Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 4, Sayfalar 879 - 903 2019-12-29

ENTEGRE RAPORLAMANIN İŞLETME VE ÇEVRESİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ULUSLARARASI ENTEGRE RAPORLAMA KONSEYİ VERİ TABANINDAKİ ŞİRKETLERİN EKO-VERİMLİLİK İNCELEMESİ

Aysun AKTAŞ MOZEİKÇİ [1] , Erkan ÖZTÜRK [2]


Entegre raporlama yaklaşımındaki temel felsefe ekonomik kaynakların yanı sıra çevresel ve sosyal kaynakların da finansal raporlar içerisinde yer alabilmesi ve böylelikle finansal ve finansal olmayan unsurların arasındaki ilişkilerin finansal bilgi kullanıcılarına şeffaf ve karşılaştırılabilir bir biçimde sunulabilmesidir. Bu çalışmanın amacı, entegre raporlama teorik çerçevesi de göz önünde bulundurularak işletmelerin ekonomik değer ve sürdürülebilir değer yaratan etkenleri çerçevesinde eko-verimlilik incelemesi yapmaktır. Bu doğrultuda, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin oluşturduğu entegre rapor uygulama örnekleri veri tabanında imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yayınladığı raporlardaki karbon emisyon verileri ile finansal verileri analiz edilerek eko-verimlilik performansları elde edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Entegre Raporlama, Ekonomik Değer, Sürdürülebilir Değer
 • Aras, G. ve Sarıoğlu, G. U. 2015. Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama, TÜSİAD, Yayın No: T/2015, 10-567, http://tusiad.org/tr/tum/item/download/7381_960dc857f8796db59b4a587673951daa (Erişim Tarihi 04.05.2016).
 • Aydın, N. (2012). “Finansal Yönetim-I”. Güven Sevil ve Mehmet Başar (Ed.), “Finansal Analiz” içinde (84-113), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Busco, C.; Frigo, M. L.; Quattrone, P.; Riccaboni, A. (2013). “Redefinig Corporate Accountability Through Integrated Reporting (cover story)”, Strategic Finance, 95(8), ss. 33-41.
 • Capitals Background Paper For<IR>. (2013). Erişilebilir: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf. 10.05.2016.Carini, C.; Rocca, L.; Veneziani, M.; Teodori, C. (2018). “Ex-Ante Impact Assessment of Sustainability Information—The Directive 2014/95”, Sustainability, Vol. 10, Issue. 2 ss. 1-24.
 • Consultation Draft Of The İnternational <IR> Framework. (2013). Erişilebilir: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/Consultation-Draft-of-the-InternationalIRFramework.pdf10.05.2016.
 • Çabuk, A. (2013). “Finansal Tablolar Analizi.” Saime Önce (Ed.), “Finansal Analiz Teknikleri” içinde (46-79), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Eccles, R. G.,Schulschenk, J.; Serafeim, G. (2012). "Capturing the Link between Non-financial and Financial Performance in One Space." In Making Investment Grade: The Future of Corporate Reporting, edited by Cornis van der Lugt and Daniel Malan, United Nations Environment Programme, ss. 43-48.
 • Eccles, R. G.; Krzus, M. P. (2010). “One Report – Integrated Reporting For A Sustainable Strategy”, John Wiley and Sons Inc., New Jersey.
 • Eccles, R.; Saltzman, D. (2011). “Achieving Sustainability Through Integrated Reporting”, Stanford Social Innovation Review, Erişilebilir: http://www.people.hbs.edu/reccles/2011su_features_ecclessaltzman.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2015.
 • Eccles, R.; Serafeim, G. (2011). “The Role of the Board in Accelerating the Adoption of Integrated Reporting”, Director Notes (The Conference Board), ss. 1-8.
 • ERTA Tanıtım Sunumu. http://www.entegreraporlamatr.org/tr/images/pdf/ERTA_Tanitim_Sunumu.pdf, 06.06.2018
 • Fédération desExperts ComptablesEuropéens (FEE). (2000). “Towards A GenerallyAccepted FrameworkFor Environmental Reporting”, Ulaşılabilir: https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Paper_Towards_a_Generally_Accepted_Framework_for_Environmental_Reporting173200561425.pdfss. 1- 30. Erişim: 05.10.2017
 • Figge, F. ve Hahn, F. (2013). “Value Drivers of CorporateEco-Efficiency: Management Accounting Information for the Efficient Use of Environmental Resources”, Managemet Accounting Research, (24), ss.387-400.
 • GRI. (2012). “Integrated Reporting October To December 2011 Monthly Report”, ss. 1-6. Erişilebilir: https://www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/Integrated-reporting-monthly-report-October-to-December-2011.pdf Erişim Tarihi: 11.08.2017
 • Holmes, L. (2013). “The Whole Story (So Far)”, Financial Management, 42(6), 28-31.
 • http://examples.integratedreporting.org/homeErişim: 21.05.2018
 • http://www.entegreraporlamatr.org/tr/entegre-raporlama/entegre-raporlama-nedir.aspx Erişim Tarihi: 01.08.2017
 • http://www.entegreraporlamatr.org/tr/hakkimizda/biz-kimiz.aspx, 06.06.2018
 • http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Integrated-reporting/$FILE/EY-Integrated-reporting.pdf 04.04.2018
 • http://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/Erişim: 15.08.2017
 • http://www.theiirc.org/the-iirc/about/, Erişim Tarihi: 15.12.2014.
 • https://www.frc.org.uk/getattachment/4ed9ae52-64aa-4bf3-9990-7f8d2b4d109b/FRC-Staff-Guidance-Note-%E2%80%93-Strategic-Report-Regulations.pdf 05.06.2018
 • https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx 21.06.2016
 • Hughen, L.; Lulseged, A.; Upton, D. R. (2014). “Improving Stakeholder Value Trhough Sustainability and Integrated Reporting”. CPA Journal, ss. 57-61.
 • IIRC. (2011). “Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century” Erişilebilir: http://theiirc.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf, 11.12.2014.
 • IIRCI. (2013). “Integrated Financial and Sustainability Reporting in the United States”, Erişilebilir: https://irrcinstitute.org/wp-content/uploads/2015/09/FINAL_Integrated_Financial_Sustain_Reporting_April_20131.pdf , 31.05.2018.
 • INTOSAI, (2013). “Sustainability Reporting: Concepts, Frameworks and the Role of Supreme Audit Institutions” Erişilebilir: https://www.environmental-auditing.org/media/2935/2013_wgea_sustainability-reporting.pdf Erişilebilir: 04.07.2018
 • Karğın, S.; Aracı, H.; Aktaş, H. (2013). “Entegre Raporlama: Yeni Bir Raporlama Perspektifi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, ss. 27-46.
 • Kaya, H. P. (2015). “Entegre Raporlama Sisteminin Ortaya Çıkış Sebepleri Ve Şirketlere Sağlayacağı Faydalar”,Muhasebe Ve Denetime Bakış, 15(45), ss. 113-130.
 • Krzus, M. P. (2011) “Integrated Reporting: If not now, when?”,IRZ, Heft 6, ss.271-276.
 • Monterio, B. J. (2013). Integrated Reporting and The Potential Role of XBRL, Strategic Finance, Temmuz, ss. 62-65.
 • Moratis, L. T.,; Cochius, T. (2011). “ISO 26000: The Business Guide to the New Standard on Social Responsibility”,Greenleaf Publishing, United Kingdom.
 • Mustata, R. V.; Matiş, D.; Bonaci, C. G. (2012). “Integrated Financial Reporitng: From International Experiences To Perspectives At National Level”, Review of Business Research, Cilt: 12, Sayı: 2, ss.145-150.
 • Noble, R. (2014). “Taking it to the next level”,Training Journal, ss. 27-31.
 • Oberholzer, A. (2011). “Integrated Reporting: Why Should You Care?”, Communication World, 28(5), ss.48.
 • Ong, A. (2018). “Financial Reporting and Corporate Governance Bridging the Divide”, Journal of Management Research, Vol. 18, No.1, ss. 37-43.
 • Sheridan, B. (2014). “Integrated Reporting”, Accountancy Ireland, 46(1), ss.14-15.
 • Steffee, S. (2013). “Integrated Reporting Making Strides”, Internal Auditor, Cilt: 70, Sayı: 3, ss.11-13.
 • Tilley, C. (2013). “I Hope the Paper Will Broaden Interest In The Concept of Integrated Reporting”, Financial Management, 42(5), ss.65.
 • Tocan, M. (2016). Analysis Of The ISO 14001 Environmental Management System Diffusion, Internal Auditing & Risk Management, 11(3), ss. 82-90.
 • Topçu, M. K.; Korkmaz, G. (2015). “Entegre Raporlama: Kavramsal Bir İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:30, Sayı:1, ss. 1-22.
 • Triple Bottom Line, Erişilebilir: http://www.economist.com/node/14301663, Erişim Tarihi: 13.05.2015.
 • Ulusan, H. (2009). “Çevresel Raporlama Rehberleri Ve İşletme Çevresel Raporlarında Açıklanması Gereken Bilgiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.14, S.2, ss.181-206.
 • Uluslararası <ER> Çerçevesi. (2013). Erişilebilir: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-Turkish.pdf, Erişim Tarihi: 10.05.2016.
 • Value Creation Background Paper. (2013), Erişilebilir: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/08/Background-Paper-Value-Creation.pdf, Erişim Tarihi: 10.05.2016
 • Wheeler, D.; Davies, R. (2008). “İtibar Kazanmak: Kurumsal Yönetim İçin Paydaş Yaklaşımları Geliştirmek”, Çev. Duygu Yalçın, Sosyal Bilimler Dergisi, (1), ss. 179-200.
 • www.sasb.org 31.05.2018
 • Yükçü, S.; Kaplanoğlu, E. (2016). “Sürdürülebilir Kalkınmada Finansal Olmayan Raporlamanın Önemi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18 (Özel Sayı -1), ss. 63-101.
 • Yüksel, F. (2017). “Entegre Raporlama Finansal ve Finansal Olmayan Bilgilerin Entegrasyonu”, Ekin Yayınevi, Bursa.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Aysun AKTAŞ MOZEİKÇİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Erkan ÖZTÜRK
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2019

APA AKTAŞ MOZEİKÇİ, A , ÖZTÜRK, E . (2019). ENTEGRE RAPORLAMANIN İŞLETME VE ÇEVRESİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ULUSLARARASI ENTEGRE RAPORLAMA KONSEYİ VERİ TABANINDAKİ ŞİRKETLERİN EKO-VERİMLİLİK İNCELEMESİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 21 (4) , 879-903 . DOI: 10.31460/mbdd.553004