PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2011, Cilt 2, Sayı 4, 1 - 16, 21.02.2014

Öz

-

Kaynakça

 • ALBAYRAK, Suat (2008), “BASEL II’nin Şirketlere Etkileri”, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği Sunumu.
 • ALPTÜRK, Ercan (2008), KOBİ Rehberi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.
 • ARAS, Güler (2007), Basel II Bankacılık Düzenlemelerinin Ekonomiye ve Reel Sektöre Yansımaları”, Deolitte.
 • ATAMAN ERDÖNMEZ, Pelin (2009),” Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi”, TBB Bankacılar Dergisi, Sayı:68, Mart, ss.85-101.
 • BABUŞÇU Şenol (2010), “Basel II’nin Kredilendirmeye Yönelik Uygulaması”, Ekonomist I, Ekim.
 • CAURANA, Jaime (2010), “Basel III: Towards A Safer Financial System”, 3rd Santander International Banking Conference. http://www.bis.org/speeches/sp100921.pdf
 • BDDK Risk Yönetim Dairesi (2010), Sorularla BASEL III, Aralık.
 • BDDK (2010), Aylık Bülten, Aralık .
 • BDDK (2010), Bankacılık Sektörü Basel II İlerleme Raporu-Eylül.
 • BDDK (2008), CRD/Basel II Ülke Uygulamaları, Çalışma Tebliği, Sayı:1, Ocak.
 • CÖMERT DOYRANGÖ,L Nuran ve SALTOĞLU, Müğe (2006), “Muhasebeci Gözüyle BASEL II”, Mali Çözüm Dergisi. No:76, ss.353-366
 • DPT (2004), KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. http://ekutup.dpt.gov.tr/esnaf/kobi/strateji.pdf, (erişim tarihi: 12.02.2010).
 • EKEN, Mehmet Hasan (2008), “BASEL II Kriterleri ve KOBİ’lerin Finansman Olanakları”, Maliye Finans Yazıları Dergisi, Yıl:22, Sayı:80, Temmuz 2008, ss.55-78.
 • Europen Commission, SME Definition User Guide and Model Declaration, 2005
 • http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf, [12.12.2010]
 • GÜREL, Eymen ve YAYLA, Hilmi Erdoğan (2008), "Basel II’nin 2009’a Ertelenme Sürecindeki Gelişmeler ve KOBİ’ler İle Çalışan SMMM&YMM’ler Açısından Basel II Kriterler", İzmir Ekonomi Üniversitesi Basel II'ye Geçiş Öncesi ve KOBİ'lerde Genel Durum Değerlendirilmesi: Sonuç ve Öneriler Konferns Bildiri Kitabı.
 • KARPAT ÇATALBAŞ, Gaye ve ÇATALBAŞ, Ersin (2009), Finansman Sorunu Yaşayan KOBİ’ler, BASEL II ve Bankacılık Sektörü, Bankacılar Dergisi, No:66 Ocak, ss.3-12.
 • KOÇ, İdil Özlem (2008), Türk Kobileri: Bugünü ve Geleceği, İstanbul: Arıkan Yayınları.
 • KOSGEB (2007), 2008-2012 Staretejik Planı, İstanbul.
 • KOSGEB, 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu.
 • PEKUZ, Veysel (2008), “Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı”, Basel II ve KOBİ’ler”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:181, ss.297-299.
 • PWC (2010), “The New Basel III Framework - Navigating Changes in Bank Capital Management”, October.
 • ÖZİNCE, Ersin (2005), “Finansal İstikrar, Basel II ve Bankacılar Açısından Etkileri”, Bankacılar Dergisi, Sayı:53, ss.18-22.
 • ŞENDOĞDU, A.Aslan (2010), Basel II Kriterlerinin Dünü Bugünü ve Gelecek İçin Bir Üst Sürüme Olan İhtiyacın Kaçınılmazlığı, BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Cilt 1 Sayı 2, ss.4-13. Türkiye Bankalar Birliği (2005), “Risk Yönetimi ve Basel II’nin KOBİ’lere Etkileri”, TBB Yayın No:238, 2005.
 • TBB Basel II ve KOBİ’ler Çalışma Grubu (2006), Basel II’nin KOBİ’lere Etkileri, TBB Bankacılar Dergisi Özel Sayı, No:58, ss.3-62.
 • YILMAZ, Hatice (2007), “Basel II ve KOBİ’lere Etkileri”, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Yıl:3 Sayı:1. http://www.paradoks.org/old/makale/yil3_sayi1/hbyilmaz31.pdf
 • 2005/9617 sayılı bakanlar kurulu kararı 18 Kasım 2005 ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin, Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik”
 • 3182 Sayılı Bankalar Kanununa İlişkin Tebliğ - No:6 (26.10.1989 tarih ve 20324 sayılı Resmi Gazete.
 • http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Basel/3370Basel-IIKapsamli.pdf
 • http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Basel/8742sorularla_basel_iii_29_11_2010_.pdf
 • http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Calisma_Raporlari/4225CRD_Basel%20II%20Ulke%20Uyg ulamalari.pdf
 • www.bddk.gov.tr
 • www.tbb.org.tr

ÜLKEMİZDE KOBİLER VE FİNANSAL KURUMLAR AÇISINDAN BASEL SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2011, Cilt 2, Sayı 4, 1 - 16, 21.02.2014

Öz

Basel II düzenlemeleri bankacılık sektörünün yanı sıra işletmeleri de yakından ilgilendirmektedir. Düşük risk ağırlığına sahip işletmeler, bankalardan düşük maliyetli kredi kullanma olanağına sahip olurken, yüksek riskli işletmeler ise kredi bulmakta zorlanacaklardır. Burada özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) durumu önem arz etmektedir. Türkiye’deki işletmelerin %99’unu oluşturan, istihdamın büyük bir kesimini kapsayan, ekonomik büyüme ve ihracata önemli derecede katkı sağlayan KOBİ’leri yakından ilgilendirmektedir. Çalışmada ilk olarak KOBİ’ler ile ilgili genel bilgiler, ekonomideki yeri ve önemi; daha sonra Basel düzenlemelerinin (Basel I, Basel II ve Basel III) gelişimi ve son olarak Basel düzenlemelerinin KOBİ’lere etkileri incelenmiştir.

Kaynakça

 • ALBAYRAK, Suat (2008), “BASEL II’nin Şirketlere Etkileri”, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği Sunumu.
 • ALPTÜRK, Ercan (2008), KOBİ Rehberi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.
 • ARAS, Güler (2007), Basel II Bankacılık Düzenlemelerinin Ekonomiye ve Reel Sektöre Yansımaları”, Deolitte.
 • ATAMAN ERDÖNMEZ, Pelin (2009),” Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi”, TBB Bankacılar Dergisi, Sayı:68, Mart, ss.85-101.
 • BABUŞÇU Şenol (2010), “Basel II’nin Kredilendirmeye Yönelik Uygulaması”, Ekonomist I, Ekim.
 • CAURANA, Jaime (2010), “Basel III: Towards A Safer Financial System”, 3rd Santander International Banking Conference. http://www.bis.org/speeches/sp100921.pdf
 • BDDK Risk Yönetim Dairesi (2010), Sorularla BASEL III, Aralık.
 • BDDK (2010), Aylık Bülten, Aralık .
 • BDDK (2010), Bankacılık Sektörü Basel II İlerleme Raporu-Eylül.
 • BDDK (2008), CRD/Basel II Ülke Uygulamaları, Çalışma Tebliği, Sayı:1, Ocak.
 • CÖMERT DOYRANGÖ,L Nuran ve SALTOĞLU, Müğe (2006), “Muhasebeci Gözüyle BASEL II”, Mali Çözüm Dergisi. No:76, ss.353-366
 • DPT (2004), KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. http://ekutup.dpt.gov.tr/esnaf/kobi/strateji.pdf, (erişim tarihi: 12.02.2010).
 • EKEN, Mehmet Hasan (2008), “BASEL II Kriterleri ve KOBİ’lerin Finansman Olanakları”, Maliye Finans Yazıları Dergisi, Yıl:22, Sayı:80, Temmuz 2008, ss.55-78.
 • Europen Commission, SME Definition User Guide and Model Declaration, 2005
 • http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf, [12.12.2010]
 • GÜREL, Eymen ve YAYLA, Hilmi Erdoğan (2008), "Basel II’nin 2009’a Ertelenme Sürecindeki Gelişmeler ve KOBİ’ler İle Çalışan SMMM&YMM’ler Açısından Basel II Kriterler", İzmir Ekonomi Üniversitesi Basel II'ye Geçiş Öncesi ve KOBİ'lerde Genel Durum Değerlendirilmesi: Sonuç ve Öneriler Konferns Bildiri Kitabı.
 • KARPAT ÇATALBAŞ, Gaye ve ÇATALBAŞ, Ersin (2009), Finansman Sorunu Yaşayan KOBİ’ler, BASEL II ve Bankacılık Sektörü, Bankacılar Dergisi, No:66 Ocak, ss.3-12.
 • KOÇ, İdil Özlem (2008), Türk Kobileri: Bugünü ve Geleceği, İstanbul: Arıkan Yayınları.
 • KOSGEB (2007), 2008-2012 Staretejik Planı, İstanbul.
 • KOSGEB, 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu.
 • PEKUZ, Veysel (2008), “Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı”, Basel II ve KOBİ’ler”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:181, ss.297-299.
 • PWC (2010), “The New Basel III Framework - Navigating Changes in Bank Capital Management”, October.
 • ÖZİNCE, Ersin (2005), “Finansal İstikrar, Basel II ve Bankacılar Açısından Etkileri”, Bankacılar Dergisi, Sayı:53, ss.18-22.
 • ŞENDOĞDU, A.Aslan (2010), Basel II Kriterlerinin Dünü Bugünü ve Gelecek İçin Bir Üst Sürüme Olan İhtiyacın Kaçınılmazlığı, BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Cilt 1 Sayı 2, ss.4-13. Türkiye Bankalar Birliği (2005), “Risk Yönetimi ve Basel II’nin KOBİ’lere Etkileri”, TBB Yayın No:238, 2005.
 • TBB Basel II ve KOBİ’ler Çalışma Grubu (2006), Basel II’nin KOBİ’lere Etkileri, TBB Bankacılar Dergisi Özel Sayı, No:58, ss.3-62.
 • YILMAZ, Hatice (2007), “Basel II ve KOBİ’lere Etkileri”, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Yıl:3 Sayı:1. http://www.paradoks.org/old/makale/yil3_sayi1/hbyilmaz31.pdf
 • 2005/9617 sayılı bakanlar kurulu kararı 18 Kasım 2005 ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin, Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik”
 • 3182 Sayılı Bankalar Kanununa İlişkin Tebliğ - No:6 (26.10.1989 tarih ve 20324 sayılı Resmi Gazete.
 • http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Basel/3370Basel-IIKapsamli.pdf
 • http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Basel/8742sorularla_basel_iii_29_11_2010_.pdf
 • http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Calisma_Raporlari/4225CRD_Basel%20II%20Ulke%20Uyg ulamalari.pdf
 • www.bddk.gov.tr
 • www.tbb.org.tr

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Neşe ÇOBAN ÇELİKDEMİR>

0000-0003-2842-529X

Yayımlanma Tarihi 21 Şubat 2014
Başvuru Tarihi 21 Şubat 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { marufacd4590, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2}, number = {4}, pages = {1 - 16}, doi = {10.14784/marufacd.4590}, title = {ÜLKEMİZDE KOBİLER VE FİNANSAL KURUMLAR AÇISINDAN BASEL SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Çoban Çelikdemir, Neşe} }
APA Çoban Çelikdemir, N. (2014). ÜLKEMİZDE KOBİLER VE FİNANSAL KURUMLAR AÇISINDAN BASEL SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 2 (4) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/506/4590
MLA Çoban Çelikdemir, N. "ÜLKEMİZDE KOBİLER VE FİNANSAL KURUMLAR AÇISINDAN BASEL SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 2 (2014 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/506/4590>
Chicago Çoban Çelikdemir, N. "ÜLKEMİZDE KOBİLER VE FİNANSAL KURUMLAR AÇISINDAN BASEL SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 2 (2014 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - ÜLKEMİZDE KOBİLER VE FİNANSAL KURUMLAR AÇISINDAN BASEL SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - NeşeÇoban Çelikdemir Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 2 IS - 4 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi ÜLKEMİZDE KOBİLER VE FİNANSAL KURUMLAR AÇISINDAN BASEL SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Neşe Çoban Çelikdemir %T ÜLKEMİZDE KOBİLER VE FİNANSAL KURUMLAR AÇISINDAN BASEL SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Çoban Çelikdemir, Neşe . "ÜLKEMİZDE KOBİLER VE FİNANSAL KURUMLAR AÇISINDAN BASEL SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 2 / 4 (Şubat 2014): 1-16 .
AMA Çoban Çelikdemir N. ÜLKEMİZDE KOBİLER VE FİNANSAL KURUMLAR AÇISINDAN BASEL SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. JFRS. 2014; 2(4): 1-16.
Vancouver Çoban Çelikdemir N. ÜLKEMİZDE KOBİLER VE FİNANSAL KURUMLAR AÇISINDAN BASEL SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2014; 2(4): 1-16.
IEEE N. Çoban Çelikdemir , "ÜLKEMİZDE KOBİLER VE FİNANSAL KURUMLAR AÇISINDAN BASEL SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, c. 2, sayı. 4, ss. 1-16, Şub. 2014, doi:10.14784/marufacd.4590