Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 4, Sayfalar 863 - 878 2019-12-29

GENEL MUHASEBE DERS KİTAPLARININ OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE READABILITY LEVELS OF FINANCIAL ACCOUNTING TEXTBOOKS

Mustafa DOĞAN [1] , Emrah ERTUGAY [2]


Okuma, gözle algılanan işaret ve sembollerin beyin tarafından işlenerek anlamlandırılması ve yorumlanması işlemidir. Okunan metnin akıcı biçimde anlamlandırılabilmesini sağlamak için metinlerin sahip olması gereken okunaklılık, okunabilirlik, anlaşılabilirlik gibi çeşitli faktörlerden söz edilebilir. Okunabilirlik, bir metnin kolay okunabilir olmasını sağlayan faktörlerin, okuyucunun okuma becerisine uygun olması durumudur. Okunabilirliğin ölçülmesi ise bir metnin yapısal zorluğunu nesnel olarak tanımlama çabasıdır. Bu çalışmada okunabilirlik üzerine temel bilgilere yer verildikten sonra Ateşman tarafından geliştirilen okunabilirlik formülü kullanılarak örnek muhasebe metinlerinin okunabilirlik puanı hesaplanacaktır. 

Reading is the interpretation of visual perceptions and symbols by the brain. To ensure that the text being read can be understood in a fluent manner, various factors such as readability, legibility, understandability, etc., which the text should have, can be mentioned.

Readability is the fact that the factors that make a text easy to read correspond to the reader's reading ability. If readability is measured, it can be objectively defined the structural difficulty of a text.

Work on written texts began to work on readability at the end of the 19th century, and in the first half of the 20th century significant accumulation of knowledge gained in this area. Factors affecting the readability were investigated and readability formulas with more than 200 were developed with these studies.

In this study, the readability score of a sort of financial accounting texts will be calculated using the readability formula developed by Ateşman after giving basic information on readability. 

 • Adelberg, A. H. ve Razek, J. R. 1984. “The Cloze Procedure: A Methodology for Determining the Understandability of Accounting Textbooks”, The Accounting Review, 59(1).
 • Al-Ajlan A. A., Hend S. A. ve AbdulMalik S. A. 2008. “Towards the Development of an Automatic Readability Measurements for Arabic Language”, 3rd International Conference on Digital Information Management (ICDIM).
 • Ateşman E. 1997. “Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi”, A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, Cilt 58.
 • Bezirci B. ve Yılmaz A. E. 2010. “Metinlerin Okunabilirliğinin Ölçülmesi Üzerine Bir Yazılım Kütüphanesi ve Türkçe İçin Yeni Bir Okunabilirlik Ölçütü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3, s: 49-62, Ekim.
 • Çetinkaya, G. 2010. Türkçe Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Tanımlanması ve Sınıflandırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Ankara, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Chall, J. S. 1958. “Readability: An Appraisal of Research and Application”, Columbus, Ohio State University Press.
 • Çiftçi, Ö., Çeçen, M. A. ve Melanlıoglu, D. 2007. “Altıncı Sınıf Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından Değerlendirilmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 22.
 • Davidson, R. A. 2005. “Analysis of the Complexity of Writing Used in Accounting Textbooks Over the Past 100 Years”, Accounting Education: An International Journal, 14(1).
 • Delibaş, A. 2008. Doğal Dil İşleme ile Türkçe Yazım Hatalarının Denetlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • DuBay W. H. 2004. The Principles of Readability, Impact Information, Costa Mesa, CA.
 • Flesch, R. 1948. “A New Readability Yardstick” Journal of Applied Psychology 32.
 • Flory, S. M., Phillips Jr., T. J. ve Tassin, M. F. 1992. “Measuring Readability: A Comparison of Accounting Textbooks”, Journal of Accounting Education.
 • Güneş, F. 2000. Çocuk Kitaplarında Okunabilirlik İlkeleri, Yaşadıkça Eğitim, 67.
 • Klare, G. R. 1963. The Measurement of Readability, Iowa State University Press, Iowa.
 • Klare, G. R. 1968. The Role of Word Frequency in Readability, Elementary English, 45.
 • Peterson, E. A. 1982. A Study of the Relationship of Academic Achievement in Accounting Course To the Readability of Required Textbooks and the Reading Ability of Two-Year Accounting Students, Doktora tezi, Oregon State Üniversitesi.
 • Plucinski, K. J. 2010. “Readability of Intermediate Accounting Textbooks”, Academy of Educational Leadership Journal, 14(2).
 • Plucinski, K. J., Olsavsky, J. ve Hall, L. 2009. “Readability of Introductory Financial and Managerial Accounting Textbooks”, Academy of Educational Leadership Journal, 13(1).
 • Razek, J. R., Hosch, G. A. ve Pearl, D. 1982. “Readability of Accounting Textbooks”, Journal of Business Education (Ekim).
 • Şentürk, F. ve Adalı, E. 2010. “Yetkin Bul ve Değiştir”, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Sayı 3.
 • Şentürk, T. ve Adalı, E. 2011. “Türkçe Metin Seslendirme”, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Sayı 4.
 • Solmaz, E. 2009. İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Düzeylerindeki Türkçe Metinlerde Cümle Uzunluğu, Kelime Uzunluğu ve Kelime Hazinesinin Okunabilirlik Üzerine Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sönmez, V. 2003. “Metinlerin Eğitselliğini Saptamada Matematiksel Bir Yaklaşım (Sönmez Modeli)”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10.
 • Sullivan, M. C. ve Benke Jr. R. L. 1997. “Comparing Introductory Financial Accounting Textbooks”, Journal of Accounting Education, 15(2).
 • Tantuğ, A. C. 2007. Akraba ve Bitişken Diller Arasında Bilgisayarlı Çeviri İçin Karma Bir Model, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Tekbıyık, A. 2006. “Lise Fizik I Ders Kitabının Okunabilirliği ve Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu” Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:14, No:2.
 • Temur, T. 2002. İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Metinler ile Öğrenci Kompozisyonlarının Okunabilirlik Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Traugh, H. M., Powers, O. S. ve Adedokun, A. J. 1987. “Readability of Accounting Principles Texts”, Journal of Education for Business, 63(1).
 • Zakaluk, B. L. ve Samuels, S. J. 1988. Readability – Its Past, Present, and Future. International Reading Association, Newark, Delaware.
 • Zorbaz, K. Z. 2007. “Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Kelime – Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Eğitimde Kuram ve Uygulama, Sayı: 3 (1)
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Mustafa DOĞAN
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2049-395X
Yazar: Emrah ERTUGAY
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2019

APA DOĞAN, M , ERTUGAY, E . (2019). GENEL MUHASEBE DERS KİTAPLARININ OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 21 (4) , 863-878 . DOI: 10.31460/mbdd.516832