Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM İNSANLARINA YÖNELİK GENEL BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Yıl 2019, Cilt: 11 Sayı: 30, 921 - 929, 28.12.2019
https://doi.org/10.20875/makusobed.637901

Öz

Bu makalede, fen bilgisi öğretmen adaylarının, bilim insanlarına yönelik genel bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaca bağlı olarak, fen bilgisi öğretmen adaylarının hangi bilim insanlarını tanıyor oldukları ve tanıdıkları bilim insanlarının yaşadıkları tarihsel dönem, çalışma alanları ve bilime olan katkılarına yönelik bilgi düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma,2018/2019 bahar yarıyılında, İç Anadolu Bölgesinde bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 103 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nicel araştırma yönteminin bir deseni olan tarama modeline göre tasarlanmıştır. Veri toplamada araştırmacılar tarafından yapılandırılmış olan açık uçlu sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Anket; bilim insanı, yaşadığı tarihsel dönem ve çalışma alanı/bilim dünyasına katkıları gibi boyutlarda katılımcılardan bilgi almaya imkân verecek bir biçimde tasarlanmıştır. Bulgular, uzman görüşü doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan rubrik yardımıyla kategorize edilmiş, sayısal ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre katılımcıların ağırlıklı olarak 20. Yüzyıl ve öncesinde yaşamış olan bilim insanları hakkında bilgi sahibi olduklarını göstermekle birlikte formda belirttikleri isimler arasında ise bariz sıklık gösterenler lisans ve öncesi ders kitaplarında veya popüler bilimde yer bulan yabancı bilim insanlarıdır.

Kaynakça

  • KAYNAKLARAkçay, B. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik İnanışları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 145-164.Balkı, N., Çoban, A. K., ve Aktaş, M. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanına Yönelik Düşünceleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 11-17.Bozdoğan, B., Şengül, Ü. & Bozdoğan, A. E. (2013) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi:Giresun Eğitim Fakültesi Örneği. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (9).Buldu, M. (2006). YoungChildren’sPerceptions of Scientists: A Preliminary Study. Educational Research. 48(1), 121-132.Bybee, R. W. (1997). Achieving Scientific Literacy: FromPurposesto Practises. Portsmouth, NH: Heinemann.Çermik, H. (2013). Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,33, 139-153.DeBoer, G. E. (1991). A history of ideas in science education. New York: Theachers College Press.Demirbaş, M. (2009a). The Relationships between the Scientist Perception And Scientific Attitudes of Science Teacher Candidates in Turkey: A Case Study. Scientific Research and Essay, 4(6), 565-576.Doğan Bora, N., Arslan, O. ve Çakıroğlu, J. (2006). Lise Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 32-44.Fort, D.C.ve Vanny, H.L. (1989). How Students See Scientists: Mostly Male, Mostly White, and Mostly Benevolent. Science and Children, 26 (8), 8-13.Fralick, B., Kearn, J., Thompson, S., ve Lyons, J. (2009). How Middle Schoolers Draw Engineers and Scientists. Journal of Science Education & Technology. 18(1), 60-73.Görecek Baybars, M. (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi. Trakya Eğitim Dergisi,3(8),564-577.Griffiths, A. K. & Barman, C. R. (1992). A Multinational Study of Secondary School Students’ Views of the Nature of Science, PaperPresent at TheSeventy-Third Annual Conference of TheAmericanEducationalResearchAssociation, San Francisco, April.Gürses, A., Doğar, Ç. ve Yalçın, M. (2005). Bilimin Doğası ve Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Bilimin Doğasına Dair Düşünceleri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 166.Kahle, J. B. (1989). Images of Scientists: Genderİssues in Science Classrooms. School Science And Mathematics. 4, 1-9.Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (24. baskı).Ankara: Nobel YayıneviKaya, O. N., Doğan, A. ve Öcal, E. (2008). Türk İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajı. Eğitim Araştırmaları Avrasya Dergisi, 32, 83-100.Kaya, V. H., Afacan, Ö., Polat, D. ve Urtekin, A. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı ve Bilimsel Bilgi Hakkındaki Görüşleri (Kırşehir İli Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 305-325.Kibar Kavak, G. (2008). Öğrencilerin Bilime ve Bilim İnsanına Yönelik Tutumlarını ve İmajlarını Etkileyen Faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.Klopfer, L. (1969). The teaching of science and the history of science.Journal of Research in Science Teaching, 6, 87-95.Korkmaz, H. ve Kavak, G. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilime ve Bilim İnsanına Yönelik İmajları. İlköğretim Online, 9(3), 1055-1079.Korkmaz, H. & Gürçay, D. (2016). Öğretmen Adaylarının Fizik Çalışan Bilim İnsanlarına Yönelik İmajları: Öğretmen Eğitimi Açısından Doğurguları, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,2, 655-672.Laçin Şimşek, C. (2011a). Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersinde Yapılan Çalışmaların Öğrencilerinin Bilim Tarihi ile İlgili Bilgi Düzeylerine Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 5(1),116-138.Laçin Şimşek, C. (2011b). Science and Technology Teachers’ Situation of Integrating History of Science into Their Lessons. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 707-742.Laçin Şimşek, C. ve Şimşek, A. (2010). Türkiye’de Bilim Tarihi Öğretimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yeterlilikleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7(2), 169-198.Lederman, N. G. (1992). Students’ and Teachers’ Conceptions of the Nature of Science: A Review of the Research in Science Teaching, 29(4),331-359.Matthews, M. R. (1994). Science teaching: The role of history and philosophy of science: Psychology Press.McComas, W. F., Clough, M.P., &Almozroa, H. (1998). The Role and Character of the Nature of Science in Science Education. W. F. McComas (Ed.), The Nature of Science in Science Education: Rationales and Strategies (sf.3-39). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.McComas, W. F., &Olson, J.,K. (2000) International Science Education Standards documments (41-52) In W.F.McComas (Ed.) The nature of science in science education rationales and strategies. Kluwer Academic Publishers.Medina-Jerez, W., Kyndra V. M., ve Orihuela-Rabaza, W. (2011). Using the DAST-C to Explore Colombian And Bolivian Students’ Images of Scientists. International Journal of Science and Mathematics Education, 9 (3):657-690.Nuhoğlu, H. ve Afacan, Ö. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 279-298.Özden, B. & Yenice, N. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Kanun ve Teori Kavramlarına Yönelik Görüşleri: Nitel bir durum çalışması. İlköğretim Online, 15(4), 1090-1113,Rudolph, J.L. (2000). Reconsidering the ‘nature of science’ as a curriculum component. Journal of CurriculumStudies, 32(3), 403-419.Schibeci, R. (2006). Student Images of Scientists: What Are They? Do They Matter? Teaching Science. 52(2);12-16.Song, J. & Kim, K-S. (1999). How Korean students see scientists: the images of thescientist. International Journal of ScienceEducation, 21(9): 957-977.Thomas, J. ve Hairston, R., (2003). Adolescent Students’ Images of an Environmental Scientist: An Opportunity For Constructivist Teaching. Electronic Journal of Science Education, 7(4), 1–25.Türkmen, H. (2008). Turkish Primary Students’ Perceptions about Scientist And What Factors Affecting the Image of the Scientists. Eurasia Journal of Mathematics, Science&TechnologyEducation, 4(1), 55-61.Yalçın Ağgül, F. (2012). Investigation of ProspectiveTeachers’ Image of Scientist with Respectto Some Variables. İlköğretim Online, 11(3), 611-628.

DETERMINATION OF GENERAL KNOWLEDGE LEVELS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES FOR SCIENTISTS

Yıl 2019, Cilt: 11 Sayı: 30, 921 - 929, 28.12.2019
https://doi.org/10.20875/makusobed.637901

Öz

This study aimed to determine the general knowledge levels of science teacher candidates for
scientists. Depending on thispurpose; Which scientists do prospective science teachers know? Do
the scientists he/she knows have an awareness of the historical period they live in, their fields of
study and their contributions to science? As you searched for answers to questions. The sample
of the study consists of 103 prospective science teachers who are studying at a public university
in Central Anatolia in 2018/2019 spring semester. The study was designed according to
quantitative research method and the survey design. An open-ended questionnaire form prepared
by there searchers was used for data collection. Expert opinions were taken in the preparation of
the questionnaire. Questionnaire was designed in such a way as to allow information from the
participants such as the scientist, the historical period in which he lives and his contributions to
the field of study / the world of science. In the data analysis, the data were categorized and
descriptively processed with th ehelp of the rubric, which were prepared based on there search
questions. According to the findings of there search; among the appropriate names given by the
participants, th emost frequent ones are foreign scientists who took part in undergraduate and
prior text boks or popular science.

Kaynakça

  • KAYNAKLARAkçay, B. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik İnanışları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 145-164.Balkı, N., Çoban, A. K., ve Aktaş, M. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanına Yönelik Düşünceleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 11-17.Bozdoğan, B., Şengül, Ü. & Bozdoğan, A. E. (2013) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi:Giresun Eğitim Fakültesi Örneği. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (9).Buldu, M. (2006). YoungChildren’sPerceptions of Scientists: A Preliminary Study. Educational Research. 48(1), 121-132.Bybee, R. W. (1997). Achieving Scientific Literacy: FromPurposesto Practises. Portsmouth, NH: Heinemann.Çermik, H. (2013). Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,33, 139-153.DeBoer, G. E. (1991). A history of ideas in science education. New York: Theachers College Press.Demirbaş, M. (2009a). The Relationships between the Scientist Perception And Scientific Attitudes of Science Teacher Candidates in Turkey: A Case Study. Scientific Research and Essay, 4(6), 565-576.Doğan Bora, N., Arslan, O. ve Çakıroğlu, J. (2006). Lise Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 32-44.Fort, D.C.ve Vanny, H.L. (1989). How Students See Scientists: Mostly Male, Mostly White, and Mostly Benevolent. Science and Children, 26 (8), 8-13.Fralick, B., Kearn, J., Thompson, S., ve Lyons, J. (2009). How Middle Schoolers Draw Engineers and Scientists. Journal of Science Education & Technology. 18(1), 60-73.Görecek Baybars, M. (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi. Trakya Eğitim Dergisi,3(8),564-577.Griffiths, A. K. & Barman, C. R. (1992). A Multinational Study of Secondary School Students’ Views of the Nature of Science, PaperPresent at TheSeventy-Third Annual Conference of TheAmericanEducationalResearchAssociation, San Francisco, April.Gürses, A., Doğar, Ç. ve Yalçın, M. (2005). Bilimin Doğası ve Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Bilimin Doğasına Dair Düşünceleri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 166.Kahle, J. B. (1989). Images of Scientists: Genderİssues in Science Classrooms. School Science And Mathematics. 4, 1-9.Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (24. baskı).Ankara: Nobel YayıneviKaya, O. N., Doğan, A. ve Öcal, E. (2008). Türk İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajı. Eğitim Araştırmaları Avrasya Dergisi, 32, 83-100.Kaya, V. H., Afacan, Ö., Polat, D. ve Urtekin, A. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı ve Bilimsel Bilgi Hakkındaki Görüşleri (Kırşehir İli Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 305-325.Kibar Kavak, G. (2008). Öğrencilerin Bilime ve Bilim İnsanına Yönelik Tutumlarını ve İmajlarını Etkileyen Faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.Klopfer, L. (1969). The teaching of science and the history of science.Journal of Research in Science Teaching, 6, 87-95.Korkmaz, H. ve Kavak, G. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilime ve Bilim İnsanına Yönelik İmajları. İlköğretim Online, 9(3), 1055-1079.Korkmaz, H. & Gürçay, D. (2016). Öğretmen Adaylarının Fizik Çalışan Bilim İnsanlarına Yönelik İmajları: Öğretmen Eğitimi Açısından Doğurguları, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,2, 655-672.Laçin Şimşek, C. (2011a). Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersinde Yapılan Çalışmaların Öğrencilerinin Bilim Tarihi ile İlgili Bilgi Düzeylerine Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 5(1),116-138.Laçin Şimşek, C. (2011b). Science and Technology Teachers’ Situation of Integrating History of Science into Their Lessons. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 707-742.Laçin Şimşek, C. ve Şimşek, A. (2010). Türkiye’de Bilim Tarihi Öğretimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yeterlilikleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7(2), 169-198.Lederman, N. G. (1992). Students’ and Teachers’ Conceptions of the Nature of Science: A Review of the Research in Science Teaching, 29(4),331-359.Matthews, M. R. (1994). Science teaching: The role of history and philosophy of science: Psychology Press.McComas, W. F., Clough, M.P., &Almozroa, H. (1998). The Role and Character of the Nature of Science in Science Education. W. F. McComas (Ed.), The Nature of Science in Science Education: Rationales and Strategies (sf.3-39). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.McComas, W. F., &Olson, J.,K. (2000) International Science Education Standards documments (41-52) In W.F.McComas (Ed.) The nature of science in science education rationales and strategies. Kluwer Academic Publishers.Medina-Jerez, W., Kyndra V. M., ve Orihuela-Rabaza, W. (2011). Using the DAST-C to Explore Colombian And Bolivian Students’ Images of Scientists. International Journal of Science and Mathematics Education, 9 (3):657-690.Nuhoğlu, H. ve Afacan, Ö. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 279-298.Özden, B. & Yenice, N. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Kanun ve Teori Kavramlarına Yönelik Görüşleri: Nitel bir durum çalışması. İlköğretim Online, 15(4), 1090-1113,Rudolph, J.L. (2000). Reconsidering the ‘nature of science’ as a curriculum component. Journal of CurriculumStudies, 32(3), 403-419.Schibeci, R. (2006). Student Images of Scientists: What Are They? Do They Matter? Teaching Science. 52(2);12-16.Song, J. & Kim, K-S. (1999). How Korean students see scientists: the images of thescientist. International Journal of ScienceEducation, 21(9): 957-977.Thomas, J. ve Hairston, R., (2003). Adolescent Students’ Images of an Environmental Scientist: An Opportunity For Constructivist Teaching. Electronic Journal of Science Education, 7(4), 1–25.Türkmen, H. (2008). Turkish Primary Students’ Perceptions about Scientist And What Factors Affecting the Image of the Scientists. Eurasia Journal of Mathematics, Science&TechnologyEducation, 4(1), 55-61.Yalçın Ağgül, F. (2012). Investigation of ProspectiveTeachers’ Image of Scientist with Respectto Some Variables. İlköğretim Online, 11(3), 611-628.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şule Sahın Bu kişi benim 0000-0002-8968-1505

Davud Sarıtaş

Yüksel Tufan

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 24 Ekim 2019
Kabul Tarihi 6 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 11 Sayı: 30

Kaynak Göster

APA Sahın, Ş., Sarıtaş, D., & Tufan, Y. (2019). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM İNSANLARINA YÖNELİK GENEL BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(30), 921-929. https://doi.org/10.20875/makusobed.637901