Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 242 - 262 2020-03-13

Yüksek Potansiyelli İnsan Kaynakları Yönetimi
Management of High Potential Human Resources

Ayşe ASİLTÜRK [1] , Mustafa HÜNKAROĞLU [2]


Günümüz hiper rekabet ortamında faaliyet gösteren birçok işletme için somut (tangible) ve soyut (intangible) tüm kaynakların etkin bir biçimde yönetilmesi ve işletme performansının arttırılması öncelikli konular haline gelmiştir. Hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin yüksek performanslı organizasyonlar, liderlik becerileri ve yeterliliklerini verimli bir şekilde geliştirerek, kendilerini rakiplerinden ayırabilir ve pazardaki rekabet avantajlarını artırabilirler. Stratejik yönetim ve yetenek yönetimi bağlamında, işletmeye farklılık kazandıracak en önemli kaynak durumunda olan insan kaynağının performansının arttırılması için insan kaynakları yönetimi süreçlerinin ihtiyaçlara uygun tasarımı ve yönlendirilmesi esastır. Modern insan kaynakları yönetimi sadece işletme içindeki mevcut insan kaynağının geliştirilmesi ve elde tutulması için değil, aynı zamanda işletme dışındaki yetenekli insan kaynağına ulaşılarak işletmeye çekilmesi için de oldukça elzemdir. Bu noktada günümüz işletmeleri yüksek potansiyelli çalışanları bulma ve işletmede tutma ihtiyacını daha fazla hissetmektedir.  

Effective management of all tangible and intangible resources and improving business performance have become a priority for many businesses operating in today's hyper-competitive environment. Regardless of the sector they operate in, high-performing organizations can effectively differentiate themselves from their competitors and increase their competitive advantages in the marketplace by improving their leadership skills and competencies efficiently. In the context of strategic management and talent management, it is essential that human resource management processes are designed and directed to meet the needs in order to improve the performance of human resources, which is the most important resource that will make a difference to the business. Modern human resources management is essential not only for the development and retention of existing human resources within the enterprise, but also for the acquisition of talented human resources outside the enterprise and attracting them to the business. At this point, today's businesses feel the need to find and retain high-potential employees. 

 • Aiir C. (2019). How coaching can reduce high-potential burnout. Erişim Tarihi:14.03.2019, https://www.aiirconsulting.com/how-coaching-can-reduce-high-potential-burnout/.
 • Alayoğlu, N. (2010). İnsan kaynakları yönetiminde yeni dönem: yetenek yönetimi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 68-97.
 • Altınöz, M. (2018). Yetenek yönetiminin algılanması üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, (39): 82-95.
 • Altunoğlu, A. E., Atay, H. & Terlemez, B. (2015). İnsan kaynakları bakış açısından yetenek yönetimi: bankacılık sektörü uygulama örneği. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 37, (1), 47-70.
 • Appelbaum, E. & Batt, R. (1993). High performance work systems: American model of work transformation. USA: Economic Policy Institute, 94.
 • Atlı, D. (2012). Yetenek yönetimi yaklaşımı ve işletmeler açısından önemi. II. Turizm Endüstrisinde İnsan Kaynaklarının Gelişimi Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi Yayınları Bildiri Kitabı, 227-235.
 • Boz, H. (2019). Türkiye’de yetenek yönetimi: 2008-2018 döneminde yayımlanan akademik makaleler bağlamında bir analiz. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 ( 20), 289 – 327.
 • Doğan, S. & Demiral, Ö. (2008). İnsan kaynakları yönetiminde çalışanların kendilerine doğru yolculuk yöntemi: yetenek yönetimi. Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi, 17 (3), 145–166.
 • Duran, C., Boz, D., Behdioğlu, S. & Kutlu, S. (2019). Yetenek yönetimi uygulamaları ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 158-189.
 • Dutton, G. (2019). High potentials: tell them or not?. Erişim Tarihi: 01.03.2019, https://trainingmag.com/trgmag-article/high-potentials-tell-them-or-not/.
 • Ericksen, J. & Dyer, L. (2004). Toward a strategic human resource management model of high reliability organization performance. CAHRS Working Paper Series 04-02, Ithaca, NY: Cornell University.
 • Gündüzalp, S. & Özan, M. B. (2018). Yetenek savaşlarından yetenek yönetimine. Journal of Anatolian Education Research, 2, 14-46.
 • Fernández-Aráoz, C., Groysberg, B. & Nohria, N. (2011). How to hang on to your high potentials. Harvard Business Review, 89(10), 76-+, Erişim tarihi: 14.03.2019 , https://hbr.org/2011/10/how-to-hang-on-to-your-high-potentials.
 • Fettahlıoğlu, Ö. O. & Demir, S. (2015). İşletme yönetiminde yönetsel pandora: meritokrasi ve yetenek yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 4 (1), 175-186.
 • Green, S. (2016). Keep high potential employees with 5 performance coaching questions. Erişim Tarihi: 08.03.2019, http://www.blog.kpisoft.com/blog/performance-coaching-questions-high-potential-employees.
 • Google Sözlük, capacity meaning, potential meaning, Erişim tarihi:06.02.2020.
 • Huselid, M. A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38 (3), 635-672.
 • Keçecioğlu, T. (2017). Yetenek yönetimi felsefesine farklı lenslerle bakabilmek üzerine alıştırmalar. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 5 (1), 1-20.
 • Keçecioğlu, T. & Yılmaz, M. K. (2017). İnsan kaynaklarına değer yaratma. Akademik Bakış Dergisi, 60, 169-181.
 • Korkmaz, A. Ç. & Keçecioğlu, T. (2014). Yeni insan kaynakları vizyonu: yetenek yönetimi metrikleri. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (22), 155-171.
 • Köse, G. (2018). İnsan kaynakları yönetiminin derin içgörüsü: yetenek yönetimi ve işveren markası ilişkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (56), 823-833.
 • Neal, S. (2019). The better than moneyball way to hang onto high-potential talent. Erişim Tarihi: 01.03.2019, https://trainingmag.com/trgmag-article/high-potentials-tell-them-or-not/.
 • Ready, D. A., Conger, J. A. & Hill, L. A. (2010). Are you a high potential?. Harvard Business Review. 88(6), 78-84.
 • Polat, S. (2011). Dosya: yetenek yönetimi. Ankara Sanayi Odası Yayın Organı.
 • Stanford, C. (2018). Best practices in developing high potentials. Erişim Tarihi: 08.03.2019, http://stanford-consulting.com/best-practices-in-developing-high-potentials/.
 • Tabancalı, E. & Korumaz, M. (2014). Eğitim örgütlerinde yetenek yönetimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 139-156.
 • Tarakçı, H. & Öneren, M. (2018). Yetenek yönetiminin örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerine etkileri. İstanbul Journal of Social Sciences, 20, 71-86.
 • TDK, Marifet kelimesinin anlamı. Erişim tarihi: 19.09.2019, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=MAR%C4%B0FET.
 • Yalçın, M. (2018). Sürdürülebilir rekabette yetenek yönetimi: kurumsal işletmeler üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (59), 1207-1209.
 • Yılmaz, H. & Karahan, A. (2014). Yüksek performanslı insan kaynakları yönetimi uygulamaları, psikolojik güçlendirme ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkilerin incelenmesi: tekstil sektöründe bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 16 (4), 607-637.
 • Web 1. (2017). Kabiliyet nerden geliyor?. Erişim tarihi: 22.01.2020, http://nerdengeliyo.com/kabiliyet/
 • Web 2. (2019). Yetenek savaşı ve eğitim dizgemiz. Erişim tarihi: 22.01.2020https://www.herkesebilimteknoloji.com/yazarlar/melih-bas/yetenek-savasi-ve-egitim-dizgemiz
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6221-6208
Yazar: Ayşe ASİLTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Avrasya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2570-8657
Yazar: Mustafa HÜNKAROĞLU
Kurum: Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Mart 2020

APA ASİLTÜRK, A , HÜNKAROĞLU, M . (2020). Yüksek Potansiyelli İnsan Kaynakları Yönetimi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi , 4 (1) , 242-262 . DOI: 10.31200/makuubd.685475