Marife Dini Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2630-5550 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Abdülkadir OKUMUŞLAR | http://www.marife.org


 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dini araştırmalar alanında hakemli bir dergidir.
 • Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.
 • Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 15 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için ise 15 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir
 • Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların bilimsel makale ve araştırma notlarını içerir.
 • Gönderilen tüm makaleler hakem, editörler ve yayın kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
 • Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık, öz (en az 150 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), geniş özet (en az 750 kelime) ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN VERİ TABANI'nda taranmaktadır.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2630-5550 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Abdülkadir OKUMUŞLAR | http://www.marife.org
Kapak Resmi


 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dini araştırmalar alanında hakemli bir dergidir.
 • Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.
 • Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 15 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için ise 15 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir
 • Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların bilimsel makale ve araştırma notlarını içerir.
 • Gönderilen tüm makaleler hakem, editörler ve yayın kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
 • Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık, öz (en az 150 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), geniş özet (en az 750 kelime) ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN VERİ TABANI'nda taranmaktadır.
Cilt 19 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinde Yenilikçiliğe Bakış Açıları ve Eleştirel Düşünme Eğilimi İlişkisi (NEÜ İlahiyat Fakültesi Örneği)
  Sayfalar 293 - 322
  Sümeyra BİLECİK
 2. Din Eğitiminde Neo-Hümanist Bir İdeal: Bildung Modeli ve Almanya’da Din Eğitimi Anlayışına Etkileri
  Sayfalar 323 - 355
  Ramazan GÜREL
 3. Mâlikî Mezhebinde Hastalık ve Kusur Sebebiyle Yargısal Boşanma (Tefrîk)
  Sayfalar 357 - 372
  Süleyman ŞAHİN
 4. Ağ Pazarlamada Sponsorluğun Hukuki Temelinin İslam Hukuku Açısından Tahlili
  Sayfalar 373 - 396
  Nurten Zeliha ŞAHİN
 5. Sadreddin-i Konevî’de Yetkinlik Kavramı ve İnsanın Yetkinliği
  Sayfalar 397 - 414
  Veysel Karani ALTUN
 6. İbn Fûrek’in el-Hudûd fi’l-Usûl Adlı Eserindeki Kelâmî Kavramlar
  Sayfalar 415 - 440
  Ahmet BARDAK
 7. Kur’an Meallerinde Şaz Yorumların Varlığı ve Öznellik Problemi -Mustafa Öztürk’ün Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri’si Örneği-
  Sayfalar 441 - 472
  Mesut KAYA
 8. Molla Câmî’nin Î’tikâd-Nâme’sinin Ulûhiyet Bahsi Üzerine İnceleme
  Sayfalar 473 - 489
  Seyid Arif AHMEDOĞLU , Ramazan ALTINTAŞ
 9. Mevlidlerde ve Naatlarda Hz. Peygamber’in Efdaliyetine İlişkin Tasavvurun Dini Referanslar Açısından Değeri
  Sayfalar 491 - 531
  İsa ONAY
 10. Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî’de Nedensellik Karşıtlığı: Âdet Nazariyesi
  Sayfalar 533 - 551
  Metin YILDIZ
 11. Hanefî Fıkıh Kaynaklarında Hükme Delalet Etmesi Açısından Hz. Peygamber’in Dini Nitelikli Bir Fiile Devamı (Muvazâbe)
  Sayfalar 553 - 569
  Bekir KARADAĞ
 12. On İki İmam Dönemi Bazı İmamet Prensipleri
  Sayfalar 571 - 592
  Aytekin ŞENZEYBEK
 13. Yüksek Din Öğretiminde Okul Terki
  Sayfalar 593 - 616
  Ali BALTACI
 14. Müstakîm-zâde’nin Terkîb-i Bend’i
  Sayfalar 617 - 636
  Ahmet YILMAZ , Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN , Zeliha Dilek KEÇECİLER
 15. İsmet-i Enbiya İlkesinin Kur’an’a Aykırı Yorumlanması ve Bunun Sebep Olduğu İtikadî Problemler
  Sayfalar 637 - 659
  Mehmet Emin GÜNEL
 16. Mecâz Problemi Olarak Alâka: Antâkî’nin el-‘Alâka’sı Bağlamında Bir Bakış
  Sayfalar 661 - 680
  Murat TALA
 17. Suriyeli Kadın Yazar İbtisâm Tireysî’nin Mudunu’l-Yemâm Adlı Romanının Mülteci Edebiyatı Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 681 - 692
  Selçuk PEKPARLATIR , Ali EMİNOĞLU
 18. Pendnâme-i Mâtürîdî: Mâtürîdî’den Aforizmalar
  Sayfalar 693 - 719
  Sinan YILMAZ
 19. Ömer b. Abülaziz’in Danışma Meclisi
  Sayfalar 721 - 738
  Sümeyye ONUK DEMİRCİ
 20. Osmanlı Ceza Hukukunda Sarhoşluk Veren İçecekleri İçme Suçu ve Cezaları
  Sayfalar 739 - 757
  Mehmet KOÇ
 21. Hasan-ı Zarîfî'nin Mesnevî Şerhi Kâşifu'l Esrâr ve Matla'u'l-Envâr
  Sayfalar 759 - 761
  Elif TEMİZ
 22. Halid Muhammed Hâmid, Mevsûatu Vasfi’l-Mescidi’n-Nebeviyyi’ş-Şerîf
  Sayfalar 763 - 766
  Mustafa ÖLMEZ
 23. Arap Şiiri Ansiklopedisi Programı (el-Mevsûʻatu’ş-Şiʻriyye)
  Sayfalar 767 - 790
  İsmail EKİNCİ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Marife Bilimsel Birikim 1303-0671 2001-2011
Dizinler