Yıl 2018, Cilt 20 , Sayı 1, Sayfalar 28 - 64 2018-06-08

ENTEGRE RAPORLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER: ENTEGRE RAPOR HAZIRLAYAN İŞLETMELER VE BIST KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELER AÇISINDAN BİR İNCELEME
INTEGRATED REPORTING AND DEVELOPMENTS IN TURKEY: AN INVESTIGATION IN TERMS OF COMPANIES PREPARING INTEGRATED REPORTS AND COMPANIES IN BIST CORPORATE SUSTAINABILITY INDEX

Burcu İŞGÜDEN KILIÇ [1]


Çalışmada, entegre raporlamanın ülkemizdeki gelişim süreci göz önünde bulundurularak, entegre rapor hazırlayan işletmelerin entegre raporlama performansı ve entegre raporlamaya henüz geçmemiş işletmelerin yıllık faaliyet raporlarının entegre rapor bileşenlerini ne ölçüde kapsadığı içerik analizi vasıtasıyla incelenmektir. Bu doğrultuda çalışmada 2016 yılında entegre rapor yayınlayan işletmelerin raporları ile BIST sürdürülebilirlik endeksine kayıtlı işletmelerin 01.12.2016-31.12.2016 dönemine ait yıllık faaliyet raporları Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi açısından incelenmiştir.

The purpose of the study is to evaluate the Integrated Reporting Performance of enterprises that prepare Integrated Reports by content analysis, taking into account the development process of integrated reporting in our country; and to examine to which extent the annual reports of the enterprises that have not yet started implementing Integrated Reporting System already cover the components of the Integrated Report System. With this design, the annual reports of the enterprises that published Integrated Reports in 2016 and the annual reports of the enterprises registered to the BIST Sustainability Index for the period of 01.12.2016 - 31.12.2016 were investigated with regards to the International Integrated Reporting Framework. 

 • Altunışık, R., R. Çoşkun, S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım. 2004. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Geliştirilmiş 3. Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
 • Aras, G. ve G.U. Sarıoğlu. 2015. Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama, TÜSİAD Yayın No: T/2015, 10-567, Ekim 2015, İstanbul.
 • Bekçi, İ. ve E. Doğru. 2011. “Değer Yaratan Faaliyetler Açısından İşletme Başarısı: Çimento Sanayii İşletmelerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (1).
 • Büdeyri, T. ve A. Kısa. 2016. “Entegre Raporlama (ER): Literatür Araştırması”, 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities (SOCIOINT 2016), 23-26 May 2016, İstanbul.
 • Eccles, R. G. ve D. Saltzman. 2011. “Achieving Sustainability Through Integrated Reporting”, Stanford Social Innovation Review, Summer 2011.
 • Eraslan, H.İ., A.D. Kuyucu ve İ. Bakan. 2008. “Değer Zinciri (Value Chain) Yöntemi ile Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10 (2).
 • Gökten, S. 2016. “Entegre Raporlama Yaklaşımı İçin Uygulamaya Yönelik Sistematik Bir Öneri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18 (4).
 • International Integrated Reporting Council (IIRC). 2013. International Integrated Reporting Framework, December 2013, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (Erişim Tarihi: 30.07.2017).
 • Karataş, Z. 2015. “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1 (1).
 • Karğın, S., H. Aracı ve H. Aktaş. 2013. “Entegre Raporlama: Yeni bir Raporlama Perspektifi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 6 (1).
 • Kavut, L. 2010. “Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Raporlama: İMKB 100 Şirketlerinin Çevresel Açıklamalarının İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitü Dergisi, 66.
 • Kaya, U., D. Aygün ve Ö. Yazan. 2016. “Yeni Bir Kurumsal Raporlama Yaklaşımı Olarak Entegre Raporlama ve Dünyadaki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma”, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11).
 • Keskin, B. 2014. “Entegre Yönetim Olmadan Entegre Raporlama Olamaz”, EKOIQ, 46.
 • Köse, E. ve T. Çetinel, 2017. “Kurumsal ve Entegre Raporlama: Bir Araştırma”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8.
 • Yıldırım, A. ve H. Şimşek. 2006. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • _______. http://www.borsaistanbul.com/duyurular/2017/02/16/borsa-istanbul-da-gong-entegre-raporlama-turkiye-agi-icin-caldi (Erişim Tarihi: 31.07.2017).
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Burcu İŞGÜDEN KILIÇ
Kurum: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Haziran 2018

APA İŞGÜDEN KILIÇ, B . (2018). ENTEGRE RAPORLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER: ENTEGRE RAPOR HAZIRLAYAN İŞLETMELER VE BIST KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELER AÇISINDAN BİR İNCELEME. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 (1) , 28-64 . DOI: 10.31460/mbdd.346583