Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt 26, Sayı 1, 146 - 160, 25.06.2020
https://doi.org/10.33433/maruhad.649408

Öz

Kişinin ölmesinden yararlanmak, ilk defa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile hırsızlık suçunun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Ancak bu düzenlemede ölüme kimin sebebiyet verdiği üzerinden bir sınırlamaya gidilmemiştir. Kanunun gerekçesinde de aydınlatıcı bir açıklamaya yer verilmemesi, söz konusu nitelikli hal ile başta yağma olmak üzere çeşitli suçlar arasındaki farkın ve ilişkinin tespitinde farklı görüşlerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Çalışmamızda, hırsızlık suçunda ölümden yararlanmaya ilişkin nitelikli hale yer verilmesinin ceza hukuku kurumlarının uygulanması bakımından sebebiyet verdiği ayrık durumlar tespit edilecektir. Ayrıca doktrindeki ihtilaflı hususlara ilişkin görüşümüz bildirilerek söz konusu nitelikli halin yerindeliği değerlendirilecektir. 

Kaynakça

 • AKBULUT, Berrin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Ankara 2016.
 • ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/ALŞAHİN, M. Emin/ÇAKIR, Kerim, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara 2017.
 • ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/ALŞAHİN, M. Emin/ÇAKIR, Kerim, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 18. Baskı, Ankara 2019.
 • ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner, Türk Ceza Kanunu Şerhi 2. Cilt, 2. Baskı, Ankara 2014.
 • ARZT, Gunther/WEBER, Ulrich/HEINRICH, Bernd/HILGENDORF, Eric, Strafrecht Besonderer Teil, 3. Auflage, 2015.
 • BALCI, Fidan/ÖZTÜRK, Seyithan, Hırsızlık, Karşılıksız Yararlanma ve Yağma Suçları, Ankara 2017.
 • CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt: 1, 3. Bası, İstanbul 2016.
 • DÖNMEZER, Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 16. Bası, İstanbul 2001.
 • EISELE, Jörg, Strafrecht Besonderer Teil II, 5. Auflage, 2019.
 • EKER, Hüseyin, Hırsızlık Suçları, Ankara 2013.
 • EREN, Fikret, Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2012.
 • EREN, Fikret/YÜCER AKTÜRK, İpek, Türk Miras Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2019.
 • ERTUĞRUL, Hüseyin, “Hırsızlık Suçunun İşlenmesinden Önce Malikin Öldürülmesi Durumunda Mağdurun Tespiti”, Ceza Hukuku Dergisi, Y.:2010, C.:5, S.:12.
 • ESEN, Sinan, Malvarlığına Karşı Suçlar, Ankara 2007.
 • GÖKCEN, Ahmet/ERDİN, Selim/ŞENERDOĞAN, Büşra, “Hırsızlık Suçu”, Malvarlığına Karşı Suçlar (m. 141-169), Ankara 2018.
 • HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, 3. Baskı, Ankara 2013.
 • KILIÇ, Ahmet, “Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Y.:2018, S.:2.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M., Miras Hukuku, 6. Bası, Ankara 2015.
 • KINDHÄUSER, Urs/BÖSE, Martin, Strafrecht Besonderer Teil II, 10. Auflage, 2019.
 • KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara 2018.
 • KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2018.
 • MAURACH, Reinhart/SCHROEDER, Friedrich-Chr/MAIWALD, Manfred vd., Strafrecht Besonderer Teil Teilband 2, 11. Auflage, 2019.
 • MERAN, Necati, Hırsızlık, Yağma, Karşılıksız Yararlanma ve Malvarlığına Karşı Suçlar, 2. Baskı, Ankara 2013.
 • NOYAN, Erdal, Hırsızlık Suçları, 2. Baskı, Ankara 2007.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, ÖZER/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, 18. Baskı, İstanbul 2015.
 • ÖNDER, Ayhan, Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, İstanbul 1994.
 • ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 13. Baskı, Ankara 2018.
 • ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Ankara 2018.
 • PETEK, Hasan, Kişilik Değerlerinin Ölümden Sonra Korunması, Ankara 2015.
 • SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 11. Baskı, Ankara 2016.
 • ŞAHBAZ, İbrahim, Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu 1. Cilt, Ankara 2016.
 • ŞEN, Ersan, “Hırsızlık Suçları”, Ankara Barosu Dergisi, Y.:2012, S.:3.
 • ŞENERDOĞAN, Büşra, “Yağma Suçu”, Malvarlığına Karşı Suçlar (m. 141-169), Ankara 2018.
 • TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 14. Baskı, Ankara 2017.
 • TOROSLU, Nevzat, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara 1970.
 • ÜNAL, Mehmet/BAŞPINAR, Veysel, Şekli Eşya Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2012.
 • ÜZÜLMEZ, İlhan, Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Hürriyete Karşı İşlenen Suçlar Sistemi Çerçevesinde Tehdit, Şantaj ve Cebir Kullanma Suçları, Ankara 2017.
 • WESSELS, Johannes/HILLENKAMP, Thomas/SCHUHR, Jan C., Strafrecht Besonderer Teil 2, 41. Auflage, 2018.
 • YAŞAR, Osman/GÖKCAN, Hasan Tahsin/ARTUÇ, Mustafa, Türk Ceza Kanunu 4. Cilt, 2. Baskı, Ankara 2014.
 • YENİDÜNYA, Ahmet Caner, Yargıtay Kararları Işığında Hırsızlık Suçu (m.141-147), Adalet, Ankara 2013.

Assessment of The Qualified Theft Relating to Taking Advantage of The Death of a Person in Article 142/2-a of Turkish Penal Code No. 5237

Yıl 2020, Cilt 26, Sayı 1, 146 - 160, 25.06.2020
https://doi.org/10.33433/maruhad.649408

Öz

With the Turkish Penal Code No. 5237, taking advantage of the death of a person is regulated as a qualified form of theft crime for the first time. However, the code sets no limitation in terms of the person, who caused the death. The lack of an enlightening explanation in the justification of the Turkish Penal Code No. 5237 has led to the formation of different opinions regarding the determination of the differences or relationships between the qualified theft and other various crimes, particularly robbery. In our study, the discrete cases caused by the applications of the regulations made by the criminal law institutions in terms of taking advantage of the death of a person in theft crime will be determined. Also, a position will be taken on the disputed issues in the doctrine, and the appropriateness of the qualified theft state will be evaluated.

Kaynakça

 • AKBULUT, Berrin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Ankara 2016.
 • ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/ALŞAHİN, M. Emin/ÇAKIR, Kerim, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara 2017.
 • ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/ALŞAHİN, M. Emin/ÇAKIR, Kerim, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 18. Baskı, Ankara 2019.
 • ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner, Türk Ceza Kanunu Şerhi 2. Cilt, 2. Baskı, Ankara 2014.
 • ARZT, Gunther/WEBER, Ulrich/HEINRICH, Bernd/HILGENDORF, Eric, Strafrecht Besonderer Teil, 3. Auflage, 2015.
 • BALCI, Fidan/ÖZTÜRK, Seyithan, Hırsızlık, Karşılıksız Yararlanma ve Yağma Suçları, Ankara 2017.
 • CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt: 1, 3. Bası, İstanbul 2016.
 • DÖNMEZER, Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 16. Bası, İstanbul 2001.
 • EISELE, Jörg, Strafrecht Besonderer Teil II, 5. Auflage, 2019.
 • EKER, Hüseyin, Hırsızlık Suçları, Ankara 2013.
 • EREN, Fikret, Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2012.
 • EREN, Fikret/YÜCER AKTÜRK, İpek, Türk Miras Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2019.
 • ERTUĞRUL, Hüseyin, “Hırsızlık Suçunun İşlenmesinden Önce Malikin Öldürülmesi Durumunda Mağdurun Tespiti”, Ceza Hukuku Dergisi, Y.:2010, C.:5, S.:12.
 • ESEN, Sinan, Malvarlığına Karşı Suçlar, Ankara 2007.
 • GÖKCEN, Ahmet/ERDİN, Selim/ŞENERDOĞAN, Büşra, “Hırsızlık Suçu”, Malvarlığına Karşı Suçlar (m. 141-169), Ankara 2018.
 • HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, 3. Baskı, Ankara 2013.
 • KILIÇ, Ahmet, “Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Y.:2018, S.:2.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M., Miras Hukuku, 6. Bası, Ankara 2015.
 • KINDHÄUSER, Urs/BÖSE, Martin, Strafrecht Besonderer Teil II, 10. Auflage, 2019.
 • KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara 2018.
 • KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2018.
 • MAURACH, Reinhart/SCHROEDER, Friedrich-Chr/MAIWALD, Manfred vd., Strafrecht Besonderer Teil Teilband 2, 11. Auflage, 2019.
 • MERAN, Necati, Hırsızlık, Yağma, Karşılıksız Yararlanma ve Malvarlığına Karşı Suçlar, 2. Baskı, Ankara 2013.
 • NOYAN, Erdal, Hırsızlık Suçları, 2. Baskı, Ankara 2007.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, ÖZER/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, 18. Baskı, İstanbul 2015.
 • ÖNDER, Ayhan, Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, İstanbul 1994.
 • ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 13. Baskı, Ankara 2018.
 • ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Ankara 2018.
 • PETEK, Hasan, Kişilik Değerlerinin Ölümden Sonra Korunması, Ankara 2015.
 • SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 11. Baskı, Ankara 2016.
 • ŞAHBAZ, İbrahim, Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu 1. Cilt, Ankara 2016.
 • ŞEN, Ersan, “Hırsızlık Suçları”, Ankara Barosu Dergisi, Y.:2012, S.:3.
 • ŞENERDOĞAN, Büşra, “Yağma Suçu”, Malvarlığına Karşı Suçlar (m. 141-169), Ankara 2018.
 • TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 14. Baskı, Ankara 2017.
 • TOROSLU, Nevzat, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara 1970.
 • ÜNAL, Mehmet/BAŞPINAR, Veysel, Şekli Eşya Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2012.
 • ÜZÜLMEZ, İlhan, Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Hürriyete Karşı İşlenen Suçlar Sistemi Çerçevesinde Tehdit, Şantaj ve Cebir Kullanma Suçları, Ankara 2017.
 • WESSELS, Johannes/HILLENKAMP, Thomas/SCHUHR, Jan C., Strafrecht Besonderer Teil 2, 41. Auflage, 2018.
 • YAŞAR, Osman/GÖKCAN, Hasan Tahsin/ARTUÇ, Mustafa, Türk Ceza Kanunu 4. Cilt, 2. Baskı, Ankara 2014.
 • YENİDÜNYA, Ahmet Caner, Yargıtay Kararları Işığında Hırsızlık Suçu (m.141-147), Adalet, Ankara 2013.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet KILIÇ (Sorumlu Yazar)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0002-4774-4985
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 26, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maruhad649408, journal = {Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-0590}, eissn = {2529-0142}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {26}, pages = {146 - 160}, doi = {10.33433/maruhad.649408}, title = {5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kılıç, Ahmet} }
APA Kılıç, A. (2020). 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , 26 (1) , 146-160 . DOI: 10.33433/maruhad.649408
MLA Kılıç, A. "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi" . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 26 (2020 ): 146-160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/55245/649408>
Chicago Kılıç, A. "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 26 (2020 ): 146-160
RIS TY - JOUR T1 - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi AU - Ahmet Kılıç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33433/maruhad.649408 DO - 10.33433/maruhad.649408 T2 - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 160 VL - 26 IS - 1 SN - 2146-0590-2529-0142 M3 - doi: 10.33433/maruhad.649408 UR - https://doi.org/10.33433/maruhad.649408 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi %A Ahmet Kılıç %T 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi %D 2020 %J Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi %P 2146-0590-2529-0142 %V 26 %N 1 %R doi: 10.33433/maruhad.649408 %U 10.33433/maruhad.649408
ISNAD Kılıç, Ahmet . "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 26 / 1 (Haziran 2020): 146-160 . https://doi.org/10.33433/maruhad.649408
AMA Kılıç A. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2020; 26(1): 146-160.
Vancouver Kılıç A. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2020; 26(1): 146-160.
IEEE A. Kılıç , "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 26, sayı. 1, ss. 146-160, Haz. 2020, doi:10.33433/maruhad.649408