Yıl 2020, Cilt 26 , Sayı 1, Sayfalar 487 - 523 2020-06-25

Granting The Creditor The Authority To Request or Sue For Registration In The Name Of Debtor In Executıon Law
İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi

Salim BOZOK [1]


Although it belongs to the debtor, it is not possible to seize the real rights that have not yet been registered in the land registry or that are registered in the name of a third party. In order to seize these rights, first of all, the records in the land registry must be corrected by the debtor. However, the debtor may avoid carrying out the registration on various grounds. One of these reasons is the reservation that the right may be seized by creditors if it is registered. Therefore, the legislator allowed the creditor to ensure that the real rights of the debtor are registered in the land registry. The creditor gets this opportunity with the authority he will receive from the office of execution in case of the occurrence of certain conditions. The creditor, who has the authority from the office of execution, can take the necessary actions for registration and, if necessary, can sue in court. With the registration, the right in question is considered to have been seized in favor of the creditor.
Gerçekte borçluya ait olmakla birlikte, henüz tapu siciline tescil edilmemiş veya tapu sicilinde üçüncü kişi adına kayıtlı olan ayni hakların haczi mümkün değildir. Bu hakların haczedilebilmesi için öncelikle tapu sicilindeki kaydın borçlu tarafından düzelttirilmesi gerekir. Ancak borçlu çeşitli gerekçelerle tescili gerçekleştirmekten kaçınabilir. Bu gerekçelerin başında hakkın tescil edilmesi hâlinde alacaklılar tarafından haczedilebileceği çekincesi gelmektedir. Bundan dolayı kanun koyucu alacaklıya, borçluya ait ayni hakların tapu siciline tescil edilmesini sağlama imkânı vermiştir. Alacaklı bu imkâna, belirli şartların gerçekleşmesi üzerine icra dairesinden alacağı yetki ile kavuşur. İcra dairesinden yetki alan alacaklı, tescil için gerekli işlemleri yapabilir ve icabında mahkemede dava açabilir. Tescilin gerçekleştirilmesi ile söz konusu hak, alacaklı lehine mahcuz sayılır.
 • Akil, Cenk; Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi, Ankara 2013.
 • Akipek, Jale / Akıntürk, Turgut / Ateş, Derya; Eşya Hukuku, İstanbul 2018.
 • Akkaya, Tolga; “Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflas Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu”, MİHDER 2006, Cilt; 2, Sayı; 3, s. 661-684.
 • Alangoya, Yavuz / Yıldırım, M. Kâmil / Deren-Yıldırım, Nevhis; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Öneriler, İstanbul 2006.
 • Alangoya, Yavuz / Yıldırım, M. Kâmil / Deren-Yıldırım, Nevhis; Medenî Usul Hukuku Esasları, 8. Bası, İstanbul 2011.
 • Alangoya, Yavuz; Medeni Usul Hukukunda Dava Ortaklığı (Tarafların Taaddüdü), İstanbul 1999.
 • Ansay, Sabri Şakir; Hukuk İcra ve İflâs Usulleri, 5. Bası, Ankara 1960.
 • Antalya, O. Gökhan / Sağlam, İpek; Miras Hukuku Cilt: III, 4. Bası, İstanbul 2019.
 • Antalya, O. Gökhan / Topuz, Murat; Eşya Hukuku Cilt IV/1, 3. Bası, İstanbul 2019.
 • Antalya, O. Gökhan; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: V/1, 2. Bası, İstanbul 2019.
 • Antalya, O. Gökhan; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: V/2, 2. Bası, İstanbul 2019.
 • Arslan, Ramazan / Yılmaz, Ejder / Taşpınar-Ayvaz, Sema / Hanağası, Emel; İcra ve İflâs Hukuku, 5. Bası, Ankara 2019.
 • Arslan, Ramazan / Yılmaz, Ejder / Taşpınar-Ayvaz, Sema / Hanağası, Emel; Medenî Usul Hukuku, 5. Bası, Ankara 2019.
 • Aslan, Kudret; “Hacizde Sıra (Tertip) (Order of Attachment)”, AÜHFD 2005, Cilt; 54, Sayı; 2, s. 269-318.
 • Aslan, Kudret; Hacizde İstihkak Davası, Ankara 2005.
 • Atalı, Murat / Ermenek, İbrahim / Erdoğan, Ersin; İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2019.
 • Atalı, Murat; Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku (Ed. Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Mine Akkan / Hülya Taş-Korkmaz), 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Azmi, Sait / İzzet, Nazım; Yeni İcra ve İflâs Kanunu Esasları ve Şerhi, 1932-1933.
 • Barlas, Nami; “Başkasının Sözleşme İlişkisine Müdahale Sebebiyle Sorumluluk”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, s. 415-440.
 • Baysal, Başak; Haksız Fiil Hukuku, İstanbul 2019.
 • Berkin, Necmeddin M.; Tatbikatçılara İcra Hukuku Rehberi, İstanbul 1980.
 • Budak, Ali Cem; Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Korunması, İstanbul 2000.
 • Bulut, Uğur; İcra Hukukunda Ödeme Yerine Alacakların Devri, Ankara 2013.
 • Çağlayan-Aksoy, Pınar; Hukuka Aykırılık ve Ahlaka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tanzimi, İstanbul 2016.
 • Deren-Yıldırım, Nevhis; Türk, İsviçre ve Alman Medeni Usul Hukukunda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996.
 • Dişel, Buse; Dava Takip Yetkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İzmir 2019.
 • Erdönmez, Güray; Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali, 2. Bası, İstanbul 2019.
 • Eren, Fikret; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Bası, Ankara 2018.
 • Erişir, Evrim; Medeni Usûl Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir 2007.
 • Kuru, Baki; Hukuk Muhakemeleri Usulü (6 Cilt), 6. Bası, İstanbul 2001.
 • Kuru, Baki; İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Bası, Ankara 2013.
 • Muşul, Timuçin; İcra ve İflâs Hukuku (2 Cilt), 6. Bası, Ankara 2013.
 • Namlı, Mert; İcra Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya Çevrilmesi, İstanbul 2019.
 • Oğuzman, M. Kemal / Öz, Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, 16. Bası, İstanbul 2018.
 • Oğuzman, M. Kemal / Öz, Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II, 13. Bası, İstanbul 2017.
 • Oğuzman, M. Kemal / Seliçi, Özer / Oktay-Özdemir, Saibe; Eşya Hukuku, 20. Bası, İstanbul 2017.
 • Oruç, Yakup; İflâs İdaresi, İstanbul 2019.
 • Özekes, Muhammet; Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003.
 • Özekes, Muhammet; Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku (Ed. Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Mine Akkan / Hülya Taş-Korkmaz), 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Pekcanıtez, Hakan / Atalay, Oğuz / Özekes, Muhammet; Medenî Usûl Hukuku, 14. Bası, Ankara 2013.
 • Pekcanıtez, Hakan / Atalay, Oğuz / Sungurtekin-Özkan, Meral / Özekes, Muhammet; İcra ve İflâs Hukuku, 11. Bası, Ankara 2013.
 • Pekcanıtez, Hakan / Taş-Korkmaz, Hülya; Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku (Ed. Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Mine Akkan / Hülya Taş-Korkmaz), 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Pekcanıtez, Hakan; Medenî Usul Hukukunda Fer’i Müdahale, Ankara 1992.
 • Postacıoğlu, İlhan E. / Altay, Sümer; İcra Hukuku Esasları, 5. Bası, İstanbul 2010.
 • Postacıoğlu, İlhan E.; İcra Hukuku Esasları, 4. Bası, İstanbul 1982.
 • Sirmen, A. Lâle; Eşya Hukuku, 5. Bası, Ankara 2017.
 • Tandoğan, Halûk; Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk-İsviçre Hukuku Bakımından Vekâletsiz İş Görme, İstanbul 1957.
 • Tanrıver, Süha; Medenî Usûl Hukuku Cilt 1, 2. Bası, Ankara 2018.
 • Taş-Korkmaz, Hülya; Medenî Usûl Hukukunda İradî Taraf Değişikliği, Ankara 2014.
 • Topuz, Murat; Türk Özel Hukukunda Taşınmaz Mülkiyeti, İstanbul 2020.
 • Uyar, Talih; “İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu”, Ankara Barosu Dergisi 2011/1, s. 211-231.
 • Üstündağ, Saim; İcra Hukuku Esasları, 8. Bası, İstanbul 2004.
 • Üstündağ, Saim; Tapu Kütüğünün Tashihi Davası, İstanbul 1959.
 • Yavaş, Murat; “Hükme Karşı Üçüncü Kişilerin Müracaat İmkânı”, Legal Hukuk Dergisi 2008/3, Sayı; 11, s. 605-647.
 • Yavuz, Cevdet / Acar, Faruk / Özen, Burak; Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, 16. Bası, İstanbul 2019.
 • Yıldırım, M. Kâmil / Deren-Yıldırım, Nevhis; İcra ve İflas Hukuku, 7. Bası, İstanbul 2016.
 • Yıldırım, M. Kâmil; İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, İstanbul 1995.
 • Yılmaz, Ejder; İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, Ankara 2016.
Birincil Dil tr
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2787-2362
Yazar: Salim BOZOK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { maruhad702861, journal = {Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-0590}, eissn = {2529-0142}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {26}, pages = {487 - 523}, doi = {10.33433/maruhad.702861}, title = {İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi}, key = {cite}, author = {Bozok, Salim} }
APA Bozok, S . (2020). İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , 26 (1) , 487-523 . DOI: 10.33433/maruhad.702861
MLA Bozok, S . "İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi" . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 26 (2020 ): 487-523 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/55245/702861>
Chicago Bozok, S . "İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 26 (2020 ): 487-523
RIS TY - JOUR T1 - İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi AU - Salim Bozok Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33433/maruhad.702861 DO - 10.33433/maruhad.702861 T2 - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 487 EP - 523 VL - 26 IS - 1 SN - 2146-0590-2529-0142 M3 - doi: 10.33433/maruhad.702861 UR - https://doi.org/10.33433/maruhad.702861 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi %A Salim Bozok %T İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi %D 2020 %J Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi %P 2146-0590-2529-0142 %V 26 %N 1 %R doi: 10.33433/maruhad.702861 %U 10.33433/maruhad.702861
ISNAD Bozok, Salim . "İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 26 / 1 (Haziran 2020): 487-523 . https://doi.org/10.33433/maruhad.702861
AMA Bozok S . İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2020; 26(1): 487-523.
Vancouver Bozok S . İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2020; 26(1): 487-523.
IEEE S. Bozok , "İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 26, sayı. 1, ss. 487-523, Haz. 2020, doi:10.33433/maruhad.702861