Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Sayı: 61, 425 - 452, 09.02.2022

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’de Covid-19 pandemi döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin okul öncesi öğretmenlerinin ve çocuklarının görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirdikleri canlı derslerde yer verdikleri etkinlik türleri, yaptıkları ön hazırlıklar, canlı ders sürecini etkileyen etmenler ve bu etmenler ile başa çıkmak için kullandıkları stratejilerin belirlenmesi ile çocukların bu süreci nasıl algıladıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma modelinde durum deseni olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemleri içerisinden ölçüt örnekleme yolu kullanılarak belirlenen 36 okul öncesi öğretmeni ve 14 okul öncesi çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları ile çevrim içi görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin canlı ders öncesi; etkinliğin uygulanması, aileyi bilgilendirme ve dijital hazırlıklarla ilgili ön hazırlıklar yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin canlı ders sürecini olumsuz etkileyen etmenlere yönelik görüşlerini en fazla oranda, çocukların dikkat dağınıklığı, söz sırası beklememeleri, ailenin ilgisizliği ve derse müdahalesi, bağlantı/internet sorunları olarak belirttikleri görülmüştür. Çocukların ise uzaktan eğitim sürecini sıkıcı buldukları ve oyun etkinliklerine daha çok yer verilmesini istedikleri belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Bakioğlu, B., ve Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129.https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 15(4), 131-151. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460
 • Bruce, T. (2005). Early Childhood Education. UK: Hodder Education.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Creswell, J. W. (2014). Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları araştırma deseni (S. B. Demir, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Demir, S. & Kale M. (2020). Öğretmen görüşlerine göre, Covid-19 küresel salgını döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(8), 3445-3470. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44492
 • Duncan, J. ve Lockwood, M. (2008). Learning through play: A work-based approach for the early years professional. New York: Continuum International Publishing Group.
 • Erzen, E., ve Ceylan, M. (2020). Covid-19 salgını ve uzaktan eğitim: Uygulamadaki sorunlar. Ekev Akademi Dergisi, 24(84), 229-248. Doi: 10.17753/Ekev1650.
 • Fedynich, L. V. (2014). Teaching beyond the classroom walls: The pros and cons of cyber learning. Journal of Instructional Pedagogies, 13, 1. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1060090.pdf Frost, J. L, Wortham, S. C., ve Reifel S. (2005). Play and child Development. Ohio-New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Getswicki, C. (2004). Home, School, and Community Relations. New York: Thomson Learning.
 • İnan, H. Z. (2020). Covıd-19 pandemi sürecinde okul öncesi eğitimin yeniden yapılandırılması. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 831-849. Doi: 10.37669/milliegitim.754307
 • Kim, J. (2020). Learning and teaching online during Covid-19: Experiences of student teachers in an early childhood education practicum. International Journal of Early Childhood, 52(2), 145-158. https://doi.org/10.1007/s13158-020-00272-6
 • Kuset, Ş , Özgem, K , Şaşmacıoğlu, E., ve Güldal, Ş. (2021). Evaluation of the impact of distance education on children in preschool period: Teachers’ opinions . Near East University Online Journal of Education, 4(1), 78-87. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/neuje/issue/60307/880069
 • Lee, S. J., Ward, K. P., Chang, O. D., ve Downing, K. M. (2021). Parenting activities and the transition to home-based education during the COVID-19 pandemic. Children and Youth Services Review, 122, 105585. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105585
 • MEB, (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Meb Basımevi.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S.Turan, Çev.).Ankara: Nobel.
 • Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (2014). Nitel veri analizi [Qualitative Data Analysis].(S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Translated and edited). Ankara: Pegem.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2020a). Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Sanal sınıf Milli Eğitim Bakanlığı, (2020c). Bakan Selçuk, 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitimi canlı yayında anlattı. 10 Aralık 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-21-eylulde-baslayacak-yuz-yuze-egitimi-canli-yayinda-anlatti/haber/21650/tr sayfasından erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2020b). Uzaktan eğitim sürecinin detayları. 5 Aralık 2020 tarihindehttps://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-surecinin-detaylari/haber/21990/trsayfasından erişilmiştir.
 • Miltiadou, M. ve Yu, C. H. (2000). Validation of the Online Technologies Self-Efficacy Scale (OTSES). ERIC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED445672.pdf
 • Moore, J. L., Dickson-Deane, C., ve Galyen, K. (2011). E-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? The Internet and Higher Education, 14(2), 129–135. Doi: https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.10.001
 • Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S.B. Demir, Çev.). Ankara: Pegem.
 • Pınar, M., ve Dönel Akgül, G. (2020). The opinions of secondary school students about giving science courses with distance education during the Covid-19 pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486. http://dx.doi.org/10.26579/jocress.377.
 • Santrock, J. W. (2014). Yaşam Boyu Gelişim (G. Yüksel, Çev. Ed.) Ankara: Nobel.
 • Singh, V., & Thurman, A. (2019). How many ways can we define online learning? Asystematic literature review of definitions of online learning (1988–2018). American Journal of Distance Education, 33(4), 289–306. https://doi.org/10.1080/08923647.2019.1663082
 • Tozduman Yaralı, K. (2021). The Effect of Covid-19 (Coronavirus) Pandemic on Media Usage Habits of Children. Ed. (Plamen M. CHERNOPOLSKI, Nelya L. SHAPEKOVA, Bilal AK). Research Advancements In Health Scıences içinde (s. 482-497). SOFIA: St. Kliment Ohridski Unıversity Press.
 • UNESCO. (2020). 10 recommendations to plan distance learning solutions. 13 Mayıs 2021 tarihinde https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance learning-solutions sayfasından erişilmiştir.
 • Wortham, C. S. (1998). Early childhood curriculum developmental bases for learning and teaching. USA: Prentice Hall.
 • Wright, K., ve Stegelin, D. A. (2003). Building school and community partnerships through parent involvement. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Yamamoto, G. T., ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrim içi (Online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Journal of University Research, 3(1), 25–34. https://doi.org/10.26701/uad.711110
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, B. (2021). Preschool education in Turkey during the Covid-19 pandemic: A phenomenological study. Early Childhood Education Journal, 1-17. https://doi.org/10.1007/s10643-021-01153-w.
 • Youn, M. H., Leon, J., ve Lee, K. J. (2012). The influence of maternal employment on children’s learning growth and the role of parental involvement. Early Childhood Development and Care, 182(9), 1227–1246. https://doi.org/10.1080/03004430.2011.604944
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kevser Tozduman Yaralı

Hurşide Kübra Özkan Kunduracı

Erken Görünüm Tarihi 24 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 9 Şubat 2022
Gönderilme Tarihi 7 Ağustos 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 61

Kaynak Göster

APA Tozduman Yaralı, K., & Özkan Kunduracı, H. K. (2022). TÜRKİYE’DE COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(61), 425-452.