PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Place of Mythopoetical Symbolic Characters in Thought World of Nassimi

Yıl 2011, Cilt 4, Sayı 8, 335 - 353, 01.12.2011

Öz

Mythopoetical symbolic characters and their trends, the mythical and sufi layers are investigated in this article. And the creation of the greatest Azerbaijan poet and thinker - Imadeddin Nassimi (1360-1417) forms the basis of this work. There're shown the peculiarities of such symbolic characters as "Giant", "Fairy", "Sacred trees", birds (falcon, pigeon, crow, owl and etc.). The article is significant because for the first time the mythopoetical characters are investigated in context of sufi poetry and defined their importance in development of artistic and philosophical mentality.

NƏSİMİNİN DÜŞÜNCƏ ALƏMİNDƏ MİFOPOETİK OBRAZLARIN YERİ

Yıl 2011, Cilt 4, Sayı 8, 335 - 353, 01.12.2011

Öz

Bu makalede büyük Azerbaycan şairi ve düşünürü İmadeddin Nesimi’nin (1360-1417) Türkçe divanında mitolojik ve tasavvufi düşüncelerin katmanları, simgeleşen mitolojik imajlar ve onların kullanım biçimleri araştırılır, “div”, “peri”, kutsal ağaç, kuşlar (doğan, güvercin, karga, baykuş) vs. gibi birtakım sembolik imajlar incelemeye tabi tutulur. Bu makalede ilk kez olarak bir kısım mitolojik imajlar tasavvuf şiiri, özellikle Nesimi şiiri bağlamında araştırılır, birtakım sembollerin milli-psikolojik hafızaya bağlılık düzeyi ve şiir sanatının gelişmesindeki rolü belirlenir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA84ZD68AU
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Səadət ŞIXIYEVA>

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Şıxıyeva, S. (2011). NƏSİMİNİN DÜŞÜNCƏ ALƏMİNDƏ MİFOPOETİK OBRAZLARIN YERİ . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 4 (8) , 335-353 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mahder/issue/28395/302022