Yıl 2016, Cilt 12 , Sayı 45, Sayfalar 411 - 438 2016-02-13

ORGANIZATIONAL CHANGE CYNICISM: A QUALITATIVE RESEARCH ON ATTITUDE OF EMPLOYEES TOWARDS CHANGE
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Oytun SEZGİN [1] , Ebru TOLAY [2] , Olca SÜRGEVİL [3]


This study focus on the phenomenon of “organizational change cynicism” that can be defined as “neg- ative or pessimistic perspective towards organizational change” and how to manage this phenomenon. For the study which designed as descriptive and subjective qualitative research, data is collected through focus group discussions and in-depth interviews. Emic approach is adopted ro determine the characteristics of organizational change cynicism in Turkish work life context. In this regard, focus group discussion is performed with eight people from different industries and in-depth interviews are conducted with sev- en people to determine the cynical attitude towards organizational change. As a result of data analysis, basic dimensions of organizational change cynicism is identified as “experiential”, “administrative” and “acquiring”.

En yalın şekliyle, ‘örgütsel değişime karşı kötümser bakış ısışeklinde tanımlanabilecek “örgütsel değişim sinizmi” olgusuna ve bu olguyu yönetmenin gerekliliğine dikkat çeken araştırma; odak grup görüşmesi ve derinlemesine mülakatlar aracılığıyla toplanan nitel verilerle gerçekleştirilmiştir. Betim- leyici ve öznel olarak tasarlanan nitel çalışmada; örgütsel değişim sinizminin Türk çalışma yaşamına özgü taşıdığı nitelikleri tespit etme amaçlı emik bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu doğrultuda, dört kamu dört özel kuruluşta ve farklı sektörlerde çalışan sekiz kişiyle odak grup görüşmesi ve yedi kişiyle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş; bu kişilerin iş hayatında yaşadıkları değişim süreçlerine ilişkin olarak, başta sinik tutumlar olmak üzere, karşılaştıkları tutum ve davranışlar belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, örgütsel değişim sinizminin temel boyutları “deneyimsel”, “yönetimsel” ve “edinimsel” değişim sinizmi şeklinde belirlenmiştir. 

 • Horton, J. L. (2008). http://www.online-pr.com/Holding/Cynicism___article.pdf, (12/09/2014)
 • Chaloupka, W. (1999). Everybody Knows: Cynicism in America , University of Minnesota Press, Minneapolis .
 • Navia, L. E. (1995). The philosophy of cynicism: an annotated bibliography.
 • Fuller (1931). Aktaran: Dean, J. W., Brandes, P., Dharwadkar, R. (1998). Organizational cy- nicism. Academy of Management review. 23(2):342
 • Dean, J. W., Brandes, P., Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Ma- nagement review. 23(2):341-352.
 • Sloterdijk, P. (1987). Critique of cynical reason. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Sloterdijk, P., Eldred, M., ve Adelson, L. A. (1984). Cynicism: the twilight of false conscious- ness. New German Critique, 190-206.
 • Bergström, O., Styhre, A., Thilander, p. (2014). Paradoxifying Organizational Change: Cy- nicism and Resistence in the Swedish Armed Forces. Journal of Change Management. 14(3): 384-404.
 • Wanous, J. P., Reichers, A. E., ve Austin, J. T. (2000). Cynicism about organizational change measurement, antecedents, and correlates. Group & Organization Management. 25(2):132- 153.
 • Özen Kutaniş, R., Dikili, A. (2010). “Değişim Boyutuyla Örgütlerde Sinizm”. Özler, D. E. (editör). Örgütsel Davranışta Güncel Konular içinde. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 269-285.
 • Andersson, L. M. (1996). Employee Cynicism: An Examination Using A Contract Violation Framework. 49(11): 1395-1418.
 • Cole, M. S., Bruch, H., Vogel, B. (2006). Emotion as mediators of the relations between perceived supervisor support and psychological hardiness on employee cynicism. Journal of Organizational Behavior. 27(4):463-484.
 • Brown, M., Cregan, C. (2008). Organizational Change Cyncism: The Role of Employee Involvement. Human Resource Management. 47(4): 667-686.
 • Rogers, R. W. (1995). The psychological contract of trust–part I. Executive Development, 8(1), 15-19.
 • Johnson, J. L., O’Leary-Kelly, A. M. (2003). The effects of psychological contract breach and organizational cynicism: Not all social exchange violations are created equal. Journal of Organizational Behavior. 24(5):627-647.
 • Beer, M., Voelpel, S. C., Leibold, M., Tekie, E. B. (2005). Strategic management as organiza- tional learning: developing fit and alignment through a disciplined process. Long Range Planning. 38(5):445-465.
 • Byrne, Z. S., Hochwarter, W. A. (2008). Perceived organizational support and performance: Relationships across levels of organizational cynicism. Journal of Managerial Psychology. 23(1):54-72.
 • Albrecht, S., Travaglione, A. (2003). Trust in public-sector senior management. Internatio- nal Journal of Human Resource Management. 14(1):76-92.
 • Arslan, E. T. (2012). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personelinin Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeyi. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 13(1): 12-27.
 • Kalağan, G., Güzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelen- mesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27: 83-97.
 • Yıldız, K. (2013). Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8 (6): 853-879.
 • Çarıkçı, İ. H., Bektaş, M., Turak, M. (2013). Örgüt Çalışanları, Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Büro Çalışanlarına Yönelik Bir alan Araştırma- sı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Büro Yönetimi Özel Sayısı. 1: 177-189.
 • Candan, H. (2013). Örgütsel sinizm ve İş Performansına Olası Etkileri. KSÜ İİBF Dergisi, 1: 181-194.
 • Boyalı, H. (2011). Örgütsel Sinizm ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Karaman’daki Ban- kalar Üzerinde Bir Uygulama. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SBE Yüksek lisans Tezi, Karaman.
 • Erbil, S. (2013). Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Sinizm Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Karacaoğlu, K., İnce, F. (2013). Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkileri: Kayseri İlindeki İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1): 181-202.
 • Turan, Ş. (2011). Küreselleşme Sürecinde Örgütsel Değişimi Etkileyen Bir Unsur Olarak Örgütsel Sinizm ve Karaman İli Kamu Kurumlarında bir Çalışma. Karamanoğlu Mehmet- bey Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi. Karaman.
 • Stanley, D.J., Meyer, J. P., Topolnytsky, L. (2005). Employee cynicism and resistance to or- ganizational change. Journal of Business and Psychology. 19(4):429-459.
 • Wanous, J. P., Reichers, A. E., ve Austin, J. T. (1994). Organizational Cynicism: An Initial Study. Academy of management best papers proceedings, 269-273.
 • Reichers, A. E., Wanous, J. P., Austin, J. T. (1997). Understanding and Managing Cynicism about Organizational Change. The Academy of Management Executive. 11(1): 48-59.
 • Bordia, P., Restubog, S. L. D., Jimmieson, N. L., Irmer, B. E. (2011). Haunted by the past: effects of poor change management history on employee attitudes and turnover. Group & Organization Management. 36(2):191-222
 • Avey, J. B., Luthans, F., Youssef, C. M. (2008). The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors. Journal of Management. 36(2):430-452.
 • Avey, J. B., Wernsing, T. S., Luthans, F. (2008a). Can positive employees help positive orga- nizational change? Impact of psychological capital and emotions on relevant attitudes and behaviors. The Journal of Applied Behavioral Science. 44(1):48-70.
 • Atwater, L. E., Waldman, D. A., Atwater, D., Cartier, P. (2000). An upward feedback field experiment: Supervisors’ cynisism, reactions, and commitment to suboridnates. Personnel Psychology. 53(2):275-297.
 • Bouckenooghe, D. (2010). Positioning change recipients’ attitudes toward change in the organizational change literature. The Journal of Applied Behavioral Science. 46(4):500-531.
 • Bartlett, Kenneth Russell. (1999). The Relationship Between Training and Organizational Commitment In The Health Care Field. The Degree of Doctor of Philosophy, The Uni- versity of Illınois, Urbana.
 • Robinson, S. L., Kraatz, M. S., Rousseau, D. M. (1994). Changing Obligationas and the Psychologyical Contract : A Longitudinal Study. Academy of Management Journal, 37(1), 137-152.
 • Konovsky, M. A., Pugh, S. D. (1994). Citizenship Behavior and Social Exchange. Academy of Management Journal, 37(3), 656-669.
 • James, M. S. L. (2005). Antecedents and Consequences of Cyncism in Organizations: An Examination of the Potential Positive and Negative Effects on School Systems. Florida State University, PhD Dissertation.
 • Rousseau, D. M. (1989). Psychological and Implied Contracts in Organizations. Employee Responsibilities ans and Rights Journal. 2(2): 121-139.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2013). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. 14. Basım. Evrim Yayınevi ve Bilgi- sayar San. Tic. Ltd. Şti, İstanbul.
 • Robbins, S. P., Decenzo, D. A., Coulter, M. (2013). Yönetimin Esasları: Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Çeviri Editörü: Adem Öğüt. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara.
 • Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2007). Sosyal Psikoloji. Çeviren: Ali Dönmez. İmge Kitabevi, Ankara.
 • Kitzinger, J. (1995). Qualitative research. Introducing focus groups. BMJ: British Medical Journal, 311(7000), 299.
 • http://www.facilityistanbul.com/kalitatif-arastirmalar/derinlemesine-gorusme-in-dept- h/?lang=tr, (10/03/2015)
 • Krueger, R. A. (1998). Developing questions for focus groups. Thousand Oaks, Ca: SAGE.
 • Guastello, S. J., Rieke, M. L., Guastello, D. D., Billings, S. W. (1992). A study of cynicism, personality, and work values. The Journal of Psychology.126(1):37-48.
 • Rubin, R. S., Dierdorff, E. C., Bommer, W. H., Baldwin, T. T. (2009). Do leaders reap what they sow? Leader and employee outcomes of leader organizational cynicism about change. The Leadership Quarterly. 20(5):680-688.
 • Andersson, L. M., Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects. Journal of Organizational Behavior. 18: 449-469.
 • Saracel, N., Erülgen, A., Berberoğlu, A. (2014). Psikolojik ve Etik Egoizm Açısından Altı Vakanın Değerlendirilmesi. İş Ahlakı Dergisi. 7(1): 57-93.
 • Aslan, F. K. Boylu, Y. (2014). Örgütsel Sinizm ve Psikolojik Sözleşme İhlali Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research. 1(2):33-45.
 • McDonald, D. J., Makin, P. J. (2000). The Psychological Contract, Organizational Commit- ment and Job Satisfaction of Temporary Staff. Leadership & Organization Development Journal, 21(2), 84-91.
 • Oytun Boran SEZGİN - boran.sezgin@deu.edu.tr
 • He is research asistant in Faculty of Economics and Administrative Sciences at Dokuz Eylul Uni
 • versity. He gained his bachelor’s degree from Civil Engineering, Faculty of Engineering, Middle East
Birincil Dil tr
Bölüm Makale Başvuru
Yazarlar

Yazar: Oytun SEZGİN

Yazar: Ebru TOLAY

Yazar: Olca SÜRGEVİL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Şubat 2016

Bibtex @ { maruoneri187977, journal = {Öneri Dergisi}, issn = {1300-0845}, eissn = {2147-5377}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {411 - 438}, doi = {10.14783/od.v12i45.1000020020}, title = {ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {SEZGİN, Oytun and TOLAY, Ebru and SÜRGEVİL, Olca} }
APA SEZGİN, O , TOLAY, E , SÜRGEVİL, O . (2016). ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Öneri Dergisi , 12 (45) , 411-438 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17906/187977
MLA SEZGİN, O , TOLAY, E , SÜRGEVİL, O . "ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Öneri Dergisi 12 (2016 ): 411-438 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17906/187977>
Chicago SEZGİN, O , TOLAY, E , SÜRGEVİL, O . "ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Öneri Dergisi 12 (2016 ): 411-438
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA AU - Oytun SEZGİN , Ebru TOLAY , Olca SÜRGEVİL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Öneri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 411 EP - 438 VL - 12 IS - 45 SN - 1300-0845-2147-5377 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Öneri Dergisi ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA %A Oytun SEZGİN , Ebru TOLAY , Olca SÜRGEVİL %T ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Öneri Dergisi %P 1300-0845-2147-5377 %V 12 %N 45 %R %U
ISNAD SEZGİN, Oytun , TOLAY, Ebru , SÜRGEVİL, Olca . "ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Öneri Dergisi 12 / 45 (Şubat 2016): 411-438 .
AMA SEZGİN O , TOLAY E , SÜRGEVİL O . ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Öneri Dergisi. 2016; 12(45): 411-438.
Vancouver SEZGİN O , TOLAY E , SÜRGEVİL O . ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Öneri Dergisi. 2016; 12(45): 438-411.