Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir.

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

2019 yılı itibariyle MÜHF-HAD'nde değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve çalışmalarını ve ORCID numaralarını DergiPark sistemine yüklemeleri gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir.

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

2019 yılı itibariyle MÜHF-HAD'nde değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve çalışmalarını ve ORCID numaralarını DergiPark sistemine yüklemeleri gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Cilt 25 - Sayı 2 - 27 Ara 2019
 1. Hükmî Reddin Tespiti Davası
  Sayfalar 520 - 540
  Mehmet AKÇAAL
 2. İsviçre Federal Mahkemesinin Kapıdan Satış Sözleşmelerinde Cayma Hakkının Kullanılması İle Doğacak İade Taleplerinin Hukuki Niteliğine Ve Bu Taleplere Uygulanacak Zamanaşımı Süresine İlişkin Bge 137 Iıı 243 No.lu Kararı Ve Benzer Uyuşmazlıkta Yargıtayın Tutumu
  Sayfalar 541 - 564
  Fatma Zeynep ALTINER YOLCU
 3. Düz Esas Hatların Belirlenmesinde Adaların Rolü: Adalar Saçağı Bilmecesi
  Sayfalar 565 - 589
  Deniz TEKİN APAYDIN
 4. AİHK’nun Extraterritorial Geçerliliği Bağlamında AİHM’nin İçtihatlarında Görülen Hareketlilik
  Sayfalar 590 - 601
  A. Füsun ARSAVA
 5. Dördüncü Kuşak Haklar ve Bilişim Teknolojilerinin Doğuşunda Mahremiyet Kavramına Karşılaştırmalı Bir Bakış
  Sayfalar 602 - 623
  Oya BOYAR , Sezen KAMA IŞIK
 6. Türk Ceza Yasası’nda Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu (TCK m.240)
  Sayfalar 624 - 636
  Özlem YENERER ÇAKMUT
 7. Genel İşlem Şartları ve Teşmil ile Yürürlük Denetiminin Esasları
  Sayfalar 637 - 652
  Ahmet Hakan DAĞDELEN
 8. İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu
  Sayfalar 653 - 681
  Kübra DEMİR
 9. Alman ve Türk Mahkeme Kararlarında Suçun İşlendiği Yerde Bulunmanın İştirak Açısından Niteliği
  Sayfalar 682 - 696
  Muhammed DEMİREL
 10. Fransız Anayasa Konseyinin Uluslararası Andlaşmaların Denetimine İlişkin Genel Yetkileri
  Sayfalar 697 - 715
  Pınar DİKMEN
 11. Katılımcı Demokrasi ve Online Karar Alma Bağlamında E-Oy ve Estonya Örneği
  Sayfalar 716 - 726
  Bihterin VURAL DİNÇKOL , Alper IŞIK
 12. Ceza İnfaz Mevzuatı Kapsamında Çalışan Tutuklu ve Hükümlülerin Sosyal Güvenliği
  Sayfalar 727 - 756
  Hatice Duygu ÖZER , Dilek DULAY YANGIN
 13. 2011/95/AB Sayılı Vasıf Yönergesi’nin 17(1)(B). Maddesi Uyarınca İkincil Koruma Statüsü Haricinde Tutma Sebebi Olan “Ciddi Suç İşlenmesi” Kavramının Yorumuna İlişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 13 Eylül 2018 Tarihli Kararının Tercümesi ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 757 - 780
  Nuray EKŞİ
 14. 7146 Sayılı Kanunla Yapılan Yeni Bedelli Askerlik Düzenlemesi ve Düşündürdükleri
  Sayfalar 781 - 807
  Arzu ARSLAN ERTÜRK
 15. Küreselleşmenin Hukuki Boyutları ve Birleşmiş Milletler İhtisas Kuruluşları ile Uluslararası Adalet Divanı’nın Devletlerin Egemenliği Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 808 - 832
  Abdulkadir GÜLÇÜR
 16. Uluslararası Ceza Hukuku Tarihi Açısından Peter von Hagenbach’ın Yargılanmasının Önemi ve Anlamı
  Sayfalar 833 - 849
  Gökhan GÜNEYSU
 17. Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku Boyutuyla Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
  Sayfalar 850 - 872
  Berna AKÇALI GÜR
 18. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararı Işığında Avalde Eşin Rızasının Gerekliliğinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 873 - 906
  Mehmet HELVACI , Raziye AKSU ÖZKAN
 19. İngiliz Sözleşme Hukuku Uyarınca Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi
  Sayfalar 907 - 924
  Serap HELVACI , Çisil DURGUN ARSLAN
 20. Hugo Grotius Anlayışının Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Yollarına Etkileri
  Sayfalar 925 - 947
  F. Şeyda TÜRKAY KAHRAMAN
 21. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m. 280)
  Sayfalar 948 - 978
  A. Burak KARAHAN
 22. Singapur Sözleşmesi ve Uluslararası Ticari Arabuluculuk Sonucunda Ortaya Çıkan Sulh Anlaşmalarının Tanınması ve İcrası Meselesi
  Sayfalar 979 - 1008
  Talat KAYA
 23. Uluslararası Suyollarının Ulaşım Dışı Amaçlarla Kullanımı Hukukunda Önemli Zarar Vermeme Yükümlülüğü
  Sayfalar 1009 - 1024
  Sevda KESKİN
 24. Kimyasal Kastrasyonun Cinsel Suç Faillerine Uygulanabilirliği Üzerine Kapsamlı Bir İnceleme
  Sayfalar 1025 - 1071
  Baran KIZILIRMAK
 25. Machiavelli’nin “Hükümdar” Adlı Eserinin Osmanlı Türkçesine Çevirisi Üzerine
  Sayfalar 1072 - 1079
  Rukiye AKKAYA
 26. The Jurisdiction to Prescribe Provisional Measures by the International Tribunal for the Law of the Sea: Evolving Jurisprudence and Aspects of the Implementation
  Sayfalar 1080 - 1092
  Selami KURAN , Abdulkadir GÜLÇÜR
 27. Hukuki Olarak Define Arayıcılığı
  Sayfalar 1093 - 1130
  Döndü KUŞCU
 28. Siber Tehlikelerin Denizcilik Sektörüne Etkisi
  Sayfalar 1131 - 1137
  Didem ALGANTÜRK LİGHT
 29. Topic: The United Nations and the Management of Humanitarian Crisis Risks: An Analysis Based on the Contractualist Philosophies of Thomas Hobbes and John Locke
  Sayfalar 1138 - 1163
  Emerant Yves OMGBA
 30. Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Kaçırılan Çocukların İadesi
  Sayfalar 1164 - 1189
  Fatma Betül ÖZDEMİR
 31. Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi: Singapur Konvansiyonu
  Sayfalar 1190 - 1210
  Sibel ÖZEL
 32. İşçinin İş Görme Borcunu İfa Etmemesi Sebebiyle İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı
  Sayfalar 1211 - 1235
  Sema Deniz ÖZKAN KOÇ
 33. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde Tüm Hak ve Özgürlüklere Yönelik Kurallar Üzerine Bir Deneme
  Sayfalar 1236 - 1252
  Fazıl SAĞLAM
 34. Sophia Kişi midir?
  Sayfalar 1253 - 1263
  Erkut Ziya SİVRİKAYA
 35. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinin İhtiyati Tedbir Yetkisi
  Sayfalar 1264 - 1287
  Meltem SARIBEYOĞLU SKALAR , Hilal CECANPINAR
 36. Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi
  Sayfalar 1288 - 1336
  Gizem ÖZKAN ŞAHİN
 37. Sünnet ve Çocuğun Menfaati
  Sayfalar 1337 - 1357
  Ayşe Nilay ŞENOL
 38. Milletlerarası Hukukta Denizde Bilimsel Araştırmanın Farklı ve Çakışan Deniz Alanlarında Yönetimine Genel Bir Bakış
  Sayfalar 1358 - 1388
  Ayşe Nur TÜTÜNCÜ
 39. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kurallarının Güçlendirilmesi: Beps ve Atad Projelerindeki ve Türk Mevzuatındaki Düzenlemeler
  Sayfalar 1389 - 1415
  İtibar AYDEMİR-USLU
 40. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler
  Sayfalar 1416 - 1456
  Alper UYUMAZ , Mehmet Cemil TÜRK
 41. Milletlerarası Hukukta Deniz Sınırlarının Yargı Kararıyla Belirlenmesi ve Üçüncü Devletlerin Durumu
  Sayfalar 1457 - 1462
  Rauf VERSAN
 42. Bazı Atipik Çalışma Modelleri Bakımından Kadınların Sosyal Güvenliği
  Sayfalar 1463 - 1485
  Efe YAMAKOĞLU , Eda KARAÇÖP
 43. Tutuklu ve Hükümlülerin Takası ve İadesi
  Sayfalar 1486 - 1519
  Yusuf YAŞAR , Zafer İÇER
 44. Danıştay Kararlarında Mücbir Sebep Kavramı
  Sayfalar 1520 - 1538
  Turan YILDIRIM
 45. Üçüncü Kişilerin Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasını İsteme Hakkı
  Sayfalar 1539 - 1556
  Sera Reyhani YÜKSEL
 46. Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK m.257)
  Sayfalar 1557 - 1587
  Hamide ZAFER
Dizinler