PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Teacher Views on Teacher Career Stages System through Metaphors and Social Network Analysis

Yıl 2013, Cilt 37, Sayı 37, 28 - 55, 25.12.2013

Öz

The purpose of this study is to investigate teacher views on teacher career stages and current implementations with regard to these stages. Using an original methodology, the study utilizes concept maps to analyze the metaphors which are elicited from the social network data. Social network data manifests teachers’ advice-taking preferences on education policy in the school network. Based on convergent parallel design, the study uses both qualitative and quantitative research methods. The population of this study consist of
48 secondary school teachers. The study utilizes purposeful sampling method.6 teachers from each career stage were selected for the study. The study includes 16 teachers who
agreed to the interview and filled out the social network questionnaire. The results show that novice teachers who are in the first stage revolved around the theme of ‘source of
light’. In relation to that, candle was a favorite image amongst the beginning teachers. On the other hand, the ‘source of light’ and the image candle had the connotations of having weaknesses and feelings of desperations when some metaphors were analyzed. As for the expert teachers who are in the second stage, the codes of ‘self-interest’ and fate title’ come forward. Head teachers who are in the last career stage communicated conflicting views as implied by various low frequency codes. This result was attributed to lack of head teachers in the current teacher career system due to the suspension of new teacher development program. Inconsistency and ill-planning were rising themes when the metaphors regarding the teachers’ career development stages were considered. Social network analysis shows that there is a moderate positive correlation between networks of teachers who share similar metaphors about novice and head teachers (r=.301). Besides, there is a loose correlation between mutual network of teachers who seek advice on education policies and the network of those sharing similar metaphors about expert teachers (r=.193). Additionally, results showed that teachers’ reciprocal communication and advice-seeking in school networks were correlated in a positive way (r=.297).
Keywords: Teacher career stages, teacher views, metaphors, social network analysis, mixed method research.

ÖĞRETMENLİKTE KARİYER BASAMAKLARI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN METAFORLAR VE SOSYAL AĞ ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Yıl 2013, Cilt 37, Sayı 37, 28 - 55, 25.12.2013

Öz

Bu araştırmanın amacı öğretmenlikte kariyer basamakları uygulaması ve kariyer basamaklarına ilişkin öğretmen görüşlerinin metaforlar aracılığıyla toplanması ve öğretmenlerin söz konusu duygu, düşünce, görüşleri ile okuldaki sosyal iletişim ağ yapıları arasındaki ilişkinin özgün bir yöntemle analiz edilmesidir. Araştırma, nitel verilere içerik analizi ve nicel sosyal ağ analizinin uygulandığı karma yöntemle desenlenmiştir. Çalışma evrenini bir ortaöğretim kurumunda görev yapan 48 öğretmen oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemiyle çalışma evreni üç yaş grubuna göre kümelere ayrılmış ve her yaş grubundan yaklaşık 6 öğretmen belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlik basamağı için üretilen metaforların çoğunlukla ışık kaynağı teması altında gruplandığı ve en sık kullanılan imgenin mum imgesi olduğu görülmüştür. Ancak ışık kaynağı temasının aynı zamanda güçsüzlük, etkisizlik, karşılık alamama duygularını ifade etmek için de kullanıldığı belirlenmiştir. Uzman öğretmenlik basamağı için ise boş unvan ve çıkarcılık kodları öne çıkmıştır. Başöğretmenlik basamağına ait kodların frekansının çok düşük olduğu ve bu konuda öğretmenlerin birbirinden farklı duygu ve düşüncelere sahip olduğu görülmüştür. Kariyer basamakları uygulamasının bütününe yönelik değerlendirmelerde plansızlık ve istikrarsızlık temaları öne çıkmıştır. Sosyal ağ analizi sonuçları, öğretmenlik kariyer basamağı ile başöğretmenlik kariyer basamağına ilişkin ortak duygu ve düşünceler arasında orta kuvvette anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir (r=.301). Birbiriyle karşılıklı olarak iletişimde bulunan öğretmenlerin uzman öğretmenlik basamağına yönelik duygu ve düşünceleri arasında zayıf da olsa anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=.193). Ayrıca öğretmenlerin eğitim politikaları konusunda görüş alma durumuyla karşılıklı olarak iletişimde bulunma durumu arasında yine zayıf ama anlamlı ilişki bulunduğu görülmüştür (r=.297).

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşen BAKİOĞLU Bu kişi benim


Köksal BANOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 37, Sayı 37

Kaynak Göster

APA Bakioğlu, A. & Banoğlu, K. (2013). ÖĞRETMENLİKTE KARİYER BASAMAKLARI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN METAFORLAR VE SOSYAL AĞ ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ . Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 37 (37) , 28-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/386/2554