Sayı: 61, 9.02.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2000 yılından beri aralıksız olarak yayımlanmaktadır. Bu dergi, bilimsel bilginin küresel çapta herkes tarafından kolayca ve ücretsiz olarak erişilebilmesi gerektiği düşüncesiyle, Açık Erişim Politikasını benimsemiştir. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim-öğretim ve öğretmen yetiştirme kuram ve uygulama alanlarına yönelik, alana katkıda bulunacak özgün araştırma makaleleri ile özgün derleme makalelerini yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergimiz yılda dört sayı (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) çıkacak şekilde yayımlanır. Dergimiz, eğitim-öğretim ve öğretmen yetiştirme alanlarında çalışan bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka bu alanlarla doğrudan ilişkili olmalıdır. 

Dergide, aşağıdaki alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayımlamak için değerlendirmeye alınır:

 

 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • Biyoloji Eğitimi

 • Coğrafya Eğitimi

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 • Eğitim Programları ve Öğretim

 • Eğitim Sosyolojisi

 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi

 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Felsefe Grubu Eğitimi

 • Fen Bilgisi Eğitimi

 • Fizik Eğitimi

 • Görsel Sanatlar Eğitimi

 • Kimya Eğitimi

 • Matematik Eğitimi

 • Mesleki ve Teknik Eğitim

 • Müze Eğitimi

 • Müzik Eğitimi

 • Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler

 • Öğretmen Eğitimi

 • Okul Öncesi Eğitimi

 • Özel Eğitim

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 • Sanat ve Tasarım Eğitimi

 • Sınıf Eğitimi

 • Sosyal Bilgiler Eğitimi

 • Tarih Eğitimi

 • Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

 • Türkçe Eğitimi

 • Uzaktan Eğitim

 • Yabancı Diller Eğitimi

 • Yaratıcı Drama Eğitimi

 • Yaşam Boyu Öğrenme

 


MAKALE BAŞLIĞI BÜYÜK HARFLERLE TİMES NEW ROMAN 12 PUNTO İLE ORTALI OLARAK BURAYA YAZILMALIDIR

 

İNGİLİZCE BAŞLIK TİMES NEW ROMAN 12 PUNTO İLE ORTALI OLARAK BURAYA YAZILMALIDIR

Lütfen bu dokümana isim yazmayınız

 

Başvuru Tarihi: XXXXXX       Yayına Kabul Tarihi: XXXXXX        DOI: XXXXXXXXX

Özet: Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Özet", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Özetlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve önemli bulunan sonuçlara yer verilmelidir. Özetler, iki yana yaslı ve 150-200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özet Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Özetlerin altında, makalenin içeriğiniyansıtacak4-6 Türkçe anahtar sözcük bulunmalıdır. Koyu yazılmış olan Özet başlığından sonra iki nokta konur ve metin aynı satırdan devam eder.

Anahtar Sözcükler: Sözcük1, sözcük2, sözcük3, sözcük4

Abstract: You need to insert an English abstraction to this section by following exactly the same format. The abstract should not exceed 150-200 word limitation. The abstract should be written Times New Roman characters, 10 pt. and single space. Keywords should not exceed 3- 5 words. The body paragraph follows the same row right after the abstract title written in bold.

Keywords: Keyword1, keyword2,  keyword3, keyword4

Birinci Düzey Başlık Ortalı, Kalın, Her Kelimenin İlk Harfleri Büyük

Metin alt satırdan paragraf başı yapılmadan devam eder. Ana metin (gövde) iki yana yaslı, Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralıklı ve paragraftan önce 12nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

İkinci Düzey Başlık Sola Dayalı, Kalın, Her Kelimenin İlk Harfleri Büyük

Metin alt satırdan paragraf başı yapılmadan devam eder. Ana metin (gövde) iki yana yaslı, Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralıklı ve paragraftan önce 12nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Üçüncü Düzey Başlık Paragraf başından (bir tab kadar içeri), kalın, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, nokta ile biter. Metin başlığın nokta ile bittiği satırdan devam eder. Ana metin (gövde) iki yana yaslı, Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralıklı ve paragraftan önce 12nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Dördüncü Düzey Başlık Paragraf başından (bir tab kadar içeri), kalın, italik, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, nokta ile biter. Metin başlığın nokta ile bittiği satırdan devam eder. Ana metin (gövde) iki yana yaslı, Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralıklı ve paragraftan önce 12nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

 Beşinci Düzey Başlık Paragraf başından (bir tab kadar içeri), italik, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, nokta ile biter. Metin başlığın nokta ile bittiği satırdan devam eder.


Tablo ve Şekiller
Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerden sonra verilmelidir. Tablolara ve şekillere sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablo numarası ve tablo başlığı 12 punto, sola dayalı olarak sözcüklerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde aşağıda gösterildiği gibi yazılmış olup “ve” bağlacı veya “of” gibi iyelik ifadeleri ise her koşulda küçük harfle yazılmalıdır. Başlıkla tablo arasında (başlık birden fazla satırsa eğer başlığın yer aldığı satırlar arasında) 1 satır aralığında olmalıdır. Şekillerin başlıkları da aynı formatta verilmelidir.


Tablolarda dikey çizgiler olmamalı ve sadece üç yatay çizgi kullanılmalıdır. Tablo içi tek satır aralıklı olmalı, tablo içeriğine göre 10-12 punto ile yazılabilir. Tablo ve şekillere sıra ile numara verilmelidir. Metin içinde tablo ve şekil numaralarına, “Tablo 1’de görüldüğü gibi” veya “Şekil 1’de görüldüğü gibi” biçiminde, referans vererek, tablo veya şeklin metin içinde geçtiği yerden sonra, tablonun ya da şeklin açıklamalarına yer verilmelidir. Çeşitli biçimlerde hazırlanabilen tablo ve şekillerde, başka kaynaklardan alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar tablo ve şekillerin altında gösterilmelidir.

Şekillerde başlık, şeklin altına 12 punto ve sayı numarası ile verildikten sonra, 1 satır aralıklı ve ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde italik olmadan verilir.


Metin İçinde Kaynak Gösterimi
Metin içi alıntılarda; yazarlarının soyadı, eserin yayım tarihi ve doğrudan alıntılar da ise sayfa numarası da eklenmelidir. (ayrıntılar için bakınız. APA 6).
Örnekler
(Balcı, 2001)
(Balcı, 2001, s. 26)
(Yıldırım & Şimşek, 2005)
(Pedhazur & Schmelkin, 1991)
Metin içi atıflarda yazar sıralaması: Metin içinde birden fazla kaynağa; yayın yılına göre değil, yazar adlarının alfabetik önceliğine göre atıfta bulunulur.
(Pedhazur & Schmelkin, 1991; Yıldırım & Şimşek, 2005)
Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda kaynağın ilk geçtiği yerde tüm yazar soyadları, izleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “ve diğ.” bağlacı kullanılır.
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz &Demirel, 2008).
(Büyüköztürk ve diğ., 2008). Metin içinde parantez içine almadan iki ve daha fazla yazarlı bir kaynağa atıf yapılıyorken & işareti yerine “ve” bağlacı kullanılır. Örnek, “ Önen ve Kondakçı (2014) yapmış oldukları çalışmada …….”

APA 6th Edition-Purdue OWL
MAEUEFD Yazım Kuralları Yönergesi

 

Tablo, şekil, kaynak gösterme (alıntı), ve referans yazımı için lütfen aşağıdaki linklerde yer alan dokümanları inceleyiniz.

APA 6th Edition-Purdue OWL

MAEUEFD Makale Şablon

Ulakbim TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. Dergimize çalışmanızı yüklerken, makale dosyanızla birlikte Etik Kurul belgenizi de yüklemeniz gerekmektedir. Çalışmanız etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almıyor ise bu durumu belirten beyan formunu imzalamanız ve ilgili durumu makale metninizde belirtmeniz gerekmektedir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi makale gönderim sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ücretsiz yayın yapan uluslararası ve açık erişimli bir dergidir.