PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Analysıs On Speacıal Fıeld Competencıes Of Turkısh Teachers

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 38, 103 - 117, 18.07.2016

Öz

Abstract

Proficiency of teachers form one of the key issues in the system of education. Because the system of education’s reaching the projected goals is closely related to the proficiency of teachers. Beyond any doubt, each course and the proficiency of the teacher of the course is vital in terms of a reliable system of education. However Turkish lessons should be considered one step ahead of other lessons. Because language constitutes the basis of learning. In this respect, Turkish lessons form the basis for the learning of other lessons. The importance of Turkish lessons land the teachers with more responsibility. This responsibility features the issue of Turkish language teachers’ proficiency of specific fields. Ministry of National Education has some exercises on this subject. Other than the Ministry, some postgraduate studies have been carried out on Turkish language teachers’ proficiency of specific fields. Basic data sources of this study are four postgraduate dissertations which are located in the database of The Council of Higher Education. Common grounds of these dissertations are that, these four studies are all on Turkish language teachers’ proficiency and their main criterion is “Turkish Language Teachers’ Proficiency of Specific Fields” published by the Ministry of National Education. These dissertations have been examined with regard to their methods, problems, sub problems and conclusions and it is aimed to present similar and different aspects of these dissertations.   

Kaynakça

 • Aksoy, G., & Doymuş, K. (2011). Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazm- Uygulama Tekniğinin Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2) , 381-397.
 • Albayrak, M. (2001). İlköğretim Okullarının 1.Kademesinden 11.Kademesine Geçişte Matematik Eğitimi İle İlgili Ortaya Çıkan Problemler. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Kongre Kitabı (s. 513-517). Ankara: MEB Yayınları.
 • Aslanoğlu, A. E. (2007). PIRLS 2001 Türkiye Verilerine Göre 4.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerileriyle İlişkili Faktörler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayat, N., Şekercioğlu, G., & Bakır, S. (2014). Okuduğunu Anlama ve Fen Başarısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176) , 457-466.
 • Ceran, D., & Deniz, K. (2015). TEOG Sınavı Sorularının Okuma Becerisiyle Çözülebilme Düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2) , 92-109.
 • Dindar, H., & Demir, M. (2006). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3 , 87-96.
 • Imam, O. A., Abas-Mastura, M., & Jamil, H. (2013). Correlation between Reading Comprehension Skills and Students’ Performance in Mathematics. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE),Vol.2, No.1 , 1-8.
 • Karasar, N. (2014). Blimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Keskin, H. K., & Baştuğ, M. (2010). Sosyal Bilgiler Dersi Okuma Çalışmalarında Yönlendirilmiş Okuma- Düşünme Aktivitesinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (2), , 1-12.
 • Komisyon. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Komisyon. (2008). Öğretmen Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: MEB Yayınları.
 • Komisyon. (2011). Tükçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • Özlük, Y. Ö. (2010). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma (Kırıkkale İli Örneği). Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Selçuk, B. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Özel Alan Alan Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlşkinin Belirlenmesi. Muğla: Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sertsöz, T. (2003). İlköğretim Okullarının 6. Sınıflarında Okuduğunu Anlama Davranışının Kazandırılmasının Matematik Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Şengül, K. (2012). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri: Bir Durum Belirleme Çalışması. Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tatar, E., & Soylu, Y. (2006). Okuma-Anlamadaki Başarının Matematik Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Katamonu Eğitim Dergisi, 14(2) , 503-508.
 • Temizyürek, F., & Balcı, A. (2015). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Programları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (20113). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, İ. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Alan ve Öz Yeterlik Algıları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 38, 103 - 117, 18.07.2016

Öz

Kaynakça

 • Aksoy, G., & Doymuş, K. (2011). Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazm- Uygulama Tekniğinin Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2) , 381-397.
 • Albayrak, M. (2001). İlköğretim Okullarının 1.Kademesinden 11.Kademesine Geçişte Matematik Eğitimi İle İlgili Ortaya Çıkan Problemler. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Kongre Kitabı (s. 513-517). Ankara: MEB Yayınları.
 • Aslanoğlu, A. E. (2007). PIRLS 2001 Türkiye Verilerine Göre 4.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerileriyle İlişkili Faktörler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayat, N., Şekercioğlu, G., & Bakır, S. (2014). Okuduğunu Anlama ve Fen Başarısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176) , 457-466.
 • Ceran, D., & Deniz, K. (2015). TEOG Sınavı Sorularının Okuma Becerisiyle Çözülebilme Düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2) , 92-109.
 • Dindar, H., & Demir, M. (2006). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3 , 87-96.
 • Imam, O. A., Abas-Mastura, M., & Jamil, H. (2013). Correlation between Reading Comprehension Skills and Students’ Performance in Mathematics. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE),Vol.2, No.1 , 1-8.
 • Karasar, N. (2014). Blimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Keskin, H. K., & Baştuğ, M. (2010). Sosyal Bilgiler Dersi Okuma Çalışmalarında Yönlendirilmiş Okuma- Düşünme Aktivitesinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (2), , 1-12.
 • Komisyon. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Komisyon. (2008). Öğretmen Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: MEB Yayınları.
 • Komisyon. (2011). Tükçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • Özlük, Y. Ö. (2010). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma (Kırıkkale İli Örneği). Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Selçuk, B. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Özel Alan Alan Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlşkinin Belirlenmesi. Muğla: Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sertsöz, T. (2003). İlköğretim Okullarının 6. Sınıflarında Okuduğunu Anlama Davranışının Kazandırılmasının Matematik Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Şengül, K. (2012). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri: Bir Durum Belirleme Çalışması. Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tatar, E., & Soylu, Y. (2006). Okuma-Anlamadaki Başarının Matematik Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Katamonu Eğitim Dergisi, 14(2) , 503-508.
 • Temizyürek, F., & Balcı, A. (2015). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Programları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (20113). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, İ. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Alan ve Öz Yeterlik Algıları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taner Aksoy>


Fahri Temizyürek>

Yayımlanma Tarihi 18 Temmuz 2016
Başvuru Tarihi 5 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 38

Kaynak Göster

Bibtex @ { maeuefd260756, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, number = {38}, pages = {103 - 117}, title = {Analysıs On Speacıal Fıeld Competencıes Of Turkısh Teachers}, key = {cite}, author = {Aksoy, Taner and Temizyürek, Fahri} }
APA Aksoy, T. & Temizyürek, F. (2016). Analysıs On Speacıal Fıeld Competencıes Of Turkısh Teachers . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (38) , 103-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/24653/260756
MLA Aksoy, T. , Temizyürek, F. "Analysıs On Speacıal Fıeld Competencıes Of Turkısh Teachers" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 103-117 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/24653/260756>
Chicago Aksoy, T. , Temizyürek, F. "Analysıs On Speacıal Fıeld Competencıes Of Turkısh Teachers". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 103-117
RIS TY - JOUR T1 - Analysıs On Speacıal Fıeld Competencıes Of Turkısh Teachers AU - TanerAksoy, FahriTemizyürek Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 117 VL - 1 IS - 38 SN - -1302-8944 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Analysıs On Speacıal Fıeld Competencıes Of Turkısh Teachers %A Taner Aksoy , Fahri Temizyürek %T Analysıs On Speacıal Fıeld Competencıes Of Turkısh Teachers %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V 1 %N 38 %R %U
ISNAD Aksoy, Taner , Temizyürek, Fahri . "Analysıs On Speacıal Fıeld Competencıes Of Turkısh Teachers". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 / 38 (Temmuz 2016): 103-117 .
AMA Aksoy T. , Temizyürek F. Analysıs On Speacıal Fıeld Competencıes Of Turkısh Teachers. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 1(38): 103-117.
Vancouver Aksoy T. , Temizyürek F. Analysıs On Speacıal Fıeld Competencıes Of Turkısh Teachers. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 1(38): 103-117.
IEEE T. Aksoy ve F. Temizyürek , "Analysıs On Speacıal Fıeld Competencıes Of Turkısh Teachers", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 38, ss. 103-117, Tem. 2016