BibTex RIS Kaynak Göster

Adaptation of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire to Turkish: Validity and Reliability Studies

Yıl 2010, Cilt: 31 Sayı: 31, 123 - 143, 10.10.2013

Öz

The purpose of the study is evaluating the validity and reliability Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, which is intended to measure of university students’ emotion regulation skills, developed by Garnefski, Kraaij ve Spinhoven. The research has been conducted with 466 (156 female, 310 male) university students attending the Marmara University. Their age range between 18-33. Criterion related validity indicated that there was significant correlation between “Cognitive Emotion Regulation Questionnaire” and Negative Mood Regulation Scale-NMR (r=,-572). Cronbach alpha, item-total correlations, item remainder correlations, and test-retest methods were used to calculate the reliability of the inventory. Cronbach alpha coefficient of the scale was found “α=,784”; test-retest correlation coefficient was “r=. 1,00”. Item-total correlation co-efficiencies vary between “,188” and “,468” item-reminder correlation co-efficiencies vary between “,104” and “,392” According to the results of item analysis, all item had a high discrimination index value. Results of analyses showed that the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire is a valid and reliable measurement.

Key words: Emotion regulation, reliability and validity.

Kaynakça

 • Bahadır, Ş. (2006). Romantik ilişkilerde bağlanma stilleri, çatışma çözme stratejileri ve olumsuz duygudurumunu düzenleme arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.
 • Dempsey, M., T. (1996). Coping and emotional regulation strategies in early adolescence: relationship to behavioral functioning. Unpublihed Doctor Dissertation. Texas University.
 • Dodge, K.A. (1991). Emotion and social infomation processing. In J. Garber ve K. A. Dodge (Eds.), The development of emotion regulation and dysregulaton (pp.159181). New York: Cambridge University Press.
 • Dodge, K.A., Garber, J. (1991). Domains of emotion regulation. In J. Garber& K. A. Dodge (Eds.), The development of emotion regulation and dysregulaton (pp.3-11). New York: Cambridge University Press.
 • Garnefski, N., Kraaij, V. ve Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30, (1311–1327).
 • Garnefski, N., Kraaij, V. ve Spinhoven, P. (2002). CERQ: Manual for the use of the cognitive emotion regulation questionnaire, DATEC. Leiden University: The Netherlands.
 • Gross, J. J. (1998). Antecedent-and response-focused emotion regulation: Divergenr consequences for experience, expression and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 224-237.
 • Gross, J. J. ve John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 348-362.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. New York: Springer Publishing Company.
 • Masters, J. C. (1991). Strategies and mechanisms for The personal and social control of emotion. In J. Garber ve K.A. Dodge (Eds.), The development of emotion regulation and dysregulation (pp. 182-207). New York: Cambridge University Press.
 • Morgan, C. T. (1993). Psikolojiye Giriş. (Ed. Sirel Karakaş). Ankara: Meteksan.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. ve Berry, L.L. (1988). Servqual: A multiple-ıtem scale for measuring consumer perception of service quality. Journal of Retailing. Volume 61, Number 1.
 • Parrott, W.G. (2001). Emotions in social psychology: Volume Overview. In W.G. Parrott (Ed.), Emotions in social psychology (pp.1-19). PA: Psychology Press.
 • Tekin, H. (1993). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: TPD Yayınları.
 • Thompson, R. A. (1994). Emotion Regulation: A theme in search of defination. In N. A. Fox, The Development of emotion regulation: Biological and Behavioral Consideration Monographs of the Society for research in child development, 59, 25-52.

BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

Yıl 2010, Cilt: 31 Sayı: 31, 123 - 143, 10.10.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin duygu düzenleme becerilerini
ölçmeye yönelik olarak Garnefski, Kraaij ve Spinhoven tarafından geliştirilmiş olan Bilişsel
Duygu Düzenleme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Araştırma,
Marmara Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde eğitim gören yaş aralığı 18-33 arasında
değişen toplam 466 (156 bayan, 310 erkek) üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin
geçerlilik çalışmaları kapsamında, ölçüt bağımlı geçerlik yönteminden yararlanılmıştır.
Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği ile Olumsuz Duygudurum Ölçeği arasında (r=,-572 )
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Güvenirlik çalışmaları kapsamında ise
Cronbach Alpha, madde-toplam, madde-kalan, madde ayırtedicilik ile test-r-test metotları
kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda Cronbach Alpha değeri α=,784,
test-r-test güvenirlik katsayısı ise “r=. 1,00” olarak bulunmuştur. Ölçeğin madde toplam
korelasyon değerlerinin “,188” ile “,468” arasında, madde kalan korelasyon değerlerinin
ise “,104” ile “,392” arasında değiştiği görülmüştür. Madde ayırt edicilik analizi neticesinde
ise her maddenin ayırt ediciliğinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analiz
sonuçları Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı
olduğunu ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • Bahadır, Ş. (2006). Romantik ilişkilerde bağlanma stilleri, çatışma çözme stratejileri ve olumsuz duygudurumunu düzenleme arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.
 • Dempsey, M., T. (1996). Coping and emotional regulation strategies in early adolescence: relationship to behavioral functioning. Unpublihed Doctor Dissertation. Texas University.
 • Dodge, K.A. (1991). Emotion and social infomation processing. In J. Garber ve K. A. Dodge (Eds.), The development of emotion regulation and dysregulaton (pp.159181). New York: Cambridge University Press.
 • Dodge, K.A., Garber, J. (1991). Domains of emotion regulation. In J. Garber& K. A. Dodge (Eds.), The development of emotion regulation and dysregulaton (pp.3-11). New York: Cambridge University Press.
 • Garnefski, N., Kraaij, V. ve Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30, (1311–1327).
 • Garnefski, N., Kraaij, V. ve Spinhoven, P. (2002). CERQ: Manual for the use of the cognitive emotion regulation questionnaire, DATEC. Leiden University: The Netherlands.
 • Gross, J. J. (1998). Antecedent-and response-focused emotion regulation: Divergenr consequences for experience, expression and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 224-237.
 • Gross, J. J. ve John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 348-362.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. New York: Springer Publishing Company.
 • Masters, J. C. (1991). Strategies and mechanisms for The personal and social control of emotion. In J. Garber ve K.A. Dodge (Eds.), The development of emotion regulation and dysregulation (pp. 182-207). New York: Cambridge University Press.
 • Morgan, C. T. (1993). Psikolojiye Giriş. (Ed. Sirel Karakaş). Ankara: Meteksan.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. ve Berry, L.L. (1988). Servqual: A multiple-ıtem scale for measuring consumer perception of service quality. Journal of Retailing. Volume 61, Number 1.
 • Parrott, W.G. (2001). Emotions in social psychology: Volume Overview. In W.G. Parrott (Ed.), Emotions in social psychology (pp.1-19). PA: Psychology Press.
 • Tekin, H. (1993). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: TPD Yayınları.
 • Thompson, R. A. (1994). Emotion Regulation: A theme in search of defination. In N. A. Fox, The Development of emotion regulation: Biological and Behavioral Consideration Monographs of the Society for research in child development, 59, 25-52.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oya Onat Bu kişi benim

Mustafa Otrar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 31 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA Onat, O., & Otrar, M. (2013). BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31(31), 123-143.