Yıl 2018, Cilt 20 , Sayı 3, Sayfalar 531 - 559 2018-09-27

ORTAK KONTROLE TABİ İŞLETME BİRLEŞMELERİNDEKİ FİNANSAL RAPORLAMA FARKLILIKLARINA İLİŞKİN BIST 100 VE KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ŞİRKETLERİNİN İNCELEMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Nalan AKDOĞAN [1] , Samet BÜLBÜL [2]


Günümüz iş dünyasında, işletme birleşmelerinden elde edilmek istenen faydaların artırılması, müşterek işletmeye ilişkin faaliyetlerin kontrol edilmesi ve uygulanacak politikaların belirlenmesinde, ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, ortak kontrole tabi işletme birleşmelerine ilişkin politika ve prosedürlerin ortaya konulması, birleşmeye ilişkin esasların belirlenmesinde konuyla ilgili standartların ve düzenlemelerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak, firmaların finansal raporları ve bağımsız denetim raporlarına bakıldığında konuya ilgili farklı uygulamaların olduğu da görülmektedir. Bu çalışmada, ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri ve bunun ilgili standartlar ve düzenlemeler gereğince raporlaması ele alınmış olup, BIST 100 ve TKYD(Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği) Kurumsal Yönetim Endeksindeki(KEY) firmaların 2017 yılı finansal tablo ve dipnotları incelenmiş ve ortak kontrole tabi işletme birleşmelerine ilişkin açıklamalar ve hesaplamalar analiz edilmiştir.


ortak kontrol, şirket birleşmesi, hakların birleştirilmesi
  • Akdoğan, Nalan. ve Tenker, Nejat(2004), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, 9. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
  • Ersoy, Ayten(2004) “Uluslararası Muhasebeye Göre Ticari Birleşmeler ve Konsolidasyon Uygulamaları” Yaklaşım 136 (2004) : 47-52
  • Karapınar, Aydın(2006) “Uluslararası Finansal Raporlama Standardı Taslak 3’e göre işletme Birleşmeleri” Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı V. Sempozyumu Antalya
  • Şen, İlker Kıymetli ve Karagül Arman Aziz(2018). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardına Göre Ortak Kontrole Tabi İş Birleşmelerinin Raporlanmasında Kullanılacak Hakların Birleştirilmesi Yöntemi ve Bir Uygulama, Ankara SMMMO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Nisan,169-187.
  • www.frc.org.uk https://www.frc.org.uk/getattachment/e1d6b167-6cdb-4550-bde3-f94484226fbd/FRS-102-WEB-Ready-2015.pdf(Erişim Tarihi:15.05.2018).
  • Büyük ve Orta Ölçekli Firmalar İçin Finansal Raporlama Standardı(BOBİ FRS)
  • Finansal Tablo Örnekler ve Kullanım Rehberi (Resmi Gazete, 17.11.2012)
  • TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı
  • TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı
  • TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardı
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Nalan AKDOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Samet BÜLBÜL
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Eylül 2018

APA Akdoğan, N , Bülbül, S . (2018). ORTAK KONTROLE TABİ İŞLETME BİRLEŞMELERİNDEKİ FİNANSAL RAPORLAMA FARKLILIKLARINA İLİŞKİN BIST 100 VE KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ŞİRKETLERİNİN İNCELEMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 (3) , 531-559 . DOI: 10.31460/mbdd.424315