Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2023, Cilt: 29 Sayı: 1, 840 - 875, 06.07.2023
https://doi.org/10.33433/maruhad.1290082

Öz

Kaynakça

 • Akipek J, Akıntürk T. ve Ateş D, Kişiler Hukuku (Beta Yayım Basım 2020).
 • Akkanat H, Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi (Filiz Kitapevi 2004).
 • Akkurt S. S, Dijital Varlıkların Miras Yoluyla Bırakılması (Seçkin Yayınları 2022).
 • Aksoy H. C, Medeni Hukuk ve Özellikle Kişilik Hakkı Yönünden Kişisel Verilerin Korunması (Çakmak Yayınları 2010).
 • Antalya G, Eşya Hukuku Cilt I (Legal Yayıncılık 2021).
 • Antalya G. ve Sağlam İ, Miras Hukuku Cilt III (Seçkin Yayınları 2021).
 • Aslan Bingöl K.L, Dijital Tereke (Aristo Yayınevi 2022).
 • Ayan M. ve Ayan N, Kişiler Hukuku (Mimoza Yayınları 2014).
 • Ayiter N, Miras Hukuku (S Yayınları 1971).
 • Ayiter N ve Kılıçoğlu A, Miras Hukuku (Savaş Yayınları 1991).
 • Baskın O, Türk Hukuku Bakımından Kişilik Hakkı Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması (Seçkin Yayınları 2021).
 • Belgesay M. R, Miras Hukuku (Fakülteler Matbaası 1952).
 • Berki Ş, Miras Hukuku (Ege Matbaası 1959).
 • Bilgili F. ve Cengil F, Blockchain ve Kripto Para Hukuku (Dora Yayıncılık 2022).
 • Çabri S, Miras Hukuku Şerhi Cilt I (On İki Levha Yayınları 2022).
 • Dural M, Miras Hukuku (AR Basım Yayım 1983).
 • Dural M. ve Öz T, Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku (Filiz Kitabevi 2022).
 • Eren F ve Yücer Aktürk İ, Türk Miras Hukuku (Yetkin Yayınları 2019).
 • Eren F, Mülkiyet Hukuku (Yetkin Yayınları 2021).
 • Ertaş Ş, Eşya Hukuku (Barış Yayınları 2021).
 • Escher A, Miras Hukuku (Yeni Cezaevi Basımevi 1949).
 • Esener T ve Güven K, Eşya Hukuku (Yetkin Yayınları 2019).
 • Gençcan Ö. U, Miras Hukuku (Yetkin Yayınları 2016).
 • Göktürk H. A, Miras Hukuku (Yeni Cezaevi Matbaası 1955).
 • Gönensay S ve Birsen K, Miras Hukuku (İstanbul Üniversitesi Yayınları 1963).
 • Hatemi H, Miras Hukuku (On İki Levha Yayınları 2022).
 • İmre Z, Türk Miras Hukuku (Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık 1960).
 • İmre Z ve Erman H, Miras Hukuku (Der Yayınları 2018).
 • İnan A. N, Miras Hukuku (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları 1969).
 • İnan A.N, Ertaş Ş ve Albaş H, Miras Hukuku (Seçkin Yayınları 2015).
 • İşgüzar H, Demir M ve Yılmaz S, Miras Hukuku (Yetkin Yayınları 2019).
 • Kılıçoğlu, A. M, Miras Hukuku (Turhan Kitapevi 2019).
 • Kılıçoğlu A, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Turhan Kitabevi 2018).
 • Köprülü B, Miras Hukuku Dersleri (Fakülteler Matbaası 1985).
 • Kocayusufpaşaoğlu N, Miras Hukuku (Filiz Kitapevi 1987).
 • Nomer H.N ve Ergüne M.S, Eşya Hukuku (On İki Levha Yayınları 2019).
 • Oğuzman K, Seliçi Ö ve Oktay-Özdemir S, Kişiler Hukuku (Filiz Kitapevi 2015).
 • Oğuzman K, Seliçi Ö ve Oktay-Özdemir S, Eşya Hukuku (Filiz Kitapevi 2018).
 • Oğuzman K, Miras Hukuku Dersleri (Fakülteler Matbaası 1978).
 • Öztan B, Miras Hukuku (Yetkin Yayınları 2019).
 • Ünal M ve Başpınar V, Şekli Eşya Hukuku (Savaş Kitabevi 2021).
 • Saymen F, Türk Medeni Hukuku Umumi Prensipler (İsmail Akgün Matbaası 1956).
 • Serozan R, Eşya Hukuku I (Filiz Kitabevi 2014).
 • Serozan R ve Engin, B. İ, Miras Hukuku (Seçkin Yayınları 2022).
 • Sirmen L, Eşya Hukuku (Yetkin Yayınları 2021).
 • Şeker M, Yazılmamış Sayılma (On İki Levha Yayınları 2015).
 • Şen E, Devlet Ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması (Kazancı Yayınları 1996).
 • Veldet H, Medeni Hukukun Umumi Esasları (Ahmet Sait Matbaası 1945).
 • Akçaal M, ‘NFT (Değiştirilemeyen Jeton) Sanat Eserlerinin Miras Yoluyla Geçmesi’ (2022) 34(159) Türkiye Barolar Birliği Dergisi 363-396.
 • Akgül A, ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Kişisel Verilerin Korunması Hakkı’ (2014) 9(92) Terazi Hukuk Dergisi 72-81.
 • Altındal H ve Arslan Y. E, ‘Türk Hukukunda Dijital Miras: Karşılaşılan Sorunlar ve Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde Bazı Çözüm Önerileri’ (2021) XXV (1) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 313-351.
 • Büyüksağiş E, Özyiğit S, Mirkelam Falay S, Buldağ İ. E ve Okur M. S, ‘Dijital Varlıkların Miras Yoluyla İntikali’ (2021) 47(2) Yargıtay Dergisi 337-408.
 • Çeliktaş İ, ‘Vefat eden kişinin elektronik posta hesabı mirasçılara intikal eder mi?’ (2011) 6(62) Terazi Hukuk Dergisi 34-39.
 • Demir Z. R, ‘Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla Geçişi Mümkün Müdür?’ (2020) Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan 161-185.
 • Doğancı D. E, ‘Sosyal Medya Kullanıcı Hesabı Sözleşmelerinin Dijital Tereke Yönünden Değerlendirilmesi’ (2022) 28(1) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 329-370.
 • Farooquı M.O, Sharma B ve Gupta D, ‘Inheritance of Digital Assets: Analyzing The Concept of Digital Inheritance On Social Media Platforms’ (2022) 16(3) Novum Jus 413-435.
 • Gezder Ü, ‘Ölüm Sonrası Hatırayı Koruma Doktrini ve Ölüm Sonrası Kişiliğin Korunması Doktrini’ (2007) 65(1) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 208-209.
 • Grochowski M.F, ‘Inheritance of The Social Media Accounts in Poland’ (2019) 27(5) European Review of Private Law 1195-1206.
 • İleri Ç, ‘Dijital Miras - Alman Federal Mahkemesi’nin Facebook Kararı Üzerine Bir İnceleme’ (2020) 32(146) Türkiye Barolar Birliği Dergisi 123-152.
 • İmre Z, ‘Şahsiyet Haklarından Şahsın Özel Hayatının ve Gizliliklerin Korunmasına İlişkin Meseleler’ (1974) 39(1-4) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 147-168.
 • İnce Akman N, ‘Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi (Dijital Tereke)’ (2018) 9(2) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 527-560.
 • Kharitonova J, ‘Digital Assets and Digital Inheritance’ (2021) 1(1) Law & Digital Technologies 19-26. Kılınç D, ‘Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması’ (2012) 61(3) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1089-1169.
 • Maraşlı Dinç Y, ‘Ölümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti: Dijital Miras’ (2019) 142 Türkiye Barolar Birliği Dergisi 273-287.
 • Memiş T ve Turgut C, ‘Dijital Miras Konusunda Gözden Kaçanlar’ (2020) 6(12) Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 201-215.
 • Özdemir G, ‘Kripto Paraların Eşya Niteliği’ (2021) 11(1) Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 289-306.
 • Özdemir H, ‘Haberleşmenin Gizliliği ve Kişisel Veriler’ (2009) XIII(1-2) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 285-303.
 • Özel Ç, ‘Medeni Hukuk Açısından Ölüm Anının Belirlenmesi ve Ceset Üzerindeki Hakka İlişkin Bazı Düşünceler, (2002) 51 (1) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 47-53.
 • Rebecca G. Cummings, ‘The Case Against Access to Decedents’ E-mail: Password Protection as an Exercise of the Right to Destroy’ (2014) 15(2) Minnesota Journal of Law Science & Technology 897-947.
 • Seiler B. ve Seiler D, ‘Sind Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Ripple (XRP) als Sachen im Sinne des ZGB zu behandeln?’ (2018) Sui Generis-Die juristische Open Access Zeitschrift 149-163.
 • Sheridan P, ‘Inheriting Digital Assets: Does The Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act Fall Short?’ (2020) 16(2) Ohio State Technology Law Journal 363-394.
 • Serozan R, ‘Mirasçıya Geçen ve Geçmeyen Haklar, Mirasçının Aslından Kazandığı Haklar ve Miras Bırakanın Ölüm Sonrasına Uzanan Hakları’ (1999) Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan 311-317.
 • Taksi Deveciyan M ve Koray Alay H, ‘Sürdürülebilirlik Bağlamında Dijital Miras Kavramı’ (2022) 13(30) Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 114-125.
 • Tekelioğlu N, ‘Eşya Kavramını Yeniden Düşünmek: NFT’lerin Eşya Niteliği ve Eşya Hukuku Bakımından Geleceği Üzerine Bir İnceleme’ (2022) 30(3) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1301-1329.
 • Toygar A, Rohm T. ve Zhu J, ‘A New Asset Type: Digital Assets’ (2013) 22(4) Journal of International Technology and Information Management 113-119.
 • Turan Başara G, ‘Kripto Paralarla İlgili Miras Hukukuna Özgü Temel Meseleler’ (2023) 14(1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15-30.
 • Türkmen A, ‘Dijital Vasiyetname ve Vasiyetlerin Şekle Uygunluğunun Türk Pozitif Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi’ (2020) 19(2) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1239-1320.
 • Ulusu Karataş E, ‘Türk Miras Hukukunda Mirasın Kazanılmasında Halefiyet Türleri ve Türk Milletlerarası Özel Hukukundaki Yansımaları’ (2015) 73(2) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 357-390.
 • Uçak M, ‘Kişisel Verilerin Ölümden Sonra Korunması’ (2021) 6(10) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 97-124.
 • Yetim S, ‘Elektronik Posta Hesabı İçeriği Mirasa Konu Olur Mu?’ (2008) 3(21) Terazi Hukuk Dergisi 49-65.
 • Yıldırım M. F ve Memiş T, ‘Elektronik Posta Kutusu Kullanımı ile İlgili Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ (2005) IX(3-4) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 331-353.
 • Yılmaz S ve Erkan V. U, ‘Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla İntikal Edip Edemeyeceği Sorusunun Kişisel Verileri Koruma Hukuku Kapsamında İncelenmesi’ (2020) 11(2) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 569-586.
 • https://sozluk.gov.tr/
 • https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__90.html
 • https://www.statista.com/topics/1538/social-media-marketing/#topicOverview
 • https://www.statista.com/statistics/325384/online-shopping-order-values-traffic-source/
 • https://kisiselveri.com/9546ec-turkce
 • https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6710/2019-273
 • https://gdpr-info.eu/recitals/no-27/
 • https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes#article1
 • https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502
 • https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800038.TV
 • https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
 • https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1961-anayasasi/
 • https://core.ac.uk/download/pdf/76346666.pdf
 • https://twitter.com/TwitterSupport/status/1199777312054493184?s=20
 • https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/en/terms.html
 • https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
 • https://tr-tr.facebook.com/help/memorialized
 • https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=86602&pos=0&anz=1

Dijital Varlıkların Miras Yoluyla İntikali

Yıl 2023, Cilt: 29 Sayı: 1, 840 - 875, 06.07.2023
https://doi.org/10.33433/maruhad.1290082

Öz

Teknolojinin her geçen gün hızla gelişmesi, insanların düşüncelerini, isteklerini ve eğilimlerini etkileyerek günlük yaşamlarımızda köklü değişikliklere yol açmıştır. Teknolojide yaşanan devrim niteliğindeki gelişmeler kripto paralar, alan adları, sosyal medya hesapları, elektronik posta hesapları gibi birçok dijital varlığı ortaya çıkarmış ve insanların günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Dijital varlıkların günlük yaşamda önemli bir yer edinmesi, sunduğu kolaylıkların yanı sıra birtakım sakıncaları ve tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalar, özellikle kişisel verilerin dijital ortamda paylaşılması ve bu varlıkların mirasa konu edilip edilemeyeceği konularında yoğunlaşmıştır.

Teşekkür

Desteği ve katkıları nedeniyle sayın danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Fatma HIZIR ASRAV'a teşekkür ediyorum.

Kaynakça

 • Akipek J, Akıntürk T. ve Ateş D, Kişiler Hukuku (Beta Yayım Basım 2020).
 • Akkanat H, Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi (Filiz Kitapevi 2004).
 • Akkurt S. S, Dijital Varlıkların Miras Yoluyla Bırakılması (Seçkin Yayınları 2022).
 • Aksoy H. C, Medeni Hukuk ve Özellikle Kişilik Hakkı Yönünden Kişisel Verilerin Korunması (Çakmak Yayınları 2010).
 • Antalya G, Eşya Hukuku Cilt I (Legal Yayıncılık 2021).
 • Antalya G. ve Sağlam İ, Miras Hukuku Cilt III (Seçkin Yayınları 2021).
 • Aslan Bingöl K.L, Dijital Tereke (Aristo Yayınevi 2022).
 • Ayan M. ve Ayan N, Kişiler Hukuku (Mimoza Yayınları 2014).
 • Ayiter N, Miras Hukuku (S Yayınları 1971).
 • Ayiter N ve Kılıçoğlu A, Miras Hukuku (Savaş Yayınları 1991).
 • Baskın O, Türk Hukuku Bakımından Kişilik Hakkı Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması (Seçkin Yayınları 2021).
 • Belgesay M. R, Miras Hukuku (Fakülteler Matbaası 1952).
 • Berki Ş, Miras Hukuku (Ege Matbaası 1959).
 • Bilgili F. ve Cengil F, Blockchain ve Kripto Para Hukuku (Dora Yayıncılık 2022).
 • Çabri S, Miras Hukuku Şerhi Cilt I (On İki Levha Yayınları 2022).
 • Dural M, Miras Hukuku (AR Basım Yayım 1983).
 • Dural M. ve Öz T, Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku (Filiz Kitabevi 2022).
 • Eren F ve Yücer Aktürk İ, Türk Miras Hukuku (Yetkin Yayınları 2019).
 • Eren F, Mülkiyet Hukuku (Yetkin Yayınları 2021).
 • Ertaş Ş, Eşya Hukuku (Barış Yayınları 2021).
 • Escher A, Miras Hukuku (Yeni Cezaevi Basımevi 1949).
 • Esener T ve Güven K, Eşya Hukuku (Yetkin Yayınları 2019).
 • Gençcan Ö. U, Miras Hukuku (Yetkin Yayınları 2016).
 • Göktürk H. A, Miras Hukuku (Yeni Cezaevi Matbaası 1955).
 • Gönensay S ve Birsen K, Miras Hukuku (İstanbul Üniversitesi Yayınları 1963).
 • Hatemi H, Miras Hukuku (On İki Levha Yayınları 2022).
 • İmre Z, Türk Miras Hukuku (Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık 1960).
 • İmre Z ve Erman H, Miras Hukuku (Der Yayınları 2018).
 • İnan A. N, Miras Hukuku (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları 1969).
 • İnan A.N, Ertaş Ş ve Albaş H, Miras Hukuku (Seçkin Yayınları 2015).
 • İşgüzar H, Demir M ve Yılmaz S, Miras Hukuku (Yetkin Yayınları 2019).
 • Kılıçoğlu, A. M, Miras Hukuku (Turhan Kitapevi 2019).
 • Kılıçoğlu A, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Turhan Kitabevi 2018).
 • Köprülü B, Miras Hukuku Dersleri (Fakülteler Matbaası 1985).
 • Kocayusufpaşaoğlu N, Miras Hukuku (Filiz Kitapevi 1987).
 • Nomer H.N ve Ergüne M.S, Eşya Hukuku (On İki Levha Yayınları 2019).
 • Oğuzman K, Seliçi Ö ve Oktay-Özdemir S, Kişiler Hukuku (Filiz Kitapevi 2015).
 • Oğuzman K, Seliçi Ö ve Oktay-Özdemir S, Eşya Hukuku (Filiz Kitapevi 2018).
 • Oğuzman K, Miras Hukuku Dersleri (Fakülteler Matbaası 1978).
 • Öztan B, Miras Hukuku (Yetkin Yayınları 2019).
 • Ünal M ve Başpınar V, Şekli Eşya Hukuku (Savaş Kitabevi 2021).
 • Saymen F, Türk Medeni Hukuku Umumi Prensipler (İsmail Akgün Matbaası 1956).
 • Serozan R, Eşya Hukuku I (Filiz Kitabevi 2014).
 • Serozan R ve Engin, B. İ, Miras Hukuku (Seçkin Yayınları 2022).
 • Sirmen L, Eşya Hukuku (Yetkin Yayınları 2021).
 • Şeker M, Yazılmamış Sayılma (On İki Levha Yayınları 2015).
 • Şen E, Devlet Ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması (Kazancı Yayınları 1996).
 • Veldet H, Medeni Hukukun Umumi Esasları (Ahmet Sait Matbaası 1945).
 • Akçaal M, ‘NFT (Değiştirilemeyen Jeton) Sanat Eserlerinin Miras Yoluyla Geçmesi’ (2022) 34(159) Türkiye Barolar Birliği Dergisi 363-396.
 • Akgül A, ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Kişisel Verilerin Korunması Hakkı’ (2014) 9(92) Terazi Hukuk Dergisi 72-81.
 • Altındal H ve Arslan Y. E, ‘Türk Hukukunda Dijital Miras: Karşılaşılan Sorunlar ve Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde Bazı Çözüm Önerileri’ (2021) XXV (1) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 313-351.
 • Büyüksağiş E, Özyiğit S, Mirkelam Falay S, Buldağ İ. E ve Okur M. S, ‘Dijital Varlıkların Miras Yoluyla İntikali’ (2021) 47(2) Yargıtay Dergisi 337-408.
 • Çeliktaş İ, ‘Vefat eden kişinin elektronik posta hesabı mirasçılara intikal eder mi?’ (2011) 6(62) Terazi Hukuk Dergisi 34-39.
 • Demir Z. R, ‘Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla Geçişi Mümkün Müdür?’ (2020) Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan 161-185.
 • Doğancı D. E, ‘Sosyal Medya Kullanıcı Hesabı Sözleşmelerinin Dijital Tereke Yönünden Değerlendirilmesi’ (2022) 28(1) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 329-370.
 • Farooquı M.O, Sharma B ve Gupta D, ‘Inheritance of Digital Assets: Analyzing The Concept of Digital Inheritance On Social Media Platforms’ (2022) 16(3) Novum Jus 413-435.
 • Gezder Ü, ‘Ölüm Sonrası Hatırayı Koruma Doktrini ve Ölüm Sonrası Kişiliğin Korunması Doktrini’ (2007) 65(1) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 208-209.
 • Grochowski M.F, ‘Inheritance of The Social Media Accounts in Poland’ (2019) 27(5) European Review of Private Law 1195-1206.
 • İleri Ç, ‘Dijital Miras - Alman Federal Mahkemesi’nin Facebook Kararı Üzerine Bir İnceleme’ (2020) 32(146) Türkiye Barolar Birliği Dergisi 123-152.
 • İmre Z, ‘Şahsiyet Haklarından Şahsın Özel Hayatının ve Gizliliklerin Korunmasına İlişkin Meseleler’ (1974) 39(1-4) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 147-168.
 • İnce Akman N, ‘Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi (Dijital Tereke)’ (2018) 9(2) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 527-560.
 • Kharitonova J, ‘Digital Assets and Digital Inheritance’ (2021) 1(1) Law & Digital Technologies 19-26. Kılınç D, ‘Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması’ (2012) 61(3) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1089-1169.
 • Maraşlı Dinç Y, ‘Ölümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti: Dijital Miras’ (2019) 142 Türkiye Barolar Birliği Dergisi 273-287.
 • Memiş T ve Turgut C, ‘Dijital Miras Konusunda Gözden Kaçanlar’ (2020) 6(12) Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 201-215.
 • Özdemir G, ‘Kripto Paraların Eşya Niteliği’ (2021) 11(1) Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 289-306.
 • Özdemir H, ‘Haberleşmenin Gizliliği ve Kişisel Veriler’ (2009) XIII(1-2) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 285-303.
 • Özel Ç, ‘Medeni Hukuk Açısından Ölüm Anının Belirlenmesi ve Ceset Üzerindeki Hakka İlişkin Bazı Düşünceler, (2002) 51 (1) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 47-53.
 • Rebecca G. Cummings, ‘The Case Against Access to Decedents’ E-mail: Password Protection as an Exercise of the Right to Destroy’ (2014) 15(2) Minnesota Journal of Law Science & Technology 897-947.
 • Seiler B. ve Seiler D, ‘Sind Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Ripple (XRP) als Sachen im Sinne des ZGB zu behandeln?’ (2018) Sui Generis-Die juristische Open Access Zeitschrift 149-163.
 • Sheridan P, ‘Inheriting Digital Assets: Does The Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act Fall Short?’ (2020) 16(2) Ohio State Technology Law Journal 363-394.
 • Serozan R, ‘Mirasçıya Geçen ve Geçmeyen Haklar, Mirasçının Aslından Kazandığı Haklar ve Miras Bırakanın Ölüm Sonrasına Uzanan Hakları’ (1999) Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan 311-317.
 • Taksi Deveciyan M ve Koray Alay H, ‘Sürdürülebilirlik Bağlamında Dijital Miras Kavramı’ (2022) 13(30) Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 114-125.
 • Tekelioğlu N, ‘Eşya Kavramını Yeniden Düşünmek: NFT’lerin Eşya Niteliği ve Eşya Hukuku Bakımından Geleceği Üzerine Bir İnceleme’ (2022) 30(3) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1301-1329.
 • Toygar A, Rohm T. ve Zhu J, ‘A New Asset Type: Digital Assets’ (2013) 22(4) Journal of International Technology and Information Management 113-119.
 • Turan Başara G, ‘Kripto Paralarla İlgili Miras Hukukuna Özgü Temel Meseleler’ (2023) 14(1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15-30.
 • Türkmen A, ‘Dijital Vasiyetname ve Vasiyetlerin Şekle Uygunluğunun Türk Pozitif Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi’ (2020) 19(2) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1239-1320.
 • Ulusu Karataş E, ‘Türk Miras Hukukunda Mirasın Kazanılmasında Halefiyet Türleri ve Türk Milletlerarası Özel Hukukundaki Yansımaları’ (2015) 73(2) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 357-390.
 • Uçak M, ‘Kişisel Verilerin Ölümden Sonra Korunması’ (2021) 6(10) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 97-124.
 • Yetim S, ‘Elektronik Posta Hesabı İçeriği Mirasa Konu Olur Mu?’ (2008) 3(21) Terazi Hukuk Dergisi 49-65.
 • Yıldırım M. F ve Memiş T, ‘Elektronik Posta Kutusu Kullanımı ile İlgili Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ (2005) IX(3-4) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 331-353.
 • Yılmaz S ve Erkan V. U, ‘Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla İntikal Edip Edemeyeceği Sorusunun Kişisel Verileri Koruma Hukuku Kapsamında İncelenmesi’ (2020) 11(2) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 569-586.
 • https://sozluk.gov.tr/
 • https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__90.html
 • https://www.statista.com/topics/1538/social-media-marketing/#topicOverview
 • https://www.statista.com/statistics/325384/online-shopping-order-values-traffic-source/
 • https://kisiselveri.com/9546ec-turkce
 • https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6710/2019-273
 • https://gdpr-info.eu/recitals/no-27/
 • https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes#article1
 • https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502
 • https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800038.TV
 • https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
 • https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1961-anayasasi/
 • https://core.ac.uk/download/pdf/76346666.pdf
 • https://twitter.com/TwitterSupport/status/1199777312054493184?s=20
 • https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/en/terms.html
 • https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
 • https://tr-tr.facebook.com/help/memorialized
 • https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=86602&pos=0&anz=1
Toplam 99 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Eşref Can Gürbüz 0000-0002-8372-5909

Erken Görünüm Tarihi 23 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 6 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 29 Sayı: 1

Kaynak Göster