Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2022, Sayı 62, 476 - 502, 30.04.2022
https://doi.org/10.21764/maeuefd.995051

Öz

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin öğrenme stillerinin başarı yönelimlerini yordaması ve üzerindeki etki düzeyinin belirlenmesi, öğrenme stilleri ile başarı yönelimleri arasındaki korelasyonun yönü ve düzeyinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın modeli olarak tarama modeli benimsenmiş olup veriler kolayda örneklemi yöntemiyle elde edilmiştir. Örneklem grubu Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sağlık alanında öğrenim gören 339 (278 kadın-61 erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verileri 2020-2021 akademik yılı ikinci yarıyılında “Sağlık Bilimleri Öğrencileri için Öğrenme Stilleri Ölçeği” ve “2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği”nin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Kolmogorov-Smirnov, Pearson korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon, DFA ve YEM analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin öğrenme stilleri ölçeğinin tüm faktörleri ile başarı yönelimleri arasında pozitif yönde orta düzeyde bir korelasyonun olduğu (r=.529) ve görsel öğrenmenin korelasyon düzeyinin diğer faktörlerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerinin başarı yönelimleri üzerinde pozitif yönde etkisinin olduğu ve %29’luk kısmını yordadığı belirlenmiştir. Her bir faktör için uygulanan basit doğrusal regresyonda öğrenme stillerinin faktörleri arasında başarı yönelimlerini en yüksek düzeyde yordayan faktörün görsel öğrenme olduğu (%28) sonucuna ulaşılmıştır. YEM analizi bulgularında ise öğrenme stilleri ölçeğinin tüm faktörlerinin başarı yönelimleri üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akdağ, A. I. (2018). Çeviribilim öğrencilerinin öğrenme biçemleri ve başarı yönelimleri. Tarih Okulu Dergisi, 11(37), 1-25. Doi: https://doi.org/10.14225/Joh1392
 • Ames, C. (1992). Classrooms: Goals structures and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84(3), 261-271. Doi: https://doi.org/10.1037/0022-0663.84.3.261
 • Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students‟ learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80(3), 260- 267. Doi: https://doi.org/10.1037/0022-0663.80.3.260
 • Anderman, E. M., & Midgley, C. (1997). Changes in achievement goal orientations, perceived academic competence, and grades across the transition to middle-level schools. Contemporary Educational Psychology, 22(3), 269-298. Doi: https://doi.org/10.1006/ceps.1996.0926
 • Anderman, L. H. (2003). Academic and social perceptions as predictors of change in middle school students' sense of school belonging. Journal of Experimental Education, 72(1), 5-22. Doi: https://doi.org/10.1080/00220970309600877
 • Arslan, S., & Akın, A. (2015). 2x2 Başarı yönelimleri ölçeği (revize formu): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(1), 7-15. Doi: https://doi.org/10.19126/suje.05454
 • Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 17(87), 37-47.
 • Aydın, S. (2014). Öğretmen adaylarının başarı amaç yönelimleri ve akademik öz-yeterliklerinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(2), 221-230.
 • Azizoğlu, N., & Çetin, G. (2009). 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 171-182.
 • Babadoğan, C. (2000). Öğretim sitili odaklı ders tasarımı geliştirme. Millî Eğitim Dergisi, 147, 61-63.
 • Bahar, H. H., & Sülün, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 379-386.
 • Bilgin, İ., & Bahar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 19-38.
 • Boydak, H. A. (2015). Öğrenme stilleri. İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Budakoğlu, I. İ., & Babadoğan, C. (2011). 1998-2008 yılları arasında sağlık alanında eğitim gören öğrencilerle yapılan öğrenme stil çalışmalarında kullanılan ölçekler. Tıp Eğitim Dünyası, 30(30), 17-28.
 • Crano, W.D., & Brewer, M.B. (2002). Principles and methods of social research. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Duman, B. (2010). Beyin temelli öğrenmenin farklı öğrenme stillerindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(4), 2053-2076.
 • Dunn, R., & Dunn, K. (2002). Research with the Dunn and Dunn Model. Jamaica, NY: St. John's University's Center for the Study of Learning and Teaching Styles.
 • Dunn, R., Griggs, S. A., Olson, J., & Beasley, M. (1995). A meta-analytic validation of the Dunn and Dunn model learning-style performances. The Journal of Educational Research, 88(6), 353-363. Doi: https://doi.org/10.1080/00220671.1995.9941181
 • Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41(10), 1040-1048. Doi: https://doi.org/10.1037/0003-066X.41.10.1040
 • Dweck, C. S.,& Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95(2), 256-273. Doi: https://doi.org/10.1037/0033-295X.95.2.256
 • Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational Psychologist, 34(3), 169-189. Doi: https://doi.org/10.1207/s15326985ep3403_3
 • Elliot, A. J. (2005). A conceptual history of the achievement goal construct. A. J. Elliot, & C. S. Dweck (Ed.), Handbook of competence and motivation içinde (s. 52-72). New York: Guilford.
 • Elliot, A. J., & Murayama, K. (2008). On the measurement of achievement goals: Critique, illustration, and application. Journal of Educational Psychology, 100(3), 613.
 • Eser, S. (2017). Kişilik özelliklerinin mesleğe yönelik tutuma etkisinde öğrenme stilleri ve akademik motivasyonun aracılık rolü: lisans turizm rehberliği öğrencileri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Gencel, E. İ. (2006). Öğrenme Stilleri, Deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler program hedeflerine erişim düzeyi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Güven, M., & Kürüm, D. (2006). Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 75-90.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimi öz-yeterlikleri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 67-82.
 • Kaplan, A., & Maehr, M. L. (2007). The contributions and prospects of goal orientation theory. Educational Psychology Review, 19(2), 141-184.
 • Karababa, A., Orali T., & Dilmaç, B. (2014). Ergenlerin başarı amaç yönelimlerini yordayan değişkenlerden biri olarak: insani değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 165-186.
 • Kılıç, E., & Karadeniz, Ş. (2004). Cinsiyet ve öğrenme stilinin gezinme stratejisi ve başarıya etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 129-146.
 • King, R. B., & McInerney, D. M. (2014). The work avoidance goal construct: Examining its structure, antecedents, and consequences. Contemporary Educational Psychology, 39(1), 42-58. Doi: https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2013.12.002
 • Kish, L. (1965). Survey sampling. New York: John Wiley & Sons Inc.
 • Koç, C., & Arslan, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin başarı yönelimlerinin ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarının incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 485-508. Doi: https://doi.org/10.14527/pegegog.2015.027
 • Kolb, A. Y. (2005). The Kolb learning style inventory-version 3.1 2005 technical specifications. Boston, MA: Hay Resource Direct, 200(72), 166-171.
 • Lee, M. G. (2001). Profiling students' adaptation styles in Web-based learning. Computers & Education, 36(2), 121-132. doi: https://doi.org/10.1016/S0360-1315(00)00046-4
 • Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2000). Multiple pathways to learning and achievement: The role of goal orientation in fostering adaptive motivation, affect, and cognition. C. Sansone, & J. M. Harackiewicz (Ed.), Intrinsic and extrinsic motivation: The search for optimal motivation and performance içinde (s. 195-227). San Diego, CA, US: Academic Press
 • Maehr, M. L., & Zusho, A. (2009). Achievement goal theory the past, present, and future. K. R. Wentzel, & A. Wigfield (Ed.), Handbook of Motivation at School için-de (s. 77-104). New York: Routledge
 • Miller, D., Alway, M., & McKinley, D. (1987). Effects of learning styles and strategies on academic success. Journal of College Student Personnel, 28, 399-404.
 • Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91(3), 328-346. Doi: https://doi.org/10.1037/0033-295X.91.3.328
 • Otrar, M., & Kuyucak, U. E. (2019, December). Sağlık Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri için Öğrenme Stilleri Ölçeği (SB-ÖSÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. In Congress Book Serıes (p. 381).
 • Özen, Y., & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.
 • Özgüngör, S. (2014). Üniversite öğrencilerinde benlik saygısı düzeyine göre kimlik statüleri ile başarı yönelimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(35), 33-46.
 • Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 92-104. Doi: https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1017
 • Searson, R., & Dunn, R. (2001). The learning-style teaching model. Science and Children, 38(5), 22.
 • Sims, R. R., & Sims, S. J. (1995). The importance of learning styles: understanding the implications for learning, course design, and education: Understanding the implications for learning, course design, and education. ABC-CLIO.
 • Torrance, E. P., & Rockenstein, Z. L. (1986). Styles of thinking and creativity. Gifted International, 4(1), 37-49. Doi: https://doi.org/10.1080/15332276.1986.11672705
 • Tümkaya, S. (2011). Fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stillerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 215-234.
 • Ünlü, M., & Karataş, S. (2016). Öğrenme stratejisi temelli çevrimiçi etkinliklerin öğrencilerin öğrenme stratejisi tercihlerine ve bilişsel yüklenmelerine etkisi. Journal of Research in Education and Teaching, 1(5), 51-61.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aysel ARSLAN> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8775-1119
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Gönderilme Tarihi 14 Eylül 2021
Kabul Tarihi 19 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 62

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maeuefd995051, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2022}, number = {62}, pages = {476 - 502}, doi = {10.21764/maeuefd.995051}, title = {SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Arslan, Aysel} }
APA Arslan, A. (2022). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (62) , 476-502 . DOI: 10.21764/maeuefd.995051
MLA Arslan, A. "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2022 ): 476-502 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/69717/995051>
Chicago Arslan, A. "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2022 ): 476-502
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - AyselArslan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.21764/maeuefd.995051 DO - 10.21764/maeuefd.995051 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 476 EP - 502 VL - IS - 62 SN - -1302-8944 M3 - doi: 10.21764/maeuefd.995051 UR - https://doi.org/10.21764/maeuefd.995051 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Aysel Arslan %T SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2022 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 62 %R doi: 10.21764/maeuefd.995051 %U 10.21764/maeuefd.995051
ISNAD Arslan, Aysel . "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 62 (Nisan 2022): 476-502 . https://doi.org/10.21764/maeuefd.995051
AMA Arslan A. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; (62): 476-502.
Vancouver Arslan A. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; (62): 476-502.
IEEE A. Arslan , "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 62, ss. 476-502, Nis. 2022, doi:10.21764/maeuefd.995051