Yazım Kuralları

.Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluğu

2.5

Alt Kenar Boşluğu

2.5

Sol Kenar Boşluğu

2.5

Sağ Kenar Boşluğu

2.5

Yazı Tipi

Calibri

Yazı Tipi Sitili

Normal

Yazı Tipi Boyutu (Normal Metin)

10 Punto

Yazı Tipi Boyutu (Dipnot Metin)

9 Punto

Paragraf Girintisi (Yapılmaz)

0

Satır Aralığı

1.5

Türkçe Ana Başlık ve Aralık (En Fazla 220 Harf)

14 Punto,  Büyük Harf ve 1 Satır Aralığı

İngilizce Ana Başlık ve Aralık (En Fazla 220 Harf)

12 Punto,  Küçük Harf ve 1 Satır Aralığı

Sayfa Sayısı (En fazla)

30

Özet ve Abstract Kısımlarının Sözcük Sayısı

150-200

Abstract ve Özet Kısımlarının Yazı Tipi Boyutu

9 Punto

Anahtar Kelime/Key Words Sayısı

3-5

Alıntılar

 

Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 2.5 satırdan az alıntılar satır arasında; 2.5 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1.5 satır aralığıyla 9 punto ile yazılmalıdır.

Dipnotlar

Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, kaynaklar kesinlikle dipnotta gösterilmemeli yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.

Tablolar-Şekiller

Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmelidir. Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır.

Resimler

Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler yazının üçte birini aşmamalıdır. Şekil, çizelge ve resimler estetik olmak şartı ile metin içinde uygun yerlere yerleştirebilir.

 

KAYNAK GÖSTERME

 

 1. a.    Metin İçi Gönderme
  1. 1.      Gönderme ve doğrudan alıntılar metin içinde aşağıdaki şekilde gösterilecek,  konuyla ilgili kaynaklar Kaynakça kısmında verilecektir. Kaynak gösterme için kesinlikle dipnot kullanılmayacaktır.  

(Selçuk 2015: 15), (Kesik vd. 2002: 16), (Şenöndeyici 1944: 15; Canım 2000: 85)

 1. 2.      Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı verildiğinde sadece yayın tarihi ve sayfa numarası yazılacaktır: Kaplan (1976: 35) eserinde….
 2. 3.      İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda asıl kaynak da belirtilecektir:

Köprülü (1926, Çelik 1998’den) veya  (Atay 1936’dan  akt. Çetin 1982: 76)

 1. b.   Kaynakça

 

 1. 1.    Telif kitaplar:

Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). Eser Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

İsen, Mustafa (2012). Tezkireden Biyografiye. İstanbul: Kapı Yay.

 1. 2.    Divan, tezkire, mesnevi vb. eserlerin yayımları da aynı şekilde gösterilecektir:

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Akyüz, Kenan, S. Beken, S. Yüksel, M. Cunbur (1958). Fuzulî Türkçe Dîvân. Ankara: İş Bankası Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

 1. 3.    Hazırlanan ve çevrilen kitaplar: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). Eser Adı. hzl./çev. Yayın Yeri: Yayınevi.

Wellek, R ve A. Warren (2009). Yazın Kuramı.  çev. Y. Salman ve S. Karatay. İstanbul: Çağlayan Yay.

 1. 4.    Yayına hazırlayan, hazırlayan veya editörü olan bir kitapta yayımlanmış makaleler:   Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Makalenin Başlığı”. Eser Adı. yay. hzl./ hzl./ed. Yayın Yeri: Yayınevi. Sayfa aralığı.

Togan, İsenbike (2012). “Bugünü Anlamak İçin Orta Asya Tarihine Bir Bakış”. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar – Türkiye İle İlişkiler I. Kitap. ed. Ayşegül Aydıngün ve Çiğdem Balım. Ankara: AKM Yay. 19-50.

Türk Edebiyatı Tarihi (2006). 4 C. ed. Talât S. Halman vd. Ankara: KTB Yay.

 1. 5.    Ansiklopedi maddeleri: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Maddenin Başlığı”. Ansiklopedinin Adı. Ciltno. Yayın Yeri: Yayınevi. Sayfa aralığı.

İpekten, Haluk (1991). “Azmî-zâde Mustafa Hâletî”. İslâm Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 348-349.

 1. 6.    Dergide yayımlanmış makaleler: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Makalenin Başlığı”. Derginin AdıCilt no (sayı no): Sayfa aralığı.

Ersoy, Ersen (2012). "XVI. Asır Şairi Azîzî'nin (ö. 1585) Bazı Gazelleri". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1): 140-161.

 1. 7.    Tezler: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih).Tez Başlığı. Tez Tipi. Üniversitenin bulunduğu şehir: Üniversite adı.

Karakaya, Burcu (2012). Garîbî’nin Yûsuf u Züleyhâ'sı: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi.

 1. 8.    Yazmalar: Yazar. Eser Adı. Kütüphane. Koleksiyon. Katalog numarası. yaprağı.

Âsım. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 1326. vr. 45a.

 1. 9.    Web ortamında yayımlanmış dergiden ve web sitesinden yapılan alıntılar:

Budak, Ali (2009). "XVI. Yüzyıldan Sıradışı Bir Şair Portresi: Gedizli Hasbî". Turkish Studies= Türkoloji Araştırmaları: Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatırasına 4 (2): 152-164.http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1513093045_7budakali.pdf [erişim tarihi: 30.11.2010]