Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009): 6. Sınıf İngilizce Alt Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 26, 44 - 62, 18.07.2013

Öz

Bu araştırmanın amacı, Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009) 6. sınıf İngilizce alt testinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Bu amaca yönelik olarak yapılan araştırmada, bu testin psikometrik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Testin yapı geçerliğini belirleyebilmek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Testin güvenirlik düzeyinin belirlenebilmesi için ise KR20 ve Spearman-Brown iki yarı testi istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, İngilizce alt testinin toplam 13 maddesinin de tek bir faktör altında toplandığı görülmüştür. Bunun yanında, açımlayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan yapının geçerliğini doğrulayabilmek amacıyla da doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen bulgular [X2/sd=109,73/65; GFI= 0,92; AGFI= 0,89; RMSEA= 0,058; CFI= 0,96; NFI= 0,90; NNFI= 0,95; RMR ve SRMR= 0,052], testin tek faktörlü yapısını doğrulamıştır. Ayrıca, araştırmada testin KR20 güvenirlik katsayısı 0,84, Spearman-Brown iki yarı testi korelasyonu sonucu ise 0,81 olarak hesaplanmıştır. 

Kaynakça

 • Airasian, P. (1994). Classroom assessment (2nd Ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Anderson L. W. (1988). Attitudes and their measurement. Keeves, J. P. (Ed.), Educational research, methodology and measurement: An international handbook (pp. 421-426). New York: Pergamon Press.
 • Anıl, D., & Güzeller, C. O. (2011). Seviye belirleme sınavı fen ve teknoloji alt testi ile diğer alt testler arasındaki ilişkinin yol analizi ile incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-10.
 • Anıl, D., Güzeller, C. O., Çokluk, Ö., & Şekercioğlu, G. (2010). Level determination exam (SBS-2008) the determination of the validity and reliability of 7th grade mathematics sub-test. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 5292-5298.
 • Atılgan, H., Doğan, N., & Kan, A. (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Publications.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (12. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Cronbach L. J. (1990) Essentials of psychological testing (5th Ed.). New York: Harper Collins Publishers.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Deniz, Z. (2003). İlköğretim akademik başarı ölçüleri ile ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı puanları arasındaki uygunluk geçerliği çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Diekhoff, G. (1992). Statistics for the social and behavioral sciences: Univariate, bivariate, multivariate. Washington, D.C.: Brown Publishers.
 • Doğan, N., & Sevindik, H. (2011). İlköğretim 6. sınıflar için uygulanan seviye belirleme sınavı’nın uygunluk geçerliği. Eğitim ve Bilim, 36(160), 309-319.
 • Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of explatory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4(3), 272-299.
 • Ferguson, F., & Takane, Y. (1989). Statistical analysis in psychology and education. New York: McGraw-Hill.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2000). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Gruijter, D. N. M., & Van Der Kamp, L. J. T. (2005). Statistical test theory for behavioral sciences. London: Chapman and Hall. Gündoğdu, K. (2008). Ölçülebilir öğrenme amaçlarının oluşturulması. Karip, E. (Ed.), Ölçme ve değerlendirme (s. 17-50, 2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Güzeller, C. O. (2005). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının geçerliği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modeling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53- 60.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.
 • Kalaycı, D. B., & Kelecioğlu, H. (2011). Öğrenci seçme sınavı’nın madde yanlılığı açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 3-13.
 • Kan, A. (2011). Test eşitleme: OKS testlerinin istatistiksel eşitliğinin sınanması. Eğitim ve Bilim, 36(160), 38-51.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karakaya, İ. (2002). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı’nın yordama geçerliğine ilişkin bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kerlinger, F. N. (1973). Foundations of behavioral research. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modelling. New York: Guilford Publications, Inc.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge. Kubiszyn, T., & Borich, G. (2003). Educational testing and measurement: Classroom application and practice (7th Ed.). New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
 • Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factory analysis: The effects of sample size. Psychological Bulletin, 103(3), 391-410.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence based inquiry. Boston: Brown and Company.
 • MEB. (2007a). Ortaöğretime geçiş sistemi rehber kitabı. Ankara: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • MEB. (2007b). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı kılavuzu. Ankara: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Murphy K. R., & Davidshofer (1991). Psychological testing: Principles and applications. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Öğretmen, T. (1995). Differential item functioning analysis of the verbal ability section of the first stage of the university entrance examination in Turkey. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Önen, E. (2003). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınav başarısı ve lise 1. sınıftaki akademik başarıya ilişkin bir yordama geçerliği çalışması: Fen lisesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Örs, S. (2010). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf seviye belirleme sınavı fen ve teknoloji alt testlerinin faktör yapılarının belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özen, Y., Gülaçtı, F., & Kandemir, M. (2006). Eğitim bilimleri araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik sorunsalı. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 69-89.
 • Özçelik, D. A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları. Peers, I. (1996). Statistical analysis for education and psychology researchers: Tools for researchers in education and psychology. London: Falmer Press.
 • Reuterberg, S., & Gustafsson, J. E. (1992). Confirmatory factor analysis and reliability: Testing measurement model assumptions. Educational and Psychological Measurement, 52, 795-811.
 • Scherer, R. F. (1988). Dimensionality of coping: Factor stability using the ways of coping questionnaire. Psychological Report, 62, 76-770.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Seçkin, H. (2010). İlköğretim 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74. Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
 • Tabachnick B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th Ed.). MA: Allyn and Bacon.
 • Tan, Ş. (2008). Öğretimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tekin, H. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (20. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Birliği Yayınları.
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington: American Psychological Association.
 • Turgut, M. F. (1988). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları (6. Baskı). Ankara: Saydam Matbaacılık.
 • Verim, A. (2006). İlköğretim düzeyindeki bazı başarı ölçülerinin ortaöğretim kurumları öğrenci seçme sınavını yordama gücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, V., & Erçelik, H. E. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Yurdagül, H., & Aşkar, P. (2004). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı’nın cinsiyete göre madde yanlılığı açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 3-20.

Level Determination Exam (LDE-2009): Validity and Reliability Study of 6th Grade English Sub-test

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 26, 44 - 62, 18.07.2013

Öz

The purpose of this research was to investigate the reliability and validity of 6th grade English sub-test of the Level Determination Examination (SBS-2009). The psychometric characteristics of the test were tried to be determined for this purpose in the study. In order to determine the construct validity of the test, the exploratory and confirmatory factor analyses were conducted. KR20 and Spearman-Brown split half statistical methods were employed in order to determine the reliability of the test. According to the findings in relation with the exploratory factor analysis, it was seen that 13 items in the English sub-test worked under a single factor. Besides this, in order to confirm the structure which was detected in regard of the exploratory factor analysis the confirmatory factor analysis was conducted in the research. The findings in relation with the confirmatory factor analysis [X2/df=109.73/65; GFI= 0.92; AGFI= 0.89; RMSEA= 0.058; CFI= 0.96; NFI= 0.90; NNFI= 0.95; RMR and SRMR= 0.052] approved the structure consisting of a single factor. On the other hand, KR20 reliability coefficient of the test was found as 0.84 and Spearman-Brown split-half coefficient was found as 0.81 in the research. 

Kaynakça

 • Airasian, P. (1994). Classroom assessment (2nd Ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Anderson L. W. (1988). Attitudes and their measurement. Keeves, J. P. (Ed.), Educational research, methodology and measurement: An international handbook (pp. 421-426). New York: Pergamon Press.
 • Anıl, D., & Güzeller, C. O. (2011). Seviye belirleme sınavı fen ve teknoloji alt testi ile diğer alt testler arasındaki ilişkinin yol analizi ile incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-10.
 • Anıl, D., Güzeller, C. O., Çokluk, Ö., & Şekercioğlu, G. (2010). Level determination exam (SBS-2008) the determination of the validity and reliability of 7th grade mathematics sub-test. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 5292-5298.
 • Atılgan, H., Doğan, N., & Kan, A. (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Publications.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (12. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Cronbach L. J. (1990) Essentials of psychological testing (5th Ed.). New York: Harper Collins Publishers.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Deniz, Z. (2003). İlköğretim akademik başarı ölçüleri ile ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı puanları arasındaki uygunluk geçerliği çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Diekhoff, G. (1992). Statistics for the social and behavioral sciences: Univariate, bivariate, multivariate. Washington, D.C.: Brown Publishers.
 • Doğan, N., & Sevindik, H. (2011). İlköğretim 6. sınıflar için uygulanan seviye belirleme sınavı’nın uygunluk geçerliği. Eğitim ve Bilim, 36(160), 309-319.
 • Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of explatory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4(3), 272-299.
 • Ferguson, F., & Takane, Y. (1989). Statistical analysis in psychology and education. New York: McGraw-Hill.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2000). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Gruijter, D. N. M., & Van Der Kamp, L. J. T. (2005). Statistical test theory for behavioral sciences. London: Chapman and Hall. Gündoğdu, K. (2008). Ölçülebilir öğrenme amaçlarının oluşturulması. Karip, E. (Ed.), Ölçme ve değerlendirme (s. 17-50, 2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Güzeller, C. O. (2005). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının geçerliği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modeling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53- 60.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.
 • Kalaycı, D. B., & Kelecioğlu, H. (2011). Öğrenci seçme sınavı’nın madde yanlılığı açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 3-13.
 • Kan, A. (2011). Test eşitleme: OKS testlerinin istatistiksel eşitliğinin sınanması. Eğitim ve Bilim, 36(160), 38-51.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karakaya, İ. (2002). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı’nın yordama geçerliğine ilişkin bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kerlinger, F. N. (1973). Foundations of behavioral research. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modelling. New York: Guilford Publications, Inc.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge. Kubiszyn, T., & Borich, G. (2003). Educational testing and measurement: Classroom application and practice (7th Ed.). New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
 • Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factory analysis: The effects of sample size. Psychological Bulletin, 103(3), 391-410.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence based inquiry. Boston: Brown and Company.
 • MEB. (2007a). Ortaöğretime geçiş sistemi rehber kitabı. Ankara: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • MEB. (2007b). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı kılavuzu. Ankara: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Murphy K. R., & Davidshofer (1991). Psychological testing: Principles and applications. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Öğretmen, T. (1995). Differential item functioning analysis of the verbal ability section of the first stage of the university entrance examination in Turkey. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Önen, E. (2003). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınav başarısı ve lise 1. sınıftaki akademik başarıya ilişkin bir yordama geçerliği çalışması: Fen lisesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Örs, S. (2010). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf seviye belirleme sınavı fen ve teknoloji alt testlerinin faktör yapılarının belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özen, Y., Gülaçtı, F., & Kandemir, M. (2006). Eğitim bilimleri araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik sorunsalı. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 69-89.
 • Özçelik, D. A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları. Peers, I. (1996). Statistical analysis for education and psychology researchers: Tools for researchers in education and psychology. London: Falmer Press.
 • Reuterberg, S., & Gustafsson, J. E. (1992). Confirmatory factor analysis and reliability: Testing measurement model assumptions. Educational and Psychological Measurement, 52, 795-811.
 • Scherer, R. F. (1988). Dimensionality of coping: Factor stability using the ways of coping questionnaire. Psychological Report, 62, 76-770.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Seçkin, H. (2010). İlköğretim 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74. Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
 • Tabachnick B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th Ed.). MA: Allyn and Bacon.
 • Tan, Ş. (2008). Öğretimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tekin, H. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (20. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Birliği Yayınları.
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington: American Psychological Association.
 • Turgut, M. F. (1988). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları (6. Baskı). Ankara: Saydam Matbaacılık.
 • Verim, A. (2006). İlköğretim düzeyindeki bazı başarı ölçülerinin ortaöğretim kurumları öğrenci seçme sınavını yordama gücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, V., & Erçelik, H. E. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Yurdagül, H., & Aşkar, P. (2004). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı’nın cinsiyete göre madde yanlılığı açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 3-20.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökhan Baş

Yayımlanma Tarihi 18 Temmuz 2013
Başvuru Tarihi 22 Nisan 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 26

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maeuefd206172, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {1}, number = {26}, pages = {44 - 62}, title = {Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009): 6. Sınıf İngilizce Alt Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Baş, Gökhan} }
APA Baş, G. (2013). Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009): 6. Sınıf İngilizce Alt Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (26) , 44-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19399/206172
MLA Baş, G. "Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009): 6. Sınıf İngilizce Alt Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2013 ): 44-62 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19399/206172>
Chicago Baş, G. "Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009): 6. Sınıf İngilizce Alt Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2013 ): 44-62
RIS TY - JOUR T1 - Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009): 6. Sınıf İngilizce Alt Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Gökhan Baş Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 62 VL - 1 IS - 26 SN - -1302-8944 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009): 6. Sınıf İngilizce Alt Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Gökhan Baş %T Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009): 6. Sınıf İngilizce Alt Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2013 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V 1 %N 26 %R %U
ISNAD Baş, Gökhan . "Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009): 6. Sınıf İngilizce Alt Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 / 26 (Temmuz 2013): 44-62 .
AMA Baş G. Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009): 6. Sınıf İngilizce Alt Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 1(26): 44-62.
Vancouver Baş G. Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009): 6. Sınıf İngilizce Alt Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 1(26): 44-62.
IEEE G. Baş , "Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009): 6. Sınıf İngilizce Alt Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 26, ss. 44-62, Tem. 2013