BibTex RIS Kaynak Göster

Teacher Opinions towards School Based Management System

Yıl 2011, Cilt: 33 Sayı: 33, 45 - 60, 10.10.2013

Öz

This study aims to describe the opinions of teachers on the school-based management (SBM) system. The sampling for the study has been chosen randomly with disproportional group sampling method among the study universe. A total of 200 teachers consisting of 77 men (38.5%) and 123 (61.5%) women took part in the study. Of the participants 76 (38.5%) persons were of 30 and younger age group, 79 (39.5%) persons of 31-40 age group, 35 (17.5%) persons of 41-50 age group, and 10 persons (5.0%) of 51 and older age group. The “School-based Management” scale of 77 items developed by Aytaç (2000b) was used as a means of data collection in the study. According to the findings obtained as a result of the statistical analyses it is concluded that the teachers’ in-group participation in SBM systems are high and their opinion about the School-based Management (SBM) system differs depending upon the financing type of the school they are serving at as a wage earner and the number of awards they get. On the other side it is also concluded that there is no differentiation in or between the groups according to the teachers’ gender, seniority, the number of schools they previously served, and the student age group they provide guidance and counseling.

Key words: School-based management system, school-based management sub-systems, progressive and strategic management approaches.

Kaynakça

  • Yemeneci, H. ve Bayrak C.(2001). Okula dayalı yönetim. Eğitim Araştırmaları, 5, 21-28.
  • Yemenici H.(2001). Okula dayalı yönetim, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bil. Enstitüsü, Eskişehir.

OKUL MERKEZLİ YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2011, Cilt: 33 Sayı: 33, 45 - 60, 10.10.2013

Öz

Bu araştırmada öğretmenlerin okul merkezli yönetim (OMY) sistemine ilişkin
görüşlerinin betimlemesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi; çalışma evreninden
tesadüfî olarak, oransız küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmaya, 77 (%38,5)
erkek, 123 (% 61,5) kadın olmak üzere toplam 200 öğretmen katılmıştır Katılımcıların 76’sı
(%38,5) 30 yaş ve altı; 79’u (%39,5) 31-40 yaş arası, 35’i (%17,5) 41-50 yaş arası, 10’u da
(%5,0) 51 yaş ve üstü, yaş grubunda yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Aytaç
(2000b) tarafından geliştirilen 77 maddelik “Okul Merkezli Yönetim” ölçeği kullanılmıştır.
İstatistiksel analizler neticesinde elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlerin OMY
sistemlerine ilişkin grup içi katılımların yüksek olduğu ve okul merkezli yönetim (OMY)
sistemine ilişkin görüşlerinin, iş gören olarak hizmet verdikleri okulun finansman türüne,
aldıkları ödül sayılarına göre faklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın öğretmenlerin
cinsiyetlerine, kıdemlerine, değiştirdikleri okul sayısına, rehberlik ve danışmalık yaptıkları
öğrenci yaş grubuna göre hem grup içi, hem de gruplar arası herhangi bir farklılaşmanın
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Yemeneci, H. ve Bayrak C.(2001). Okula dayalı yönetim. Eğitim Araştırmaları, 5, 21-28.
  • Yemenici H.(2001). Okula dayalı yönetim, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bil. Enstitüsü, Eskişehir.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halil Ekşi Bu kişi benim

Metin Kaya Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 33 Sayı: 33

Kaynak Göster

APA Ekşi, H., & Kaya, M. (2013). OKUL MERKEZLİ YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33(33), 45-60.