Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Rivayette Şek Meselesi, Sebepleri ve Muhaddislerin Şekki Giderme Yöntemleri

Yıl 2020, Cilt 59, Sayı 59, 1 - 29, 24.12.2020
https://doi.org/10.15370/maruifd.846105

Öz

İslâm tarihi boyunca muhaddisler, hadislerin gelecek nesillere en doğru şekilde aktarımı için olağanüstü bir gayret sarf etmişlerdir. Bu uğurda rivayetlerin yazımı ve tedvin edilmesi sürecinden başlamak üzere, rivayetlerin yazımındaki imla ve noktalama sorunlarının (tashîf ve tahrîf) ortadan kaldırılmasına kadar çok geniş bir yelpazede bu hizmet faaliyeti kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Ayrıca hadis ilminin, mevzuu itibarıyla, Allah Resûlü’ne ait söz, fiil, takrir ve siret olarak bilinen her bilgi ve belgeyi aktarmayı gaye edinmiş olması, söz konusu hizmetin “dinî bir vecibe” olduğunu ve aktarım sürecinin daha büyük bir özen ve titizliği gerektirdiğini göstermektedir. Bu çerçevede hadis ulemasının zaman zaman bir rivayeti naklederken bazı isim, künye, kelime veya cümlenin lafzını tam olarak tespit etme gayretinin bir sonucu olarak şek ve tereddüt içeren ifadeler kullandıkları görülmektedir. Bu noktada kanaatimizce şek ve tereddüdün, râvinin hıfz ve zabtının zayıf veya güçlü olmasıyla da doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır. Zira burada hıfz ve zabtı zayıf olan raviler kadar, bu hususta gayet kuvvetli olan râvilerin de şek ve tereddüt yaşadıkları ve rivayetlerinde bunu açıkça ifade edebildikleri görülür. Dolayısıyla rivayetlerdeki şek probleminin, beşer hafızasının, tabii seyir içerisindeki hata ve yanılma payı ile dinî bir vazifeyi özenle yerine getirme gayretinin doğal bir sonucu olduğu söylenebilir. Ancak beşerin akıl ve mantığı da şek ve tereddütte kalmayı kabullenmeyip çeşitli şekillerde bunu gidermenin yollarına başvurmayı zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, tarih boyunca hadis âlimleri, rivayetlerdeki mezkûr şek ve tereddüdü giderebilmek maksadıyla birtakım çözüm yöntemleri sunmuşlardır. İşte bu makale, ilgili çözüm yöntemlerini incelemektedir. Bu bağlamda söz konusu yöntemlerin ayrıntısına girilmeden önce şek kelimesinin sözlük ve terim anlamı üzerinde durulmuş, ardından şekki ifade eden edat ve tabirler ile şekkin kısımları ve sebepleri kısaca ele alınmıştır. Sonrasında söz konusu yöntemlerin bizatihi hadisler üzerinde nasıl uygulandığını görebilmek amacıyla, örneklendirmelerin doğrudan temel hadis ve şerh kaynaklarından seçilmesine özen gösterilmiş ve bu alandaki teorik ilkelerin pratik düzlemdeki tatbik zemini esas alınmıştır. Makale, şek giderme yöntemi olarak biri cem‘ ve te’lif (uzlaştırma), diğeri de tercih olmak üzere iki temel yöntem ve ilgili örnekleri üzerinde durmaktadır. Aslında bu yöntemler, hadis ilimleri içerisinde “ihtilâfü’l-hadîs veya muhtelifü’l-hadîs yahut müşkilü’l-hadîs” olarak bilinen ve görünürde birbirlerine aykırı manalar taşıyan hadisler arasındaki problemleri çözmek üzere geliştirilmiş yöntemlerdendir. Dolayısıyla rivayetteki şek problemi, doğrudan ihtilâfü’l-hadîs ilmi kapsamına giren bir konu sayılmasa da ilgili problemin çözümü için kullanılan yöntemler, ihtilafü’l-hadîsteki çözüm yöntemleriyle aynıdır. Bu bağlamda temel kaynaklardan hareketle cem‘ ve te’lif yöntemi kapsamında beş ilke tespit edilmiştir. Bu ilkeler sırasıyla şöyledir: (1-) Hem lafız, hem de mana itibarıyla birbirine yakın olan kelimeler arasındaki cem‘ ve te’lif, (2-) aynı konuyla ilişkili diğer rivayetler göz önünde bulundurularak yapılan cem‘ ve te’lif, (3-) rivayetlerden birinin diğerinden zaman olarak daha önce olması yönüyle yapılan cem‘ ve te’lif, (4-) râvi ile alakalı isim ve künye ve benzeri hususların bilgisine dayalı cem‘ ve te’lif ve (5-) sahâbî râvinin bilgisi, takva ve faziletinin dikkate alınması yönüyle yapılan cem‘ ve te’lif. Diğer taraftan tercih yöntemi çerçevesinde ise dokuz temel ilke olduğu görülmektedir. Bu ilkelerin birincisi “Kesinlik bildiren rivayeti, şek ve tereddüdün bulunduğu rivayete tercih” şeklindedir. Bu ilkenin alt başlığında da kesinlik bildiren rivayetin gerekçelerinden bahsedilmektedir. Bu gerekçeler ise şöyledir: Aynı ravinin hem şek bildiren hem de kesinlik ifade eden iki rivayetinden kesin olanının tercih edilmesi, hadis otoritelerince bilinen, meşhur pek çok tarikle gelen bir rivayet olması bakımından tercih edilmesi, rivayetin naklinde daha titiz ve hafız olanın rivayeti olması itibarıyla tercih edilmesi ve Buhârî ve Müslim’in her ikisinin veya birinin naklettiği bir rivayet olması hasebiyle tercih edilmesi. Bütün bu sayılanlar, birinci ilkedeki kesinlik bildiren rivayetin tercih gerekçeleri olarak tespit edilmiştir. Diğer sekiz ilke ise şöyledir: (1-) Şek ve tereddüdün bulunduğu rivayette asgari düzeyde varlığı kesin olanın tercihi, (2-) şek lafzının yer aldığı rivayetin bağlamından hareketle yapılan tercih, (3-) şek lafzının bulunmadığı rivayetlerin bağlamı itibarıyla yapılan tercih, (4-) toplumda yaygın örf ve adetler kapsamında yapılan tercih, (5-) rivayetin lafzının Kur’ân’a uygun olması bakımından yapılan tercih, (6-) tarihî gerçekliğe uygunluk bakımından yapılan tercih, (7-) sözlükteki doğru anlam itibarıyla yapılan tercih ve (8-) râvilerin isim ve nesepleri konusundaki bilgi bakımından yapılan tercih.

Kaynakça

 • اختلاف الحديث، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ-1990م.
 • الأدب المفرد، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت 1409هـ - 1989م.
 • إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني المصري، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 1323 هـ.
 • الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1417 هـ - 1998 م.
 • أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثير الجزري، دار الفكر، بيروت 1409هـ - 1989م.
 • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، أبو بكر زين الدين محمد بن موسى الحازمي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، 1359 هـ.
 • إكمال المعلم بفوائد مسلم، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المعروف بالقاضي عياض، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر 1419هـ- 1998م.
 • البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله الجويني الملقب بإمام الحرمين، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت، 1418 هـ - 1997 م.
 • التاريخ الكبير، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن دون تاريخ.
 • تأويل مختلف الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المكتب الإسلامي، 1419هـ-1999م.
 • تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى، دار الكتب العلمية، بيروت دون تاريخ.
 • تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد عوامة، دار اليسر- دار المنهاج، 1437هـ-2016م.
 • التذكرة بأحوال الموتي وأمور الآخرة، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن الأنصاري القرطبي، تحقيق: الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، 1425هـ.
 • التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، 1389هـ-1969م.
 • التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، 1429هـ-2008م.
 • التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387 هـ.
 • تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م.
 • التوضيح لشرح الجامع الصحيح، أبو حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن سراج الدين الشافعي المصري، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق، 1429هـ-2008م.
 • حاشية السندي على سنن النسائي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406ه - 1986 م.
 • الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج المعروف بـشرح السيوطي على صحيح مسلم، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: أبو اسحق الحويني الأثري، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 1416 هـ - 1996م.
 • زيادات الثقات وأثرها في اختلاف العلماء لفريز عبد الله حسن نجم، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا (رسالة الماجستير)، نابلس-فلسطين، 1424هـ-2003م.
 • سبل السلام، المؤلف: أبو إبراهيم عز الدين، محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير، دار الحديث، دون تاريخ.
 • سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، 1430 هـ - 2009م.
 • سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، 1430 هـ - 2009 م.
 • سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ 4، 5)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1395 هـ - 1975 م.
 • سنن النسائي (المعروف بالمجتبى من السنن أو السنن الصغرى)، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406هـ - 1986م.
 • الشافي في شرح مسند الشافعي، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير، تحقيق: أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض 1426 هـ - 2005 م.
 • الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، لبرهان الدين الأبناسي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى برهان الدين أبو الأبناسي الشافعي، تحقيق: صلاح فتحي هلل، مكتبة الرشد، 1418هـ 1998م.
 • شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي)، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1423 هـ - 2002 م.
 • شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)، شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة – الرياض، 1417 هـ - 1997 م.
 • شرح صحيح مسلم المسمى بـ(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، تحقيق: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1392هـ.
 • شرح مسند الشافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، تحقيق: أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية، قطر، 1428 هـ - 2007 م.
 • شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي المصري المعروف بالطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 1415هـ-1994م.
 • الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 1407 هـ‍ - 1987 م.
 • صحيح ابن حبان المرتب باسم (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)، أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البُستي، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408 هـ - 1988 م.
 • صحيح البخاري المسمى بـ(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)، أبو عبد محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ.
 • صحيح مسلم المسمى بـ(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، دون تاريخ.
 • صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين المعروف بابن الصلاح، تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1408هـ.
 • طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، أكمله ابنه: أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، ابن العراقي، الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي)، دون تاريخ.
 • عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد الحنفي العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت دون تاريخ.
 • عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف بن أمير الصديقي العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415 هـ.
 • فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1379، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، إشراف: محب الدين الخطيب، تعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
 • فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود - مجدي بن عبد الخالق الشافعي مع مجموعة من المحققين، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية، 1417 هـ - 1996 م.
 • فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة، مصر، 1424هـ / 2003م.
 • فتح الودود في شرح سنن أبي داود، أبو الحسن السندي، تحقيق: محمد زكي الخولي، مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)، 1431 هـ - 2010 م.
 • قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين بن محمد القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ.
 • كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ضبط وتصحيح: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت 1403هـ -1983م.
 • كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال دون تاريخ.
 • كشف المشكل من حديث الصحيحين، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض دون تاريخ.
 • الكفاية في علم الرواية، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق: أبو عبد الله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، دون تاريخ.
 • الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى القفوي الحنفي، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، دون تاريخ.
 • الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1401هـ - 1981م.
 • الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل الكَوْراني الشافعي، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1429 هـ - 2008 م.
 • مجلة جامعة المدينة العالمية (مجمع)، "ضوابط الجمع والترجيح بين النصوص" لصلاح بابكر الحاج، العدد السادس مايو 2013، ص:59-96.
 • مجلة جامعة الملك سعود، "الشك في الرواية عند المحدثين"، حسن محمد عبه جي، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (3)، ص: 605-635، الرياض، 1430هـ-2009م.
 • مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، "الترجيح بكثرة الرواة (دراسة أصولية تطبيقية)"، للدكتور غازي بن مرشد العتيبي، ع (44)، ذو القعدة 1429هـ.
 • مراقبة: محمد عبد المعيد خان، دون تاريخ..
 • مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن عبيد الله بن محمد الرحماني المباركفوري، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفية، بنارس الهند، 1404 هـ- 1984 م.
 • مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، بعناية: محمد شايب شريف، دار ابن حزم، بيروت، 1433 هـ - 2012 م.
 • المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411 هـ – 1990 م.
 • مسند أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 1421 هـ - 2001 م.
 • مسند الإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي ترتيب: محمد عابد السندي، تعريف بالكتاب والمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، مراجعة الأصول: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1370 هـ - 1951 م.
 • مسند الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي، تحقيق وتخريج: حسن سليم أسد الدَّارَانيّ، دار السقا، دمشق، 1996 م.
 • مشارق الأنوار على صحاح الآثار، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المعروف بالقاضي عياض، المكتبة العتيقة ودار التراث دون تاريخ.
 • مشكل الحديث وبيانه، أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، تحقيق: موسى محمد على، عالم الكتب، بيروت، 1985م.
 • المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت دون تاريخ.
 • مطالع الأنوار على صحاح الآثار، أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف ابن قرقول، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، 1433 هـ - 2012 م.
 • المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى – أحمد حسن الزيات - حامد عبد القادر – محمد علي النجار، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، إستانبول، 1989م.
 • معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، 1424هـ - 2004 م.
 • معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.
 • معرفة أنواع علوم الحديث، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين المعروف بابن الصلاح، تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية، 1423 هـ - 2002 م.
 • المعلم بفوائد مسلم، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المالكي، تحقيق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر، 1988 م، والجزء الثالث صدر بتاريخ 1991م.
 • المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، دمشق، 1412 هـ.
 • المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، 1417 هـ - 1996 م.
 • المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة، مصر، 1332 هـ.
 • موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس الأصبحي المدني، تصحيح ترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406 هـ - 1985 م.
 • نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد الحنفي العيني، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1429 هـ - 2008 م.
 • نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: تحقيق: نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، 1421 هـ - 2000 م.
 • النكت على مقدمة ابن الصلاح، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج، أضواء السلف، الرياض، 1419هـ - 1998م.
 • النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ - 1979م.
 • Sarmini, Mohamad Anas, “رفع التعارض بين النصوص بالجمع والترجيح، بين أهل الحديث وأهل الرأي دراسة تأصيلية نقدية”, Darulfunun İlahiyat, 2020, XXXI, sy. 1, s. 77-98.

الشك في أداء الرواية، أسبابه ومنهج المحدثين في درئه

Yıl 2020, Cilt 59, Sayı 59, 1 - 29, 24.12.2020
https://doi.org/10.15370/maruifd.846105

Öz

Kaynakça

 • اختلاف الحديث، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ-1990م.
 • الأدب المفرد، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت 1409هـ - 1989م.
 • إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني المصري، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 1323 هـ.
 • الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1417 هـ - 1998 م.
 • أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثير الجزري، دار الفكر، بيروت 1409هـ - 1989م.
 • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، أبو بكر زين الدين محمد بن موسى الحازمي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، 1359 هـ.
 • إكمال المعلم بفوائد مسلم، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المعروف بالقاضي عياض، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر 1419هـ- 1998م.
 • البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله الجويني الملقب بإمام الحرمين، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت، 1418 هـ - 1997 م.
 • التاريخ الكبير، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن دون تاريخ.
 • تأويل مختلف الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المكتب الإسلامي، 1419هـ-1999م.
 • تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى، دار الكتب العلمية، بيروت دون تاريخ.
 • تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد عوامة، دار اليسر- دار المنهاج، 1437هـ-2016م.
 • التذكرة بأحوال الموتي وأمور الآخرة، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن الأنصاري القرطبي، تحقيق: الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، 1425هـ.
 • التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، 1389هـ-1969م.
 • التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، 1429هـ-2008م.
 • التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387 هـ.
 • تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م.
 • التوضيح لشرح الجامع الصحيح، أبو حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن سراج الدين الشافعي المصري، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق، 1429هـ-2008م.
 • حاشية السندي على سنن النسائي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406ه - 1986 م.
 • الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج المعروف بـشرح السيوطي على صحيح مسلم، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: أبو اسحق الحويني الأثري، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 1416 هـ - 1996م.
 • زيادات الثقات وأثرها في اختلاف العلماء لفريز عبد الله حسن نجم، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا (رسالة الماجستير)، نابلس-فلسطين، 1424هـ-2003م.
 • سبل السلام، المؤلف: أبو إبراهيم عز الدين، محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير، دار الحديث، دون تاريخ.
 • سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، 1430 هـ - 2009م.
 • سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، 1430 هـ - 2009 م.
 • سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ 4، 5)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1395 هـ - 1975 م.
 • سنن النسائي (المعروف بالمجتبى من السنن أو السنن الصغرى)، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406هـ - 1986م.
 • الشافي في شرح مسند الشافعي، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير، تحقيق: أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض 1426 هـ - 2005 م.
 • الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، لبرهان الدين الأبناسي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى برهان الدين أبو الأبناسي الشافعي، تحقيق: صلاح فتحي هلل، مكتبة الرشد، 1418هـ 1998م.
 • شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي)، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1423 هـ - 2002 م.
 • شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)، شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة – الرياض، 1417 هـ - 1997 م.
 • شرح صحيح مسلم المسمى بـ(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، تحقيق: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1392هـ.
 • شرح مسند الشافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، تحقيق: أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية، قطر، 1428 هـ - 2007 م.
 • شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي المصري المعروف بالطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 1415هـ-1994م.
 • الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 1407 هـ‍ - 1987 م.
 • صحيح ابن حبان المرتب باسم (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)، أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البُستي، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408 هـ - 1988 م.
 • صحيح البخاري المسمى بـ(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)، أبو عبد محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ.
 • صحيح مسلم المسمى بـ(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، دون تاريخ.
 • صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين المعروف بابن الصلاح، تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1408هـ.
 • طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، أكمله ابنه: أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، ابن العراقي، الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي)، دون تاريخ.
 • عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد الحنفي العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت دون تاريخ.
 • عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف بن أمير الصديقي العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415 هـ.
 • فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1379، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، إشراف: محب الدين الخطيب، تعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
 • فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود - مجدي بن عبد الخالق الشافعي مع مجموعة من المحققين، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية، 1417 هـ - 1996 م.
 • فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة، مصر، 1424هـ / 2003م.
 • فتح الودود في شرح سنن أبي داود، أبو الحسن السندي، تحقيق: محمد زكي الخولي، مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)، 1431 هـ - 2010 م.
 • قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين بن محمد القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ.
 • كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ضبط وتصحيح: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت 1403هـ -1983م.
 • كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال دون تاريخ.
 • كشف المشكل من حديث الصحيحين، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض دون تاريخ.
 • الكفاية في علم الرواية، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق: أبو عبد الله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، دون تاريخ.
 • الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى القفوي الحنفي، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، دون تاريخ.
 • الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1401هـ - 1981م.
 • الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل الكَوْراني الشافعي، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1429 هـ - 2008 م.
 • مجلة جامعة المدينة العالمية (مجمع)، "ضوابط الجمع والترجيح بين النصوص" لصلاح بابكر الحاج، العدد السادس مايو 2013، ص:59-96.
 • مجلة جامعة الملك سعود، "الشك في الرواية عند المحدثين"، حسن محمد عبه جي، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (3)، ص: 605-635، الرياض، 1430هـ-2009م.
 • مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، "الترجيح بكثرة الرواة (دراسة أصولية تطبيقية)"، للدكتور غازي بن مرشد العتيبي، ع (44)، ذو القعدة 1429هـ.
 • مراقبة: محمد عبد المعيد خان، دون تاريخ..
 • مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن عبيد الله بن محمد الرحماني المباركفوري، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفية، بنارس الهند، 1404 هـ- 1984 م.
 • مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، بعناية: محمد شايب شريف، دار ابن حزم، بيروت، 1433 هـ - 2012 م.
 • المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411 هـ – 1990 م.
 • مسند أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 1421 هـ - 2001 م.
 • مسند الإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي ترتيب: محمد عابد السندي، تعريف بالكتاب والمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، مراجعة الأصول: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1370 هـ - 1951 م.
 • مسند الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي، تحقيق وتخريج: حسن سليم أسد الدَّارَانيّ، دار السقا، دمشق، 1996 م.
 • مشارق الأنوار على صحاح الآثار، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المعروف بالقاضي عياض، المكتبة العتيقة ودار التراث دون تاريخ.
 • مشكل الحديث وبيانه، أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، تحقيق: موسى محمد على، عالم الكتب، بيروت، 1985م.
 • المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت دون تاريخ.
 • مطالع الأنوار على صحاح الآثار، أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف ابن قرقول، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، 1433 هـ - 2012 م.
 • المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى – أحمد حسن الزيات - حامد عبد القادر – محمد علي النجار، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، إستانبول، 1989م.
 • معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، 1424هـ - 2004 م.
 • معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.
 • معرفة أنواع علوم الحديث، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين المعروف بابن الصلاح، تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية، 1423 هـ - 2002 م.
 • المعلم بفوائد مسلم، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المالكي، تحقيق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر، 1988 م، والجزء الثالث صدر بتاريخ 1991م.
 • المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، دمشق، 1412 هـ.
 • المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، 1417 هـ - 1996 م.
 • المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة، مصر، 1332 هـ.
 • موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس الأصبحي المدني، تصحيح ترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406 هـ - 1985 م.
 • نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد الحنفي العيني، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1429 هـ - 2008 م.
 • نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: تحقيق: نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، 1421 هـ - 2000 م.
 • النكت على مقدمة ابن الصلاح، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج، أضواء السلف، الرياض، 1419هـ - 1998م.
 • النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ - 1979م.
 • Sarmini, Mohamad Anas, “رفع التعارض بين النصوص بالجمع والترجيح، بين أهل الحديث وأهل الرأي دراسة تأصيلية نقدية”, Darulfunun İlahiyat, 2020, XXXI, sy. 1, s. 77-98.

The Question of Doubt in Narration: Its Reasons and Methods Utilized by Ḥadīth Scholars to Remove Doubt

Yıl 2020, Cilt 59, Sayı 59, 1 - 29, 24.12.2020
https://doi.org/10.15370/maruifd.846105

Öz

Ḥadīth scholars have made a great effort to transmit ḥadīths to future generations throughout the history of Islam. Hence, the process of transferring and narrating continued, starting from the process of writing narrations (riwāyāt) and writing them down in order to remove the problems of spelling errors in writing narrations. In addition, the ḥadīth science aims to transmit every information and document based upon the sayings of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, which also includes his actions, and his biography. Moreover, this indicates that the aforementioned process is a “religious duty” and therefore needs much care and attention in its performance. In this context, it is noted that ḥadīth scholars sometimes use expressions of doubt and indecision while trying to define a name, nickname, word, or phrase during the transmission of the ḥadīths. In our opinion, the source of doubt and indecision is not directly related to the weakness or strength of the narrator’s memory. It is for that reason that it is possible to observe the narrators having doubts about the great-strong experts of the narrators (ḥuffāẓ) just as the weak narrators concerning the memorization, and they explained this in their narrations. Therefore, it can be said that the problem of doubt in narrations is a natural consequence between the possibility of error and omission in the natural course of human memory, and the careful exertion of effort in the performance of religious duty. On the other hand, the human mind refuses to accept doubt and requires the resort to methods that remove it by various means. In this context, ḥadīth scholars throughout history have provided several solutions or approaches to ward off the doubt in relation to what is narrated. This article deals with these approaches but before delving into the details of these approaches, the research focuses on the meaning of doubt, both linguistically and idiomatically. That is followed by dealing with the letters and expressions that express doubt, and the sections of doubt and its causes. After that, attention is directed to selecting examples directly from ḥadīth sources and basic commentary books to learn how to apply these methods to the ḥadīths themselves, or the practical application of theoretical principles in this field. This article focuses on two basic approaches and examples associated with them: one is combination and synthesis (al-jam‘ wa al-ta’līf), and the other is preference (al-tarjīḥ). In fact, these two methods are among the methods that have been used to remove the problem that exists between contradictory narrations, which are known as “mukhtalif al-ḥadīth” or “mushkil al- ḥadīth”. Hence, the problem of doubt in the narration, even if it is not one of the issues of mukhtalif al-ḥadīth with all its aspects, then the methods that must be followed to remove doubt are the same methods that must be followed to push away the difference and confusion that exist between the contradictory ḥadīths. In this context, based on the basic sources, five principles have been defined in the scope of the method of combination and synthesis.

Kaynakça

 • اختلاف الحديث، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ-1990م.
 • الأدب المفرد، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت 1409هـ - 1989م.
 • إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني المصري، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 1323 هـ.
 • الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1417 هـ - 1998 م.
 • أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثير الجزري، دار الفكر، بيروت 1409هـ - 1989م.
 • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، أبو بكر زين الدين محمد بن موسى الحازمي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، 1359 هـ.
 • إكمال المعلم بفوائد مسلم، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المعروف بالقاضي عياض، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر 1419هـ- 1998م.
 • البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله الجويني الملقب بإمام الحرمين، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت، 1418 هـ - 1997 م.
 • التاريخ الكبير، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن دون تاريخ.
 • تأويل مختلف الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المكتب الإسلامي، 1419هـ-1999م.
 • تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى، دار الكتب العلمية، بيروت دون تاريخ.
 • تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد عوامة، دار اليسر- دار المنهاج، 1437هـ-2016م.
 • التذكرة بأحوال الموتي وأمور الآخرة، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن الأنصاري القرطبي، تحقيق: الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، 1425هـ.
 • التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، 1389هـ-1969م.
 • التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، 1429هـ-2008م.
 • التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387 هـ.
 • تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م.
 • التوضيح لشرح الجامع الصحيح، أبو حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن سراج الدين الشافعي المصري، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق، 1429هـ-2008م.
 • حاشية السندي على سنن النسائي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406ه - 1986 م.
 • الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج المعروف بـشرح السيوطي على صحيح مسلم، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: أبو اسحق الحويني الأثري، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 1416 هـ - 1996م.
 • زيادات الثقات وأثرها في اختلاف العلماء لفريز عبد الله حسن نجم، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا (رسالة الماجستير)، نابلس-فلسطين، 1424هـ-2003م.
 • سبل السلام، المؤلف: أبو إبراهيم عز الدين، محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير، دار الحديث، دون تاريخ.
 • سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، 1430 هـ - 2009م.
 • سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، 1430 هـ - 2009 م.
 • سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ 4، 5)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1395 هـ - 1975 م.
 • سنن النسائي (المعروف بالمجتبى من السنن أو السنن الصغرى)، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406هـ - 1986م.
 • الشافي في شرح مسند الشافعي، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير، تحقيق: أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض 1426 هـ - 2005 م.
 • الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، لبرهان الدين الأبناسي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى برهان الدين أبو الأبناسي الشافعي، تحقيق: صلاح فتحي هلل، مكتبة الرشد، 1418هـ 1998م.
 • شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي)، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1423 هـ - 2002 م.
 • شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)، شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة – الرياض، 1417 هـ - 1997 م.
 • شرح صحيح مسلم المسمى بـ(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، تحقيق: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1392هـ.
 • شرح مسند الشافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، تحقيق: أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية، قطر، 1428 هـ - 2007 م.
 • شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي المصري المعروف بالطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 1415هـ-1994م.
 • الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 1407 هـ‍ - 1987 م.
 • صحيح ابن حبان المرتب باسم (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)، أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البُستي، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408 هـ - 1988 م.
 • صحيح البخاري المسمى بـ(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)، أبو عبد محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ.
 • صحيح مسلم المسمى بـ(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، دون تاريخ.
 • صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين المعروف بابن الصلاح، تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1408هـ.
 • طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، أكمله ابنه: أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، ابن العراقي، الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي)، دون تاريخ.
 • عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد الحنفي العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت دون تاريخ.
 • عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف بن أمير الصديقي العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415 هـ.
 • فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1379، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، إشراف: محب الدين الخطيب، تعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
 • فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود - مجدي بن عبد الخالق الشافعي مع مجموعة من المحققين، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية، 1417 هـ - 1996 م.
 • فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة، مصر، 1424هـ / 2003م.
 • فتح الودود في شرح سنن أبي داود، أبو الحسن السندي، تحقيق: محمد زكي الخولي، مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)، 1431 هـ - 2010 م.
 • قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين بن محمد القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ.
 • كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ضبط وتصحيح: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت 1403هـ -1983م.
 • كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال دون تاريخ.
 • كشف المشكل من حديث الصحيحين، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض دون تاريخ.
 • الكفاية في علم الرواية، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق: أبو عبد الله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، دون تاريخ.
 • الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى القفوي الحنفي، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، دون تاريخ.
 • الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1401هـ - 1981م.
 • الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل الكَوْراني الشافعي، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1429 هـ - 2008 م.
 • مجلة جامعة المدينة العالمية (مجمع)، "ضوابط الجمع والترجيح بين النصوص" لصلاح بابكر الحاج، العدد السادس مايو 2013، ص:59-96.
 • مجلة جامعة الملك سعود، "الشك في الرواية عند المحدثين"، حسن محمد عبه جي، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (3)، ص: 605-635، الرياض، 1430هـ-2009م.
 • مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، "الترجيح بكثرة الرواة (دراسة أصولية تطبيقية)"، للدكتور غازي بن مرشد العتيبي، ع (44)، ذو القعدة 1429هـ.
 • مراقبة: محمد عبد المعيد خان، دون تاريخ..
 • مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن عبيد الله بن محمد الرحماني المباركفوري، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفية، بنارس الهند، 1404 هـ- 1984 م.
 • مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، بعناية: محمد شايب شريف، دار ابن حزم، بيروت، 1433 هـ - 2012 م.
 • المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411 هـ – 1990 م.
 • مسند أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 1421 هـ - 2001 م.
 • مسند الإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي ترتيب: محمد عابد السندي، تعريف بالكتاب والمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، مراجعة الأصول: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1370 هـ - 1951 م.
 • مسند الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي، تحقيق وتخريج: حسن سليم أسد الدَّارَانيّ، دار السقا، دمشق، 1996 م.
 • مشارق الأنوار على صحاح الآثار، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المعروف بالقاضي عياض، المكتبة العتيقة ودار التراث دون تاريخ.
 • مشكل الحديث وبيانه، أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، تحقيق: موسى محمد على، عالم الكتب، بيروت، 1985م.
 • المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت دون تاريخ.
 • مطالع الأنوار على صحاح الآثار، أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف ابن قرقول، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، 1433 هـ - 2012 م.
 • المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى – أحمد حسن الزيات - حامد عبد القادر – محمد علي النجار، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، إستانبول، 1989م.
 • معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، 1424هـ - 2004 م.
 • معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.
 • معرفة أنواع علوم الحديث، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين المعروف بابن الصلاح، تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية، 1423 هـ - 2002 م.
 • المعلم بفوائد مسلم، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المالكي، تحقيق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر، 1988 م، والجزء الثالث صدر بتاريخ 1991م.
 • المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، دمشق، 1412 هـ.
 • المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، 1417 هـ - 1996 م.
 • المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة، مصر، 1332 هـ.
 • موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس الأصبحي المدني، تصحيح ترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406 هـ - 1985 م.
 • نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد الحنفي العيني، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1429 هـ - 2008 م.
 • نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: تحقيق: نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، 1421 هـ - 2000 م.
 • النكت على مقدمة ابن الصلاح، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج، أضواء السلف، الرياض، 1419هـ - 1998م.
 • النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ - 1979م.
 • Sarmini, Mohamad Anas, “رفع التعارض بين النصوص بالجمع والترجيح، بين أهل الحديث وأهل الرأي دراسة تأصيلية نقدية”, Darulfunun İlahiyat, 2020, XXXI, sy. 1, s. 77-98.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa GENÇ Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
0000-0001-8863-008X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 59, Sayı 59

Kaynak Göster

Chicago Genç, M. "Rivayette Şek Meselesi, Sebepleri ve Muhaddislerin Şekki Giderme Yöntemleri". Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 59 (2020 ): 1-29

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi açık erişimli bir dergidir

 Creative Commons License