BibTex RIS Kaynak Göster

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ

Yıl 2007, Cilt: 25 Sayı: 25, 1 - 15, 29.10.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde öğrenim
gören öğrencilerin yalnızlık düzeylerini, bu konuyla ilgili olabileceği düşünülen çeşitli
değişkenlere göre ortaya koymaktır. Araştırma, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi’nde Bilgisayar, Matbaa, Tekstil ve Makine Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim
görmekte olan 417 öğrenciyi kapsamaktadır. Öğrencilerin kişisel bilgilerini elde edebilmek
için Kişisel Bilgi Formu, yalnızlık düzeylerini tespit etmek için UCLA Yalnızlık Ölçeği
kullanılmıştır. Verilerin istatistikî analizi için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır.
Yapılan analizler sonucu; öğrencilerin yalnızlık düzeyinin cinsiyet, bölüm ve baba tutumu
değişkenlerine göre farklılaştığı görülmüştür. Ancak, öğretim şekli, yaşanılan yer, sosyoekonomik
durum, kardeş sayısı ve anne tutumu değişkenlerine göre yalnızlık düzeyinin
farklılaşmadığı saptanmıştır. Bu noktada, araştırma bulguları göz önünde bulundurularak
yapılabilecek çalışmalar hakkında önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

  • Siegel, S. (1977). Davranış Bilimleri İçin Parametrik Olmayan İstatistikler. (Y. Topsever, Çev.). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, No:274.
  • Wiseman, H., Mayseless, O., Sharabany, R. (2004). “Why Are Lonely? Perceived Quality of Early Relationship With Parents, Attachment, Personality Predispositions and Lonaliness İn First Year University Student” Personality And İndivual Differencies, May 2005, (Online). www.sciencedirect.com

Loneliness Level of Technical Educaiıon Faculty Students

Yıl 2007, Cilt: 25 Sayı: 25, 1 - 15, 29.10.2013

Öz

The aim of this study is to indicate the loneliness level of students at Technical Education
Faculty of Marmara University according to different kinds of varieties that maybe related
with the topic. This research consist of 417 students from Computer, Printing, Textile, and
Engine Teaching branches of Marmara University Technical Education Faculty. In order
to gather data about students’ individual information, Individual Information Form was
applied to students. Also ‘’UCLA’’ Loneliness Scale was used to determine their loneliness
level. SPSS statistic packet programme was used for the statical analysis of the data. The 

results indicated that gender, teaching branches and father attitude variables changed level
of loneliness positively and negatively. But, teaching style, location of life, social-economic
situation, number of siblings and mother attitude variables did not effect for loneliness. At
this point suggestions about possible studies are given by regarding research findings.
Key words: Loneliness, Technical Education Faculty

Kaynakça

  • Siegel, S. (1977). Davranış Bilimleri İçin Parametrik Olmayan İstatistikler. (Y. Topsever, Çev.). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, No:274.
  • Wiseman, H., Mayseless, O., Sharabany, R. (2004). “Why Are Lonely? Perceived Quality of Early Relationship With Parents, Attachment, Personality Predispositions and Lonaliness İn First Year University Student” Personality And İndivual Differencies, May 2005, (Online). www.sciencedirect.com
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuriye Akkul Bu kişi benim

Durmuş Ümmet Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 25 Sayı: 25

Kaynak Göster

APA Akkul, N., & Ümmet, D. (2013). TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25(25), 1-15.