BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Computer Aided Instruction with Simulation on Student Achievement

Yıl 2002, Cilt: 15 Sayı: 15, 57 - 70, 20.12.2013

Öz

Computers are very important means which have been used commonly. Computer
aided instruction, is a method, easily be used in self-learning some principles by computers.
Computer aided instruction is also a method which strengths and improves learning period
and motivation of students.

The aim of this research is to able use computers as a mean in education-instruction especially physic instruction functionally.  A subject called “Motion in one Dimension” which can be count not easy to teach has been chosen to be instructed with the computer aid. To complete to research, 222 students who are candidates teacher in Education Faculty have been chosen as a model. To check their level on “ Motion in one Dimension “, a pre-test including some questions has been given to check how much knowledge they have. At the second stage of this research, the class consisting 40 students divided into two parts as a working and controls groups. It has also been very important to classify them according to their knowledge given in high school period. This is so necessary to create homogeneous classes. Classical (instruction) teaching method like dramatisation, discussing has been chosen in simulation type. After that, two different groups have been given a test to define how much they learned. The results of this test have been created by using statistical method and z-test technique. Moreover, the questions they answered in midterm on “Motion in one Dimension” have been check to evaluate. And this has been shown in our research. In evaluation results, what we observed is that “working group students” has better ability to define the subject “Motion in one Dimension” because of computer aided method. And their comets are more reasonable than controlling groups.

This result has also been supported with the results of test given at the end of
instruction period. It has been observed that the rate of success of working groups is more
than controlling groups.
Key words: Computer, simulation, motion one dimension

Fen ve Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi : Yeryüzünde Hareket Örneği

Yıl 2002, Cilt: 15 Sayı: 15, 57 - 70, 20.12.2013

Öz

Bilgi çağının yaşandığı günümüzde, bilgisayarlar önemli bir araç olarak pek çok
alanda kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli eğitim; bilgisayarın öğrenmenin oluştuğu bir
ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin
kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar
teknolojisiyle birleşmesinden oluşan bir öğretim yöntemidir.
Bu çalışmanın amacı, bilgisayarlardan bir eğitim-öğretim aracı olarak fizik
öğretiminde daha işlevsel olarak yararlanmaktır. Bu amaca yönelik olarak öğrenilmesinde
zorlukların olduğu düşünülen “Yeryüzünde Hareket” konusu bilgisayar ortamında
öğretilmeye çalışılmıştır. Çalışmayı sonuçlandırabilmek için Celal Bayar Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 2. sınıfında öğrenim gören toplam 222 öğrenci örneklem
olarak alınmıştır. İlk etapta tüm öğrencilere Yeryüzünde Hareket konusuna yönelik bilişsel
durumlarını belirlemek üzere ön test uygulanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ortalama
40 öğrenciden oluşan sınıflar ikiye bölünerek çalışma ve kontrol grupları oluşturulmuştur.
Çalışma ve kontrol grupları oluşturulurken öğrencilerin lise döneminde Yeryüzünde Hareket
konusunu öğrenip öğrenmediği de dikkate alınarak, gruplar aynı homojenlikte oluşturulmaya
çalışılmıştır. Kontrol grubuna konular klasik anlatım yöntemiyle, çalışma grubuna ise her bir
öğrenciye tek merkezden kontrol edilen bir bilgisayar düşecek şekilde bilgisayar ortamında
simülasyon şeklinde anlatılmıştır. Daha sonra iki farklı gruba konuyla ilgili son test
uygulanmış ve sonuçlar betimsel istatistik ve z testi tekniği ile değerlendirilmiştir. Ayrıca
kontrol ve çalışma gruplarının vize ve final sınavındaki Yeryüzünde Hareket konusu ile ilgili
sorulara vermiş oldukları cevapların değerlendirilmesi çalışma sonuçlandırılırken dikkate
alınmıştır.
Değerlendirme sonuçlarında ilk göze çarpan sonuç, çalışma grubu öğrencilerinin
bilgisayar ortamında Yeryüzünde Hareket konusunu oldukça ilgi çekici ve akılda kalıcı şeklinde yorumlamalarıdır. Bu düşünce son test sonuçları ile de başarı oranlarındaki artışın kontrol grubuna göre daha üst seviyelerde olması ile pekiştirilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şule AYCAN Bu kişi benim

Ercan ARI Bu kişi benim

Suat TÜRKOĞUZ Bu kişi benim

Hasan SEZER Bu kişi benim

Ümit KAYNAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002 Cilt: 15 Sayı: 15

Kaynak Göster

APA AYCAN, Ş., ARI, E., TÜRKOĞUZ, S., SEZER, H., vd. (2013). Fen ve Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi : Yeryüzünde Hareket Örneği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(15), 57-70.