BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Status of Primary School Teaching Students as Regards Installing and Figuring Out Electrical Circuits

Yıl 2012, Cilt: 35 Sayı: 35, 85 - 103, 11.10.2013

Öz

This study is carried out to present students’ problems which are about electric circuit experiments and are faced during the experiments process in Science and Technology Laboratory Course. The problems are associated with setting up simple electric circuits, fi guring out and using circuit elements (resistances in series, parallel and mixed connection). Researchers used special case method because the method provides utilizing both qualitative and quantitative methods in this study. Firstly, “Attitude Scale towards Physics Laboratory (ASPL)” was utilized to describe students’ attitudes for laboratory. Another data collection instrument-checklist which was developed by researchers was reviewed with experts for its content validity. Furthermore, formed on expert opinion open-ended interview form was used in this research. Results are showed that students attitudes toward laboratory are positive ( x =3.82) “agreed” level. Students were asked their reasons for encounter problems and researchers created 6 problem groups based on their answers. This 6 groups was determined; 1st problem of electric fi eld knowledge, 2nd problem of recognizing the laboratory equipment’s and using them effi ciently, 3rd problem of not having enough opportunity to practice, 4th problems of interest and concern against to electric experiments, 5th problem of not thinking three-dimensional in circuit diagrams, 6th problem of lack of fi guring out an established circuit.

Key words: Science laboratory, electric circuit, science teaching

Kaynakça

  • Yıldırım, H. İ., Yalçın, N., Şensoy, Ö. ve Akçay, S. (2008). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin elektrik akımı konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16, (11), 67-82.
  • Yürümezoğlu, K. ve Çökelez, A. (2010). Akım geçiren basit bir elektrik devresinde neler olduğu konusunda öğrenci görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7 (3), 147-166.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİNİ KURMA VE ŞEMATİZE ETME DURUMLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2012, Cilt: 35 Sayı: 35, 85 - 103, 11.10.2013

Öz

Bu çalışma, öğrencilerin, Fen ve Teknoloji Laboratuarı dersi içeriğinde yer alan deneylerden, basit elektrik devreleri kurma, şematize etme ve devre elemanlarının kullanımı (dirençlerin seri, paralel ve karışık bağlanması) ile ilgili deneylerin yapılış sürecinde karşılaştıkları sorunları ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, nitel ve nicel tekniklerin kullanılmasına imkân vermesinden dolayı özel durum yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle, öğrencilerin laboratuara yönelik tutumlarını belirlemek amacı ile “Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği (FTÖ)” kullanılmıştır. Bir diğer veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kontrol listesinin, kapsam geçerliliğine yönelik olarak uzman görüşü alınmıştır. Ayrıca çalışmada, uzman görüşü alınarak oluşturulmuş açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin FTÖ’ ye yönelik tutumlarının olumlu ( x =3.82) “katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin problemlerle karşılaşma nedenleri onlara sorulmuş ve verdikleri cevaplardan yola çıkarak 6 problem grubu oluşturulmuştur. Bu 6 grup; 1. Elektrikle ilgili alan bilgisi p roblemi, 2. Araç-gereçleri yeterince tanımama ve etkili bir şekilde kullanamama problemi, 3. Yeterince uygulama imkânı bulamama problemi, 4. Elektrik deneylerine karşı ilgi ve kaygı problemi, 5. Verilen devre şemalarını üç boyutlu düşünememe problemi, 6. Kurulmuş bir devreyi şematize edememe problemi olarak tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Yıldırım, H. İ., Yalçın, N., Şensoy, Ö. ve Akçay, S. (2008). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin elektrik akımı konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16, (11), 67-82.
  • Yürümezoğlu, K. ve Çökelez, A. (2010). Akım geçiren basit bir elektrik devresinde neler olduğu konusunda öğrenci görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7 (3), 147-166.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Harun ÇELİK Bu kişi benim

Hüseyin PEKTAŞ Bu kişi benim

Murat DEMİRBAŞ

Yayımlanma Tarihi 11 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 35 Sayı: 35

Kaynak Göster

APA ÇELİK, H., PEKTAŞ, H., & DEMİRBAŞ, M. (2013). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİNİ KURMA VE ŞEMATİZE ETME DURUMLARININ İNCELENMESİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 35(35), 85-103.