Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA MANDOLİNİN BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ DERSLERİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Yıl 2021, Sayı: 60, 245 - 272, 12.11.2021
https://doi.org/10.21764/maeuefd.983862

Öz

Bu araştırmanın amacı, müzik eğitimi anabilim dallarında mandolinin bireysel çalgı eğitimi derslerinde kullanılmasına yönelik öğretim elemanlarının görüşlerini incelemektir. Bu betimsel araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı güzel sanatlar eğitimi bölümü, müzik eğitimi anabilim dallarında görevli olan öğretim elemanları; örneklem grubunu ise, geri dönen cevaplara göre 23 üniversitede görev yapan 59 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için öncelikle konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, sonrasında veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş beş dereceli likert tipi sorular ile açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretim elemanları, mandolinin, müzik öğretmeni adaylarına mesleki/sanatsal yeterlilik kazandırabileceğini, müzik öğretmenleri tarafından müzik derslerinde kullanılabileceğini, bir çalgı olarak müzik derslerinde kullanılması için işlevsel olduğunu düşünürken mesleki ve genel müzik eğitiminde kullanılma olanaklarında ise eksikliklerin olduğunu düşünmektedirler.

Kaynakça

 • Albuz, A. (2001). Viyola Öğretiminde Geleneksel Türk Müziği Ses Sistemine İlişkin Dizilerin Kullanımı ve Bu Sistem Kaynaklı Çokseslilik Yaklaşımları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Altıntaş, B. (2007) İlköğretim Okullarında 6. Sınıf Müzik Derslerinde Verilen Mandolin Eğitiminin Müzik Dersi Başarısı Üzerine Etkileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bilen, S. (1995). İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretimi ve Güdüsel Süreçler Üzerindeki Etkileri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Demirci Özay, A. (2017) Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Elektrogitarın Bireysel Çalgı Olarak Kullanılmasına Yönelik Bir Öneri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Doğan, K. (2009). Tarihsel Süreç İçerisinde Mandolin”in Ülkemiz Müzik Eğitimindeki Yeri-Önemi ve Okul Çalgısı Olarak Kullanılabilirliği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abbant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Helvacı, O. (2005). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Bireysel Çalgı Olarak Kânun Kullanımının Gerekliliği ve Müzik Eğitimine Katkıları. https://www.yyu.edu.tr/images/files/IUlusalM%C3%BCzikEgitimiSempozyumu/index.html sayfasından erişilmiştir.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. (26.Baskı) Ankara: Nobel.
 • Özçimen, A., & Burubatur, M. (2012). Eğitim fakülteleri müzik eğitimi ana bilim dallarında birinci sınıf birinci ve ikinci yarıyıl viyolonsel eğitiminde en çok kullanılan metot, etüt ve egzersizler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,27, 186-194.
 • Say, A. (2006). Müziğin Kitabı. Ankara: Müzik Ansiklopedisi.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi, temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum. Ankara: Evrensel Müzik Evi.
 • Uçan, A., Yıldız, G. & Bayraktar, E. (1999). İlköğretimde müzik öğretimi modül 9. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur.
 • Yıldız, N.(1986). Müzik öğretmeni yetiştiren yükseköğretim kurumlarında ana çalgı keman eğitiminin programlar yönünden incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • YÖK. (2018). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni Ogretmen-Yetistirme-Lisans-programlari/Muzik_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Wagner, J. (1992). Hinweise zu einer Haltungs-und Bewegungslehre für Mandoline. Fritsch R. (Ed.), 2. İnternationales Mandolinen-Symposium içinde (ss. 45-58), Bundesakademie für Müzikalische Jugendbildung, Almanya.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zhanna Aktürk

Gökay Yıldız 0000-0001-7518-421X

Yayımlanma Tarihi 12 Kasım 2021
Gönderilme Tarihi 17 Ağustos 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 60

Kaynak Göster

APA Aktürk, Z., & Yıldız, G. (2021). MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA MANDOLİNİN BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ DERSLERİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(60), 245-272. https://doi.org/10.21764/maeuefd.983862