BibTex RIS Kaynak Göster

The Influences of Regular Musical Instrument and Vocal Education Practices in Music Courses Instructed in Second Grade of Primary Schools on Students

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 179 - 203, 30.10.2013

Öz

This study was performed for the purpose of demonstrating the influences of regular
musical instrument and vocal education practices in music courses instructed in second grade
classes of primary schools on cognitive, sensorial and psychomotor behaviors, musical lives
and self-respect of students relating to music. It was aimed to identify which of regular vocal
and musical instrument education methods have more favorable effects on the students as to
aforementioned dependent variables.
With this regard, an experimental method was followed in the study. Two eighth
classes, one for experiment group and the other for control group were designated for the
experiment. Prior to the experiment, both groups were given Musical Knowledge Test,
Attitude Meter Relating to Music, Questionnaire Relating to Musical Life and Wifam Self-
Respect Test to quantify introduction levels of both groups as to dependant variables. Then
experiment group has been applied regular musical instrument education while control group
has been applied musical instruction based on regular vocal education for eight months. At the
end of experimental period, students were given the tests applied in introduction and final
level of student was found as to dependant variables and testing period was completed.
In accordance with the results obtained from preliminary test prior to experiment and
final tests after experiment, it was found that musical instruction method based on regular
musical instrument education had a much more favorable influence on students than musical
instruction method based on regular vocal education as to musical knowledge, musical attitude
and musical life and enabled students get closer to the goals specified in education programs as
to musical knowledge, attitude and musical life levels. Besides, neither instruction method had 

favorable effects on the student with regard to self-respect levels.
Consequently, it was deduced that musical instruction method based on musical
instrument education is the most favorable instruction method to realize more effectively the
musical education practices realized in primary school second grade classes.
Key words: Music education, musical instrument education, vocal education

Kaynakça

  • Uslu M. (1998). Türkiye’de Çalgı Eğitiminin Yaygınlaștırılması ve Geliștirilmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • Yavuzer H. Eğitim ve Gelișim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu.

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME OKULLARINDAKİ MÜZİK DERSLERİNDE YAPILAN DÜZENLİ ÇALGI VE SES EĞİTİMİ UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 179 - 203, 30.10.2013

Öz

Bu araștırma, ilköğretim ikinci kademe sınıflarında gerçekleștirilen müzik derslerinde
uygulanan düzenli çalgı ve ses eğitimi uygulamalarının, öğrencinin, müziksel bilgi, müziksel
tutum, müzik yașantısı ve benlik saygısı düzeyleri üzerindeki etkilerini ortaya koyma amacı
doğrultusunda gerçekleștirilmiștir. Düzenli ses ve çalgı eğitimi yönteminden hangisinin, adı
geçen bağımlı değișkenler yönünden öğrenci üzerinde daha olumlu etki yaptığı, saptanmaya
çalıșılmıștır.
Bu amaç doğrultusunda, araștırmada deneysel yöntem kullanılmıștır. Deney için, biri
deney, biri kontrol grubu olmak üzere, iki sekizinci sınıf belirlenmiștir. Deney öncesinde, her
iki gruba, araștırmacı tarafından geliștirilen “Müziksel Bilgi Testi”, “Müziğe İlișkin Tutum
Ölçer”, “Müzik Yașantısına Yönelik Anket” ve Wifam Benlik Saygısı Testi” uygulanarak, her
iki grubun, bağımlı değișkenler yönünden giriș düzeyleri belirlenmiștir. Daha sonra, sekiz ay
süresince, deney grubuna düzenli çalgı eğitimine dayalı müzik öğretimi, kontrol grubuna ise,
düzenli ses eğitimine dayalı müzik öğretimi uygulanmıștır. Deney süreci sonunda, giriște
uygulanan testler öğrenciye tekrar uygulanarak bağımlı değișkenler yönünden öğrencinin son
düzeyi belirlenmiș ve deney süreci tamamlanmıștır.
Deney öncesi yapılan ön test ve deney sonrasında yapılan son testlerden elde edilen
sonuçlar doğrultusunda, müziksel bilgi, müziksel tutum, ve müzik yașantısı değișkenleri
yönünden, düzenli çalgı eğitimine dayalı müzik öğretimi yönteminin, düzenli ses eğitimine
dayalı müzik öğretimi yöntemine göre, öğrenci üzerinde, çok daha üst boyutta olumlu etki
yaptığı ve müziksel bilgi, tutum ve müzik yașantısı düzeyleri yönünden, öğrenciyi, eğitim programlarında belirlenen hedeflere daha çok yaklaștırdığı görülmüștür. Bunun yanında,
benlik saygısı düzeyi yönünden, her iki öğretim yöntemi de, öğrenci üzerinde olumlu bir etki
yapmamıștır.
Sonuç olarak, çalgı eğitimine dayalı müzik öğretim yönteminin, ilköğretim ikinci
kademe sınıflarında gerçekleștirilen müzik eğitimi uygulamalarının daha etkili
gerçekleștirilebilmesi için, en uygun öğretim yöntemi olduğu sonucuna varılmıștır.

Kaynakça

  • Uslu M. (1998). Türkiye’de Çalgı Eğitiminin Yaygınlaștırılması ve Geliștirilmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • Yavuzer H. Eğitim ve Gelișim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şafak Tunalıoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 24 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Tunalıoğlu, Ş. (2013). İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME OKULLARINDAKİ MÜZİK DERSLERİNDE YAPILAN DÜZENLİ ÇALGI VE SES EĞİTİMİ UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24(24), 179-203.