Güncel Sayı

Cilt: 30 Sayı: 1, 30.06.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD), temelde hukuk alanında ve hukukla bağlantılı diğer bilim alanlarında, özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalara dayanan makalelerin yayımlanması suretiyle ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

MÜHF-HAD, Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan bir dergidir. MÜHF-HAD'nin içeriği, hukuk ve hukukla bağlantılı disiplinler arası nitelikteki özgün bilimsel çalışmalardır. Bu kapsamda akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen makale, karar incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi, çeviriler kabul edilmektedir.

I. Derginin Yayımı

1. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir.
2. 
Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

 

II. Makale Gönderim Şekli

1. Yazılar, Dergipark sistemi üzerinden “.doc” veya “.docx” uzantılı dosya formatında ve biri isimsiz olmak üzere 2 nüsha hâlinde gönderilmelidir.

2. Dergipark sistemi üzerinden makaleye ilişkin bilgiler girilirken, yazar veya yazarların iletişim bilgilerine (unvanları, kurumları, kurumsal elektronik posta adresleri, ORCID numaraları) tam olarak yer verilmelidir.

 

III. Gönderilecek Makalelerde Bulunması Gereken Hususlar
1. 
Dergiye basılmak üzere gönderilen bilimsel çalışmalar, kamu hukuku ve özel hukuk alanlarına ilişkin bulunmalı ve daha önce başka bir yerde yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2. Dergimize gönderilecek çalışmaların en fazla 15.000 kelimeden oluşması gerekmektedir. Bu sınıra dipnotlar dahil, kaynakça ise dahil değildir. Asgari kelime sınırı ise bulunmamaktadır.

3. Makale başlığı sayfa ortalanarak Sadece İlk Harfi Büyük olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce olarak alt alta yazılmalıdır.

4. Dergiye gönderilecek makalelerde ayrıca Sadece İlk Harfi Büyük olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce olarak “Öz” ile “Anahtar Kelimeler” yer almalı ve anahtar kelimelerde yer alan sözcüklerin de yine Sadece İlk Harfleri Büyük olmalı ve virgül ile birbirlerinden ayrılmalıdır.
5. Metin içerisinde içeri doğru girintili paragraflara yer verilmemeli, tüm paragraflar sola dayalı olarak oluşturulmalıdır.

6. Dergiye gönderilecek makalelerde, ilk sayfada makale başlığının altında yazarın yalnızca ad ve soyadına yer verilmeli, soyadın yanında ( * ) simgesiyle oluşturulacak dipnotta sırasıyla akademik unvan, görevli olunan üniversite, fakülte ve bölümü ile yazarın kurumsal e-posta adresi ve ORCID numarasına yer verilmelidir.

7. Dergiye gönderilecek yazılar, “.doc” veya .docx” dosya uzantıları veya bu dosya uzantılarını yürütebilen kelime işlemcisi yazılımlarca desteklenen bir formatta hazırlanmalıdır. Yazıların gövde metni Times New Roman karakteri-12 punto; dipnotlar sayfanın altında gösterilecek biçimde, Times New Roman karakteri 10 punto olacak şekilde kaleme alınmalıdır. Yazılarda dil bilgisi kurallarına uyulmalıdır.

8. Yazılarda kullanılacak başlık simgeleri sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde oluşturulmalıdır.

I. BİRİNCİ DERECEDE ALT BÖLÜM

A. İKİNCİ DERECEDE ALT BÖLÜM (A, B)

1. Üçüncü Derecede Alt Bölüm (1, 2)

a. Dördüncü Derecede Alt Bölüm (a, b)

            aa. Beşinci Derecede Alt Bölüm (aa, bb)

aaa. Altıncı Derecede Alt Bölüm (aaa, bbb)

        aaaa. Yedinci Derecede Alt Bölüm (aaaa, bbbb)

9. Metin içi atıflarda dipnot numarası cümlenin sonundaki noktadan önceye konmalıdır.

10. Dipnotlar, ilgili sayfanın sonuna sıralı numaralar hâlinde eklenmelidir. Dipnotlar 10 punto kullanılarak, 1 satır aralıklı olarak ve kenara yaslanmış şekilde yazılmalıdır.

11. Metin içerisinde içindekiler bölümü yer almamalıdır.

12. Metin içerisinde yapılacak kısaltmalar için kısaltmalar cetveli kullanılmamalı; kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında kısaltılmadan yazılarak, yanında parantez içinde kısaltması belirtilmelidir.


IV. Atıf, Dipnot ve Kaynakça Yazımında İzlenmesi Gereken Kurallar

1. Atıf ve dipnotlar, OSCOLA 4. Edisyon atıf sistemine uygun şekilde yapılmalıdır. 

Aşağıda öncelikle makale içi dipnotlar (5 ila 12 numaralı maddeler), daha sonra ise kaynakçada yer alacak atıflar (13 numaralı madde) izah edilecektir.
OSCOLA 4. Edisyon atıf sistemi için ayrıca bkz. https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf.
2. Bir dipnotta birden fazla esere atıf yapılıyorsa her bir eser noktalı virgül ile ayrılmalıdır.
3. Dipnot ve kaynakçalarda yapılacak kısaltmalarda nokta kullanılmamalıdır.
4. Atıflarda supra, infra, ante, id, loc cit, op cit, contra kısaltmaları kullanılmamalıdır.


5. Kitap Atfı:


a. Türk yayınevlerinden yayınlanmış ise:

b. Yabancı menşeili yayınevlerinden yayınlanmış ise:

- Tek yazarlı kitaplarda:

Dipnotta kitaplara yapılacak atıflarda ilk olarak yazar ad ve soyadı tam şekilde yazılmalı, ardından virgül konularak italik (yana yatık) şekilde kitap adına yer verilmeli, akabinde parantez içerisinde baskı sayısı, yayınevi adı ve baskı yılı belirtilmelidir. En sonda atıf yapılan sayfa bilgisi yer almalıdır. Şayet birbirini takip eden birden fazla sayfaya atıf yapılıyorsa, ilk sayfa bilgisi verilmeli ve ardından "vd” ifadesi kullanılmalıdır. Bir kitabın yalnızca tek baskısı mevcutsa, baskı bilgisinin belirtilmesine gerek yoktur.

Türk yayınevlerince basılmış kitaplardan farklı olarak, baskı bilgisi İngilizce olarak verilir. Şayet birbirini takip eden birden fazla sayfaya atıf yapılıyorsa, ilk sayfa bilgisi sonrası "ff” ifadesi kullanılmalıdır. Bu farklılıklar dışında, Türk yayınevlerince basılmış kitaplara yapılacak atıflarla aynı kurallara tâbidir.

Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Baskı Sayısı, Yayınevi Adı Baskı Yılı) Atıf Yapılan Sayfa.

• Ercüment Özkaraca, Sosyal Sigorta Primlerinde Zamanaşımı (Beta 2020) 70.

• Canan Ünal, İş Hukukunda Yaş Ayırımcılığı (On İki Levha 2018) 11 vd.

• Zafer İçer, Suça Teşebbüste Hazırlık Hareketleri ile İcra Hareketlerinin Birbirinden Ayrılması (On İki Levha 2021) 77-79.

• Sibel Özel, Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması (2. Bası, Seçkin 2004) 105.

• Ercüment Özkaraca, Sosyal Sigorta Primlerinde Zamanaşımı (Beta 2020) 70.

• Canan Ünal, İş Hukukunda Yaş Ayırımcılığı (On İki Levha 2018) 11 ff.

Zafer İçer, Suça Teşebbüste Hazırlık Hareketleri ile İcra Hareketlerinin Birbirinden Ayrılması (On İki Levha 2021) 77-79.

• Sibel Özel, Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması (2nd edn, Seçkin 2004) 105.

- Çok yazarlı kitaplarda:

İki yazarlı kitaplarda yazarların ad ve soyadları arasına “ve” bağlacı eklenir. Üç ve daha fazla yazarlı kitaplarda ise sonuncu yazar ile bir önceki yazarın adı ve soyadı arasına “ve” bağlacı eklenirken, daha önceki yazar ad ve soyadları arasına virgül konulmalıdır. Bunun dışında, tek yazarlı kitaplarla aynı kurallara tâbidir.

Türk yayınevlerince basılmış kitaplardan farklı olarak, sonuncu ve bir önceki yazarın adı ve soyadı arasına “and” bağlacı eklenir. Bunun dışında, yabancı yayınevlerince yayınlanmış tek yazarlı kitaplarla aynı kurallara tâbidir.

Birinci Yazar Adı Soyadı ve İkinci Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Baskı Sayısı, Yayınevi Adı Baskı Yılı) Atıf Yapılan Sayfa.

• Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu ve Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri (33. Bası, Beta 2020) 86.

• Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu and Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri (33rd edn, Beta 2020) 86.

- Editörlü kitaplarda:

Tek yazarlı kitaplardan farklı olarak, yazar ad ve soyadı sonrası virgül konularak tek tırnak içerisinde bölüm adına yer verilmeli, akabinde “iç” ifadesi ve editör ya da editörlerin ad ve soyadları tam olarak belirtilmelidir. Şayet tek editör varsa editör adı ve soyadı sonrası “(ed)”, birden fazla editör varsa “(edr)” yazılmalıdır. Ardından ise virgül konularak italik (yana yatık) şekilde kitap adına yer verilmeli, akabinde parantez içerisinde baskı sayısı, yayınevi adı ve baskı yılı belirtilmelidir. En sonda ise atıf yapılan sayfa bilgisi yer almalıdır.

Türkiye menşeili kitaplardan farklı olarak editör ya editörlerin ad ve soyadları belirtilmeden önce “in” ifadesi kullanılmalıdır. Ayrıca, editör isimleri sonrası birden fazla editör varsa (eds) yazılmalıdır. Bunun dışında, Türk yayınevlerince yayınlanmış editörlü kitaplarla aynı kurallara tâbidir.

Yazar Adı Soyadı, ‘Bölüm Adı’ iç Editör(ler) Adı Soyadı (ed / birden fazla editör olması halinde edr), Kitap Adı (Yayınevi Adı Baskı Yılı) Atıf Yapılan Sayfa.

Yazar Adı Soyadı, ‘Bölüm Adı’ in Editör(ler) Adı Soyadı (ed / birden fazla editör olması halinde eds), Kitap Adı (Yayınevi Adı Baskı Yılı) Atıf Yapılan Sayfa.

• Ercüment Özkaraca, ‘İş Güvencesinin Kapsamı’ iç Ender Demir ve Beste Gemici Filiz (edr), Prof. Dr. Turhan Esener: II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi (Seçkin 2017) 10.

• Ercüment Özkaraca, ‘İş Güvencesinin Kapsamı’ in Ender Demir ve Beste Gemici Filiz (eds), Prof. Dr. Turhan Esener: II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi (Seçkin 2017) 10.


6. Makale Atfı:


a. Türk dergilerinde yayınlanmış ise:

b. Yabancı dergilerde yayınlanmış ise:

Dipnotta makalelere yapılacak atıflarda ilk olarak yazar ad ve soyadı tam şekilde yazılmalı, ardından virgül konularak tek tırnak işareti içerisinde makalenin adına yer verilmeli, akabinde makalenin içinde yer aldığı dergi sayısının yayın yılı, sayıya ilişkin cilt ve sayı bilgileri ile derginin adı belirtilmelidir. Yayın yılı ve dergi sayısı bilgileri, parantez içerisinde yer almalıdır. Dergi adı sonrasında makalenin ilk sayfa numarası yazılmalı, ardından virgül konarak atıf yapılan sayfa bilgisi yer almalıdır. Şayet makale birden fazla yazarlıysa, sonuncu ve bir önceki yazarın adı ve soyadı arasına “ve” bağlacı eklenir.

Türk dergilerinde yayınlanmış makalelerden farklı olarak, şayet makale birden fazla yazarlıysa, sonuncu ve bir önceki yazarın adı ve soyadı arasına “and” bağlacı eklenir. Bunun dışında, Türk dergilerince yayınlanmış makalelere yapılacak atıflarla aynı kurallara tâbidir.

Yazar Adı Soyadı, ‘Makale Adı’ (Yıl) Cilt(Sayı) Dergi Adı İlk Sayfa Numarası, Atıf Yapılan Sayfa.

• Ercüment Özkaraca, ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın İş Sözleşmelerinde Uygulama Alanı’ (2019) 25(1) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 185, 190.

• Ercüment Özkaraca ve Canan Ünal Adınır, ‘Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Kapsamında Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağının İşçinin Hizmet Süresine Etkisi’ (2020) 34(4) Çimento İşveren Dergisi 20, 32.
• Yusuf Yaşar ve Zafer İçer, ‘Tutuklu ve Hükümlülerin Takası ve İadesi’ (2019) 25(2) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı) 1486, 1500.

• Ercüment Özkaraca, ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın İş Sözleşmelerinde Uygulama Alanı’ (2019) 25(1) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 185, 190.

• Ercüment Özkaraca and Canan Ünal Adınır, ‘Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Kapsamında Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağının İşçinin Hizmet Süresine Etkisi’ (2020) 34(4) Çimento İşveren Dergisi 20, 32.
• Yusuf Yaşar and Zafer İçer, ‘Tutuklu ve Hükümlülerin Takası ve İadesi’ (2019) 25(2) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı) 1486, 1500.


7. Elektronik Kaynaklara Atıf:


a. Türk kaynaklarında yayınlanmış ise:

b. Yabancı kaynaklarda yayınlanmış ise:

- Makaleler:

Dipnotta elektronik kaynaklara yapılacak atıflarda ilk olarak yazar ad ve soyadı tam şekilde yazılmalı, ardından virgül konularak tek tırnak işareti içerisinde makalenin adına yer verilmeli; akabinde makalenin içinde yer aldığı dergi sayısının yayın yılı, sayıya ilişkin cilt ve sayı bilgileri ile derginin adı belirtilmelidir. Yayın yılı ve dergi sayısı bilgileri, parantez içerisinde yer almalıdır. Dergi adı sonrasında ise makalenin linki, başına “<”, sonuna ise “>” işareti konacak şekilde belirtilmelidir. Akabinde “Erişim Tarihi” ifadesi yazılmalı ve makaleye erişildiği tarih belirtilmelidir.

Türk dergilerinde yayınlanmış makalelerden farklı olarak, makaleye erişildiği tarihi yazmadan önce “accessed” yazılmalı ve erişim tarihi İngilizce olarak yazılmalıdır. Bunun dışında, Türk kaynaklarında yayınlanmış makalelere yapılacak atıflarla aynı kurallara tâbidir.


Yazar Adı Soyadı, ‘Makale Adı’ (Yıl) Cilt(Sayı) Dergi Adı <Sayfa Linki> Erişim Tarihi Gün Ay Yıl Formatında Erişim Tarihi.

Yazar Adı Soyadı, ‘Makale Adı’ (Yıl) Cilt(Sayı) Dergi Adı <Sayfa Linki> accessed Gün Ay Yıl Formatında Erişim Tarihi.

• Graham Greenleaf, ‘The Global Development of Free Access to Legal Information’ (2010) 1(1) EJLT <http://ejlt.org/article/view/17> Erişim Tarihi 27 Temmuz 2010.

• Graham Greenleaf, ‘The Global Development of Free Access to Legal Information’ (2010) 1(1) EJLT <http://ejlt.org/article/view/17> accessed 27 July 2010.

- İnternet Siteleri ve Bloglar:

Dipnotta internet sitelerine ve bloglara yapılacak atıflarda ilk olarak yazar ad ve soyadı tam şekilde yazılmalı, ardından virgül konularak tek tırnak işareti içerisinde eserin adına yer verilmeli, akabinde parantez içerisinde eserin yayınlandığı internet sitesi veya bloğun adı ve eserin yayın tarihi yazılmalıdır. İnternet sitesi veya bloğun adı italik (yana yatık) şekilde yazılmalıdır. Daha sonra ise eserin linki, başına “<”, sonuna ise “>” işareti konacak şekilde belirtilmelidir. Akabinde “Erişim Tarihi” ifadesi yazılmalı ve esere erişildiği tarih belirtilmelidir.

Türkçe internet siteleri ve bloglardan farklı olarak, esere erişildiği tarihi yazmadan önce “accessed” yazılmalı ve yayın tarihi ile erişim tarihi İngilizce şekilde yazılmalıdır. Bunun dışında, Türk internet siteleri ve bloglara yapılacak atıflarla aynı kurallara tâbidir.

Yazar Adı Soyadı, ‘Eser Adı’ (Yayınlandığı İnternet Sitesi veya Bloğun Adı, Yayın Tarihi) <Sayfa Linki> Erişim Tarihi Gün Ay Yıl Formatında Erişim Tarihi.

Yazar Adı Soyadı, ‘Eser Adı’ (Yayınlandığı İnternet Sitesi veya Bloğun Adı, Yayın Tarihi) <Sayfa Linki> accessed Gün Ay Yıl Formatında Erişim Tarihi.

• Hatice Selin Pürselim ve Can Yöney, ‘Türk Hukukunda Gerekçesiz Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi’ (NASAMER Law Blog, 15 Haziran 2022) <https://nasamer.ku.edu.tr/turk-hukukunda-gerekcesiz-yabanci-mahkeme-kararlarinin-taninmasi-ve-tenfizi/> Erişim Tarihi 15 Ağustos 2023.

• Hatice Selin Pürselim and Can Yöney, ‘Türk Hukukunda Gerekçesiz Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi’ (NASAMER Law Blog, 15 June 2022) <https://nasamer.ku.edu.tr/turk-hukukunda-gerekcesiz-yabanci-mahkeme-kararlarinin-taninmasi-ve-tenfizi/> accessed 15 August 2023.

- Gazeteler:

Dipnotta gazete yazılarına yapılacak atıflarda ilk olarak yazar ad ve soyadı tam şekilde yazılmalı, ardından virgül konularak tek tırnak işareti içerisinde eserin adına yer verilmeli, akabinde parantez içerisinde eserin yayınlandığı şehir ve tarih yazılmalıdır. Eğer kaynak internet sitesinden alındı ise eserin linki, başına “<”, sonuna ise “>” işareti konacak şekilde belirtilmelidir. Akabinde “Erişim Tarihi” ifadesi yazılmalı ve esere erişildiği tarih belirtilmelidir.

Türkçe gazetelerden farklı olarak, esere erişildiği tarihi yazmadan önce “accessed” yazılmalı ve yayın tarihi ile erişim tarihi İngilizce şekilde yazılmalıdır. Bunun dışında, Türk internet siteleri ve bloglara yapılacak atıflarla aynı kurallara tâbidir.

Yazar Adı Soyadı, ‘Eser Adı’ Gazete Adı (Yayınlandığı Şehir, Yayın Tarihi) <Sayfa Linki> Erişim Tarihi Gün Ay Yıl Formatında Erişim Tarihi.

Yazar Adı Soyadı, ‘Eser Adı’ Gazete Adı (Yayınlandığı Şehir, Yayın Tarihi) <Sayfa Linki> accessed Gün Ay Yıl Formatında Erişim Tarihi

Canan Ünal Adınır, ‘İşveren İşçileri Covid-19 Aşısı Olmaya Zorlayabilir mi?’ Dünya Gazetesi (İstanbul, 13 Temmuz 2021) <https://www.dunya.com/amp/kose-yazisi/isveren-iscileri-covid-19-asisi-olmaya-zorlayabilir-mi/627820> Erişim Tarihi 06 Ağustos 2021.

Canan Ünal Adınır, ‘İşveren İşçileri Covid-19 Aşısı Olmaya Zorlayabilir mi?’ Dünya Newspaper (İstanbul, 13 Temmuz 2021) <https://www.dunya.com/amp/kose-yazisi/isveren-iscileri-covid-19-asisi-olmaya-zorlayabilir-mi/627820> accessed 06 August 2021.


8. Tez Atıfları:


a. Tez Türk Üniversitelerinde Yazılmış ise:

b. Tez Yabancı bir Üniversitede Yazılmış ise:

Yayınlanmamış tezlere atıf yapılması hâlinde, öncelikle yazarın adı ve soyadı belirtilir, tek tırnak içerisinde tez adına yer verilmeli, akabinde parantez içerisinde öncelikle tezin türü (örn. yüksek lisans veya doktora tezi) olduğu bilgisi verildikten sonra virgül konulur ve tezin hangi üniversite bünyesinde ve hangi yıl yazıldığı belirtilir.

Yazar Adı Soyadı, ‘Tez Adı’ (Tez Türü, Tezin Tamamlandığı Üniversite Tamamlanma Yılı).

• Canan Ünal, ‘İş Hukukunda Yaş Ayırımcılığı’ (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 2017).

• Javan Herberg, ‘Injunctive Relief for Wrongful Termination of Employment’ (DPhil thesis, University of Oxford 1989).


9. Aynı Esere Birden Fazla Kez Atıf Yapılması:

Bir esere birden fazla kez atıf yapılması hâlinde, ilk atfın yukarıda gösterilen kurallara uygun şekilde yapılması; ikinci ve daha sonraki atıfların ise “Yazar Soyadı (n Esere İlk Kez Atıf Yapılan Dipnotun Numarası) Atıf Yapılan Sayfa.” formatında yapılması gerekmektedir. Eğer aynı esere hemen bir sonraki dipnotta yeniden atıf yapılacaksa, sadece “ibid” ifadesinin kullanılması ve ardından atıf yapılan sayfa bilgisinin verilmesi yeterlidir.
3 Ercüment Özkaraca, Sosyal Sigorta Primlerinde Zamanaşımı (Beta 2020) 70.
...
10 Özkaraca (n 3) 100.
11 ibid 101.
17 Özkaraca (n 3) 106.


10. Aynı Yazarın Birden Fazla Eserine Atıf Yapılması:
Aynı yazarın birden fazla eserine atıf yapılması hâlinde, eserlere yapılacak ilk atıfların yukarıda gösterilen kurallara uygun şekilde yapılması; ikinci ve daha sonraki atıfların ise “Yazar Soyadı, Eserin Tam Adı veya Yazarca Uygun Görülen Kısaltması (n Esere İlk Kez Atıf Yapılan Dipnotun Numarası) Atıf Yapılan Sayfa.” formatında yapılması gerekmektedir.
• 10 Canan Ünal, İş Hukukunda Yaş Ayırımcılığı (On İki Levha 2018) 11.
• 15 Canan Ünal, ‘İş Sözleşmesinin Kurulmasında Sağlığa İlişkin Veriler’ iç Tankut Centel (ed), İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar III (On İki Levha 2018) 262.
...
• 20 Ünal, İş Hukukunda Yaş Ayırımcılığı (n 10) 71.
• 23 Ünal, ‘Sağlığa İlişkin Veriler’ (n 15) 297.

11. Mevzuata Yapılacak Atıflar:
a. Türk mevzuatı:
Türk mevzuatına yapılacak atıflarda şu format izlenmelidir: “Kanun Adı, Kanun Numarası: XXXX, Kabul Tarihi: Gün.Ay.Yıl, RG Gün.Ay.Yıl Formatında Yayınlandığı Resmî Gazete Tarihi/Yayınlandığı Resmî Gazete Sayısı”.
• Türk Medeni Kanunu, Kanun Numarası: 4721, Kabul Tarihi: 22.11.2001, RG 08.12.2001/24607.
b. Yabancı veya uluslararası mevzuat:
Yabancı mevzuata, Avrupa Birliği mevzuatına veya diğer uluslararası düzenlemelere yapılacak atıflarda ise OSCOLA'nın 2.4, 2.5, 2.6.1 ve 2.8.2 numaralı başlıklarındaki formatlara uyulmalıdır.


12. Yargı Kararlarına Yapılacak Atıflar:


a. Türk yargısı:

b. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM):

Türk mahkeme kararlarına yapılacak atıflarda, öncelikle kararı veren mahkemenin adı belirtilmeli, akabinde virgül konularak kararın esas numarası ile karar numarası aralarına taksim (“/”) işareti konularak belirtilir. Daha sonra ise virgül konularak kararın tarihi belirtilir.

Mahkeme Adı, E Esas Numarası K Karar Numarası, Gün.Ay.Yıl Formatında Karar Tarihi.” 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına yapılacak atıflarda aşağıdaki formatlardan herhangi bir tanesine uyulabilir:


 


• İstanbul 1 Asliye Ticaret Mahkemesi, E 2019/1111 K 2021/1111, 01.01.2021.

• İstanbul Anadolu 1 Ağır Ceza Mahkemesi, E 2019/1111 K 2021/1111, 01.01.2021.

• Ankara 3 BAM, E 2019/1111 K 2021/1111, 01.01.2021.

• Ankara 3 BİM, E 2019/1111 K 2021/1111, 01.01.2021.

• Yargıtay 2 HD, E 2019/1111 K 2021/1111, 01.01.2021.

• Danıştay 10 D, E 2019/1111 K 2021/1111, 01.01.2021.

• Anayasa Mahkemesi, E 2019/1111 K 2021/1111, 01.01.2021.

• Johnston v Ireland (1986) Series A no 122

• Osman v UK ECHR 1998–VIII 3124

• Balogh v Hungary App no 47940/99 (ECtHR, 20 July 2004)

• Omojudi v UK (2009) 51 EHRR 10.


c. Diğer:

Yabancı veya AİHM dışındaki uluslararası mahkeme kararlarına yapılacak atıflarda ise OSCOLA’nın 2.1, 2.2, 2.3, 2.6.2 ve 2.8.1 numaralı başlıklarındaki formatlara uyulmalıdır.


13. Kaynakça:
Kaynakçada öncelikle yazarın soyadına daha sonra adının ilk harfine yer verilir. Makalelerin sayfa aralığı gösterilir. Bu farklılıklar dışında, ilgili dipnot yazım kuralları aynı şekilde uygulanır. Birden fazla adı olan yazarların adlarının ilk harfleri bitişik olarak belirtilir. Eserler alfabe sırasına göre sıralanır.
• Çelik N, Caniklioğlu N ve Canbolat T, İş Hukuku Dersleri (33. Bası, Beta 2020).
• Özkaraca E, Sosyal Sigorta Primlerinde Zamanaşımı (Beta 2020).
• Özkaraca E, ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın İş Sözleşmelerinde Uygulama Alanı’ (2019) 25(1) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 185-202.
• Ünal C, İş Hukukunda Yaş Ayırımcılığı (On İki Levha 2018).
• Yaşar Y ve İçer Z, ‘Tutuklu ve Hükümlülerin Takası ve İadesi’ (2019) 25(2) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı) 1486-1519.


V. Hakem İncelemesi ve Makalenin Yayımına İlişkin İlkeler

1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarına ilişkin olup daha önce başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş olan makaleler, Dergimize yayınlanmak amacıyla değerlendirilmek üzere kabul edilir. Bu şartları sağlayan makaleler Yayın Kurulumuz tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi, dergi kapsamıyla uyumluluk ve Yazım Kurallarına uyum açısından incelenir. Yayın Kurulumuzca makaleler yazar(lar)ın uyruğundan, etnik kökeninden, dini inancından, siyasi görüşünden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden vs. bağımsız olarak değerlendirilir.

2. Dergimize gönderilen her makale gönderim aşamasında www.intihal.net üzerinden intihal incelemesine tâbi tutulmaktadır. Hazırlanacak benzerlik raporunun sonucuna bağlı olarak Yayın Kurulumuzca makalenin yazar(lar)ına iade etme hakkı saklıdır.

3. Yayın Kurulumuzca ilk değerlendirmesi yapılan makaleler, Yazım Kurallarına uygun hazırlanmadığının tespit edilmesi hâlinde yazar(lar)ına gerekli düzeltmelerin yapılması için iade edilir. Makaleler yazar(lar)ınca Yazım Kurallarına uygun hale getirilmedikçe hakem değerlendirmesine alınmaz.

4. Bir yazarın aynı takvim yılında yalnızca bir makalesi değerlendirmeye alınır. Özel sayı ve armağanlar bakımından Yayın Kurulu tarafından aksi kararlaştırılabilir.
5. Yayın Kurulunun ilk değerlendirmesinden geçen makaleler, makalenin konusuna göre alanında uzman en az iki öğretim elemanının değerlendirmesine sunulur.
6. Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Hakemlere gönderilen makalelerde yazar ismine yer verilmediği gibi, yazarlara da makalelerinin hangi hakemlere gönderildiği hakkında bilgi verilmez.
7. Hakemlerin makaleleri objektif şekilde ve akademik etik ilkeleri gözeterek değerlendirmeleri esastır. Hakemlerce makaleler değerlendirilirken aşağıdaki hususların dikkate alınması beklenir:
(i) Makalenin konu itibariyle literatüre katkı sağlama niteliği,
(ii) Konu itibariyle bir dergide yayınlanmaya uygunluk derecesi,
(iii) Dergi yazım kurallarına uygunluk, anlatım ve dili kullanım düzeyi,
(iv) Konuyu ele alıştaki bütünlük ve sistematik anlatım düzeyi,
(v) Konuya ilişkin literatürün tüketilmiş olma özelliği,
(vi) Makalenin özgünlük derecesi,
(vii) Makalenin bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı bir nitelik taşıyıp taşımadığı.
8. Hakemler, kendilerine iletilen makalelere ilişkin tüm bilgileri makale yayınlanana kadar gizli tutmalıdırlar. Hakemler, makale konusu hakkında hakemlik yapmaya uygun olmadıklarını düşünmeleri veya makale değerlendirmesini süresi içerisinde tamamlamalarının mümkün olmadığını tespit etmeleri durumunda Yayın Kurulunu bilgilendirmeli ve hakemlik görevini kabul etmemelidirler.
9. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda (i) makalenin yayınlanmasına, (ii) yazar(lar)dan rapor doğrultusunda düzeltme istenmesine ve gerekli düzeltmenin tam olarak gerçekleştirilmesi üzerine yayınlanmasına, (iii) yazar(lar)dan rapor doğrultusunda esaslı düzeltme istenmesine ve makalenin bu esaslı düzeltmeler işlendikten sonra yeniden hakem(ler)e gönderilmesine veya (iv) makalenin yayına uygun olmadığına karar verilir.
10. Makaleler, iki hakemin olumlu görüşleri alınmaksızın ya da hakemler tarafından önerilen düzeltmeler yapılmaksızın yayınlanmaz.
11. İki hakemin ret yönünde görüş bildirdiği makale yayınlanmaz. Bir makale için atanan hakemlerden biri ret yönünde görüş bildirdiğinde üçüncü hakemin atanması ve iki hakemce majör revizyon yönünde rapor verildiğinde makalenin yayınlanması konusunda takdir yetkisi Yayın Kuruluna aittir.


VI. Telif Hakları ve Sorumluluk
1. Dergide yayımlanan yazıların telif hakları yazarı veya yazarları tarafından karşılıksız olarak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine devredilir.
2. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşlerle, bunlara dair oluşacak sorumluluk yazarına veya yazarlarına aittir.
3. Dergide yayımlanacak çeviri yazılarda çevirmen, hakem atanmasından önce eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır.
4. Yayımlanması için dergimize gönderilen yazıların yazım bakımından en son denetimlerinin yapılarak ulaştırıldığı ve bu hâliyle basılabileceği kabul olunur.

Yayın Etiği
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde basılan "Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi” yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanan hakemli bir dergidir.

Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale reddedilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi’nin yayıncısı olan Marmara Üniversitesi, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur.
Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
• Yayıncı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi’nde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları
• Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
• Yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• Dergide yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
• Makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
• Yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller.
• Hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.
• Her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
• Editörler; hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
• Makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
• Makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
• Başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
• Derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
• Makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
• Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
• Akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.
• Yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
• Değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
• Görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
• Makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
• Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
• Olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
• Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi makale değerlendirme sürecinde yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
• Çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
• Değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi’ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi’ne göndermemelidir.
• Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi’ne özgün makale göndermelidir.
• Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu doldurulmalıdır.
• Makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
• Makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
• Etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
• Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb. uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi’nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda hukukdergi@marmara.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildirilmesi gerekir.

Makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir.