Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Ortaokul 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Kavramların Öğreniminde Aile Etkisine İlişkin Öğrenci ve Anne Görüşleri

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 51 - 61, 31.12.2019
https://doi.org/10.46762/mamulebd.596630

Öz

Bu çalışmanın amacı 7. sınıf “Kuvvet ve Enerji” ünitesindeki kavramların nasıl öğrenildiğine ilişkin öğrenci ve anne görüşlerini almaktır. Bunun yanı sıra, kavramların öğreniminde aile katkısını incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yönteminin bir deseni olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kayseri ili Kocasinan ilçesine bağlı bir devlet ortaokulunda okuyan 7. sınıf öğrencileri ve aileleri oluşturmaktadır. Veriler nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme yoluyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu; alan yazın taraması, 7. sınıf Fen Bilimleri dersi müfredat kazanımları ve uzman görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada aykırı örnekleme kullanılmış ve öğrenciler Fen Bilimleri ders başarıları dikkate alınarak seçilmiştir. Katılımcıları 4 öğrenci ve onların anneleri oluşturmaktadır. Verilerin analizi betimsel analiz ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin Kuvvet ve Enerji ünitesindeki kavramları öğrenmelerinde ailelerinin katkısı olduğu görülmüştür. 

Kaynakça

 • Akkuş, H. (2009). İlköğretim anabilim dalı ilköğretim okulu öğrencilerinin fen eğilimlerine ailelerin etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Aksu, F.F. (2014). Fen derslerinde ev temelli öğrenme etkinliklerinin aile katılımı açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Aktamış, A. G. D. H., Ünal, A. G. G., & Ergin, Ö. (2008). Öğrencilerin fene yönelik tutumlarına ailelerinin etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14(14), 39-48.
 • Aydın, S. (2008). İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket ünitesinin sosyal yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı çerçevesinde öğretimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Aydoğdu, B. (2009). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine, bilimin doğasına yönelik görüşlerine, laboratuvara yönelik tutumlarına ve öğrenme yaklaşımlarına etkileri (Yayınlanmamış doktora tezi). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Büber, A. (2015). 7. sınıf kuvvet hareket ünitesinde argümantasyona dayalı öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve düşünme dostu sınıf ortamı oluşturmaya etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bogdan, R., & Biklen, S. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. Boston: Allynand Bacon, Inc.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Erkan-Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design, qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Third Edition). California: SAGE Publications.
 • Çelik, Y. (2003). Ana baba eğitimi. Öğretmen Dünyası, 277.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çınar, İ. (2002). Kuram ve uygulamalarıyla ilk okuma yazma öğretimi. Malatya: Öz Serhat Yayıncılık.
 • Çiftçi, A., & Biçici, İ. (2005). Aile Rehberi, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara: Afşaroğlu Matbaası.
 • Göçmençelebi, Ş.İ., & Özkan, M. (2011). Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 287-296.
 • Karaçam, S., Mirza, Y., & Elitok, S. (2013). Fen konularına ilişkin belgesel izleme sıklığı ve cinsiyetin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlar üzerine etkisi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 62-85.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının artırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9(1), 69-83.
 • Köse, M. (2010). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi ‘’kuvvet ve hareket’’ ünitesinin öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). SÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Kurt, U. (2016). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki temel psikolojik ihtiyaçları: öğrenci katılımı ve öğrenci algılarına göre ailenin rolü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • MEB (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları
 • Özkalp, E. (1987). Aile Kurumu. (Ed): Zillioğlu, M. Davranış Bilimleri, A.Ü.A.Ö.F. Yayınları, Ankara: Meteksan.
 • Özkarslı, N. (2009). Aile ve öğretmen destekli yapılandırmanın 5. sınıf fen bilgisi dersinde başarı ve kavram öğrenmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Öztürk, M. (2014). 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının etkililiğinin araştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Patton, M. Q. (1987). Qualitative research and evaluation methods. California: Sage Publications.
 • Savaş, E., Selma, T. A. Ş., & Adem, D. U. R. U. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Sontay, G., Tutar, M., & Karamustafaoğlu, O. (2016). Okul dışı öğrenme ortamları ile fen öğretimi hakkında öğrenci görüşleri: Planetaryum gezisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-24.
 • Şahin, Ç. (2010). İlköğretim 8. sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde “zenginleştirilmiş 5E öğretim modeli”ne göre rehber materyaller tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Şişman, M. (2000). Öğretmenliğe Giriş. Ankara:Pegem Yayıncılık.
 • Tokiz, A. (2013). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusundaki kavramsal anlama düzeylerinin kavram karikatürleri, kavram haritası, çizimler ve görüşmeler kullanılarak değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Üstün, P., Yıldırgan, N., & Çegiç, E. (2001). Fen bilgisi eğitiminde model kullanma ile öğretimin başarıya etkisi. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-8 Eylül, İstanbul. Bildiriler Kitabı, s 474-477.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, E. (2008). 5E modelinin kullanıldığı kavramsal değişime dayalı öğretimde üst bilişin etkileri: 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bir uygulama (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Students and Mothers’ Views about Family Contribution on Learning of Concepts related to Secondary School 7th Grade Science Course Force and Energy Unit

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 51 - 61, 31.12.2019
https://doi.org/10.46762/mamulebd.596630

Öz

The aim of this study is to determine students' and mothers’ views on how the concepts in the 7th Grade “Force and Energy” unit are learned. In addition, aim is to examine the family contribution to the learning of concepts. Phenomenology, one of the qualitative research methods, was used in this study. The participants were 7th grade students studying at the public secondary school in Kocasinan district of Kayseri and their mothers. Data were collected through interviews as one of the qualitative methods. Semi-structured interview form was prepared according to literature review, the 7th grade Science course curriculum objectives and expert opinions.  In this study, extreme case sampling was used and the students were selected according to their Science course achievements.  The participants were four students and their mothers. Qualitative descriptive analysis was utilized for data analysis. As a result of the research, it was observed that the students’ families had a contribution on their children’s concept learning in Force and Energy.

Kaynakça

 • Akkuş, H. (2009). İlköğretim anabilim dalı ilköğretim okulu öğrencilerinin fen eğilimlerine ailelerin etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Aksu, F.F. (2014). Fen derslerinde ev temelli öğrenme etkinliklerinin aile katılımı açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Aktamış, A. G. D. H., Ünal, A. G. G., & Ergin, Ö. (2008). Öğrencilerin fene yönelik tutumlarına ailelerinin etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14(14), 39-48.
 • Aydın, S. (2008). İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket ünitesinin sosyal yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı çerçevesinde öğretimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Aydoğdu, B. (2009). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine, bilimin doğasına yönelik görüşlerine, laboratuvara yönelik tutumlarına ve öğrenme yaklaşımlarına etkileri (Yayınlanmamış doktora tezi). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Büber, A. (2015). 7. sınıf kuvvet hareket ünitesinde argümantasyona dayalı öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve düşünme dostu sınıf ortamı oluşturmaya etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bogdan, R., & Biklen, S. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. Boston: Allynand Bacon, Inc.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Erkan-Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design, qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Third Edition). California: SAGE Publications.
 • Çelik, Y. (2003). Ana baba eğitimi. Öğretmen Dünyası, 277.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çınar, İ. (2002). Kuram ve uygulamalarıyla ilk okuma yazma öğretimi. Malatya: Öz Serhat Yayıncılık.
 • Çiftçi, A., & Biçici, İ. (2005). Aile Rehberi, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara: Afşaroğlu Matbaası.
 • Göçmençelebi, Ş.İ., & Özkan, M. (2011). Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 287-296.
 • Karaçam, S., Mirza, Y., & Elitok, S. (2013). Fen konularına ilişkin belgesel izleme sıklığı ve cinsiyetin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlar üzerine etkisi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 62-85.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının artırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9(1), 69-83.
 • Köse, M. (2010). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi ‘’kuvvet ve hareket’’ ünitesinin öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). SÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Kurt, U. (2016). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki temel psikolojik ihtiyaçları: öğrenci katılımı ve öğrenci algılarına göre ailenin rolü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • MEB (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları
 • Özkalp, E. (1987). Aile Kurumu. (Ed): Zillioğlu, M. Davranış Bilimleri, A.Ü.A.Ö.F. Yayınları, Ankara: Meteksan.
 • Özkarslı, N. (2009). Aile ve öğretmen destekli yapılandırmanın 5. sınıf fen bilgisi dersinde başarı ve kavram öğrenmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Öztürk, M. (2014). 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının etkililiğinin araştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Patton, M. Q. (1987). Qualitative research and evaluation methods. California: Sage Publications.
 • Savaş, E., Selma, T. A. Ş., & Adem, D. U. R. U. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Sontay, G., Tutar, M., & Karamustafaoğlu, O. (2016). Okul dışı öğrenme ortamları ile fen öğretimi hakkında öğrenci görüşleri: Planetaryum gezisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-24.
 • Şahin, Ç. (2010). İlköğretim 8. sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde “zenginleştirilmiş 5E öğretim modeli”ne göre rehber materyaller tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Şişman, M. (2000). Öğretmenliğe Giriş. Ankara:Pegem Yayıncılık.
 • Tokiz, A. (2013). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusundaki kavramsal anlama düzeylerinin kavram karikatürleri, kavram haritası, çizimler ve görüşmeler kullanılarak değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Üstün, P., Yıldırgan, N., & Çegiç, E. (2001). Fen bilgisi eğitiminde model kullanma ile öğretimin başarıya etkisi. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-8 Eylül, İstanbul. Bildiriler Kitabı, s 474-477.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, E. (2008). 5E modelinin kullanıldığı kavramsal değişime dayalı öğretimde üst bilişin etkileri: 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bir uygulama (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dürdane LAFCI-TOR>
Erciyes Üniversitesi
0000-0003-2373-1247
Türkiye


Emine GÜNERİ> (Sorumlu Yazar)
Erciyes Üniversitesi
0000-0002-3475-8229
Türkiye


Melike SARIKAYA Bu kişi benim

0000-0001-5914-8075

Destekleyen Kurum Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Proje Numarası SYL-2017-7787 kodlu proje
Teşekkür Bu çalışma, üçüncü yazarın Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SYL-2017-7787 kodlu proje ile desteklenen “Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi kuvvet ve enerji ünitesindeki kavram öğrenmeleri üzerine aile katkısının incelenmesi” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasının bir bölümünü içermektedir.
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Lafcı-tor, D. , Güneri, E. & Sarıkaya, M. (2019). Ortaokul 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Kavramların Öğreniminde Aile Etkisine İlişkin Öğrenci ve Anne Görüşleri . Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 51-61 . DOI: 10.46762/mamulebd.596630