About

BİÇİMSEL İLKELER 

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluğu

2.5

Alt Kenar Boşluğu

2.5

Sol Kenar Boşluğu

2.5

Sağ Kenar Boşluğu

2.5

Yazı Tipi

Calibri

Yazı Tipi Sitili

Normal

Yazı Tipi Boyutu (Normal Metin)

10 Punto

Yazı Tipi Boyutu (Dipnot Metin)

9 Punto

Paragraf Girintisi (Yapılmaz)

0

Satır Aralığı

1.5

Türkçe Ana Başlık ve Aralık (En Fazla 220 Harf)

14 Punto,  Büyük Harf ve 1 Satır Aralığı

İngilizce Ana Başlık ve Aralık (En Fazla 220 Harf)

12 Punto,  Küçük Harf ve 1 Satır Aralığı

Sayfa Sayısı (En fazla)

30

Özet ve Abstract Kısımlarının Sözcük Sayısı

150-200

Abstract ve Özet Kısımlarının Yazı Tipi Boyutu

9 Punto

Anahtar Kelime/Key Words Sayısı

3-5

Alıntılar

 

Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 2.5 satırdan az alıntılar satır arasında; 2.5 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1.5 satır aralığıyla 9 punto ile yazılmalıdır.

Dipnotlar

Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, kaynaklar kesinlikle dipnotta gösterilmemeli yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.

Tablolar-Şekiller

Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmelidir. Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır.

Resimler

Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler yazının üçte birini aşmamalıdır. Şekil, çizelge ve resimler estetik olmak şartı ile metin içinde uygun yerlere yerleştirebilir.

 

KAYNAK GÖSTERME

 

 1. a.    Metin İçi Gönderme
  1. 1.      Gönderme ve doğrudan alıntılar metin içinde aşağıdaki şekilde gösterilecek,  konuyla ilgili kaynaklar Kaynakça kısmında verilecektir. Kaynak gösterme için kesinlikle dipnot kullanılmayacaktır.  

(Selçuk 2015: 15), (Kesik vd. 2002: 16), (Şenöndeyici 1944: 15; Canım 2000: 85)

 1. 2.      Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı verildiğinde sadece yayın tarihi ve sayfa numarası yazılacaktır: Kaplan (1976: 35) eserinde….
 2. 3.      İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda asıl kaynak da belirtilecektir:

Köprülü (1926, Çelik 1998’den) veya  (Atay 1936’dan  akt. Çetin 1982: 76)

 1. b.   Kaynakça

 

 1. 1.    Telif kitaplar:

Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). Eser Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

İsen, Mustafa (2012). Tezkireden Biyografiye. İstanbul: Kapı Yay.

 1. 2.    Divan, tezkire, mesnevi vb. eserlerin yayımları da aynı şekilde gösterilecektir:

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Akyüz, Kenan, S. Beken, S. Yüksel, M. Cunbur (1958). Fuzulî Türkçe Dîvân. Ankara: İş Bankası Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

 1. 3.    Hazırlanan ve çevrilen kitaplar: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). Eser Adı. hzl./çev. Yayın Yeri: Yayınevi.

Wellek, R ve A. Warren (2009). Yazın Kuramı.  çev. Y. Salman ve S. Karatay. İstanbul: Çağlayan Yay.

 1. 4.    Yayına hazırlayan, hazırlayan veya editörü olan bir kitapta yayımlanmış makaleler:   Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Makalenin Başlığı”. Eser Adı. yay. hzl./ hzl./ed. Yayın Yeri: Yayınevi. Sayfa aralığı.

Togan, İsenbike (2012). “Bugünü Anlamak İçin Orta Asya Tarihine Bir Bakış”. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar – Türkiye İle İlişkiler I. Kitap. ed. Ayşegül Aydıngün ve Çiğdem Balım. Ankara: AKM Yay. 19-50.

Türk Edebiyatı Tarihi (2006). 4 C. ed. Talât S. Halman vd. Ankara: KTB Yay.

 1. 5.    Ansiklopedi maddeleri: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Maddenin Başlığı”. Ansiklopedinin Adı. Ciltno. Yayın Yeri: Yayınevi. Sayfa aralığı.

İpekten, Haluk (1991). “Azmî-zâde Mustafa Hâletî”. İslâm Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 348-349.

 1. 6.    Dergide yayımlanmış makaleler: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Makalenin Başlığı”. Derginin AdıCilt no (sayı no): Sayfa aralığı.

Ersoy, Ersen (2012). "XVI. Asır Şairi Azîzî'nin (ö. 1585) Bazı Gazelleri". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1): 140-161.

 1. 7.    Tezler: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih).Tez Başlığı. Tez Tipi. Üniversitenin bulunduğu şehir: Üniversite adı.

Karakaya, Burcu (2012). Garîbî’nin Yûsuf u Züleyhâ'sı: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi.

 1. 8.    Yazmalar: Yazar. Eser Adı. Kütüphane. Koleksiyon. Katalog numarası. yaprağı.

Âsım. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 1326. vr. 45a.

 1. 9.    Web ortamında yayımlanmış dergiden ve web sitesinden yapılan alıntılar:

Budak, Ali (2009). "XVI. Yüzyıldan Sıradışı Bir Şair Portresi: Gedizli Hasbî". Turkish Studies= Türkoloji Araştırmaları: Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatırasına 4 (2): 152-164.http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1513093045_7budakali.pdf [erişim tarihi: 30.11.2010]

Keser, Aşkın. “Meslek Seçimi ve Seçimi Etkileyen Faktörler”. www.yazimkilavuzu/isguc_org-is yasami portali.htm [erişim tarihi: 18.01.2007].

 

 

 


 

 

 

 

Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.

Prof. Dr. Bahir SELÇUK

Doç. Dr. Özer ŞENÖNDEYİCİ

Doç. Dr. Beyhan KESİK

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
 • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
 • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.