BibTex RIS Kaynak Göster

Review of Parents’ Perceptions in Relation with School Image

Yıl 2010, Cilt: 31 Sayı: 31, 25 - 55, 10.10.2013

Öz

In this study the criteria that are included in parents’ perceptions in relation with school image were examined using qualitative method. Accordingly, in the light of the parents’ views regarding school image, this study is sought to answer the questions of which image factors parents mention regarding the school, which factors should schools take into account in the process of developing and managing their images and which school image factors parents’ particularly focus on. To this end, qualitative method was preferred, direct face-to-face interviews were carried out with two study groups including ten participants for each and content analyses were undertaken. As the findings did not support the two hypotheses put forward, it was observed that the parents’ awareness and expectations regarding school image factors were low. In the light of the findings, it was found out that parents especially focus on image factors such as “physical conditions” and “quality factor” which includes academic success. As a result, it was found out that apart from managing the school it is necessary for an educational leader to manage the school’s image. Moreover, the idea that school image management is one of the school manager’s areas of responsibility was put forward and a viewpoint was introduced regarding the things can be done for that issue. Therefore, both results that are believed to support parents’ level of awareness regarding the issue were obtained and a program design regarding the criteria schools can take into account to form and develop their images was suggested.

Key words: Image, corporate image, school image, school image criteria.

Kaynakça

  • Welsh, W.N. (2001). Effects of student and school factors on five measures of school disorder. Justice Quarterly, Vol.18, No. 4, pp. 911-947.
  • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

VELİLERİN OKUL İMAJINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2010, Cilt: 31 Sayı: 31, 25 - 55, 10.10.2013

Öz

Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı ile velilerin okul imajına ilişkin görüşlerinin
hangi kriterleri içerdiği incelenmiştir. Bu doğrultuda okul imajına ilişkin çeşitli kesimlerden
velilerin görüşlerinden yola çıkılarak; velilerin, okula ilişkin imaj faktörlerinden hangilerini
dile getirdikleri, velilere göre okulların imajlarını geliştirme ve yönetme sürecinde dikkate
alması gereken faktörlerin neler olduğu ve velilerin, okul imajı faktörlerinden özellikle
hangilerine odaklandıkları sorularına yanıt aranmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için
nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş, onar kişilik iki ayrı çalışma grubuyla yüz yüze
görüşmeler yapılmış ve sonuçlar içerik analiziyle çözümlenmiştir. Görüşmelerden elde
edilen bulguların, okul imaj faktörlerine ilişkin öne sürülen iki hipotezi desteklememesi
üzerine, velilerin okul imajı faktörlerine ilişkin farkındalık ve beklentilerinin düşük
olduğu gözlenmiştir. Yine elde edilen bulgular doğrultusunda velilerin imaj faktörlerinden
özellikle “fiziki koşullar” ve akademik başarıyı içeren “kalite faktörü”ne odaklandıkları
tespit edilmiştir. Sonuç olarak bir öğretim liderinin okulu yönetirken okulun imajını da iyi
yönetmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış, hatta okul yöneticisinin sorumluluk alanlarından
birinin de okulun imaj yönetimi olduğu ileri sürülmüş, bu konuda neler yapabileceğine
ilişkin üst bir bakış sunulmuştur. Dolayısıyla, hem velilerin konuya ilişkin bilinçlilik
düzeylerini destekleyeceğine inanılan bulgular elde edilmiş, hem de okulların, imajlarını
oluşturmak ve geliştirmek için hangi kriterleri göz önüne alarak çalışabileceklerine ilişkin
bir program taslağı önerisinde bulunulmuştur.

Kaynakça

  • Welsh, W.N. (2001). Effects of student and school factors on five measures of school disorder. Justice Quarterly, Vol.18, No. 4, pp. 911-947.
  • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşen Bakioğlu Bu kişi benim

Murat Bahçeci Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 31 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA Bakioğlu, A., & Bahçeci, M. (2013). VELİLERİN OKUL İMAJINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31(31), 25-55.