Yıl 2018, Cilt 20 , Sayı 3, Sayfalar 578 - 607 2018-09-27

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜNDE FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Nuray DEMİREL ARICI [1] , Nihal ALTUN [2]


Günümüzde birçok işletme sürdürülebilirlik faaliyetlerinde bulunmakta ve bu faaliyetleriyle ilgili bilgileri paydaşlarına sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla sunmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, 2011-2015 yılları arasında Türkiye’de finansal hizmetler sektöründe sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ilgili finansal olmayan bilgilerin raporlanma düzeyini tespit etmek ve çalışma dönemi itibariyle bu bilgilere ilişkin trendleri ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada, seçilen bankaların sürdürülebilirlik raporları belli kategoriler dahilinde sistematik olarak incelenmiş ve sonuçlar raporlanmıştır. Ayrıca her bir bankanın belirlenen kategorileri ilk yayınladıkları sürdürülebilirlik raporları ile son yayınladıkları sürdürülebilirlik raporlarındaki açıklama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı bağımlı iki örneklem t-testi ile test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, "kadın" ve "iş sağlığı ve güvenliği" kategorilerinin açıklanma düzeyinde anlamlı bir artış yaşandığı tespit edilmiştir.

Sürdürülebilirlik raporlaması, bankalar, finansal olmayan bilgilerin raporlanması
 • Ada, A.A. ve Kılıç, Z. (2014). Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Bankacılık: AB ve Türkiye’deki Uygulamalar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (42): 203-212.
 • Aksoy, Ç. (2013). Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek Önerisi ve Türkiye’deki İşletmelerde Uygulanması (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alpagut, Y. (2010). Sürdürülebilirlik Kavramı ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7(14): 63-86.
 • Bonson, E. and Bednarova, M. (2015). CSR Reporting Practices of Eurozone Companies. Spanish Accounting Review.18(2): 182-193.
 • Fidan, Z. & Şentürk, Z.A. (2017). Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çalışmalarında İşbirliği: Akbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası Üzerine Bir İnceleme. Selçuk İletişim Dergisi. 9(4):40-65.
 • Giddings, B. & Hopwood, B. & O’Brien G. (2002). Enviroment, Economy and Society: Fitting them together into Sustaninable Development. Sustainable Development. (10): 187-196.
 • Hoşnut, S. (2015). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlarında Söylem. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. (40): 119-136.
 • Kaypak, Ş. (2011). Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 13(20): 19-33.
 • Özçelik, F. ve Öztürk, B. A. (2014). Evaluation of Banks Sustainability Performance in Turkey with Grey Relational Analysis. Muhasebe ve Finasman Dergisi. (63): 189-209.
 • Özdamar, K. (2009). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. 7. Baskı. Kaan Kitapevi. Eskişehir.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11(1): 323-343.
 • Özdemir, Z. ve Pamukçu, F. (2016). Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Sisteminin Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi Kapsamındaki İşletmelerde Analizi. Mali Çözüm Dergisi. 26(3): 13-35.
 • Özmehmet, E. (2010). Dünyada ve Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları. Journal of Yaşar University. 3(12): 1-23.
 • Parlakkaya, R. & Akmeşe, H. & Akmeşe, K. (2016). Türk Bankacılık Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması Farkındalık Düzeyi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi.18(1): 881-896.
 • Sarıkaya, M. ve Kara, F.Z. (2007). Sürdürülebilir Kalkınmada İşletmenin Rolü: Kurumsal Vatandaşlık. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 14(2): 221-233.
 • Tek, N., ve Y. Gümüş (2006). Finansal Hizmetler Sektöründe Finansal Olmayan Performans Ölçümlemesi: Japon Bankaları Örneği. Muhasebe ve Denetime Bakış, 19: 1-27.
 • Yangil, F.M. (2015). Kurumsal Sürdürülebilirlik Kapsamında Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik İçerik Analizi: Türkiye’deki En Büyük 100 Sanayi İşletmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 7(3): 356-376.
 • www.kurumsalsurdurulebilirlik.com (Erişim Tarihi: Temmuz 2017)
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0504-426X
Yazar: Nuray DEMİREL ARICI (Sorumlu Yazar)
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Nihal ALTUN
Kurum: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Eylül 2018

APA Demi̇rel Arıcı, N , Altun, N . (2018). FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜNDE FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 (3) , 578-607 . DOI: 10.31460/mbdd.382815