün okuduğu kitaplar. (2001). (Cilt. 1-24). Anıtkabir Derneği Yayınları.
 • Atay, F. R. (2021). Çankaya. İstanbul: Pozitif Yayıncılık (1961 yılında orijinali yayımlanan eser)
 • Balbay, M. (2021). Heyecan yaşlanmaz. Cumhuriyet Kitap.
 • Baydar, M. (1973, 1 Ocak). Atatürk ve devrimlerimiz. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Borak, S. (2004). Atatürk ve edebiyat. Kırmızı Beyaz Yayınları.
 • Borak, S. (1992, Kasım). Atatürk’ün okuduğu kitaplar ve kitaplığı. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 9(25), 73-83. https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Sadi-BORAK-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-Okudu%C4%9Fu-Kitaplar-ve-Kitapl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
 • Cebesoy, A.F. (2021). Sınıf arkadaşım Atatürk. (Emre Tansu Keten, Haz.). İnkılap Kitabevi. (1967’de orijinali yayımlanan eser)
 • Cumhurbaşkanlığı. (2006). Atatürk’ün kitaplığı. Kardelen Ofset.
 • Cunbur, M. (1981). Atatürk’e göre bilim, kültür, kitap ve kütüphane. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 30(3), 119-127. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1581
 • Çapoğlu, E., Alcıl, A., Ermiş, H. ve Uludağ Kırçıl, R. Odak. (2021, Temmuz). Yaratıcı okumaya bir “odak” [Elektronik versiyon]. (Erhan Çapoğlu, Haz.). Sonçağ Yayıncılık. https://www.researchgate.net/profile/Erhan-Capoglu/publication/357777980_YARATICI_OKUMAYA_BIR_ODAK/links/61df04643a192d2c8af712bc/YARATICI-OKUMAYA-BIR-ODAK.pdf
 • Ellison, G. M. (1973, Ocak). Kuva-i milliye Ankarası - bir İngiliz kadını gözüyle (İbrahim S. Turek, Çev.). Milliyet Yayınları.
 • Emre, A.C. (1960). İki neslin tarihi (Mustafa neler yaptı?). Hilmi Kitabevi.
 • Erduran, M.M. (2018). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile fen fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme ve empati kurma düzeylerinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi] Bartın Üniversitesi. https://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/477/Mert%20Mazhar%20ERDURAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Ertop, K. (1987, Ağustos). Cephane sandığında kitap taşıyanlar ve kitabı kâğıt hamuru yapanlar Ayın Dosyası, 80-82. http://openaccess.marmara.edu.tr//handle/11424/138281
 • Gazi, M. A., Çakı, C., Gülada, M.O., Çakı, G. (2020). Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Devrimi sürecinde okuma alışkanlığının propaganda posterlerinde sunumu. Türk Kütüphaneciliği, 34(3), 406-431. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1233603
 • Genel Kurmay Başkanlığı. (2008). Atatürk’ün not defterleri. Genel Kurmay Yayınları.
 • Güler, A. (2015). Mustafa Kemal’i Atatürk yapan okuma sevdası. Anıtkabir Dergisi, (56), 5-11. https://www.anitkabir.com.tr/Files/Dergi/Anitkabir-Dergi-56.pdf
 • Güler, A. (2013). Dehanın kodları. Truva Yayınları.
 • Güler. A. (2003). Atatürk ve cumhuriyet. Türk-Ar Yayınları.
 • Günsev, M. (1998, Mart). Atatürk ve kitap. 3. Uluslararası Mustafa Kemal Atatürk Sempozyumu 3-6 Ekim 1995 Gazi Mağusa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde (ss. 589-595). Mustafa Kemal Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Ilgar, İ. (1973). Asım Gündüz- hatıralarım. Kervan Yayınları.
 • İnan. A.A. (2009). Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler [Elektronik versiyon]. (Arı İnan, Haz.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (1950’de orijinali yayımlanan eser) https://www.academia.edu/50995768/Afet_%C4%B0nan_Atat%C3%BCrk_Hakk%C4%B1nda_Hat%C4%B1ralar_ve_Belgeler
 • İnan, A.A. (1999, Aralık). M. Kemal Atatürk’ten yazdıklarım [Elektronik versiyon] (Kolektif, Haz.). Yenigün Haber Ajansı Basım ve Yayıncılık Anonim Şirketi (1971’de orijinali yayımlanan eser). http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/kitap/inan.pdf
 • İnan, A. (1950). Atatürk’ün karakter hususiyetlerinden birkaç örnek ve onun son günleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Dergisi, 8(3), 339-344. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dtcfdergisi/issue/66714/1043482
 • İnan, A. M. (1996, 3 Aralık). Atatürk’ün not defterleri [Elektronik versiyon]. (Nurten Sıcakyüz, Yay. Haz.). Gündoğan Yayınları. http://www.kavak.org.tr/upload/files/Atat%C3%BCrk'%C3%BCn%20Not%20Defterleri%20-%20Ali%20Mithat%20%C4%B0nan%20(%20PDFDrive%20).pdf
 • İnce Samur, A. Ö. (2017, 6 Mart). Okuma kültürü edinme sürecinde ilkokul dönemi (6-10 yaş). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(1), 209-230. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/508578
 • İnce Samur, A. Ö. (2014, Şubat). Türkiye’deki ve dünyadaki çalışmaların tanıklığında “okuma kültürü”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 157-188. https://hayefjournal.org/Content/files/sayilar/75/157.pdf
 • Karaaslan, S. (2016). Türk Eğitim Politikasında Okuma alışkanlığı. Bilgi Dünyası, 17 (1), 104-119. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/73/67
 • Kaya, A. ve Pekel, A. (2021). Sporda liderlik. Arıkan, G. ve Çimen, E. (Ed.). Beden Eğitimi ve Spor Bilimi içinde (ss. 323-369) [Elektronik versiyon]. Efe Akademi Yayınları https://books.google.com.tr/books?id=vytjEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=BEDEN+E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0+VE+SPOR+B%C4%B0L%C4%B0M%C4%B0&hl=tr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=BEDEN%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20VE%20SPOR%20B%C4%B0L%C4%B0M%C4%B0&f=false
 • Kaya, M. (2014). Okuma kültürü ve çocuk edebiyatı. Türk Dili, 107(756), 608-622. https://www.tdk.gov.tr/yayinlar/sureli-yayinlarimiz/aralk-2014/
 • Kayadibi, F. (2003). Fatih Sultan Mehmet Döneminde Eğitim ve Bilim. İstanbul Üniversitwsi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (8). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/10137
 • Kaygas, E. (2019, Temmuz.). Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi. https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/127770/yokAcikBilim_10272523.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
 • Kershaw, I. (2008). Hitler: A biograpy [Elektronik versiyon]. W.W. Norton &Company. https://books.google.com.tr/books?id=YadFavyLuGEC&printsec=frontcover&dq=hitler+a+biography&hl=tr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=hitler%20a%20biography&f=false
 • Kesebir Toktar, E. (2012). Edirne ili merkez ilçesinde bulunan ilköğretim 1. kademe öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve kütüphane kullanımları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Trakya Üniversitesi. https://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/trakya/2300/126.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Kızıltaş, Y. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının ve sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Van ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/708072/yokAcikBilim_412925.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
 • Koranoz, S. (2020). Abraham Lincoln hakkında özet bilgi derlemesi. https://www.academia.edu/42139063/ABRAHAM_L%C4%B0NCOLN
 • Körkuyu, S.A. (2014). Okuma kültürünü edindirme sürecini etkileyen temel değişkenlerin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=eHikLucuY6W6EnCwNi86ew&no=Wo0YBy2SRCepqTRmGioHRg
 • Kula, O. B. (2018). Türkiye’de aydınlanma ve Atatürk devrimleri. Tekin Yayınevi.
 • Kural, V. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile akademik özyeterliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Bartın Üniversitesi. https://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/2023/Vahdettin%20Kural.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Kurulgan, M. ve Çekerol, S. (2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 237-258. http://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/329/544378.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Lickteig, Mary J. ve Russell, Jill. F. (1993). Elementary teachers’ read-aloud and practices. Reading Improvement, 30, 202-208. https://www.proquest.com/openview/953f878f5201df94f3862276efcfda03/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2030479
 • Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü. (1973). Atatürk’ün özel kütüphanesi’nin kataloğu: Anıtkabir ve Çankaya bölümleri. Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı.
 • Milli Savunma Üniversitesi. (t.y.). Atatürk’ün yazmış olduğu kitaplar. https://www.msu.edu.tr/img/DaireBaskanliklari/veritaban%C4%B1/Ataturkun_yazdigi_kitaplar.pdf
 • Ortaş, İ. (2014). Türkiye ve dünyada kitap okuma değerlerinin karşılaştırması ve sosyal yaşamımıza etkileri. Türk Kütüphaneciliği, 28 (3), 323-337. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/808005
 • Örnekol, Ö. (1982, Kasım). Tarihsel bir anı. Bilim ve Teknik, (180), 16. https://services.tubitak.gov.tr/edergi/yazi.pdf?dergiKodu=4&cilt=15&sayi=180&sayfa=14&yil=1982&ay=11&yaziid=2858
 • Örün Çınar, T. (2019). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının kütüphaneleri: Bugünkü durumu ve geleceği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=L4Ai297LmkbYvc34gcOw5Q&no=0XmAfbrUunHD4DanqkEWyw
 • Özdemir, N. (1999, Haziran). Atatürk’te okuma tutkusu ve kitap sevgisi. Dumplupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 217-228. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55118
 • Özerdim, S.N. (1963). Atatürk devrimi kronolojisi. Varlık Yayınları.
 • Öztürk, D. S. ve Aksoy, E. (2016). İlköğretim öğrencilerinin okuma alışkanlığına ilişkin veli görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/226831
 • Perin, C. (1981). Atatürk kültür devrimi. İnkılap ve Aka Yayınları.
 • Polat, M. (2017, Ocak). Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile yaratıcılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Adıyaman Üniversitesi. http://dspace.adiyaman.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12414/1860/10141755_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Polat, M. ve Kontaş, H. (2018). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3), 1702-1721 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/555027
 • Saraç, B. (t.y.). Atatürk ve kitap. http://atailkuyg.ege.edu.tr/files/atailkuyg/icerik/bunyaminsarac.pdf
 • Sherrill, C. H. (2019, 27 Temmuz). Bir elçiden Gazi Mustafa Kemal. Tercüman Yayınları.
 • Soyak, H. R. Atatürk’ten hatıralar. (2005). Yapı Kredi Yayınları (1973’te orijinali yayımlanan eser)
 • Sönmez, C. (1998). Atatürk’te edebiyat sevgisi. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Sönmez, C. (1993). Atatürk ve okuma sevgisi. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Sertoğlu, R. (2010). Stratejik liderlik. Etap Yayınevi.
 • Şenalp, L. (2005). Atatürk’ün okuduğu uygarlık tarihleri. Türk Kütüphaneciliği, 19(3), 349-355. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/125/123
 • Şenalp, L. (2002). Atatürk’ün kütüphanesi. Türk Kütüphaneciliği, 16(2), 171-178. http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/884/877
 • Şenalp, L. (1989, Mart). Atatürk’te okuma tutkusu. Mustafa Kemal Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi, 5(14), 369-377. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: V / Mart 1989 / Sayı: 14 | Araştırma Merkezi (atam.gov.tr)
 • Şenalp, L. (1981). Atatürk- kitap ve kütüphane. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 30(1), 3-23. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1522/1514
 • Tanju, E. H. (2010). Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı’na genel bir bakış. Aile ve Toplum, 6(22), 30-39. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/197991
 • Taş, S. (2010, 1 Haziran). Atatürk’ün düşünce yapısına etki eden unsurlar (öğretmenleri/okudukları). Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2(2), 72-84. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/254847
 • Tezer, Ş. (2019). Atatürk’ün hatıra defteri. Türk Tarih Kurumu Yayınları. (1972 yılında orijinali yayımlanan eser)
 • Turan, Ş. (2019). Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, kitaplar. Türk Tarih Kurumu. (1989 yılında orijinali yayımlanan eser)
 • Turan, Ş. (2017). Mustafa Kemal Atatürk kendine özgü bir yaşam ve kişilik. Bilgi Yayınevi.
 • Tüfekçi, G. D. (1983). Atatürk'ün okuduğu kitaplar: Özel işaretleri, uyarıları ve düştüğü notlar ile eski ve yeni yazılı Türkçe kitaplar. Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Tütengil, C. O. (1998). Atatürk’ü anlamak ve tamamlamak. [Elektronik versiyon]. (Kolektif, Haz.). Varlık Yayınları. (1981 yılında orijinali yayımlanan eser) https://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/ataturk%27u_anlamak.pdf
 • Uğur, U. ve Sarıoğlu Uğur, S. (2014). Yöneticilik ve liderlik ayrımında kişisel farklılıkların rolü. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1),122-136. https://www.researchgate.net/publication/328759434_YONETICILIK_VE_LIDERLIK_AYRIMINDA_KISISEL_FARKLILIKLARIN_ROLU
 • Uğurlu, M.C. (1982, Kasım). Atatürk’ün yaşamında Matematik kültürünün değeri. Bilim ve Teknik, (180), 14-17. https://services.tubitak.gov.tr/edergi/yazi.pdf?dergiKodu=4&cilt=15&sayi=180&sayfa=14&yil=1982&ay=11&yaziid=2858
 • Ulusu, M.K. (2017). Atatürk’ün yanı başında: Çankaya Köşkü kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun hatıraları (1. Basım). İstek Yayınları.
 • Uyguner, M. (1971, Kasım). Atatürk’ün okuduğu kitaplar. Türk Dili, 25(242), 123-130.
 • Vurkaç, Y. (1985). Atatürk ve kitap. Milliyet Yayınları.
 • Yakınlarından hatıralar. (1955, 10 Haziran). Atatürk’ten Salih Bozok’a mektuplar. Yakınlarından hatıralar içinde (ss. 46-52). Sel Yayınları.
 • Yakınlarından hatıralar (1955, 10 Haziran). Hasan Rıza Soyak’tan hatıralar. Yakınlarından hatıralar içinde (ss. 7-27). Sel Yayınları.
 • Yılmaz, B. (2017, 10 Kasım). Zor kararlar vermeden önce roman okuyan adam: Atatürk. Bulent Yilmaz Blog. https://bulentyilmazblog.wordpress.com/2017/11/10/zor-kararlari-vermeden-once-roman-okuyan-adam-ataturk/
 • Yılmaz, B. (2012). Okuma alışkanlığının okuma başarısına etkisi: Ankara Keçiören Atapark İlköğretim Okulu öğrencileri üzerine bir araştırma. Külcü, Ö., Çakmak T. ve Özel, N. (Yay. Haz.). Prof. Dr. Gülbün Baydur’a Armağan içinde (ss. 209- 218). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/11695/Y%c4%b1lmaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Yılmaz, B. (2012). Okumanın nörobiyolojisi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 142-147. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/811861
 • Yılmaz, B. (2002). Ankara’daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16(4), 441-460. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/875/867

Leadership and Reading Culture: The Example of Atatürk

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 81 - 99, 30.01.2023
https://doi.org/10.29228/lamre.67982

Öz

This study was carried out to reveal the characteristics of Mustafa Kemal Atatürk's reading culture and to examine the relations between leadership and reading culture on the example of Mustafa Kemal Atatürk. The descriptive method was used in the research. In this context, first of all, the basic concepts of leadership and reading culture were explained and a theoretical framework was drawn for the relationship between them. Theoretically, it has been tried to reveal that reading culture overlaps with leadership characteristics, develops and strengthens these characteristics. Later, evaluations based on the literature were made regarding Mustafa Kemal Atatürk's reading culture. As a result of these evaluations, it was determined that Mustafa Kemal Atatürk had a strong, systematic, deep and critical reading culture, and the reading culture greatly and positively affected his vision and leadership quality.

Kaynakça

 • Akyüz, Y. (1981, Ekim). Mustafa Kemal Atatürk’te Namık Kemal’in etkisi ve Abdülhamit döneminde yasak kitaplara ilişkin iki belge. Belleten, 45 (180), 501-511. https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/1691/tur
 • Aksaçlıoğlu, A. ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 3-28. http://www.booking.com/index.html?aid=398438&label=webslice
 • Alkın, M. C. (2006). Liderlik özellik ve davranışlarının belirlenmesi ve konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Trakya Üniversitesi. https://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/trakya/1480/m27.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Anameriç, H. (2005). Mustafa Kemal Atatürk’ün Afet İnan’da kalan kitapları. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 21(63), 1115-1140. https://atamdergi.gov.tr/tam-metin-pdf/237/tur
 • Arı, K. (2006). Atatürk’ün yazarlığı ve gazeteciliği. Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, 5(13), 3-23. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/235719
 • Arıcı, A.F. (2008). Okumayı niye sevmiyoruz? Üniversite öğrencileri ile mülakatlar/Why don't we like reading? Interviews with undergraduates. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 91-100. https://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/19559/208513
 • Arıkan, S. (2001). Liderlik. S. Güney (Yay. Haz.). Yönetim ve organizasyon içinde (ss.285-307). Nobel Yayıncılık. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. (2006). Atatürk’ün söylev ve demeçleri 1-3 [Elektronik versiyon]. Divan Yayıncılık Limited Şirketi. https://www.academia.edu/38491744/Atat%C3%BCrk%C3%BCn_S%C3%96YLEV_VE_DEME%C3%87LER%C4%B0_pdf
 • Atatürk’ün okuduğu kitaplar. (2001). (Cilt. 1-24). Anıtkabir Derneği Yayınları.
 • Atay, F. R. (2021). Çankaya. İstanbul: Pozitif Yayıncılık (1961 yılında orijinali yayımlanan eser)
 • Balbay, M. (2021). Heyecan yaşlanmaz. Cumhuriyet Kitap.
 • Baydar, M. (1973, 1 Ocak). Atatürk ve devrimlerimiz. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Borak, S. (2004). Atatürk ve edebiyat. Kırmızı Beyaz Yayınları.
 • Borak, S. (1992, Kasım). Atatürk’ün okuduğu kitaplar ve kitaplığı. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 9(25), 73-83. https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Sadi-BORAK-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-Okudu%C4%9Fu-Kitaplar-ve-Kitapl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
 • Cebesoy, A.F. (2021). Sınıf arkadaşım Atatürk. (Emre Tansu Keten, Haz.). İnkılap Kitabevi. (1967’de orijinali yayımlanan eser)
 • Cumhurbaşkanlığı. (2006). Atatürk’ün kitaplığı. Kardelen Ofset.
 • Cunbur, M. (1981). Atatürk’e göre bilim, kültür, kitap ve kütüphane. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 30(3), 119-127. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1581
 • Çapoğlu, E., Alcıl, A., Ermiş, H. ve Uludağ Kırçıl, R. Odak. (2021, Temmuz). Yaratıcı okumaya bir “odak” [Elektronik versiyon]. (Erhan Çapoğlu, Haz.). Sonçağ Yayıncılık. https://www.researchgate.net/profile/Erhan-Capoglu/publication/357777980_YARATICI_OKUMAYA_BIR_ODAK/links/61df04643a192d2c8af712bc/YARATICI-OKUMAYA-BIR-ODAK.pdf
 • Ellison, G. M. (1973, Ocak). Kuva-i milliye Ankarası - bir İngiliz kadını gözüyle (İbrahim S. Turek, Çev.). Milliyet Yayınları.
 • Emre, A.C. (1960). İki neslin tarihi (Mustafa neler yaptı?). Hilmi Kitabevi.
 • Erduran, M.M. (2018). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile fen fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme ve empati kurma düzeylerinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi] Bartın Üniversitesi. https://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/477/Mert%20Mazhar%20ERDURAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Ertop, K. (1987, Ağustos). Cephane sandığında kitap taşıyanlar ve kitabı kâğıt hamuru yapanlar Ayın Dosyası, 80-82. http://openaccess.marmara.edu.tr//handle/11424/138281
 • Gazi, M. A., Çakı, C., Gülada, M.O., Çakı, G. (2020). Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Devrimi sürecinde okuma alışkanlığının propaganda posterlerinde sunumu. Türk Kütüphaneciliği, 34(3), 406-431. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1233603
 • Genel Kurmay Başkanlığı. (2008). Atatürk’ün not defterleri. Genel Kurmay Yayınları.
 • Güler, A. (2015). Mustafa Kemal’i Atatürk yapan okuma sevdası. Anıtkabir Dergisi, (56), 5-11. https://www.anitkabir.com.tr/Files/Dergi/Anitkabir-Dergi-56.pdf
 • Güler, A. (2013). Dehanın kodları. Truva Yayınları.
 • Güler. A. (2003). Atatürk ve cumhuriyet. Türk-Ar Yayınları.
 • Günsev, M. (1998, Mart). Atatürk ve kitap. 3. Uluslararası Mustafa Kemal Atatürk Sempozyumu 3-6 Ekim 1995 Gazi Mağusa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde (ss. 589-595). Mustafa Kemal Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Ilgar, İ. (1973). Asım Gündüz- hatıralarım. Kervan Yayınları.
 • İnan. A.A. (2009). Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler [Elektronik versiyon]. (Arı İnan, Haz.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (1950’de orijinali yayımlanan eser) https://www.academia.edu/50995768/Afet_%C4%B0nan_Atat%C3%BCrk_Hakk%C4%B1nda_Hat%C4%B1ralar_ve_Belgeler
 • İnan, A.A. (1999, Aralık). M. Kemal Atatürk’ten yazdıklarım [Elektronik versiyon] (Kolektif, Haz.). Yenigün Haber Ajansı Basım ve Yayıncılık Anonim Şirketi (1971’de orijinali yayımlanan eser). http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/kitap/inan.pdf
 • İnan, A. (1950). Atatürk’ün karakter hususiyetlerinden birkaç örnek ve onun son günleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Dergisi, 8(3), 339-344. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dtcfdergisi/issue/66714/1043482
 • İnan, A. M. (1996, 3 Aralık). Atatürk’ün not defterleri [Elektronik versiyon]. (Nurten Sıcakyüz, Yay. Haz.). Gündoğan Yayınları. http://www.kavak.org.tr/upload/files/Atat%C3%BCrk'%C3%BCn%20Not%20Defterleri%20-%20Ali%20Mithat%20%C4%B0nan%20(%20PDFDrive%20).pdf
 • İnce Samur, A. Ö. (2017, 6 Mart). Okuma kültürü edinme sürecinde ilkokul dönemi (6-10 yaş). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(1), 209-230. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/508578
 • İnce Samur, A. Ö. (2014, Şubat). Türkiye’deki ve dünyadaki çalışmaların tanıklığında “okuma kültürü”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 157-188. https://hayefjournal.org/Content/files/sayilar/75/157.pdf
 • Karaaslan, S. (2016). Türk Eğitim Politikasında Okuma alışkanlığı. Bilgi Dünyası, 17 (1), 104-119. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/73/67
 • Kaya, A. ve Pekel, A. (2021). Sporda liderlik. Arıkan, G. ve Çimen, E. (Ed.). Beden Eğitimi ve Spor Bilimi içinde (ss. 323-369) [Elektronik versiyon]. Efe Akademi Yayınları https://books.google.com.tr/books?id=vytjEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=BEDEN+E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0+VE+SPOR+B%C4%B0L%C4%B0M%C4%B0&hl=tr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=BEDEN%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20VE%20SPOR%20B%C4%B0L%C4%B0M%C4%B0&f=false
 • Kaya, M. (2014). Okuma kültürü ve çocuk edebiyatı. Türk Dili, 107(756), 608-622. https://www.tdk.gov.tr/yayinlar/sureli-yayinlarimiz/aralk-2014/
 • Kayadibi, F. (2003). Fatih Sultan Mehmet Döneminde Eğitim ve Bilim. İstanbul Üniversitwsi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (8). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/10137
 • Kaygas, E. (2019, Temmuz.). Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi. https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/127770/yokAcikBilim_10272523.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
 • Kershaw, I. (2008). Hitler: A biograpy [Elektronik versiyon]. W.W. Norton &Company. https://books.google.com.tr/books?id=YadFavyLuGEC&printsec=frontcover&dq=hitler+a+biography&hl=tr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=hitler%20a%20biography&f=false
 • Kesebir Toktar, E. (2012). Edirne ili merkez ilçesinde bulunan ilköğretim 1. kademe öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve kütüphane kullanımları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Trakya Üniversitesi. https://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/trakya/2300/126.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Kızıltaş, Y. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının ve sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Van ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/708072/yokAcikBilim_412925.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
 • Koranoz, S. (2020). Abraham Lincoln hakkında özet bilgi derlemesi. https://www.academia.edu/42139063/ABRAHAM_L%C4%B0NCOLN
 • Körkuyu, S.A. (2014). Okuma kültürünü edindirme sürecini etkileyen temel değişkenlerin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=eHikLucuY6W6EnCwNi86ew&no=Wo0YBy2SRCepqTRmGioHRg
 • Kula, O. B. (2018). Türkiye’de aydınlanma ve Atatürk devrimleri. Tekin Yayınevi.
 • Kural, V. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile akademik özyeterliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Bartın Üniversitesi. https://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/2023/Vahdettin%20Kural.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Kurulgan, M. ve Çekerol, S. (2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 237-258. http://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/329/544378.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Lickteig, Mary J. ve Russell, Jill. F. (1993). Elementary teachers’ read-aloud and practices. Reading Improvement, 30, 202-208. https://www.proquest.com/openview/953f878f5201df94f3862276efcfda03/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2030479
 • Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü. (1973). Atatürk’ün özel kütüphanesi’nin kataloğu: Anıtkabir ve Çankaya bölümleri. Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı.
 • Milli Savunma Üniversitesi. (t.y.). Atatürk’ün yazmış olduğu kitaplar. https://www.msu.edu.tr/img/DaireBaskanliklari/veritaban%C4%B1/Ataturkun_yazdigi_kitaplar.pdf
 • Ortaş, İ. (2014). Türkiye ve dünyada kitap okuma değerlerinin karşılaştırması ve sosyal yaşamımıza etkileri. Türk Kütüphaneciliği, 28 (3), 323-337. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/808005
 • Örnekol, Ö. (1982, Kasım). Tarihsel bir anı. Bilim ve Teknik, (180), 16. https://services.tubitak.gov.tr/edergi/yazi.pdf?dergiKodu=4&cilt=15&sayi=180&sayfa=14&yil=1982&ay=11&yaziid=2858
 • Örün Çınar, T. (2019). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının kütüphaneleri: Bugünkü durumu ve geleceği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=L4Ai297LmkbYvc34gcOw5Q&no=0XmAfbrUunHD4DanqkEWyw
 • Özdemir, N. (1999, Haziran). Atatürk’te okuma tutkusu ve kitap sevgisi. Dumplupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 217-228. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55118
 • Özerdim, S.N. (1963). Atatürk devrimi kronolojisi. Varlık Yayınları.
 • Öztürk, D. S. ve Aksoy, E. (2016). İlköğretim öğrencilerinin okuma alışkanlığına ilişkin veli görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/226831
 • Perin, C. (1981). Atatürk kültür devrimi. İnkılap ve Aka Yayınları.
 • Polat, M. (2017, Ocak). Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile yaratıcılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Adıyaman Üniversitesi. http://dspace.adiyaman.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12414/1860/10141755_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Polat, M. ve Kontaş, H. (2018). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3), 1702-1721 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/555027
 • Saraç, B. (t.y.). Atatürk ve kitap. http://atailkuyg.ege.edu.tr/files/atailkuyg/icerik/bunyaminsarac.pdf
 • Sherrill, C. H. (2019, 27 Temmuz). Bir elçiden Gazi Mustafa Kemal. Tercüman Yayınları.
 • Soyak, H. R. Atatürk’ten hatıralar. (2005). Yapı Kredi Yayınları (1973’te orijinali yayımlanan eser)
 • Sönmez, C. (1998). Atatürk’te edebiyat sevgisi. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Sönmez, C. (1993). Atatürk ve okuma sevgisi. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Sertoğlu, R. (2010). Stratejik liderlik. Etap Yayınevi.
 • Şenalp, L. (2005). Atatürk’ün okuduğu uygarlık tarihleri. Türk Kütüphaneciliği, 19(3), 349-355. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/125/123
 • Şenalp, L. (2002). Atatürk’ün kütüphanesi. Türk Kütüphaneciliği, 16(2), 171-178. http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/884/877
 • Şenalp, L. (1989, Mart). Atatürk’te okuma tutkusu. Mustafa Kemal Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi, 5(14), 369-377. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: V / Mart 1989 / Sayı: 14 | Araştırma Merkezi (atam.gov.tr)
 • Şenalp, L. (1981). Atatürk- kitap ve kütüphane. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 30(1), 3-23. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1522/1514
 • Tanju, E. H. (2010). Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı’na genel bir bakış. Aile ve Toplum, 6(22), 30-39. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/197991
 • Taş, S. (2010, 1 Haziran). Atatürk’ün düşünce yapısına etki eden unsurlar (öğretmenleri/okudukları). Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2(2), 72-84. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/254847
 • Tezer, Ş. (2019). Atatürk’ün hatıra defteri. Türk Tarih Kurumu Yayınları. (1972 yılında orijinali yayımlanan eser)
 • Turan, Ş. (2019). Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, kitaplar. Türk Tarih Kurumu. (1989 yılında orijinali yayımlanan eser)
 • Turan, Ş. (2017). Mustafa Kemal Atatürk kendine özgü bir yaşam ve kişilik. Bilgi Yayınevi.
 • Tüfekçi, G. D. (1983). Atatürk'ün okuduğu kitaplar: Özel işaretleri, uyarıları ve düştüğü notlar ile eski ve yeni yazılı Türkçe kitaplar. Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Tütengil, C. O. (1998). Atatürk’ü anlamak ve tamamlamak. [Elektronik versiyon]. (Kolektif, Haz.). Varlık Yayınları. (1981 yılında orijinali yayımlanan eser) https://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/ataturk%27u_anlamak.pdf
 • Uğur, U. ve Sarıoğlu Uğur, S. (2014). Yöneticilik ve liderlik ayrımında kişisel farklılıkların rolü. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1),122-136. https://www.researchgate.net/publication/328759434_YONETICILIK_VE_LIDERLIK_AYRIMINDA_KISISEL_FARKLILIKLARIN_ROLU
 • Uğurlu, M.C. (1982, Kasım). Atatürk’ün yaşamında Matematik kültürünün değeri. Bilim ve Teknik, (180), 14-17. https://services.tubitak.gov.tr/edergi/yazi.pdf?dergiKodu=4&cilt=15&sayi=180&sayfa=14&yil=1982&ay=11&yaziid=2858
 • Ulusu, M.K. (2017). Atatürk’ün yanı başında: Çankaya Köşkü kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun hatıraları (1. Basım). İstek Yayınları.
 • Uyguner, M. (1971, Kasım). Atatürk’ün okuduğu kitaplar. Türk Dili, 25(242), 123-130.
 • Vurkaç, Y. (1985). Atatürk ve kitap. Milliyet Yayınları.
 • Yakınlarından hatıralar. (1955, 10 Haziran). Atatürk’ten Salih Bozok’a mektuplar. Yakınlarından hatıralar içinde (ss. 46-52). Sel Yayınları.
 • Yakınlarından hatıralar (1955, 10 Haziran). Hasan Rıza Soyak’tan hatıralar. Yakınlarından hatıralar içinde (ss. 7-27). Sel Yayınları.
 • Yılmaz, B. (2017, 10 Kasım). Zor kararlar vermeden önce roman okuyan adam: Atatürk. Bulent Yilmaz Blog. https://bulentyilmazblog.wordpress.com/2017/11/10/zor-kararlari-vermeden-once-roman-okuyan-adam-ataturk/
 • Yılmaz, B. (2012). Okuma alışkanlığının okuma başarısına etkisi: Ankara Keçiören Atapark İlköğretim Okulu öğrencileri üzerine bir araştırma. Külcü, Ö., Çakmak T. ve Özel, N. (Yay. Haz.). Prof. Dr. Gülbün Baydur’a Armağan içinde (ss. 209- 218). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/11695/Y%c4%b1lmaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Yılmaz, B. (2012). Okumanın nörobiyolojisi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 142-147. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/811861
 • Yılmaz, B. (2002). Ankara’daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16(4), 441-460. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/875/867

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilgi, Belge Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İdem KÜLEKCİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ PR.
0000-0003-0511-7032
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Külekci, İ. (2023). Liderlik ve Okuma Kültürü: Atatürk Örneği . Library Archive and Museum Research Journal , 4 (1) , 81-99 . DOI: 10.29228/lamre.67982